Letter: T-S 16.64

Letter T-S 16.64

Tags

Description

Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' accepted the position of nagid, in 1015, and before Yisrael b. Shemuʾel b. Ḥofni became gaʾon in 1017 (Mosseri L-162 accompanied this letter with the enclosure).

T-S 16.64 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. אטאל אללה יאכינא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם צ[יאנתך
 2. וכאן לך ולייא כתבנא לי' כלון מן טבת ען חאל סלאמה אדא[מהא אללה לך
 3. וקד כאן תקדמת כתבי יאסידי מע אלמוסם אלמתקדם ואעלמת[ך
 4. אכבארך תם וצלת כתבך אלתי כאנת פי אלבחר יאס[ידי
 5. ואצלה מן סאדתנא תם כתאבך אלתי מע אלפיג ווקפ[ת מנהא עלי חאל סלאמתך ארגו אן] ידימהא אללה לך
 6. וסלאמה אלפתיאן וקאהם אללה ואלגמאעה חרסהא אללה [                                                     ] מא גרי [              ]
 7. מא דכרתה ען סידנא האיי נט' רח' מן אלתיאת אלחאל ופע[                 ] וכאן שרחך לי פי דלך [           ]
 8. באב באכתצאר אלא אני וקפת עלי כתאב נסים א[בן] כאלי אלואצל מנך פראית ש[              ] מא סאני
 9. וגמני אסל אללה נקל אלאמור למא הו כיר [                   אל]עואקב וראית איצ'א כתאב [ישראל] ולד [סידנא]
 10. שמואל נ'ע' שאכיא באכיא ואדא א[                                       ] ותקאיס עז עלי בהדא [        ]כת בתעד'ר
 11. חאל אלאמה בא[       ]הא לאן כל דלך ב[                       אכתל]אף סאדאתנא וכון אל[                            ]
 12. [                ] ענא [                ]א הו סו חאלנא ותע[                             ]נא ךקר מלא [
 13. [                ] פי [כ]ל מוצ'ע וסאיר אלמגרב[               ] קד הלך ותלף ותואלא ת[
 14. [            ] ותעדר אלטרוקאת ואכתלאף אלמלוך וארתפע אלעדל ואל[      ]מאת(?) ול[
 15. [            ] בלדנא אלקירואן כאץ פקד עאדת אליה אלאחואל אלמדמומה אל[תי
 16. [            ] מעאיש והמש'ת'כר משת'כ'ר א'ל' צר'ו'ר נק'ו'ב וכתר אלגור עלי אלבדו [
 17. [            ] אשלח את כ'ל' האדם' א'יש ברע'הו וקד כאן מן זאיד אלדנוב מא ערץ' [
 18. [בן] ברהון תאהרתי נ'נ' פי מגיה פי קיטון זנאתה מן תגרימה אלעשר מן [
 19. [            ]ח אלבאב פי דלך הנא ואפתאו בה עלמא אלמוצ'ע ותפתקת אל[
 20. [                    ] אסל אללה דפעהא וחצלו כל אלמסאפרין כאיפין עלי אלד[
 21. [                          ]מתה ואמא אלמגרב יאסידי בעידה וקריבה קד הלך [
 22. [                     ] כתרת כטאנא ואסראפנא וכאנת אעיגנא מתטלעה [
 23. [                    ]א בהא פמא כאן אלא מא שאה רבנא מן תעד'ר אלאת[
 24. [                   ] עלאמה ללפרג ברחמתה ווצל לי יאסידי כתאב סידי ראס מ[תיבת אלשאם עלי ידי]
 25. [             ] אבו אברהים בן אסהל צאנה אללה ידכרו אלתיאת איצ'א אחואל ואסבאב גיר [
 26. [                 ] אבו עמראן צהרנא וצאחבנא בן אלמגאני צאנה אללה מן אלדפע לם [
 27. [                 ] בן דניאל בגיר אסתחקאק ואן אלדי כאן עלי שעיה למתיבת אלש[אם
 28. [             ] גיר מנתצ'מה ולא מתפקה וקד גדד אלנ'ג'י'ד' כתב [
 29. [             ]עיה וכתאב באשהאד בית דין ושיוך בשרח אמר [
 30. [                 ] כתאבי הדא [                ] עליהם עלי אלכסארה
 31. [             ] ולא אסבאב מתאיב אלע[ראק
 32. [             ] לא תנכשף אלינא אסבאב [                 ] כאן מן אלעוא[ץ'
 33. [                       ] עקבאה ולא טרא [
 34. [                       ]סלאמתה פמא לנא אן נאכד עליך יאסידי פי הדא [
 35. [                       ] סבק תאכידנא [              ]יד מן דלך ומ[
 36. [                      ] אלתוגע ומא יתצל בנא מן נואחיהם ואן [                      ] נפוסנא עלי [
 37. [                                    ] ואלכיר וארתפאע חאל אלסיד [          ] אדננו ה[איי] גאון נט' רח' וס[
 38. בדלך עלי יד [            ] אלכתב ואמא מא לנא מן אלמסאיל ענדה [א]עזה אללה פקד [          ] אלסנין [          ]
 39. חתי אנסינאהא ולם ינפד פיהא סואלך אעזך אללה ואלא תוכלנא בך פבמן נתוכל [                        ] פנקול 
 40. אללה אלמסתעאן פלא תכליני מן זאיד אלתאכיד יאסידי פלעל אללה יסהל בלטפה וכד'לך אסלך
 41. מכאתבה סידי אבו אלאעלא ישראל נט' רח' ואס[       ]אתה פי אלדי סאלתה מן תמאם כתאב אלשראיע
 42. וכתאב אלמדכל פהי נא[                        ] כתאב אלמוארית עיית ממא [
 43. ומא יגאוב ענה וכדלך אלנג'י'ד' אעזה אללה [                 אל]ה הדברים ובאקי כתאב אלהראיה ולא
 44. יצ'ן אעזה אללה אנא גאפלין ען חצ'[רתה                  כת]אבנא מנה ניראן תקד ולאכן יאסידי
 45. אלמעמול פי הדא אל[            ] אל[                                      ] סעה או כלאפה ואנמא נדעו
 46. אלי אללה באן יגרי חאל אלסלאם [                            ]הם מא יהדי נפוסנא וארגו
 47. כת[אבך] מנא קריבא במא [                                        ]א אכתם כתאבי יאסידי [
 48. אלחאל אלוא[                                                                    נ]תנאל(?) פיהא אגר כביר [
 49. אסבאב לא יתמכן שרח[הא

