Letter: T-S Misc.35.4

Letter T-S Misc.35.4

Tags

Description

Letter by Israel Gaon b. Shemuel b. Hophni to an unknown community.

T-S Misc.35.4 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

1 Recto, right side

 1. ולכן אנו חייבין להודות לו ככת'
 2. הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו
 3. ותחלת טובו וחסדו כי בראנו
 4. חיים מתאוים ומתענגים ככת'
 5. חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך
 6. שמרה רוחי        ובשובנו אל נפשנו
 7. לראות הרכב גופינו וחיבור איברינו
 8. נדע כי בורא חכם בראנו וכאילו
 9. הוא נגד עינינו ככת' ומבשרי אחזה 
 10.  אלוה לפיכך חיבים אנו לדעת 
 11.  אותו בראיותיו ותהלותיו וכן כתוב
 12.  וידעת היום והשבות אל לבבך
 13.  כי יי הוא האלהים וג ואם לא 
 14.  נדעהו איכה נעבדהו ונאמין ⟦בדברי⟧
 15.  בדברי שלוחיו הבאים אלינו 
 16.  הלא כן כתוב ונדעה נרדפה
 17.  לדעת את יי וג וכה הבטיח 
 18.  לעתיד שלא יצטרכו אחד לחבירו
 19.  ללמוד ממנו חכמת דעתו כי
 20.  כולם ידעו אתו ככת' ולא ילמדו

 

1 recto, left side

 1. אף על פי שהלמד מתחיל לקראת
 2. בתורה חייב לשנות במשנה ובתלמוד
 3. ואחרי כן לסבור ולחקור שכך אמרנו
 4. אמ' ראבא ליגמר איניש והדר ליסבר
 5. כי אם בתורת יי חפצו ובתורתו יהגה
 6. יומם ולילה ואל יסמוך על המקרא
 7. לבד כי יש בפירוש כל דבר כמה פנים
 8. והרבה טעמים שוים זה כנגד זה'
 9. ובשוב האדם אל דברי רבותינו
 10.  אשר העתיקום בפתרון כל מצוה
 11.  ומצוה לבאר אי זה אופן הוא הרצוי
 12.  לא ידע חפץ בוראו לעשותו כי
 13.  השמע הוא העיקר ולכן ינחלו ה[חכמים]
 14.  באמת בהיותם רבים ועצומים כ[בוד]
 15.  ויקר ככת' אשר חכמים יגידו ולא
 16.  כ[ח]דו מאבותם להם לבדם נתנה
 17.  הארץ ולא עבר זר בתוכם הלא
 18.  תד[עו כי] כאשר אמר אלהינו שלוש
 19.  פעמ[י]ם בשנה יראה כל [זכ]ורך

 

TS Misc. Box 35, f. 4, (formerly Loan 4) ed Mann, Texts, vol. 1, pp. 167-177, 06-21-90, Y.S. (p) Letter by Israel Gaon b. Samuel b. Hophni. (Fol. 1, recto)

 1. ויהיה עמם. להעצים שמם. כענין
 2. שכ וישב עמי בנוה שלום ובמש
 3. מבטחים ובמנוחות שאננות:
 4. וירחיב גבולם. וישלם גמולם.
 5. וישמע קולם.ויפדם ויגאלם.
 6. ככת הרחיבי מקום אהלך ויריעות
 7. משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי
 8. מיתריך ויתדתיך חזקי. וי'י יחזק
 9. ימינכם. ואל תיראו כי הוא עזרכם.
 10. ככת כי אני י'י אלהיך מחזיק ימינך
 11. האומר לך אל תירא אני עזרתיך
 12. והוא ברחמיו יאזין ברכותינו
 13. לכם. וישמע תחנותינו בעדכם.
 14. ויקשיב תפלותינו בכם. לברך
 15. בתיכם וצאצאיכם. ככ כי אצק
 16. מים על צמא ונוזלים על יבשה
 17. אצק רוחי על זרעך וברכתי על
 18. צאצאיך. שלום אמת ובר[כה]
 19. אמצת ומדע והשכל ותפלה ז[כה]
 20. וחן וחסד ושלות השקט וח[כ]מ[ה]
 21. וגבורה והוד והדר וכשרון והצלה
 22. וכבוד ותפארת ורצמן סלה וחמל[ת] אל[הים]

