ثيقة شرعيّة: BL OR 5542.6 + T-S 20.169 + T-S 10J8.9

ثيقة شرعيّة BL OR 5542.6 + T-S 20.169 + T-S 10J8.9

العلامات

الوصف

Legal document. Deed of compensation / bill of release. Dated: 1337 Seleucid (1025–26) CE. Location: Fustat. Written in the hand of Avraham, son of the Gaon. From a woman named Turayk ("Little Turk") to the wakīl al-tujjār Muḥsin b. Ḥusayn and a number of his family members: three sons, three daughters (Sarwa, Fāʾiza, and Nabīla) and his wife, Fahda. Turayk had lived in Muḥsin's house for more than 10 years, so her heirs might have been able to argue that she should have given part of it to the female members of the household, who had meanwhile come of age. (Information from Med. Soc. 3:45)

T-S 20.169 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

א

 1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו העד[ים ה]חתומים למטה בי[ום שלשנת]
 2. אלף ושלש מאות ושלשים ושבע לשטרות למניין שאנו רגילים למנות בו
 3. בפסטאט מצרים שעל נהר נילוס מושבה איך תריך בת אברהם ב[ן ]שה
 4. הנודע בן קרדוסי אמרה לפנינו דעו רבותי כי יש לי היום כבר [ע]שר שנים
 5. יושבת בביתו שלר מחסן בן חוסין פקיד הסוחרים הניכר אבן אוכת שמעאן
 6. יזכר בטובה ומסתפקת מביתו ומיגיעו שלא היה לי כלום ולא השיגה [ידי כ]די
 7. פרנסתי ועשה עמי לשם שמים המקום ברוך הוא יגמליהו טוב[ה על מה שגמ]לני
 8. ועכשיו היו עלי עדים וקנו ממני מעכשיו וכתבו וחתמו עלי בכל לשון [ש]לזכות ________________________________________________

! ב !

