رسالة: T-S 10J1

رسالة T-S 10J1

العلامات

الوصف

Letter copy from Sherira Gaon to the Maghrib, ca. 970. The writer describes the importance of the Yeshiva (Pumbedita) and asks to renew the communities’ support for the Yeshiva. The letter was written soon after Sherira became the Gaon. (Gil, Kingdom, vol. 2, Doc. #23) VMR

T-S 10J1 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 ג

 1. מש[ה רב]ינו ומנהגות סנהדרין מהנה יוצאין 
 2. וגלוי וידוע לפי קדושינו כי מתוך דחק וצער 
 3. אנחנו אוספים את האלופים ואת החכמים בכל 
 4. כלא וכלא וגורסים מסכתא דכלא ומגלים עוד 
 5. מסכת אחרת וקובעים פרקים ואוחזים את
 6. הגדר שלא ייפרץ ונעזרים ביוי אלהינו ומביאין 
 7. את התלמידים לפנינו מדי עת בעתו לראות מה 
 8. שנו ומה למדו בשבתם ואשר יוסיף נוסיף בכבודו 
 9. ואשר יתעצל נחרידהו אנו וגם האיי בחורינו 
 10. שוקד ללמדם ולשום בפיהם ואשר לא ידע לשאול 
 11. ילמדיהו דרך הקושיא ויחבב את הדבר בעיניו 
 12. ומטרפינו ומחלקינו ומפי עוללינו אנחנו 
 13. מונעים ונותנין להם לגדור את הדבר הזה 
 14. ולתקן את מקום הורינו ואשר היו תלמידי אבינו 
 15. ואבי אבינו במה שראינו עושין אותו אנחנו 
 16. עכשיו עושין אתו בעצמינו לחבב את הדבר 
 17. למען לא תפוג התורה' ומרוב הדוחק הן כבד 
 18. עלינו הצער ורבצנו תחת משאינו ואין לאל 
 19.                              ידינו ואין בנו יכולת

الترجمة

T-S 10J1 1v

1v

Verso

ד

 1. ויוי הצדיק על כל הבא עלינו והוא נצחנו ושארנו 
 2. ומקוינו ותוחלתינו ודינו ועליכם אחינו לְעָמוד 
 3. בדבר ומתוך דחק וצער כתבנו אליכם דברים 
 4. האלה ומרוב שיחנו וכעסינו הרבינו בדברים 
 5. עמכם כי אתם הרי ישר ונכבדיהם [הלא] כי ימנעון 
 6. חוקי החכמ יעזבון את התורה ויתעסקון במלאכות 
 7. ככת ואדעה כי מניות הלוים וג מה תקנת הדבר 
 8. להריב עם חשובי ישראל ונכבדיהם ככם וכיוצא 
 9. בכם כאשר הריבונו עמכם עד אשר יתקן הדבר 
 10. ככת ואריבה את הסגנים ואומרה מדוע נעזב 
 11. בית אלהינו ואקבצם ואעמידם על עמדם ולהציב
 12.  פקידים ונאמנים לגבות ולקחת ולקום בדבר ככ
 13. אחריו ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק 
 14. [ה]סופר ופדיה מן הלוים ועליהם חנן בן זכור 
 15. בן מתניא כי נאמנין נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם 
 16.       וכאשר הוכחנוכם באהבה כן הנה היצבנו 
 17. יד לישר בכל ארץ מבוא השמש בהסכמת כל 
 18. חכמיה את הזקן הרב האדיר והאביר והאציל 

T-S 10J1 2r

2r

Recto

 

א

 1. [וכאשר] הסתלקו החכמ ולא היה מומחה חוץ 
 2. מר יוסי אמ לר מאיר לסמכו אב בית דין אמ 
 3. להן צרתה בצדה אמ לו שעה צריכא לו התירו 
 4. וסמכו אב בית דין וכתב לו תתיתב בצפורי 
 5. תתיתב גם צפור מצאה בית וכשנפטר ר מאיר
 6. מלך ר יוסי ושכב בציפורי וחנניא בן אחי ר 
 7. יהושע בא לכפר נחום וגברו עליו בדבר שאי 
 8. איפשר להזכירו ונתן לו ר יהושע דודו שמן 
 9. ונתרפא והניסו ר יהושע לבבל ושכב שם ור 
 10. יהודה בן פתירא עד אן בית מדרשו בנציבין 
 11. ורבי בציפורי היה ומקום מוכן לו בבית שעריים 
 12. כל אחד ואחד מאלה החכמ צוו קדמונינו ללכת 
 13. אחריו אל מקומו וכן שכן אתם מחמדנו שהיו 
 14. אבותיכם רגילין להיות הוראותיהם ושאילותיהם 
 15. מן הישיבה מבית הוועד ואתם הנכם 
 16. משחיתים את המק הזה בהחרישכם ממנו 
 17. ובעזבכם אותו כי מאז החרישו אבותיכם 
 18. התחילה הישי לחסור ועתה הנה הולכת 
 19. וחסור ספו שנה על שנה ואל אלהנו נשים 
 20. דברתינו להצילכם מן העונש כי הנה הוכיח 

T-S 10J1 2v

2v

Verso

ב

 1. את אבותינו אחרי אשר הזכיר כמה מ[              ] 
 2. ואמ להם יען מה נאם יוי צבאות יען ביתי [אשר] 
 3. הוא חרב ואתם רצ אי לבית ואם אמור תאמרון 
 4. בלבבכם כי תישארו אתם על מתכונתכם ולא 
 5. יישחתון מדרשיכם והישיבה נשחתת הלא 
 6. ראשיכם המה ככ ראשיכם שבטיכם ואיך 
 7. ישחת הראש וישלם הגוף ואחר הראש הגוף הולך 
 8. הקיצו נא אחינו והביטו באלה ושימו כבוד לשם 
 9. אלהיכם ולתורתו ולחכמיה ולכו במנהג 
 10. אבותיכם ובדרך הוריכם והחזירו את הדבר 
 11. לישנו והגידו לנו ספיקותיכם למען תראון את 
 12. התשובות והתנובבו בם וגם יחזק לב //חכמי// הישיב 
 13. בראותם כי אתם פונים אליהם ופוחדים למזוניהם 
 14. ויודעים מקום טרחם בתו מן התשובות ודעו 
 15. כי לא לכבודינו ולא לכבוד בית אבינו דיברנו 
 16. אליכם קשות כאלה כי לכבוד יוי ולכבוד תורתו 
 17. למען לא יאבדון ארבע אמותיה כי אפלו רבתה 
 18. תורה הרבה מאד במקומות אחרין ואולם 
 19. ארבע אמות שלהלכה הנה הם וזאת הצורה 
 20.            היא במקום סנהד וראשה הוא במקום
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.