Letter: T-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

Letter T-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

Tags

Description

Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi in Ramla on Palestinian affairs, probably 1029. He refers to the arrival of a letter from Yoshiyyahu. (Information from CUDL)

T-S Misc.35.15 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

A: TS LOAN 15B: TS 10 J 10, f. 5, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.384-387 (Doc. #210), C.B. 01-26-88 (p)Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Ramle, probably 1029.

....

א

 1. ינחם וע[
 2. עד באת [
 3. אמרתי א[
 4. ה[
 5. מישיב[ת
 6. החכמים אש[ר
 7. אמנם בהתמעטם הכריעה [
 8. מפגיע ומ[ו]שיך עברת אשמה ומכ[
 9. ניחם על דעתו לתמוה על מעשיו ולתהות ולה[תחרט על מעשיו הראשונים]
 10. עד אשר פשטה יד בחרון על ארץ חמדה כאשר ידע [החבר שמ צור]
 11. והותיר כמעט עזר מעט וברוך על כל מידותיו כי בע[ונותינו ולא על]
 12. חינם באתנו [כל] זאת ולו כתב החבר הי[קר] כזאת לא[ ]
 13. מטה ולא נוטה אך בבוא השחורים הגידו [ ]
 14. נתנו נפש על תורת יי והערו למות נפשם עליה ויפגישו מיני [ ]
 15. ונחרדו לקראת מ[ו]תם בשמח[ה] כל זאת באתם ולא שכחו ולא שיקרו וה[ ]
 16. הבאים אחריהם וכתרם [ש]לם לעולם הבא כי אין לפנים ממחיצתם ור[בותינו]
 17. למדו ולימדו ותלמידיהם מ[רב]יתם ירדו לבבל וריבצו תורה שמה וקבעו המדר[שות]
 18. עד [ ה]תמד המ[קו]ם וקביעות המתנות מנדי[בי]
 19. גליות יש ואבירי יקירי החבר ומעולה יודע כי לא נתמעטה //תורה// מבני ארץ ישראל
 20. כי אם משנים מעוטים בהיחדל בני תורה ממצוא מחייתם ורבות הצרות
 21. עליהם נתעצלו /מ/ללמד בניהם במוט ידם מהספק טרפם וגם נתעסקו ע[ם]
 22. בעלי אגרופים במחלקות לדחות זה את זה ולקדום אחד את אחד לק[פו]ץ
 23. למעלתו אבל חכמת אבותם ביניהם מורשת המשניות והתוספתות
 24. והמכלתות והמדרשות והברייתות והק[בל]ות וההגדות אשר מ[ ]הם
 25. עיבדו התניים המלמדים באשר לא נכחד מיקיר החבר שמרו צורו
 26. ובהגיע כי התחיל ראש הישיבה הקדושה שצ ל[הנהי]ג אמרתי גם אני
 27. [לא] אחשך פי מלהנאות לאבותי תהיה [ ]יה ובבוא כתב ר יאשיהו נכד
 28. [גא]ונים ישמרו צור מספר שבח החבר ה[יקר] שמ קדושינו באשר הוא מפורסם ------------

ב : א

 1. בהיותו בן תור:ה ויגיעתו בלימוד[ה מ]עודו עד נובו בשיבת תושירח
 2. והתדשנו [ : ויתרענן בחדר [ ]

-----------------------------------------------------

 1. בזקנתו ו[ ] תנותו [ ] וחריצותו פעם אחרי פעם
 2. לרצות רעיהו בנואי מליו ומנעמי ריצויו: אמרתי הנני הנני לקבל כתב
 3. אחי וידיד רוחי אוהבי אהובי מאז ועד עתה אשר עשר ידות לו בי וגם באחי
 4. ואבירי אני מאחר ובהקבץ הקהל בהקראי קודש יזכה החבר היקר שצ
 5. לכמותם שנים רבות ובא[ ] והוא שלום וביתו שלום וחמודיו שלום רצוי פועל
 6. קשוב [ ] בשמו ובנתיבתו אשר [ ]בה החבר היקר ומעולה בתורתו
 7. ויראהו בטוב [ ] יופי ברכה בנואי מעלתו בחבורת קודש בראש כל
 8. הזקינים הקרואים אשר ידעתי //בצוען ופלכיה// שמותם תוקשב בעדו ובעדם ובעד כל יש תפלתי
 9. אני לו מוסגל כמקדם ויותר ובתמידת אגרותיו תותדר התשובה ותתחדש האהבה
 10. הנושנת ואשר רמז במאורע בירידתי עיר הקודש תיכונן המקום בה ידע את
 11. יורתה כי //עד// עתה מאנחת ושוברת כל הגוף הערימה כסות לילה ויום ושבת
 12. והכבידה עול הנשא[י]ן [ ]נה לא נפרע ומדת השבי ואנ[יס]ת הדפתרים עדפה
 13. על כל וחסד אינו וזכות אבות קדמה והליצה למהר הפדיום בבוא השמש
 14. בליל שבת וברוך //על// כל תגמוליו אשר גמלנו ברחמיו ולא כגמול ידיי ולו הודיתי
 15. כל ימי חיי על שמירת השבת לא הוגעתי להלל על רגע קטון ממנה כפי חובתי
 16. בהגיע הכתב ימהר החבר היקר המעולה התשובה [ ] ולא שכח ואשר
 17. יתחדש לכגק מר יאשיהו יושמר ותתן שלום גדול ומיופה משמי לכגק מר המכונה
 18. אבו נצר ברבי אפרים החבר נוחו עדן ותודיעהו [ ] לראותו ושלום כבודו ומתי סודו
 19. וחמודיו ירביון לעד י ר ש ו ה ב ז י
 20. אחיך קטון תלמידי צבי צדוק הלוי ברבי לוי נבע ה ה מ י ו ר אל ע ר ר

(right margin)

 1. יד רב
 2. אין
 3. ----------------------------
 4. א

Translation

T-S Misc.35.15 1v

1v

T-S 10J10.5 1r

1r

T-S 10J10.5 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 10J10.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S Misc.35.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.