Right Margin

 1. יאסידי הו איצא
 2. יפרח אלבגדאדי
 3. אלדי תופי פי בלד
 4. סגלמאסה פתרך
 5. בהא תרכה וגאני
 6. כתאב אלסגלמאסין
 7. בדלך ולה הנא
 8. פי אלקירואן איצ'א
 9. מאל ודיעה ענד
 10. קום פתסל ען מן

Upper Margin

 1. כאן צחבתה
 2. ….
 3. ….
 4. יוכלו מן
 5. יקבץ' שייה
 6. או יכתבו אלי
 7. אלנ'ג'י'ד' ובית ד'י'ן'
 8. ואלשיוך' במן
 9. יסתחקה ואן
 10. ינפד אליהם
 11. פנעין פי דלך
 12. במא ימכן
 13. מן אלתואה אן
 14. שא אללה וליס
 15. מתלך יוצא
 16. פי הד'ה אל
 17. אחואל אד'
 18. אנת אעלם
 19. בקדרהא
 20. ותסארע יאסידי
 21. מתפצ'לא באן
 22. תרסל הדה אל
 23. כתב ללשאם

page b has the address only:

אבו] אלפרג צאנה אללה ווקאה מן יוסף ונסים בני ברכיה ננ בלג תוגר

אללה ולייה וראעיה אלפסטאט אן שא אללה

----------------------

שלום רב

page a

אלמוסם אלמתקדם

 1. אכבארך תם וצלת כתבך אלתי כאנת פי אלבחר יא סידי
 2. ואצלה מן סאדתנא תם כתאבך אלתי (!) מע אלפיג ווקפת קדומהא
 3. וסלאמה אלפתיאן וקאהם אללה ואלגמאעה חרסהם אללה
 4. מא דכרתה ען סידנא האיי נט רח מן אלתיאת אלחאל שרחך לי פי דלך
 5. באב באכתצאר אלא אני וקפת עלי כתאב נסים אבן כאלי אלואצל מנך פראית שרח מא סאני
 6. וגמני אסל אללה נקל אלאמור למא הו כיר אלעואקב וראית איצא כתאב ולד ר
 7. שמואל נע שאכיא באכיא וארא א........אתקיאס עז עלי בתעדר
 8. חאל אלאמה בא[סר] הא לאן כל דלך בס[בב אכתל]אף סאדאתנא וכון
 9. וסו חאלנא
 10. פי [אל] מוצע וסאיר אלמגרב [כלה] קד הלך ותלף ותואלאת
 11. ותעדר אלטרקאת ואכתלאף אלמלוך וארתפע (!) אלעדל ואלעמאל
 12. בלדנא אלקירואן כאץ פקד עאדת אליה אלאחואל אלמדמומה
 13. אלמעאיש והמשתכר משתכר אל צרור נקוב וכתר אלגור עלי אלבדו
 14. אשלח את כל האדם איש ברעהו וקד כאן מן זאיד אלדנוב מא ערץ
 15. ...ברהון תאהרתי ננ פי מגיה פי קיטון זנאתה מן תגרימה אלעשר מן
 16. אנפת?]ח אלבאב פי דלך הנא ואפתוא בה עלמא אלמוצע ותפרקת אל[עלמא
 17. אסל אללה דפעהא וחצלו כל אלמסאפרין כאיפין עלי אל
 18. מן עמה ואמא אלמגרב יאסידי בעידה וקריבה קד הלך
 19. בכתרה כטאנא ואסראפנא וכאנת אעיננא מתטלעה
 20. ליא בהא פמא כאן אלא מא שאה רבנא מן תעד (תעדד :}ro{) אלמח
 21. עלאמה ללפרג ברחמתה ווצל אלי יאסידי כתאב סידי ראס מ[תיבה אלשאם עלי ידי
 22. אב[ו] אברהים בן אלסהל צאנה אללה ידכר אלתיאת איצא אחואל ואסבאב גיר [מרציה
 23. אבו עמראן צהרנא וצאחבנא בן אלמגאני צאנה אללה מן אלדפע לם