Translation

T-S Misc.35.4 1v

1v

1 verso, right side

 1. והיה הדבר הזה כלל העתיקו
 2. רבותינו בפירושו מה ששנינו
 3. הכל חיבים בראייה חוץ מחרש
 4. שוטה וקטן טומטום ואונדרגנוס
 5. נשים ועבדים שאין משוחררין
 6. החיגר והסומה החולה והזקן
 7. וכל שאינו יכול לעמוד ברגליו
 8.       ולכן הוציאו רוב הנזכרים
 9. מן הכלל ההוא מפני שלא באו
 10.  תחתיו טמטום ואונדרגנוס
 11.  ונשים וגם מקצת הנזכרים
 12.  [י]צאו ממנו בראיות השכל
 13.  תחלתם השוטה כי כבר ידענו
 14.  שאינו חיב במצוות לא בחג
 15.  ולא בזולתו כל זמן שהוא בשטיותו
 16.  וגם החולה והזקן שאין בהם
 17.  יכולת כי לא חייב יוצרנו לעשות
 18.  יתר מן היכולת ולא הי[כול]ת
 19.  כולה [ו]בזאת ידענו שיצא [ש]אילו

 

1 verso, left side

 1. ובכל פרק אשר אנחנו קובעים
 2. ועצרה אשר אנו מקדשים ברוך
 3. נברככם אחינו אדירינו על
 4. שער הישיבה ונגיד מהלליכם
 5. ונזכור שבחכם יהי רצון מלפני 
 6. קדושנו לקיים ברכותינו בכם 
 7. להאריך חייכם ושנותיכם ולמלאת
 8. משאלותיכם ולפדותכם מכל צרה
 9. לקיים בכם מקרא שכתוב ופדויי
 10.  יי ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת
 11.  עולם על ראשם ששון ושמחה 
 12.  ישיגו ונסו יגון ואנחה'
 13.  ומודיעים כי אלהינו יתרומם
 14.  זכרו לעולם טוב מכל הטובים 
 15.  המטיבים כי רבו טובותיו ועצמ[ו] 
 16.  חסדיו על ברואיו הסגולים 
 17.  וביותר על עמו ישראל ככת' ח[סדי]
 18.  יי אזכיר תהלות יי פעל כל אש[ר]
 19.  גמלנו יי ורב טוב לבית ישרא[ל]
 20.  אשר גמלם כרחמיו וכרב חסד[יו]

(fol. 1, verso)

 1. ושושע שמחות ונעימות נצח
 2. וחוסן ויקר ופדות וישועה.
 3. והצלחת מעשים. ולוית חן
 4. ורוח והצלה וחילוץ עצמות.
 5. והשכלת דרכים ושאר הברכות
 6. יהיו לכם אחינו מאת יוצרנו
 7. ולכל קרוביכם ונלויכם.
 8. שאו שלום ממנו ומן
 9. יוסף בן אב דודנו ומן האלופים
 10. והחכמים השרים והסגנים.
 11. ובני הגאונים והשופטים
 12. והתנאים והתלמידים
 13. והסופרים כי בעז חנות
 14. אלהינו אנו שוכנים בטח
 15. ושאנן תנת כנפיו נחסה
 16. [ונתלו]נן נודהו ונהללהו ונספרה
 17. [נפל]אותיו ככ אספרה שמך
 18. [לאחי] בתוך קהל אהללך.

T-S Misc.35.4 2r

2r

2 recto, right side:

 1. בעבודת בית האלהים ובתורה 
 2. ובמצוה לדרש לאלהיו בכל
 3. לבבו עשה והצליח וכן אמרו 
 4. רבותינו אמ ר יהושע בן לוי כל
 5. העוסק בתורה בעולם הזה 
 6. שדומה ללילה הק'ב'ה' מבהיק 
 7. זיוו לעולם הבא שדומה ליום
 8. שנ יומם יצוה יי חסדו ובלילה
 9. שירה עמי וג נכסיו מצליחין 
 10.  דבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים
 11.  משלש בכתובים כת' בת' ושמרתם
 12.  את דברי הברית הזאת ועשיתם
 13.  אותם למען תשכילו את כל אשר
 14.  תעשון        שנוי בנביאים לא ימוש
 15.  ספר התורה הזה מפיך והגית בו
 16.  יומם ולילה למען תשמר לעשות
 17.  ככל הכתוב בו כי אז תצליח את
 18.  דרכיך ואז תשכיל      משולש
 19.  בכתובים והיה כעץ שתול על
 20.  פלגי מים אשר פריו יתן בעתו
 21.  [ו]עלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצ'
 22.  

