Letter: T-S Misc.25.124

Letter T-S Misc.25.124

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Moshe al-Safāquṣī, in Jerusalem, to Nahray b. Nissim.

T-S Misc.25.124 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתאבי אליך יאסידי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ועלוך ונעמך
 2. מן אלקדס אלמבארך דרכנא אללה ואיאך בנאה ועמארתה בכל ישראיל (!)
 3. ינם אלגמעה לי בקין מן טבת ען חאל סלאמה ונעמה ושכר ללה [אלדי]
 4. דרכני דלך אלוקת ודלך אלמשאהדה אלגלילה אסל אללה תעאלי אלתופיק
 5. לנא וכל ישראיל (!) ברחמתה במא קאל שובו אלאי (!) ואשובה אליכם
 6. אללה תעאלי הו אלגפיר אלרחים וקד תקדמת כתבי אליך יאסידי מן
 7. אבו אלביס דפעתין ותלתה ומן אלרמלה ארגו וצול דלך אליך ולם
 8. [ארא] לאחדהא גואב ארגו שגל כיר אשגלך אללה בה במא אנך
 9. יאמולאי אחיאך אללה מעצוד וקד וצלת יאמולאי אלי קדס סאלם פי
 10. אלעאפיה פי גמסי (!) בעד משקה עצימה ותלג אכדנא פי אלטריק וכאן
 11. אלעאקבה אלי כיר לאן מן אמל כיר לקיה ואללה לם יציע ועדוה (!)
 12. [ו]כאן עאקבה דלך כיר וצלת סאלם יום אלה אלמאצי מן אלגד מן שבת
 13. ואנא יאסידי נלתמס אלטיאר ונעמל עלי אלנזול אלי אלרמלה ומא
 14. נעלם יאמולאי מא נקים לאן אלבלד אכדה מטר עטים ותלג וקאם אל
 15. מטר קריב מן ד איאם וקד כנת יאמולאי תפצלת עלי עבדך
 16. ב[מ]א [ועד]תני בה מן אמר שרא אלג אעדאל כתאן וקד תקדם מני
 17. אלכתאב אלדי מן אלרמלה ואנא נסאל מולאי אחיאה אללה פי דלך
 18. אללה תעאלי יחסן גזאה ויעין עלי אלמכאפה ואלחואיג ואריד פי
 19. הדא אלוקת סלף ואלפאץ לא ילסק פנחב מן מולאי שרא
 20. הדה אלג אעדאל כתאן מן אלדנאניר אלדי ענדה ומא יקבצה מן סידי
 21. אבו עמראן מוסי בן אבו אלחיי נע תמן אלכ זקא זית [אל]באקי עלי
 22. יקבצה מן סידי אבו עלי חסון בן יחיי נע וארגו אן לא יבקא שיא
 23. [ואנ]מא אתכאלי עלי אללה תעאלי ועליך וליס יתם אן שא אללה
 24. אלספר //אלי מן// אללה ומנך ונחב לא תפרט לאן מא נעלם מא נקים
 25. ואלחמד ללה מן קבל ומן בעד והו אלדי יסאהל עלי באל
 26. אגתמאע במולאי אלשיך ואלדי אחיאה אללה קבל פראר הדה
 27. אלדניא וחק אבי יאמולאי אן אלגרץ פי אלסיר אלי אלגרב
 28. אלי לרויתה אללה תעאלי יעין דלך ואמא אלרזק ואלפרג בידה
 29. ומא עמלתה יאמולאי אנת אן שא אללה מתאב עליה דניא ואכרה

Right margin is completely torn. It is possible to read:

 1. יאמולאי... ענדה... אלחאגה הי אול

Top Margin

 1. ידעא לך בכל
 2. מוצע אללה
 3. תעאלי יגעלך
 4. הכדא אבדא
 5. כמא //קאל// טוב
 6. שים (!) מן
 7. שמן [[ש]]
 8. טוב
 9. פללה
 10. אלחמד
 11. לדאלך

Translation

T-S Misc.25.124 1v

1v

Verso

 1. הדא אלאסם אלטיב פמא תבאן לי ואנת תעלם יאמולאי [אחיאך]
 2. אללה אן אלאנסאן לא ינאל אבדא אלי הדא אלאסם אלטיב
 3. פאללה תעאלי לא יזאולה ענך ולא ען ולדך בעדך וי[ע]זך
 4. אלי גמיע אלאצדקא אלאכואן וסאיר אלכלק ואן יגעלך אבדא
 5. מלגא לגמיע אלכלק כמא אנך אהלה וקד גמני יאמולאי מא
 6. וצל בה כתאבך למולאי אבו אלפרג רבי [[ ]] //אבון// אלקאבסי במא
 7. [ט]רא עלי מולאי אבו אלפרג ישועה אללה תעאלי יגעלה לה
 8. כפארה וסליחה וחין כאנת אלעאקבה אלי כיר פהי אלנעמה
 9. פללה אלחמד פנחב מנך תקריה סלאמי ומן דכל ענה קלבי מן
 10. אבו זכרי יהודה אבן אלעצפורה בופאתה אללה תעאלי ירחמה
 11. ויגעל מאואה גן עדן ויכתם עלי קלוב אהלה באלצבר
 12. ויכאלינא ואיאך פי הדה אלדניא אלמות פי אלגרבה לאנה וחק אבי
 13. צעב וכיף אן יאמולאי הו שין לא בר מנן ואנמא הו מא בין
 14. מקדם ו[מ]אכר אללה תעאלי יטול עמרך ויח>ר<סך עלי אלאצדקא
 15. דלך אלמהם וקלבי וחק אבי יאסידי מעלק מן גהתך ומן גהה
 16. אכבארך אלדי גאבת עני אללה תעאלי יעלמני ענך כיר וארגו אן
 17. כתבך מני באלקרב ונחב מן //מולאי// ירוג עלי בכתאב לעזקלאן (!) לענד
 18. למולאי (!) אבו יצחק אברהם בן אלתלמיד אחיאה אללה לעל נגדה ענדה
 19. [יכו]ן מא עלי קלבי קליל ולעל יכון צחבתה כתאב מן סידי אבו עלי
 20. חסין בן יחיי נע באלאכבאר ומא יטלע מן אלגרב ולעל וצל פיג אלי מצר

Top Margin

 1. [ואל]עגוז יאמולאי ואלדה סידי אבי אלסרור פי עאפיה וקד אגתמע
 2. בהא [אל]חמדת אלדי רגע סידי אבו אלחסן והי תחת חאגה [ ]

Bottom Margin

 1. לסידי ומולאי אבי יחיי אידה אללה ונצרה מן שאכר תפצלה שלמה בר משה
 2. ברחמתה בר יצחק נע
 3. נהראי בר נסים נע אללה וליה ונאצרה ספאקצי ישע רב

Upside-Down

 1. لسيدي وموﻻي ابي يحيي ايد٥ الله من شاكر٥ تفضله حسين بن موسى ابن

اسحق المغربي السفاقصي

 1. [نهرا]ي بن نسيم المغربي الراب الفسطاط يصل الفسطاط ان شاء الله
Image Permissions Statement
 • T-S Misc.25.124: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.