قائمة/جدول: T-S NS J151

قائمة/جدول T-S NS J151

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 2004

الوصف

List of daily collections in which almost all the benefactors give one or two dirhams. The lower parts of columns three and four contain accounts of expenditure on communal property in the Great Bazaar, written in Arabic characters. (S. D. Goitein, Mediterranean Society 2:490)

T-S NS J151 1r

1r

النصوص المفرّغة

[unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אבו אלעלא בן אלנפיס נע ורק י
 2. בן אלצנאנרי? א
 3. גארה אללוי א
 4. ולדה א
 5. אבו עמראן לוי .... א
 6. אולאד מצמון נצף ורבע
 7. אבי אלפכר אלכהן צירפי ה ד ר .
 8. אבי אלמנא א
 9. פי יום ג .ג
 10. ורק י... קיראט ... נקרה
 11. יום אלד
 12. מפצל סוק אלכביר א
 13. בן אלחבר ½ ור
 14. בן אלדיין .
 15. בו אלפרג בן אלדגאגי ב
 16. בו סעד אלעדני א
 17. בו סעיד בן אלדגאגי א
 18. בו אלפרג כהן רבע
 19. בו עמראן בן אכו אלדיין א
 20. בו אלעז בן אלדיין א
 21. הבה אלעטאר ד[ר]ב אלבקאלין א
 22. אלכח[ן] אלבזאז חואל[ה] עלי דרהמין

الترجمة

T-S NS J151 1v

1v

verso right hand page

 1. אבו נצר צירפי ב
 2. א[בו] אלמנא לוי כאן

אלמ..צוי [.]

 1. אבו נצ[ר] צי[ר]פי כאן וגו'? ב [.ב]
 2. בן .. אלעגמי ממא.ליה ב
 3. אלנזר אלענברי קיראט ...
 4. אבו נצר צלצלי ב
 5. אלנפיס שראבי א
 6. .תרצ. סלימאן עסקלאני א
 7. ½ ור
 8. קרץ מן בן אלעגמי איצא ה דר'
 9. נחמיה א
 10. אבו אלסרור סכנדרי א
 11. פצאיל צבאג א
 12. עזיז א לוי צבאג ½
 13. נטמיה? ....
 14. ½ ות
 15. מכארם צאיג א
 16. אלוגיה ב
 17. אלשיך אבו אלפרג בן אלנפיס ורק י
 18. אלשיך אבו עלי אלהלאל קיראטין נאצריה
 19. אבו אסחק אלמאירקי ½ [. ½ ]
 20. אלתקה בן אלישע ב
 21. כהן אל... וולדה א ½
 22. אטאק? אלכ[י]ר צבאג ב

left hand page

 1. אבו אלפצל כהן [
 2. יוסף צבאג [
 3. סב[א]ע צבאג [
 4. ר' אברהם אל... נ[צ]ף
 5. סלימאן צבאג ב
 6. ביאן כהן ½
 7. פרח ½
 8. אלרשיד צירפי ה
 9. יוסף צאיג .
 10. בו אלמגד [ש]אמי א ור
 11. (אחרי שאמי) אלבאקי

א ור

 1. מפצל טייב א
 2. כלף צבאג א

-----------------------------

[כאן מתחיל בערבית]

بيان أذونات الصورة
 • T-S NS J151: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.