Letter: T-S 13J9.2

Letter T-S 13J9.2

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. End of 1025 / 1026. Concerning the Fatimids' army that is coming from Egypt against the bedouins.The letter's main issue is the serious disagreement in Fustat concerning Efrayim b. Shemarya, which some people want to remove from his position, for Shemuel b. Avtalyon. Shelomo suggests Efrayim to restrain his emotions so he will not help his opponents with his actions. (information from Gil, Palestine, vol. 2, pp. 116-119). VMR

T-S 13J9.2 2r

2r

Transcription

[unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אל אוהבנו וחברנו ונכבדנו ויקרינו כגק מ ורב אפרים החבר במעוז ומחסה
 2. מתגבר בצל שדי יתלונן ויתאבר ביראי אל ידבק ויתחבר ברוחו להיות מושל
 3. להתגבר לקרב כל מריב ועובר ומתעבר להתאהב על ידו שם צדק דובר
 4. שלומו להרבות וברכות להגבר למלאות לו כל חפץ וכל סבר בר שמריה ננ
 5. נכתבו טורים אלא אל חברנו יהי צור עזרו מכאב לב ומשבר רוח מן
 6. הצרות אשר אנו בהם טבועים והרעות אשר אנו בהם שקועים לילה ויומם פחודים
 7. רועדים מן המחנות הנועדים צורנו יגביר מחנות אדוננו המלך יחי לעד ובכן
 8. תמיד אנו נושאים תפלה לעזרם להעשר על בני קדם אשר החריבו ארץ הצבי ונשמו
 9. מסלות ושבת עובר אורח וליוצא ולבא אין שלום עד ירחם ויחון חנון ומרחם
 10. וכדיי היה לנו לשאת המהומות אשר התישו כוחנו והכהו עינינו והכשילו ברכינו
 11. והמסו לבבינו והדאיבו נפשותינו עד אשר נוסף עלינו שמועות קשות בעד
 12. קהלות מצרים כי נעשו כתות כתות כת אומרת כה וכת אמרת כה וכולם
 13. מוסרים דין במכתבים אשר יבואו בשמות אנשים מהם יודעים [ו]מהם לא
 14. יודעים מהם דבריהם במוסר ומהם בלשון מחוסר והם קובלים ואומרים
 15. כי רצו רוב העם לקבול עלי אל המלכות יגונניה אל כי הרשיתי איש לא ראוי
 16. וישמיצוך בדברים רעים המק יגבה הדין מכל מוציא שם רע וישב עליו
 17. בדין אכזריות ויאמרו כי למען מנחותיך ומשאותיך יבואוך אגרותינו
 18. להעזר בם עליהם ויי שם היה ולמאוד עד מאד הוקשה עלינו כל הכתוב
 19. במכתביהם ואמנם כי כל זאת מתחת ידי החשוד ישאל אנשים לכתות להבהיל
 20. ולהפחיד כמעשה סנבלט וטוביה כן אל יכה על עונו וחטאתו מלפני אל אל תמחה וכבר
 21. קדם אליך מכתב עם הנשתון הנכתב אל הקהלות בעשית השלום לברכם כללם
 22. ולהחזיק טובה לאשר התהלך ואשר טרח ואשר רדף אחרי השלום להעדיף להם
 23. ברכות והיינו סבורים כי כבר שבתה המחלוקת והנה הקדימו הכל
 24. כי המחלוקת עצמה והמריבה רבתה והצעקה גדלה והנה אגרות מאת אנשים מבהילות
 25. מעשה ועדויות חתומים עליו והם מן החתומים עליו כי הכל נתרצו במר רב
 26. שמואל הכהן בר אבטליון ננ להיות הוא הרואה עליהם לדון דיניהם ולשפוט
 27. משפטיהם ונוסף יגון על מכאוב גם החשוד ישוטט על הזקנים ויתאנה ויאמר
 28. ראו מכתב פלו כי בנה את הראשונים באמרו כי הראשים הקודמים כל אחד
 29. ואחד מהם עמד על דם חבירו וגם ניה את ר אלחנן באמרו התבונן מעשה זה
 30. ומעשה העובר ואמנם כי אלה דברי הכל מעידים לי כי כן היה וקהלות מצרים
 31. יהי אל עזרם יודים כל זאת מחלקות והמריבות עד לנפשות הגיעו וכי העובר
 32. לא היו עיניו ולבו כי לאשר יאכילו וישקהו ויעשה תאות לבו ואין דורש ואין מבקש
