ثيقة شرعيّة: Bodl. MS heb. d 68/100

ثيقة شرعيّة Bodl. MS heb. d 68/100

العلامات

الوصف

Account and agreement between the Qodesh and a partner, ca. 1156. A certain al-Nadiv, otherwise known as the perfume maker, tenant of a compound partly owned by the qodesh known as al-Burj, carried out repairs (probably in that compound) for which the qodesh owes him 19.5 dinars. He had previously received 9.75 dinars from the qodesh and owes 3 dinars representing his rent for four months. Thus, the qodesh still owes him 6.75 dinars. His expenditure of an additional sum of 10.5 dinars is approved, for repairs to be made in his brewery. As the qodesh will pay half of this, its total debt will come to 12 dinars. Also, some minor improvements in the compound will be made jointly. The debt of 12 dinars will be returned to him by counting it as his rent for 16 months. For this purpose, a deed of lease will be written in a Muslim court also. This arrangement is made toward the end of January 1156, one month before the former lease expires on the 24th of February. The new lease will start on the 25th. Coptic numerals are used. Mentions a wind catcher (bādhanj). (Information from Gil, Documents, pp. 287 #59)

Bodl. MS heb. d 68/100 100 recto

100 recto

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

الترجمة

Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. The honorable elders declare that they 

 2. settled the account of al-Nādīv, the result 

 3. of the account being that there is a balance to his credit 

 4. to the end of Shaʿbān for 

 5. the repairs, 19 1⁄2 (dinars) in gold 

 6. owed by the qōdesh. Of this, 

 7. 9 3/4 (dinars) in gold he owes the qōdesh. (Also) for the lease 

 8. for 4 months, ending 

 9. (9-10) Dhūʾl-ḥijja, he owes the qōdesh 3 dinars. (Balance,) 6 3⁄4 (dinars) in gold. 

 10.  
 11. So they agreed that he spend 

 12. on his own for the repair  of his brewery 

 13. 10 1/2 dinars, the share of 

 14. the qōdesh in it being 5 1/2 (dinars). Then 

 15. the qōdesh will have to refund him 12 (dinars) in gold. 

 16. (16-17) It was agreed also that he has another dinar to be divided in two, and it was agreed that he will purchase 

 17.  
 18. a pair of pillars for the room; 

 19. whatever price he pays he will not charge 

 20. the qōdesh more than 

 21. a cost of 1 dinar. 

 

Bodl. MS heb. d 68/100 100 verso

100 verso

Verso

 1. The marble of the balustrade 

 2. of beneath the bādhanj 

 3. will also have its total (cost) divided in two. 

 4. He rented half 

 5. of the compound for 3⁄4 

 6. dinar a month. We will deduct 

 7. from the 12 dinars 3⁄4 (dinar) 

 8. for 16 months beginning Muḥarram 

 9. of the year [5]51. We will write on this 

 10. a deed of lease in a Muslim court.

 11. Therefore we, who have signed 

 12. at the bottom of this note, asked al-Nādīv 

 13. about all these matters and he agreed (to it) 

 14. before us entirely and made us witness 

 15. for himself regarding all of it 

 16. and instructed us to record it to his charge. 

 17. Accordingly, we confirmed it during

 18. the middle ten days of Adar riʾshōn 

 19. 1467. Ephraim b. R. Meshullām. 

 20. Abraham ha-Kohen b. R. Aaron, of blessed memory.

 21. Berākhōt ha-Kohen b. R. Shēlā ha-Kohen, of blessed memory.

 

 1. אלדי דכרו מואלי אלשיוך אנהם
 2. תחאסבו מע אלנדיב פאכרג
 3. אלחסאב אן אלפאצל לה
 4. אלי נהאיה שעבאן פי אל
 1. [[נאיב]] //עלי// אלקדש מנהא עינא
 1. ארבעה שהור אכרהא די(!)
 2. אלחגה ג דנאניר בקי [[ענדה]]
 1. ותקרר בינהם אנה ינפק
 2. מן ענדה פי עמארה מטבכה
 3. עשרה דנאניר ונצף נאיב
 1. ותקרר אן ענדה ללוסט
 2. דינאר תקרר אנה ישתרי
 3. זוג עמד ללבית במא
 4. אשתראה ולא יחאסב
 5. אלקדש במא יזידה פי
 6. תמנהם עלי אלדינאר

b

 1. ואן אלרכאם אלדי פי אלצפה
 2. אלדי תחת אלבאדהנג
 3. בגמלתה ללוסט
 4. ואנה קד אכתרי אלנצף
 5. מן אלדאר בתלתה ארבאע
 6. דינאר פי כל שהר יחאסב
 1. עשר שהר אולהא אלמחרם
 2. סנה נא וינכתב בדלך
 3. אגארה פי אלמסלמין
 4. פסאלנא נתן אלכאתמין
 5. פי אספל הדה אלורקה ללנדיב
 6. ען גמיע דלך פאעתרף
 7. ענדנא בגמלתה ואשהדנא
 8. עלי נפסה בגמיעה
 9. ואמרנא אן נכתב עליה בה
 10. פחין אדן אתבתנאה פי
 11. אלעשר אלאוסט מן אדר ראשון
 12. א ת ס ז אפרים בר משולם
 13. אברהם הכהן בר אהרון רי''ת נע
 14. ברכות הכהן בר שלה הכהן נע
بيان أذونات الصورة