قائمة/جدول: T-S AS 148.8

قائمة/جدول T-S AS 148.8

العلامات

الوصف

List of contributors (end), almost all names known early 11th century. Included: The elders the Tasatira (Tustaris); the rest, mostly bankers. (Information from Goitein index cards)

T-S AS 148.8 1r

1r

النصوص المفرّغة

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ........]ן?[.....]ף?[.........
 2. אבו נצר בן דוד בן אלפייג נצף'' (seems to be line filler
 3. בן אלצפורי דינר ואחד ונצף''
 4. בן אבי איוב דינר ואחד
 5. סלאמה בן אמ[י]ן אלצירפי דינר
 6. סלאמה בן כ[ת[י]ר [.ת] אלצירפי רבע''
 7. יעקב בן כני? צ[י]רפי נצף
 8. אלשיוך אלתסאתרה כמסה דן`

ורבע

 1. נתן אלאנדלס[י] דינרין
 2. אבו נצר בן צגיר כמסה דנ` ורבע''
 3. עליל בן כליף דינר ואחד
 4. חסן בן סעדאן בן אצבב דינר
 5. פרח בן מומל אלצירפי דינרין
 6. אלגמיע תסעה ותלתין דינ`

ונצף

 1. צח אלוזן
 2. תמניה ותלתין ורבע
 3. ועמראן בן אלבהודי ד[ינ]רין
 4. מחסן בן חסין דינר ואחד
 5. וזן אלגמיע אלא קירטין

ונצף

الترجمة

T-S AS 148.8 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S AS 148.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.