 33. אין נפשם נוטה למוכיחים הלוא באבות נאמר ולמוכיח בשער יקושון ויטו בתוהו
 34. צדיק מי הוא אשר עשה שררה על בית יש והוכיחם והיו אוהבים אותו הלא כן
 35. אמר מיכה אל תטיפו יטיפון לא יטיפו לאלה לא יסג כלמות אשר פתרונו יאמרו למטיפין
 36. אל תטיפו לא תהיו מטיפין נבואותיכם לעם אלה ולא יסג אתכם כלמות [לו] איש הולך
 37. רוח עמהם ובשקר יכזב להטיף ליין לשכר היה רצוי אצלם היה מטיף לעם הזה
 38. גם אל יי אינו לא שמענו ואל נבואיו לא הקשבנו ובמלאכיו ה[תלנו] ותעתענו מר[דנו]
 39. באמריו החשובים כאין אם הנבאים לא היתה יכולת בידיהם כי אם להזהיר השומע
 40. ישמע והחדל וחדל מיום אשר בחר בנו קראנו עם קשה עורף והוא יכול לשנות
 41. יצרינו אבל הניחנו כמו אשר בראנו ונתן לפנינו דרך הטוב ודרך הרע לראות אי זה
 42. דרך הטוב ללכת בה עד העת אשר הבטיח למול את לבבינו ולהסיר לב האבן מבשרנו
 43. ולתת לנו לב בשר וראוי לך חברנו לדעת כי עם יי בעת הזאת אנוש לשברם נחלה
 44. מכתם רבו בם הקוצים ואין בנו כוח לכלותם הנח לו לבעל הכרם הוא יכלה את קוציו
 45. ואל תמציא מקום למשמיצים להשמיץ ולאמר עד לא יחפש על דיני אחרים יחפש
 46. על עצמו וירפע //חובות// אשר עליו וחלילה לאיש כמוך להמציא פתח עשה שיתאהב
 47. שם שמים על ידך ואם ברחמי שמים //בטוח// אני בזריזותך כי לא כן הדבר אם על יי
 48. אינו חפאו דברים אשר לא כן על יצוריו על אחת כמה ומהספרים אשר
 49. הושבו אל מצרים תתבונן העושים זאת כי חרפו ויגדילו ונתאמת כי מקצתם
 50. שכורים יש דין ויש דיין ומאחרי אשר ישיאני לבי להחרים בשם ולהזכיר
 51. רוע המעשה בקהל יי אשוב ואומר מה יש הועלה אבל על השערים אני מפיל
 52. תחנה לקרוא אל יי אי יש לבקש עלבון עלובים להאלים פיות משמיצים להכלים
 53. מוציאי דבה ואני ביי בטחתי ובו חסיתי אם ראמה ידי המשמיצים וגברה
 54. זרוע ידי בעלי המחלוקת רשותם בידיהם להעמיד הטוב בעיניהם עליהם
 55. לראש ולקצין להיות כעם ככהן לשפוט את שופטיהם אני יושב בעיר קודש
 56. אינו אים יכונניה בוכה על עצמי ועל העת אשר נצרך אלי אני איני ראוי
 57. לאנשי העת הזאת אבל מה לעשות והשם נקרא ואי אפשר למאוס באשר
 58. העטה אינו יהי שמו מבורך לא גבה לבי ולא רמו עיני אני בתומי אלך בוראי
 59. הרימני בטובו אם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו
 60. הודעתיך המרורות אשר ישקוני על אודותיך וכבר כתבתי אל מקצתם להוכיחם
 61. מלך הכבוד יניח לך מכל אויביך מסביב ושלומך ושלום כל קהלך ירבה נצח
 62. שלמה הצ ראש ישיבת גאון יעקב ברבי <

Right Margin:

 1. וקד כאן נפד מני כתאב לסידי אלשיך אבו עלי חסן אבן אלטייב אידה אללה
 2. במא יזיל מא קיל לה אנה מוחאל ואנה ענדי אלגליל אלכתיר יטיב נפסה
 3. הכצה באלסלאם ושלום

Translation

T-S 13J9.2 1r

1r

Verso:

 1. ליקר פאר חברנו ואהובינו כב גד קד ברבי שמריה המלמד נוחו עדן
 2. מרנא ורב אפרים החבר ישמרו צורנו ישע רב

T-S 13J9.2 2v

2v

T-S 13J9.2 1v

1v

T-S 13J9.2 stitched (r)

stitched (r)

T-S 13J9.2 stitched (v)

stitched (v)

T-S 13J9.2 stitched layers (r)

stitched layers (r)

T-S 13J9.2 stitched layers (v)

stitched layers (v)
Image Permissions Statement
 • T-S 13J9.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.