2 recto, left side:

 1. עוד איש את רעהו ואיש את אחיו
 2. לאמור דעו את יי כי כלם ידעו
 3. אתי וגו וטוב יי אדנינו ואם
 4. רב הוא מלפרטו אמנם נזכור
 5. מקצת לפי אילותנו והם עשרה
 6. פנים      האופן הראשון אור השכינה
 7. וכן כתוב ויאמר אני אעביר כל טובי 
 8. על פניך וג ויש שאמרו שהם תהלותיו
 9. הנזכרים בשלוש עשרה מדות 
 10.  שלימד לקראתו בהם ולהתחנן
 11.  לפניו בדבריהם ככת' ויעבר יי
 12.  על פניו ויקרא יי יי אל רחום וחנון וג
 13.         והאופן השני רחמיו על הבריות 
 14.  ככת' טוב יי לכל ורחמיו על כל מעש[יו] 
 15.           והשלישי בנין בית המקדש 
 16.  ככת' הטיבה ברצונך את ציון
 17.  תבנה חומות ירושלם            והרביעי 
 18.  לשבת בבית יי ולגור באהלו ככת'
 19.  אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
 20.  ושבתי בבית יי לארך ימים

(fol. 2, recto)

 1. ובכל פרק אשר אנחנו קובעים
 2. ועצרה אשר אנו מקדשים ברוך
 3. נברככם אחינו אדירינו על
 4. שער הישיבה ונגיד מהלליכם
 5. ונזכור שבחכם. יהי רצון מלפני
 6. קדושנו לקיים ברכותינו בכם
 7. להאריך חייכם ושנותיכם ולמלאות
 8. משאלותיכם ולפדותכם מכל צרה.
 9. לקיים בכם מקרא שכתוב ופדויי
 10. י'י ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת
 11. עולם על ראשם ששון ושמחה
 12. ישיגו ונסו יגון ואנחה.
 13. ומודיעים כי אלהינו יתרומם
 14. זכרו לעולם טוב מכל הטובים
 15. המטיבים כי רבו טובותיו ועצמ[ו]
 16. חסדיו על ברואיו הסגולים
 17. וביותר על עמו ישראל ככת ח[סדי]
 18. י'י אזכיר תהלות י'י כעל כל אש[ר]
 19. גמלנו י'י ורב טוב לבית ישרא[ל]
 20. אשר גמלם כרחמיו וכרב חס[דיו]

T-S Misc.35.4 2v

2v

2 verso, right side

 1. והחמישי בהציל את יראיו מאויביהם
 2. ככת' חנה מלאך יי סביב ליראיו
 3. ויחלצם טעמו וראו כי טוב יי
 4. אשרי הגבר יחסה בו       והששי
 5. כלכול ברואיו ופרנסתם ככת'
 6. כפירים רשו ורעבו ודרשי יי
 7. לא יחסרו כל טוב והשביעי
 8. ענות קרואיו אשר יקראוהו'
 9. באמת ככת' ענני יי כי טוב חסדך 
 10.  כרב רחמיך פנה אלי       והשמיני⟦ת⟧
 11.  בעשות אותות ונפלאות ככת'
 12.  עשה עמו אות לטובה וג
 13.          והתשיעי בקיבול השבים אליו 
 14.  הנכנעים אליו ככת' חטאות נעורי
 15.  ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה
 16.  למען טובך יי טוב וישר ⟦אתה⟧ יי
 17.  על כן יורה חטאים בדרך' והעשירי
 18.  טוב העולם הבא ושכר הצדיקים
 19.  ככת' לולא האמנתי לראות בטוב יי
 20.  בארץ חיים" וכת' מה רב טובך

 

