Letter: T-S 12.347

Letter T-S 12.347

Tags

Description

Letter from Toviyya b. Moshe, Jerusalem, to Perahya b. Muʾammal, Fustat, probably 1048.

T-S 12.347 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום רב לאוהבי תורתך וג
 2. שלומות רבות וישועות עצומות ובשורות נאומות ושנים נעי[מות]
 3. וברכות רשומות מיודע תעלומות לאד ומרי כב גד ק[דושת]
 4. הדרת יקרת תפארת עטרת //מר ור// הזקן היקר החכ[ם וה]נבון הידוע [אבו סרור]
 5. פרח האלהים יש ויעזרהו וינצרהו בן כב גד קד מר ור הזקן מ[ומל יר אל]
 6. ממני אני טוביה העובד התלמיד הרש המתאבל המתא[נח בעד שברי]
 7. ובעד שבר כל יש ועל ציון וירוש האלהים ינחמנ[ו ככ כאיש אשר אמו]
 8. תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירוש תנוחמו : [ו]מו[דיע לאדוני הקזן]
 9. היקר כי באה אלי כתבך הנאה והיקרה ושמחתי כי א[תם
 10. וכי אתם מן פחד האויבים ביראה גדולה ברוך יי אלהינו אשר [
 11. מעמו כי היה הוא יודע מה יעבור על זאת האמה השפלה וכ[תב
 12. וסינגילאת שאם יבוא לנו צרה נשוב אליהם ונראה ונקח בהמה [
 13. נפשנו כי לא נאבד ותחלתם ואף גם זאת בהיותם בארץ [איביהם וג מקוה]
 14. יש וג מקוה יש מושיעו בעת צרה וג בכל [צרתם לא צר ומלאך פניו וג]
 15. מלמד שאמ החכמ זכ לב שבכל עת תיגע [ ]
 16. במקרא ואשרי שיבטח בו ואוי למ[י
 17. כי לא כתבתי לך עד עתה חי נפשך וחי בשרי וביתי [
 18. לא עשיתי זה אלא מדאגה גדולה כי ב[אני] שבר גדול [
 19. את נפשי בבית המת אני ואין איש יסור לשאול לשל[ומי]
 20. ואין איש מנחם ולולי רחמי שדי ובאו אנשים מאר[ץ אדום ?
 21. בדברים טובים הייתי אמות וכל שכן כי באו מרמלה הי[
 22. ואפילו גרה אחת לא יתנו לי ואני כרתי את נפשי מן העולם ולא אדע ה[
 23. בעולם ולולי כי הזקן אבו אלפרג אהרן שצ ישלח אחת לעתים וישאל לש[לומי]
 24. לא הייתי אדע טוב או רע: וכל שכן כי באו לזקן אבו נצר חסד באלה הימים
 25. דרכמונים ופיזרום לכל איש וכן לאבו עלי יפת בן אברהם יר אל ופיזרו גם אלה
 26. ולא נתנו לי אפילו שעורה אחת ולא הם זכרו אותי בשאר האנשים ולא ב[עד]
 27. הקינות שעשיתי עליו וברוך יי ואם הם הניחוני ולא זכרו לי האלהים [לא]
 28. יעזוב את יראיו כי אם יכלכלם ברחמיו כי מי אני עתה ומה ביכול[תי
 29. מערב עד ערב לא יחסיר לי הקבה מן פת חרבה שאוכל ובידי [
 30. נעימותיו אבל לא חפצו בברכה ותרחק מהם [והודיעני למי]
 31. תחפוץ שאתן הכספים שלך שהם לך עלי ושגר ל[
 32. אצלך ואל תאחר בזה אדוני כי אני חפץ לצאת אחר [
 33. והנמהר אולי ישיבני יי אל ביתי ואל נחלת אבותי כי הוא [
 34. וכל שכן כאב הבת היחידה לא תזוז מלבי [

(right margin)

 1. יומם ולילה ומי היה יתן
 2. והיתה תמות ולא היתה עם
 3. האשה המנאפת
 4. ואם תראה לזקן אבו עלי
 5. חסן תתן לו שלום
 6. בחסדך וגם תשאל
 7. לשלום ביתו
 8. ותכתוב לי שלומם

(above)

 1. ושלום אדוני
 2. הזקן הישר ירבה
 3. לעד אמן

Translation

T-S 12.347 1v

1v

(verso, right)

 1. [לכ] גד קד רב אבו סרור פרח היקר
 2. [החכם והנבון] בן רב מומל הזקן יר א[ל]
 3. במצרים שמ אל

(verso, left)

 1. ממני טוביה האבל שואל שלומך
 2. מן עיר הקדש תבנה ותכמ אמן
 3. (in the middle, upside down) الفسطاط
 4. כתאב מן טוביה
Image Permissions Statement
 • T-S 12.347: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.