 24. ]ה בן דניאל בגיר אסתחקאק ואן אלדי כאן עלי שעיה למתיבת אלש[אם
 25. גיר מנתצמה ולא מתפקה וקד גדד אלנגיד כת[ב?
 26. .עיה (שעיה :ton ylbaborp) וכתאב באשהאד בית דין ושיוך בשרח אמר
 27. מע כתאבי הדא אליהם אלי אלשאם
 28. אלא אסבאב מתאיב אלער[אק?
 29. ואלכיר וארתפאע חאל אלסיד [אלאג]ל אדוננו האיי גאון נט רח וס
 30. דלך עלי ידיך ובברכתך ואמא מא לנא מן אלמסאיל ענדה אעזה אללה פקד ע[ברת?] אלסנין עליהא
 31. חתי אנסינאהא ולם ינפד פיהם סואלך אעזך אללה ולא תוסלנא בך פבמן נתוסל
 32. אללה אלמסתעאן פלא תכליני מן זאיד אלתאכיד יאסידי פלעל אללה יסהל בלטפה אסלך
 33. מכאתבה סידי אבו אלאעלי שמואל נט רח ואסתוצאתה פי אלדי סאלתה מן תמאם כתאב אלשראיע
 34. וכתאב אלמדכל פהי וכתאב אלמוארית עיית ממא נסאלה פיה
 35. ומא יגאוב ענה וכדלך אלנגיד אעזה אללה [סאלה תמאם ? א]לה הדברים ובאקי כתאב אלהדאיה
 36. יצן אעזה אללה אנא גאפלין ען בנא מנה ניראן חקד ולאכן יאסידי
 37. אלמעמול פי הדא אל או כלאפה ואנמא נדעו
 38. אלי אללה באן יגרי חאל אלסל[אמה] מא יהדי נפוסנא וארגו
 39. כתאבך מנא קריבא כמא מן אכתם כתאבי יאסידי
 40. תנאל פיהא אגר כבי[ר

margin

 1. יאסידי הו איצא 
 2. אלבגדאדי 
 3. אלדי תופי פי בלד סגלמאסה פתרך 
 4. בהא תרכה וגא 
 5. כתאב לסגלמאס[יין?] 
 6. בדלך ולה הנא 
 7. פי אלקירואן איצא 
 8. מאל ודיעה ענד 
 9. קום פתסל ענה ליכונו 
 10. יוכלו מן 
 11. יקבץ שייה 
 12. או יכתבו אלי אלנגיד ובית דין ואלשיוך במן 
 13. יסתחקה ואן 
 14. ינפד אליהם 
 15. פנעין פי דלך 
 16. במא ימכן 
 17. מן אלתואב אן 
 18. שא אללה וליס 
 19. מתלך יוצא 
 20. פי הדה אל 
 21. אחואל אד 
 22. אנת אעלם 
 23. בקדרהא ותסארע יאסידי 
 24. מתפצלא באן 
 25. תרסל הדה אל 
 26. כתב ללשאם

Translation

T-S 16.64 1v

1v

Verso

 1.                                                                                                            באלמצוצה
 2. אבו] אלפרג צאנה אללה ווקאה                 מן יוסף ונסים בני ברכיה נג באלפסטאט אן שא                                                                                                                                       אללה
 3.                                                                                                           ש'ל'ו'ם' ר'ב'
Image Permissions Statement
 • T-S 16.64: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.