2 verso, left side

 1. אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים
 2. בך נגד בני אדם        לפיכך חיב
 3. האדם לעסוק בתורה וללמוד ולדעת 
 4. את יי בראוי לו כי בכן יגדל טובו
 5. וחסדו עליו ויבהיק זיוו שכך אמרנו
 6. אמ' ר' שמעון בן לקיש כל העוסק
 7. בתורה בלילה הק'ב'ה' מושך עליו
 8. חוט שלחסד ביום שנ יומם יצוה יי
 9. חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לאל חיי 
 10.  מה טעם יומם יצוה יי חסדו מישום
 11.  דבלילה שירה עמי ואיכא דאמרי
 12.  אמ' ר' שמעון בן לקיש כל העוסק
 13.  בתורה בעולם הזה שדומה ללילה
 14.  הק'ב'ה' מבהיק זיוו לעולם הבא
 15.  שדומה ליום של יומם יצוה ייחס[דו]
 16.  ובלילה שירה עמי וג וחיב הלמ[ד]
 17.  תורה להיות יראת יי נגד פניו ולגור
 18.  מחרונו ולשמור חקותיו ולעשות
 19.  רצונו ומצוותיו כי בכן יצליח //וישכ[יל]// בכל
 20.  דרכיו ככת' ובכל מעשה אשר הח[ל]

 

(fol. 2, verso)

 1. ולכן אנו חייבין להודות לו ככת
 2. הודו לי'י כי טוב כי לעולם חסדו
 3. ותחלת טובו וחסדו כי בראנו
 4. חיים מתאוים ומתענגים ככת
 5. חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך
 6. שמרה רוחי ובשובנו אל נפשנו
 7. לראות הרכב גופינו וחיבור איברינו
 8. נדע כי בורא חכם בראנו וכאלו
 9. הוא נגד עינינו ככת ומבשרי אחזה
 10. אלוה לפיכך חיבים אנו לדעת
 11. אותו בראיותיו ותהלותיו וכן כתוב
 12. וידעת היום והשבות אל לבבך
 13. כי י'י הוא האלהים וג' ואם לא
 14. נדעהו איכה נעבדהו ונאמין
 15. בדברי שלוחיו הבאים אלינו
 16. הלא כן כתוב ונדעה נרדפה
 17. לדעת את י'י וג' וכה הבטיח
 18. לעתיד שלא יצטרכו אחד לחבירו
 19. ללמוד ממנו חכמת דעתו כי
 20. כולם ידעו אתו ככת ולא ילמדו

T-S Misc.35.4 3r

3r

3 recto, right side

 1. ושובע שמחות ונעימות נצח
 2. וחוסן ויקר ופדות וישועה
 3. והצלחת מעשים ולוית חן 
 4. ורוח והצלה וחילוץ עצמות
 5. והשכלת דרכים ושאר הברכות 
 6. יהיו לכם אחינו מאת יוצרנו 
 7. ולכל קרוביכם ונלויכם 
 8.           שאו שלום ממנו ומן 
 9. יוסף בן אב דודנו ומן האלופים 
 10.  והחכמים השרים והסגנים
 11.  ובני הגאונים והשופטים
 12.  והתנאים והתלמידים
 13.  והסופרים כי בעז חנות
 14.  אלהינו אנו שוכנים בטח
 15.  ושאנן ותחת כנפיו נחסה
 16.  [ו]לכן נודהו ונהללהו ונספרו
 17.  [נפ]לאותיו ככ אספרה שמך
 18.  [לאחי] בתוך קהלֹ אהללך

 

3 recto, left side

 1. בראיות השכל והנשארים
 2. בראיות השמע נודעו ולולי 
 3. דבריהם אשר ידענו אמתם
 4. וכי מפי הנביאים הועתקו
 5. היה החרש וה[קט]ן והעבדים 
 6. והחיגר והסומה ומי שאינו 
 7. יכול לעלות ברגליו חייבים
 8. כולם בראייה ובאים תחת
 9. המקרא הזה ול[כן] כשהוציאום
 10.  והגידו שאינן [חייבין] ידענו שהמקרא
 11.  בכל מצוותיו [צר]יך ל[י]מוד ולימוד
 12.  פתרון כל מצוה ומ[צוה] וכן בס[דר]
 13.  קרבנות שכת[וב] בה וסמך ידו [על]
 14.  ראש [הק]ורבנ[ות יצ]או רבים ש[אינם]
 15.  חיבין [לסמוך ש]כך אמרו הכ[ל] 
 16.  [סומ]כי[ן חוץ מח]רש שוטה ו[קטן]
 17.  [וסו]מה [ועובד כוכבים וה]עבד והשליח ו[האשה]
 18.  ופר[שו                                ] ואף על פי [שיש] 
 19.  כלל[ות] במקצת המצוות [חיב לבדוק]

