رسالة: Bodl. MS heb. f 34/39 + Bodl. MS heb. f 34/40 + Bodl. MS heb. f 34/41 + Bodl. MS heb. f 34/42 + Bodl. MS heb. f 34/43 + Bodl. MS heb. f 34/44

رسالة Bodl. MS heb. f 34/39 + Bodl. MS heb. f 34/40 + Bodl. MS heb. f 34/41 + Bodl. MS heb. f 34/42 + Bodl. MS heb. f 34/43 + Bodl. MS heb. f 34/44

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 2017

الوصف

Fragments from a copy of a letter. The writer is a person from Pumbedita (which belongs to a family of several Gaons) to a person in Spain, might be Hasdai b. Shaprut. The copy from the 11th century. Original letter from March/April 953. The letter contains important details about the connections with Spain, as well as about main figures in the Iraqi yeshiva. Mentions the exilarch – Shelomo b. Yishay. (Gil, Kingdom, vol. 2, Doc. #13) VMR

Bodl. MS heb. f 34/39 39 recto

39 recto

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. שלפוך כדי שיראה כגלי הים
 2. ובכמה מקומות מצאנו כי חזוק
 3. בעלי תורה כחזוק בית אלהים 
 4. כל ועתה חזק זרובבל נאם ייי
 5. וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן 
 6. הגדול וחזק כל עם הארץ נאם ייי
 7. ועשו כי אני אתכם נאם ייי צבאות
 8.   ופרשו רבותנו באמרם שלשה
 9. חזוקין הללו למה אחד ליסוד
 10.  הבית שיסדו זרובבל ככת ידי 
 11.  זרובבל יסדו הבית הזה וידיו
 12.  תבצענה וג והשני לחזק
 13.  יהושע בן יהוצדק בתורה ככת
 14.   ויאמר לעם לישבי ירושלם לתת 
 15.  מנת הכהנים והלוים למען יחזקו 
 16.   בתורת ייי והשלישי לתקן  
 17.  הדוכן שלמשמרות דבר אחר 
 18.  אמ עולא הראשון למקרא 
 19.  והשני למשנה והשלישי לתלמוד

 

الترجمة

Bodl. MS heb. f 34/39 39 verso

39 verso

Verso

 1. ודבר אחר הראשון לדיני נפשות
 2. והשני לדיני ממונות והשלישי
 3. שלעם הארץ לדיני קנסות
 4. שמקבלין אותן עליהם כי בזה
 5. הדבר הוא עסוק ככתוב בפסוק
 6. שלאחריו את הדבר אשר כרתי
 7. אתכם בצאתכם ממצרים
 8. ורוחי עומדת בתוככם אל
 9. תיראו נאם ייי צבאות ואין דבר 
 10.  זה אלא המשפטים כן אתה
 11.  בדורנו כזרבבל ויהושע ועם
 12.  ארצך אחינו הזקנים ישמרכם
 13.  שדי כעם עולי גולה לחזק 
 14.  את תורת ולהאיר עינינו ולתת
 15.  לנו יתד במקום קדשו ולהשאיר
 16.  לנו פלטה יותירך ייי אלהיך
 17.  לטובה וימשיך ממשלתך
 18.  להתערב בממשלה הראשונה
 19.  כי אין דור יתום שכמוך בו

 

Bodl. MS heb. f 34/40 40 recto

40 recto

Recto

 1. ואשרי הדור אשר אתה פרנסו
 2. שאתה יודע חכמים ותלמידיהם
 3. מהיכן הם מתפרנסין וכשם
 4. שאתה יודע בדוחק החכמים
 5. ולחצם וצמצום מזונותם ומפרנסן
 6. כן תקרא פרנס טוב ונאמן
 7. במעלה ומטה כפרנסי ישראל
 8. הקדומים כי אתה משאר אותן
 9. החסידים הראשונים אבותיך
 10.  וזקני מקומך החכמים המערביים
 11.  מקום השכינה מכל מקום ואפילו
 12.  במשכן ובמקדש מקום השכינה
 13.  צד השתחויות ולא עוד כי מימות
 14.  עולם ועד עכשיו החכמה מצויה
 15.  באסמפיא כי כן מבורר כי בימי
 16.  אלכסנדרוס מוקדון כשבקש
 17.  לעלות השמימה יעצו אותו חכמי
 18.  ארץ ישראל בבית לילך אל ספרד
 19.  כי היו בה מצוים חכמים מגלות
 20.  הראשונה וגם בכמה עתים

 

