Letter: T-S 13J26.23

Letter T-S 13J26.23

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to the Nasi (?).

T-S 13J26.23 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. לא המיה [ ] מל[
 2. לא ידע מה ילד יום וגם לא מה תלד שעה ובע[ת ]
 3. הם אשר נפלו בצער ב[ ] בא [ ] לולא [ ] יבי[ ]אפל קוו
 4. [ ] צדק היתה צעקה ואבא [ ] בלוא [ ] הרא[ ] המעוט[ים]
 5. יותר מכל הנשארים במע[רב ] יכולת [ ]
 6. ואני מתאחר ולבעלים [ ] שב [ ]
 7. עלי בתוכו [ ] בדין עמהם והושיב [ ]
 8. [ ]ך הנשארים החוב אשר על [ ]קק זהובים והם עליכם מן [ ]
 9. והנה אתה והאחרים אשר [ ] החורף [ ] ברח וביד הכל
 10. [ ] עליכם ובידו מכתב [ ]
 11. אשר כתבתי ולא הוע[יל] לי ] אל חבר [ ]
 12. אתך להיות לו לזכות וידוע תדע אהוב כי לא כתבתי אליך במכתב
 13. הראשון אשר הוא תשובת אגרתך השנית הארוכה מכפי כתבי
 14. באשר הקבלתני ולו היינו שקולים כאחד בשנים וזולתם [ ] יבו[ ]
 15. לך אל [ ] לבב בדברים ההם הקדמתה דרך כבוד שיכ[ ] חייב ל[ ]
 16. [ ] הש[ ] כי אני מעמיד אבן נגף או כי [ ] ואל תאמר כי גאון ישיבת

[צבי]

 1. [ ] כשהכרתו גם אתה כמות שהיה בקראתך אותו חבר קפץ [ ]
 2. וזה דבר יביא לידי חרפה וכבר ידעתי כי בהתחבר חמודך עמו ועק[ ]
 3. במאכל ובמשתה כתב אליך ונמשכתה אחרי דבריו וממכתביך אל חמודך
 4. ידעתי כי נכנסה אהבתו בלבך כי הוא אצלך מגדולי ישראל וכחכמי היש[יבה]
 5. [ ] אתה ירא מאיך ופעם תעשה חלוף זאת הכותב [ ]
 6. הראשים לכדם [ ] יקבילו פנים בדברים האלה [ ]
 7. לבך לאשר כתבת אם חכמה אין כאן זקנה אין כאן הטוב לך אותי כשמו
 8. כן את [ ] ואם תטה לדברי חמודך דע כי מרה תהיה כלענה לך לדעת
 9. כי אני לא קפצתי ולא רצתי ולא רדפתי בוראי הוא יעידני ביום הדין כי

מימי

 1. אין דרכי כי אם אל השלום לו יכולתי להתהלך ממקום למקום להביא שלום
 2. בקהל ישראל וחלילה לי אני להיות גורם למחלוקת כי קדמו תשובות [אל]
 3. הזקן השר מר רב א[פ]רים הכהן יכתבהו אל על כנו ויוסיף כבודו כי לא

אות[יר]

 1. לעשות קטנה או גדולה כי אם בהתחברי עם אב ושלישי ישמרם אל ולא
 2. יהיה הדבר אלא בצאתי אבל האיש הזה איך יכשר שיכתוב אל כבודך
 3. [ ] אלא [ ] בפיהו היש[ ] העתק איך לאשר הועלה להקראות
 4. בש[ם ] ממקומו מעלות יעקב אין להם בל אחד
 5. [ ] אני לא הוס[פ]תי לא גרעתי לא העליתי ולא הורדתי
 6. [ ] אלי להכין עלילה ואני מעביר כי חלילה לי אני להעמיד
 7. [ ] גדול ולא אפלו משרת לבית כנסת זאת הד[רך]
 8. אשר תפשתי ואני בתומי אלך כל עוד נשמתי בי וברוך יי אשר [ ]
 9. [ ] כליותי [ ] כי לא גבה לבי ולא רמו עיני וכי [ ]
 10. [ ] אשר [ ]

....

Translation

T-S 13J26.23 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 13J26.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.