 

(fol. 3, recto)

 1. עוד איש את רעהו ואיש את אחיו
 2. לאמר דעו את י'י כי כלם ידעו
 3. אתי וג' וטוב י'י אדנינו ואם
 4. רב הוא מלפרטו אמנם נזכור
 5. מקצת לפי אילותנו. והם עשרה
 6. פנים האופן הראשון אור השכינה
 7. וכן כתוב ויאמר אני אעביר כל טובי
 8. על פניך וג' ויש שאמרו שהם תהלותיו
 9. הנזכרים בשלוש עשרה מדות
 10. שלימד לקראתו בהם ולהתחנן
 11. לפניו בדבריהם ככת ויעבר י'י
 12. על פניו ויקרא י'י י'י אל רחום וחנון וג'
 13. והאופן השני רחמיו על הבריו[ת]
 14. ככת טוב י'י לכל ורחמיו על כל מעש[יו]
 15. והשלישי בנין בית המקדש
 16. ככת הטיבה ברצונך את ציון
 17. תבנה חומות ירושלם. והרביעי
 18. לשבת בבית י'י ולגור באהלו ככת
 19. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
 20. ושבתי בבית י'י לארך ימים.

T-S Misc.35.4 3v

3v

3 verso, right side

 1. היש על הכלל ההוא תנוי או פרט 
 2. שאם יש תנוי חיב לעשות לפיהן 
 3. ולכן כשאמרו כל מצות עשה 
 4. שהזמן גרמה אנשים חיבים
 5. ונשים פטורות [ה]ביאו תנוי עַל
 6. הכלל הזה ואמרו הרי מצה 
 7. ושמחה והקהל דמצות עשה 
 8. שהזמן גרמה ונשים חיבות
 9. לפיכך אמ' [ר'] יוחנן אין למידין
 10.  מן הכללות [ואפילו] במקום שן
 11.  בהן חוץ' ולא אמר שלא ללמוד
 12.  [מ]הם כל [עיק]ר אילא שאם יראה
 13.  [הכל]ל יחפש ויבד[וק] היש ראיה
 14.  [ל]הוציא ממנו [           ] זולת [אם] מוצא 
 15.  [ש]אמרם חוץ ו[                         ]ה
 16.  [ה]לך אחריה ואם [                  ]ל [           ]
 17.  [הכ]לל ההוא וראה[ה                  ]ה [           ]
 18.  שענינו בכל מע[רבין ומשתתפין]
 19.  [חוץ מן המ]יים ומן המל[ח               ]שינו

 

3 verso, left side

 1.  ויהיה עמם להעצים שמם כענין 
 2. שכ' וישב עמי בנוה שלום ובמש'
 3. מבטחים ובמנוחות שאננות
 4. וירחיב גבולם וישלם גמולם 
 5. וישמע קולם ויפצם ויגאלם
 6. ככת' הרחיבי מקום אהלך ויריעות
 7. משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי 
 8. מיתריך ויתדיך חזקי ויי יחזק
 9. ימינכם ואל תיראו כי הוא עוזרכם
 10.  ככת' כי אני יי אלהיך מחזיק ימינך 
 11.  האומר לך אל תירא אני עזרתיך
 12.         והוא ברחמיו יאזין ברכותינו 
 13.  לכם וישמע תחנותינו בעדכם
 14.  ויקשיב תפלותינו בכם לברך
 15.  בתיכם וצאצאיכם ככ' כי אצק
 16.  מים על צמא ונוזלים על יבשה
 17.  אצק רוחי על זרעך וברכתי על
 18.  צאצאיך              שלום אמת וברכ[ה] 
 19.  אמצת ומדע והשכל ותפלה ז[כה]
 20.  וחן וחסד ושלום השקט וחכמ[ה] 
 21.  וגבורה והוד והדר וכשרון והצלח[ה] 
 22.  וכבוד ותפארת ורצון מלך וחמל[ת] אלה[ים]

