قائمة/جدول: Bodl. MS heb. c 50/16–17

قائمة/جدول Bodl. MS heb. c 50/16–17

العلامات

الوصف

Booklet of four pages, listing contributions in dinars or fractions of a dinar. About seventy-two numbers preserved. The list is headed by the Nagid, who pledges 3 dinars, while the others give 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24 dinars, respectively. A number of the persons listed are known as having lived around 1100; consequently, the Nagid referred to was Mevorakh b. Saadya (d. 1111). (Information from Mediterranean Society, II, p. 502, App. C 115, first supplement. See also Goitein notes and index card linked below.)

Bodl. MS heb. c 50/16 16 recto

16 recto

النصوص المفرّغة

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

fol. 17 recto

 1. אבו נצר אלעטאר תמן
 2. ושׁריכה
 3. אבן נציר קיראטין
 4. אבו אלמנא אלעטאר תמן
 5. ואכיה
 6. [[בן אלזרון? ....]] [[בן בניה .]]
 7. אבו סנאר בן כויר ג`
 8. ואולאדה
 9. [[[י]שׁועה אלכהן ב`]] [[אביה ב`]]
 10. [[אבנה ב`]] בן נחמאן קיר[
 11. [[אבו יעקוב בן ה`]] [[אברהים .]]
 12. נחום אלרפא.
 13. [[ר` צדקה אלכהן תמן]]
 14. אלשׁיך אבו אלפרג אלגזאר
 15. אבו אלפצל אלרפא ב`
 16. [[מסלם בן אלקאבלס [תמ]ן]]
 17. ואכיה
 18. [[[אבו אל]מנא אל.[.........]]
 19. [[אלשׁיך [א]בו אלטאהר ]]
 20. [[.........................]]
 21. .....] .ה. ר משׁה קיראטין
 22. [[.........................]]
 23. ואכיה
 24. ....] אלעטאר ]]
 25. ....] אלעטא[ר] ג` [[.....]]

الترجمة

Bodl. MS heb. c 50/16 16 verso

16 verso

fol. 17 verso

 1. [[אלשׁיך אבו אלפצל תמן]]
 2. אלטביב
 3. [[אלשׁיך אבו אלטאהר רבע]]
 4. בן עמה
 5. חסן אלזגאג ה ד'
 6. אלצבאגין אלכתנאניין
 7. אבו אלסרי ואלדה
 8. אלקראבי?
 9. ברכאת אלביאע אבו אלסרור

אלשׁראבי

 1. אבו סעיד בן תאבת ק[ר]אטין
 2. אלאסכנדראניין
 3. אבו אלכיר אלמליגי תמן
 4. ראשׁ הקהל
 5. בקא בן שׁויע תמן
 6. [[אסחק בן חונין]] קיראטין
 7. .......אל.. ה`?
 8. .................. תמן
 9. .....................]
 10. כלף אלר..לי ...........
 11. סלמאן בן אבו ג`
 12. אלרומי? [ת]מ[ן]
 13. עטיה אלדלאל? קיראטין
 14. אב[ו] אל[פ]צל ......
 15. [[..... א.י ]]
 16. [[......סע.............]]

Bodl. MS heb. c 50/17 17 recto

17 recto

fol. 16 recto

 1. בשׁמך רחם
 2. חצרה סידנא אלר[יי]ס אלא[ג]לה ג`
 3. אלשׁיך אבו אלפצל ב`
 4. ראשׁ הקהילות [hole]
 5. [[אלשׁיך אבו סעד ב`]]
 6. בן איוב
 7. אלשׁיך אבו אלפרג בן א`
 8. אלוזאן ואכיה אבו אלחסן
 9. אלשׁיך א[בו א]ל.. אל..ב [.]
 1. אלשׁיך אבו אסחאק בן חיים [א`]?
 1. [[אלשׁיך אבו [ס]עד ...קה ג`]]
 2. בן אבו אלס[torn.........
 3. [[אל]שׁיך אבו]
 4. בן ..[
 5. [[אלשׁיך אבו נצר]]
 6. [[ואכיה אלשׁיך]]
 7. [[מר' אהוב אלמג.]]
 8. [[[אלשׁיך.....]]
 9. אלחסן[............
 10. אלשׁיך אבו אלב.[.....
 11. א]ב[ו] אל...א[ל]..[.....
 12. ...נ]צר בן ...[.......

Bodl. MS heb. c 50/17 17 verso

17 verso

fol. 16 verso

 1. אלשׁיך אבו אלבשׁר אזהר נצף
 2. [[אלשׁיך אבו אלח[ס]ן אלרואי? תמן]]
 3. [[אל[שׁי]ך אבו אלטאהר תמן]]
 4. אלשׁיך אבו סהל בן מנשׁה תמן
 5. אלשׁיך אבו עלי בן אל[ס]כרי? רבע
 6. אל[שׁי]ך אבו אלמפצל נצף
 7. [[א]ל[שׁ]יך אבו אלאחסן? קיראטין]]
 8. [[אלאמדי]]
 9. [[אלשׁיך אבו אלפצל רבע]] (בשׁוליים:) קיראטין
 10. אלצירפי ואכיה
 11. [[אלשׁיך אבו אלפרג בן ...דה קיראטין]]
 12. אלשׁ]יך אבו אסחק בן תמן]]
 13. נס[ים]?
 14. אל]שׁיך אבו אל[.............
 15. [[אל..[...........רבע]]
 16. ..............]כהן
 17. [[............]....[.....]]
 18. [[........].נא תמן]]
 19. [[........]... תמן]]
 20. [[........]... [ת]מן]]
 21. ..........]..........
 22. ..........].... אלשׁ[י]ך ..
 23. .............]....[....
بيان أذونات الصورة