Bodl. MS heb. f 34/40 40 verso

40 verso

Verso

 1. היו שולחים אל אסמפיא בשאלותיהם 
 2. בימי חכמי הוראה אנשי משנה 
 3. והיו משיבים אותן וגם הם היו
 4. שואלים וסוף בימי אדוננו מרנא 
 5. ורבנא פלטוי ראש הישיבה זל
 6. שלחו לכתוב להם תלמוד ופתרונו
 7. וצוה וכתבו להם וגם בימי אדוננו
 8. צמח ראש הישיבה בנו והוא 
 9. אָבִי אָבִי אָבִי זל שלחו ושאלו 
 10.  ספיקות שהיו להם מן התלמוד 
 11.  כולו שלא יטענוהו כמה חמורים
 12.  מרובו והנה הם ורב שאלותיהם 
 13.  בימיהם מצויות אצלי מפני
 14.  שנהגו שררות שניהם שיעור 
 15.  ארבעים שנה וגם שאלות
 16.  קדמוניכם לקדמוניהם וגם
 17.  יש אצלי כתבי זקניכם אל אדוננו
 18.  טוב אב ישיבה שלגולה והוא אֲבִי 
 19.  אָבִי וכל צרכיהם היו בימיהם
 20.  מאצלם מזו הישיבה שהיא

 

Bodl. MS heb. f 34/41 41 recto

41 recto

Recto

 1. ישיבת פום וגם מלפני //אדוננו// צדוק 
 2. ראש ישיבה שלעיר מחסיה 
 3. ואדוננו נחשון גאון מחסיה בנו
 4. ואחיו מר רב משה שהוא אֲבִי אִמי 
 5.      ושאלותיהם מוכיחות
 6. על רב בינתם ועוצם חכמתם 
 7. כי החכמה תעוז לחכם מעשרה
 8. שליטים והשם הטוב המותמד 
 9. להם אינו זז לעולם ככת מי יתן
 10.  איפוא ויכתבון מלי מי יתן בספר
 11.  ויחקו בעט ברזל ועופרת וג 
 12.       ומאחר שנאספו אדוננו צמח 
 13.   ואדוננו טוב לגן עדן לא באו
 14.  שאלות מאצלכם אילא בימי
 15.  מר יהודה גאון זל שהיה הוא 
 16.   ומר מישוי אלף(!)זל סופרי שער
 17.  אדוננו צמח אבי אבה' נוחם בעדן
 18.  ולאחר כן באו שאלות ממקומכם
 19.  לפני אדוננו כהן צדק גאון זל
 20.   ואתה אור עיני ואנשי מקומך

 

Bodl. MS heb. f 34/41 41 verso

41 verso

Verso

 1. נקובי שם בחכמה ויצא לכם שם
 2. גדול כשם הגדולים אשר בארץ
 3. ונהוגים מנהג אבתיכם להביט
 4. בעלבון הישיבות ומשתי 
 5. שנים באה נדבתכם לישיבות
 6. ונגזלנו ולא הגיע לידנו ממנה
 7. אלא דבר מועט /ש/הציל אתו נשיאנו
 8. שלמה ראש הגולה יחי לעד
 9. בטרוניה מיד שגזלם וגם
 10.  נדבתך ואת אשר נתנדבתה
 11.  בעת הזאת ושגרתה על ידי 
 12.  הזקן הנכבד האציל בעם
 13.  והסוחר באמונה אשר אין
 14.   במדינתנו כמהו בזקנים
 15.  ביראת ייי ובענוה ובעשית
 16.  משפט וצדקה מרי ורבנא
 17.  אהרן ואחיו החשוב והמכובד
 18.  מרי ורבנא משה ינצרם צורם
 19.  ויתמיד עשרם בני מרי ורבנא
 20.  ויתמיד עשרם בני מרי ורבנא
 21.  בקש הגוזל לבלעם ולטרפם

 

Bodl. MS heb. f 34/42 42 recto

42 recto

Recto

 1. ובכל זאת המחלוקת שיש 
 2. בישיבה נדכינו ושחנו עד 
 3. עפר ואין לנו רשיות שיבא 
 4. מהם לחם חוקנו כי חרבו 
 5. ואשר נותרו הוצרכנו אנחנו 
 6. לצאת אלהם אחר שהיו גדולי 
 7. הישיבה שופטים יוצאים
 8. ברשיותנו וגם הקרקעות
 9. שהיו לנו חרבו ואבדו באותן 
 10.  השנים הרעות שעברו עלינו
 11.  אפסו כספינו וקרקעתינו 
 12.  ונשתפכנו כאבני קדש בראש
 13.  כל חצות ונתנו מחמדינו 
 14.  באוכל להשיב נפשנו ולא
 15.  נשתייר לנו זולתי כתבי אבותינו
 16.  ולא נתן אלהינו למוט רגלנו 
 17.  ותחס עינו עלינו משחתינו
 18.  ויתן לנו נפשנו לשלל ובכל
 19.  הקורות אותנו ולא עזבנו
 20.  ארחות אבותינו והגינו בתורתו