(fol. 3, verso)

 1. והחמישי בהציל את יראיו מאויביהם
 2. ככת חנה מלאך י'י סביב ליראיו
 3. ויחלצם טעמו וראו כי טוב י'י
 4. אשרי הגבר יחסה בו. והששי
 5. כלכול ברואיו ופרנסתם ככת
 6. כפירים רשו ורעבו ודרשי י'י
 7. לא יחסרו כל טוב. והשביעי
 8. ענות קרואיו אשר יקראוהו
 9. באמת ככת ענני י'י כי טוב חסדך
 10. כרב רחמיך פנה אלי. והשמיני
 11. בעשות אותות ונפלאות ככת
 12. עשה עמי אות לטובה וג'.
 13. והתשיעי בקיבול השבים אליו
 14. הנכנעים לפניו ככת חטאות נעורי
 15. ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה
 16. למען טובך י'י טוב וישר י'י
 17. על כן יורה חטאים בדרך. והעשירי
 18. טוב העולם הבא ושכר הצדיקים
 19. ככת לולא האמנתי לראות בטוב י'י
 20. בארץ חיים. וכת מה רב טובך

(fol. 4, recto)

 1. אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים
 2. בך נגד בני אדם. לפיכך חיב
 3. האדם לעסוק בתורה וללמוד ולדעת
 4. את י'י בראוי לו כי בכן יגדל טובו
 5. וחסדו עליו ויבהיק זיוו שכך אמרנו
 6. אמ ר שמעון בן לקיש כל העוסק
 7. בתורה בלילה הקבה מושך עליו
 8. חוט שלחסד ביום שנ יומם יצוה י'י
 9. חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לאל חיי
 10. מה טעם יומם יצוה י'י חסדו מישום
 11. דבלילה שירה עמי ואיכא דאמרי
 12. אמ ר שמעון בן לקיש כל העוסק
 13. בתורה בעולם הזה שדומה ללילה
 14. הקבה מבהיק זיוו לעולם הבא
 15. שדומה ליום שנ יומם יצוה י'י חס[דו]
 16. ובלילה שירה עמי וג וחיב הל[מד]
 17. תורה להיות יראת י'י נגד פניו ולגור
 18. מחרונו ולשמור חקותיו ולעשות
 19. רצונו ומצוותיו כי בכן יצליח וישכ[יל] בכל
 20. דרכיו ככת ובכל מעשה אשר הח[ל]

(fol. 4, verso)

 1. בעבודת בית האלהים ובתורה
 2. ובמצוה לדרש לאלהיו בכל
 3. לבבו עשה והצליח וכן אמרו
 4. רבותינו אמ ר יהושע בן לוי כל
 5. העוסק בתורה נכסיו מצליחין
 6. דבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים
 7. משלש בכתובים כת בת ושמרתם
 8. את דברי הברית הזאת ועשיתם
 9. אתם למען תשכילו את כל אשר
 10. תעשון שנוי בנביאים לא ימוש
 11. ספר התורה הזה מפיך והגית בו
 12. יומם ולילה למען תשמר לעשות
 13. ככל הכתוב בו כי אז תצליח את
 14. דרכיך ואז תשכיל משולש
 15. בכתובים והיה כעץ שתול על
 16. פלגי מים אשר פריו יתן בעתו
 17. [ו]עלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצ

(fol. 5, recto)

