Letter: T-S Misc.35.43

Letter T-S Misc.35.43

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, concerning the prisoners taken on account of the debt of 900 dinars placed on the community of Jerusalem. He also laments his personal poverty. Approximately 1029. (Information from CUDL)

T-S Misc.35.43 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS LOAN 43, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.155-158 (Doc. #84), C.B. 03-09-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Ephraim b. Shemarya, approximately 1029.

....

 1. [ ] משפריר
 2. [מצרים ] המק טובה ואמנם כי הגיד
 3. [ ] ואחרי צאתו מעיר הקודש הקשו בעלי
 4. [החוב ליבם] מהלוים והערבים ונתפשו הנשאר והצירו להם
 5. [ ] ושאלו לכתוב מכתב על פיהם מבית הכלא ונתנו
 6. בו כיר ידיהם ונשלח על ידי פקיד הזקן הגביר אבו נצר
 7. יהי אל עזרו ועמו מכתבים רבים ואחד מהם אליך על אודות
 8. הזקנים אלדסאתרה כי לא תעלה ארוכה לדבר כי אם באשר
 9. אצלם כי החוב גדול יותר מתשע מאות זהוב מאין יכולת
 10. לפרעו המן הגרן או מן היקב הנה אחינו //הקראין// אחרי כל אשר
 11. נשלח אליהם מצוען נשאר עליהם שמונה מאות זהוב ואם
 12. הם ככה אנחנו מה נאמר אבל יושבי צלע השליכו כל יהבם
 13. על הנשיאים יהי אל עזרם וכת הרבנים משיאים עלי יד לאמר
 14. אנחנו גמלנוך טובה ולא הכללנוך עמנו כאשר עשו כת הק[ראים]
 15. לנשיא לכן יקירנו ראוי להתחזק עמהם והזכיר לי אברהם
 16. [בני החו]קים אשר היו לאדוננו גאון ולאב נוחם עדן לשאול אותך
 17. בעדה ואני אודיעך את דרכי אני אחרי שובי מארץ מצרים
 18. בשנה אשר נכנסתי אליה פתוני הירושלמים והושיבוני חזן
 19. [בי]רוש כי אמרו לי אתה איש מעביר עתותיך בדבר מועט
 20. [אח]ר בואך ועתה אל תצריכנו לאיש אחר וקבלתי מהם והייתי
 21. מעביר עתותי פעם במלא פעם בחסר עד הימים האלה היום שתי
 22. שתי לא נתנו לי הירושלמיים שוה פרוטה כי לא נמצא בידם דבר
 23. לא היו בהם כדי לעמוד בספקם ובאה השנה //הזאת// וגילת כל נסתר
 24. ונצרכתי למכור הנותר בבית כי ראיתיה מתחלתה קשה
 25. ולא היי[תי] מקוה כי תעבור ואנחנו בחיים כי היד קצרה עד
 26. מאד וברוך גומל טובות לחייבים ועתה אהוב אני איש אין
 27. דרכי לקחת דבר שיש [בו] ריח אסור אם תדע כי הדבר
 28. הזה אני מותר בו בתביעת אינו וכשר בעיני הזקנים
 29. עשה אותו בטובת[ך] ואם חס ושלום יש שם דבר שיש

Translation

T-S Misc.35.43 1v

1v

verso I

 1. [בו] ריח אסור אל תכניס [ידך] וא[שר] תעשה בדבר שכרך מהאל וגלוי לאל כי לו היתה
 2. [בו] משגה חס ושלום לא הכלמה את פני ואתה חכם ונבון ואני שואל ממך
 3. [לעשו]ת בינך ובין ר אברהם החבר שלום ויסבול כל אחד מכם את חבירו
 4. [כי לא] כימים הראשונים הימים האלה כי לפני כן הייתם ברשות עצמכם ועתה
 5. [נכנס]תם ברשות אל וברשות ישראל ולא יכשר לכם להדמות כי אם ליראי
 6. [שמים ו]ללכת בדרך טובים ואורחות צדיקים לשמור ואל יהיה ביניכם
 7. [מחלוק]ת כי המחלוקת מביאה לידי חרוף להשמיץ כל אחד לחבירו [[ורבתי]]
 8. [ואף אם אתה] שומע הרבה לא תשיב ומה יש יכולת להשיב לבעל הדין ביום
 9. [פקודה כי] לא ידע האדם את עתו לא חשב הנאסף כי יומו יבוא מהרה
 10. [ ] אלא [ב]ליבו היה מדמה כי ישב בראש וכי השעה תעמד לו
 11. [ ה]תרוקן לו ואיה א[פו]א תקותו ותקותו מי ישורנה וכמו כן
 12. [אדוננו של]מה הכהן גאון נע גם הוא לא כן דימה וגם הכותב לא ידע מתי
 13. [פקודתו המ]שאל מהאל להנהיג בחסדו לעשות הטוב והישר בעיניו וגם אתה
 14. [בקש ש]לום ורדוף אחרי השלום וכאומר בקש שלום ורדפהו ושלומך ו [נ] [י][ו] ע [ו] [א] [י]
 15. [יר]בה נצח שלמה הצ ראש הישיבה ברבי יה[ו]דה ננ א [כ] [ת] [ל] [ת] [ל] [א] ש

(upside down, in another hand) II

....

 1. אמ[
 2. וכל דבריי [
 3. שעשה עמ[
 4. כבר נתקלה ק[
 5. ידו אל ר טוביה ה[
 6. שהזכרתונו בתשובתו כתבו הסוחרים [
 7. אלוף חבר שלי קם ואמר כבר תמהו הזקנים [
 8. סודותם למנות //ואין// אלא מי שנתגלה [
 9. לדברים האלה סר שנית אל דמשק ואל צור [
 10. והגיע לידי כתב מצור תשומר על ידי [
 11. נפל ממכובדו ובכיר ידו אל ר טוביה [ כ]בר כתבתי לך ש[
 12. ואמר לו הוחזרו כתבי למצרים תודה על כל מי שלקח כתבי ויש[
 13. שאלתך שתמנהו מאשר לו [
 14. אל בני אל דמשק יוריהו שיבוא למצרים [
 15. בדמשק ולפני שתתקן עם הראש שי[ ] כתבים ש[
 16. ל[ ] האיש פתחון פה ולא תניחו את הדבר [ ] ואילו ידע כי ה[
 17. מורשה לישראל הן [ ] לאמר לכן מורה אל תדרוש ואל תדבר
 18. תו[ ] אבל [ ] שייאמר בלא תורה ובלא יראה כי אם במרמות
 19. ובתחבולות והאיש הזה גבורתו ידועה שישב שנים הרבה שמש
 20. סופרי המס והירושות ויתעסק בצרכיהם וכשיפול אדם מישראל
 21. בידם עבור ירושה או מס יכניס עצמו בינו לבינם ויגזור המס
 22. על זהובים חסר ויהי הוא להם כאח וכריע ולפי רוב החמס
 23. [ ] הוצרך כל מי שימות לו מת שילך אל[יו כ]די לכתוב לו אגרת
 24. אל בעלי הירושות כי יש לו יורשים גם אל עבד המס רב יהודי [ואם יבוא אדם]
 25. ממערב ומכל מקום הוא שליש בינם ובין [ ] ממון שלש [
 26. יביאם אלי א[

....

Image Permissions Statement
 • T-S Misc.35.43: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.