 

Bodl. MS heb. f 34/42 42 verso

42 verso

Verso

 1. מתוך דוחק ואף על פי שאשר
 2. קדמונו בדורות רבותינו
 3. היו לחוצים ממנו כגון דורו 
 4. שלר יהודה בר אילעאי שהיו
 5. ששה תלמידי חכמ מתכסים
 6. בטלית אחת ועסקים בתורה
 7. וכגון הלל הזקן והדומים להם 
 8. אנחנו מטנו מאותן דורות' 
 9.      עתה אור עיני נתנך ייי
 10.  אלהינו מגדל גבוה לחכמים
 11.  ומעוז לראשים ומחסה לתלמידים
 12.  ויד למטי יד ומשען לחם ומשען
 13.   מים להמון עם אלהיך תביט
 14.  באהבה ובברית שהיתה בין
 15.  אבתי הגאונים ואבותיך היקרים
 16.  והאחוה והרעות ותנהג
 17.  מנהג אבותיך עם אבותי
 18.  ותזכרני בנדבה רחבה
 19.  בשמי ואל תעלים עין מלחשבני

 

Bodl. MS heb. f 34/43 43 recto

43 recto

Recto

 1. כאבתי אם כבני הדור הזה
 2. שאתה זוכר להם חסדי אבותיהם 
 3. כי חסידי ארץ מעולם הם אוחזים
 4. דרכי צדיקים אבותיהם וגם
 5. רבותיהם שכך מצאנו ברבינו
 6. רב שנהג מנהג רבינו הקדוש 
 7. ברב מידותיו וגם הוא כשנהג
 8. עשר מדות שלחסידות נהגו
 9. תלמידיו אחריו שכך אמרו
 10.  חכ עשר מילי דחסידותא דהוה
 11.  נהיג בהי רבינו רב לא היה 
 12.  מהלך ארבע אמות בקומה
 13.  זקופה ונהג ר יהודה אחריו
 14.  ולא הילך ארבע אמות בגלוי
 15.  הראש ונהג רב חונא אחריו
 16.  והיה מקיים שלש סעודות 
 17.   בשבת ונהג רב נחמן אחריו
 18.  ולא היה מביט לצדדין ואפילו
 19.  לפניו כאשר אנו אומרים אמ ל
 20.  שימי אנת אלמא עד ששמע

 

Bodl. MS heb. f 34/43 43 verso

43 verso

Verso

 1. קולו לא הכיר שהוא בנו 
 2. ונהג אחריו רב ששת ורב
 3. יוסף ולא יכלו לעמד בדבר 
 4. עד שסמו עיניהם והיה
 5. סובב ומסבב ולא היה מפסיע
 6. ונכנס בין החכמים ונהגו ר
 7. זירא ואביי אחריו ולא היה 
 8. אוכל מסעודת הרשות 
 9. אילא מסעודת מצוה כגון
 10.  שמחת חתן ונחום אבלים
 11.  וכל מי שהיה כועס עליו
 12.  הוא היה הולך אצלו ומפיסו
 13.  ונהג אחריו מר זוטרא בריה
 14.  דרב נחמן והיה רגיל בתפילין
 15.  ונהג רב ששת אחריו והיה
 16.  קולו עֶרֶב והיה יורד לפני
 17.  התיבה ולהיות מתורגמן
 18.  לרבי הקדוש ונהג רב חייה
 19.  בר אדא אחריו כדי לקיים
 20.  כבד את ייי מהונך כך אתא

 

Bodl. MS heb. f 34/44 44 recto

44 recto

Recto

 1. אדיר עם תנהוג מנהג אבותיך עם
 2. אבותי ותקיים רעך וריע אביך אל ת וג
 3. ותתדיר אגרותיך אלי בשלומך וטיביך
 4. ושאלותיך בין מן המקרא בין מן המשנה 
 5. בין מן התלמוד למען אשיבך כאשר
 6. הורנו ייי מורינו וכרצון נפשך ויהיו
 7. אגרותיך על יד זקן תפארה וישיש >
 8. עטרה מר אהרן יחייהו יוצרו וצור
 9. מעזנו יגביה מזלך וירצה פעלך
 10.  ויסכית פלולך ויאזין מלולך ועל כל 
 11.  יעלך ותגזר אמר ו/י/קם לך ושלומך
 12.  וחכמתך וממשלתך וכשרון מעשיך
 13.  וטובתיך ירביון נצח סלה ועד' ישע
 14.       ניסן רסר

 

Bodl. MS heb. f 34/44 44 verso

44 verso
بيان أذونات الصورة