 1. ואף על פי שהלמד מתחיל לקראת
 2. בתורה חיב לשנות במשנה ובתלמוד
 3. ואחרי כן לסבור ולחקור שכך אמרנו
 4. אמ ראבא ליגמר איניש והדר ליסבר
 5. כי אם בתורת יי' חפצו ובתורתו יהגה
 6. יומם ולילה. ואל יסמוך על המקרא
 7. לבד כי יש בפירוש כל דבר כמה פנים
 8. והרבה פעמים שוים זה כנגד זה.
 9. ובשוב האדם אל דברי רבותינו
 10. אשר העתיקום בפתרון כל מצוה
 11. ומצוה לבאר אי זה אופן הוא הרצוי
 12. לא ידע חפץ בוראו לעשותו. כ[י רק]
 13. השמע הוא העיקר ולכן ינחלו ה[חכמים]
 14. באמת בהיותם רבים ועצומים כ[בוד]
 15. ויקר ככת אשר חכמים יגידו ולא
 16. כ[חד]ו מאבותם להם לבדם להם נתנה
 17. הארץ ולא עבר זר בתוכם. הלא
 18. תד[עו כי] כאשר אמר אלהינו שלוש
 19. פעמ[י]ם בשנה יראה כל [זכ]ורך

(fol. 5, verso)

 1. והיה הדבר הזה כלל העתיקו
 2. רבותינו בפירושו מה ששנינו
 3. הכל חיבים בראייה חוץ מחרש
 4. שוטה וקטן טומטום ואונדרגנוס
 5. נשים ועבדים שאין משוחררין
 6. החיגר והסומה החולה והזקן
 7. וכל שאינו יכול לעמוד ברגליו.
 8. ולכן הוציאו רוב הנזכרים
 9. מן הכלל ההוא מפני שלא באו
 10. תחתיו טמטום ואונדרגנוס
 11. ונשים וגם מקצת הנזכרים
 12. [י]צאו ממנו בראיות השכל
 13. [ו]תחלתם השוטה כי כבר ידענו
 14. שאינו חיב במצוות לא בחג
 15. ולא בזולתו כל זמן שהוא בשטיותו
 16. וגם החולה והזקן שאין בה[ם]
 17. יכולת כי לא חייב יוצרנו לעשות
 18. יתר מן היכולת ולא ה[יכול]ת
 19. כולה [ב]זאת ידענו שיצא[ו] אילו

(fol. 6, recto)

 1. בראיות השכל והנשארים
 2. בראיות השמע נודעו. ולולי
 3. דבריהם אשר ידענו אמתם
 4. וכי מפי הנביאים הועתקו
 5. היה החרש וה[קט]ן והעבדים
 6. והחיגר והסומה ומי שאינו
 7. יכול לעלות ברגליו חייבים
 8. כולם בראייה ובאים תחת
 9. המקרא הזה ו[אלא] כשהוציאום
 10. והגידו שאינן [חייבין] ידענו שהמקרא
 11. בכל מצוותיו [צר]יך [לי]מוד ולימוד
 12. פתרון כל מצוה ומ[צוה]. וכן בס[דר]
 13. קרבנות שכת[וב] בה וסמך ידו [על]
 14. רא[ש הקר]בנ[ות יצ]או רבים ש[אינם]
 15. חיבין [לסמוך ש]כך אמרו הכ[ל]
 16. [סומ]כי[ן חוץ מח]רש שוטה ו[קטן]
 17. [וסו]מה [ועובד כוכבים והע]בד והשליח ו[האשה]
 1. כל[לות ב]מקצת המצוות [חיב לבדוק]

(fol. 6. verso)

 1. היש על הכלל ההוא תנוי או פרט
 2. שאם יש תנוי חיב לעשות לפיהו
 3. ולכן כשאמרו כל מצות עשה
 4. שהזמן גרמה אנשים חיבים
 5. ונשים פטורות.[הוצ]יאו תנוי על
 6. הכלל הזה ואמרו הרי מצה
 7. ושמחה והקהל דמצות עשה
 8. שהזמן גרמה ונשים חיבות.
 9. לפיכך אמ [ר] יוחנן אין למידין
 10. מן הכללות [ואפילו] במקום שנ
 11. בהן חוץ. ולא [א]מר שלא ללמד
 12. [מ]הם כל [עק]ר אילא שאם יראה
 13. [הכל]ל יחפש ויבד[וק] היש ראיה
 14. [לה]וציא ממנו . . . . [ז]ולת . . . . מוצא
 15. אמרם חוץ ו . . . . . . . ה
 16. . . . אחריה ואם . . . . . . לפ[י]
 17. [הכ]לל ההוא ור . . . . . . [וז]ה
 18. [ש]שנינו בכל מע[רבין ומשתתפים]
Image Permissions Statement
 • T-S Misc.35.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.