 1. [ו]תנו ל!הם למר מחסן בן חוסין הנודע אבן אוכת שמעאן ו[לש]ל!שת בניו ________! !_______צדקה
 2. ואבו נצר ואסד ולשלשת בנותיו סרוה ופאיזה ונבילה ולאשתו פהדה בת יהודה
 3. הנודע אבן אלאתארבי אלבזאז להיות בידיהם לזכות ולראיה לאחר היום
 4. מחמת שאני מודה בפניכם ברצון בלא אונס ולא טעות ובלא חולי ובלא פיתוי
 5. כי אם בלב שלם ובנפש חפצה ובדעת נכונה ונקייה שאין לי עליהם ולא עמם ולא
 6. אצלם ולא ברשותם ולא תחת ידם ולא על יורשיהם אחריהם ולא על הבאים
 7. מכוחם לא כסף לא זהב לא זוזים לא דינרים לא מעות לא נכסים לא שום כל
 8. דבר בעולם בין רב למעט בין קל לחמור ולפיכך פציתים [וב]ריתים ונקיתים
 9. וזיכיתים בכל פנים שלזכות ועשיתים זכים ומנוקים מכל צד ומכל פינה
 10. להם וליורשיהם אחריהם ממני ומיורשי אחרי וכתבתי להם שטר פיצוי זה
 11. להיות נכון ויציב וקיים ומוחזק בידיהם וביד יורשיהם אחריהם עד סוף כל
 12. הדורות לזכות בו בכל בית דין שבעולם מחמת שלא נשתייר לי אצלם ולא
 13. [ע]ליהם לא טענה לא תביעה לא תרעומת לא ערעור לא אונאה לא ירושה לא
 14. נחלה לא אחוזה לא ערבון לא חוב לא הלואה לא שותפות לא קרן לא רווח
 15. לא בגדים לא תכשיטים לא נזמים לא טבעות לא כלים צבועים לא כלי עץ לא
 16. כלי אבנים לא כלי מתכות לא בית לא כלי בית לא תשמישי בית לא פיקדון לא
 17. עזבון לא עירבון לא מקח לא משא לא מתן לא סחורה לא פרקמטיא לא ההולך
 18. [ב]ים לא ההולך ביבשה לא אסטם לא פואה לא מקרקעי לא מטלטלי לא עסק
 19. דברים לא עסק ממון לא דין לא מסירת דין לא שום הנעלת בית דין שבעולם
 20. לא לדיני ישראל ולא לדיני אומות העולם וכין נמי לא חרם לא שבועה לא אלה
 21. [לא] קללה לא גזירה לא שבועת התורה לא היסת דרבנן לא מודעין לא מסר מודעא
 22. [ל]א זמנא לא קבע זמנא לא התראה לא הרשאה לא פתיחה לא ארירא לא
 23. [ל]תוטא (!) לא שמתא לא חרם סתם בין עלידי טענה וכפירה בין עלידי גלגול | ג
 24. עד אפלו דין עד אפלו דברים סילקתי אני תריך בת אברהם מן מחסן זה ומא|שתו
 25. ומבניו ומבנותיו הנזכרים למעלה ומיורשיהם אחריה[ם] סילוק גמור סיל _|וק |מוחלט
 26. מעתה ועד עולם ובריתים וניקיתים מן המנוי ומן [השקו]ל ומ[ן] המדוד|ואין |לי לטעון
 27. לאחר היום ולומר טעיתי בקניין בטעות וחזרה אלא ברצון קיבלתי ו|בידיעה | גמורה
 28. רציתי וכן ברצון נסתלקתי מתביעתם לגמרי ומחלתי להם מעתה | בידוע וכל | שמא
 29. ומכל ממון ודין ודברים ושבועה וטענת אונאה וברור ושמא בידו|ע ושאינו | ידוע
 30. הכל מחלתי לגמרי וכל מי שיבוא מעתה מארבע רוחות העול[ם] | בן ובת אח | ואחות
 31. יורש ונוחל קרוב ורחוק יהודי וארמאי בין ישראל בין גוי ויק[ום] | ויטעון | ויריב ויערער
 32. על מחסן זה ועל בניו ובנותיו ועל אשתו או [על] יורשיו אחר[יו] | מחמת | שטר פיצוי
 33. [זה] קיבלתי אני תריך בת אברהם ועל יורשי אחרי לע |מוד בפניהם ולפצותם
 34. מיד כל העורר עליהם וכל כתב בעולם בכל לשונות גויי הארץ | שיצאו לבטל | שטר
 35. [הפ]צוי כולם שקר וכזב ואון ועמל ותהפוכות ושוא ומרמה ו|אין עושין מהם | דין כל
 36. [ו]עיקר לא בדיני ישראל ולא בסיוע עממים א[חרים והם משולי]|ם כחרש הנשבר | המושלך
 37. [ב]אשפה שאין בו ממש וכל מודעין ומודעין דמודעי|ן ומודעין היוצאין מתוך
 38. [מ]ודעין עד סוף כל מודעין וכן כל מודעין וכל תנא|ין שמסרתי ועתידה אני
 39. למסור על שטר פצוי זה כולם בטילין ומבוטלין | לא שרירין ולא קיימין בכל
 40. לישאני דמבטלין בהון רבנן מודעין ותנאין כסכ[ו]|ם וכתיקון חכמים וקיבלה
 41. [ע]ליה תריך בת אברהם זו ועל יורשיה אחריה | אחריות שטר פיצוי זה כחוזק
 42. [וכח]ומר כל שטרי פיצוים והודאות דתקינו ר|בנן ונהגין בעלמא מיומא דנן
 43. [ב]עולם דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דש|טרי וקנינו מן יד תריך זו בת
 44. [א]ברהם הידועה בנת אבן קרדוסי מא|חר שהשתמודענוהא בעדים
 45. [ב]רורים למחסן זה פק[י]ד הסוחרים בן ח|וסין ולשלשת בניו ולשלשת בנותיו
 46. [ול]אשתו פהדה בת יהודה הכהן היד|וע אבן אלאתארבי בכל מה שכתוב
 47. [ומפר]ש למעלה בכלי [זה שכשר לקנו]|ת בו שריר וקיים

الترجمة

T-S 20.169 1v

1v

T-S 10J8.9 1r

1r

T-S 10J8.9 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J8.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 20.169: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.