رسالة: T-S 24.56

رسالة T-S 24.56

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 1986

الوصف

Letter from Daniel b. ʿAzarya probably to Avraham b. Yiṣḥaq b. Furāt ha-Kohen. Efrayim b. Shemarya and the ḥaver ʿEli b. ʿAmram are mentioned. The sender gives the later instructions in support of the ḥāver Yeshuʿa b. Yosef ha-Kohen of Alexandria. Reports on heavy taxation, especially in Damascus. In script and style identical to a Bodl. MS heb. a 3/17 (PGPID 6326). (Information from Goitein's index card.)

T-S 24.56 1v

1v

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. וחמדת אללה תעאלי עלי דלך וסאלתה מזידה [ ]
 2. ודכר וצול מא אצדרתה אלי גהתה אלמחרוסה ומא כאן מעטופא
 3. עליה ואן לם יותר שיא גמלה וגמני דאך ויעז עליי באנכדאד סרה
 4. פי הדה אלבאבה אלמבארכה ובאללה תעאלי אקסם לקד כתבת פ[י]
 5. הדא אלאמר בעד דכול מולאיי אלשיך אלגליל יפארה אלהינו עדה כתב
 6. אחת עלי נגאזה [וק]ל[ת] אקואל ו[ ]ר אשיא לא [ ]ה
 7. ואורדהא ווצלתני אגובה במא לא פאידה פי שרחה ואלדי ילוח
 8. מן אלראי ולראיה אדאם אללה תאיידה עלוה אד אלחאצר ירי מא לא אלי
 9. אלגאיב אן יוכל וכיל יתק אליה ויסכן נחוה וישמל אלקצה בגאה וילתמס
 10. אלמחאכמה כמא יגב ויחדד אלאמר פמא אטן וקוף אלחאל לעדה
 11. [אסבאב] וגיד הדה אלטריקה פהו יעודדהו מגננו קד סברה ועלמה ו[פיה]
 12. [מ]ראדאת ותבריראת תטמע תוקף אלאמר ולא יזל קלבי מתע[לק]
 13. אלי אן יצלני כתאבה אלסאר מא תנתהי אליה אלקצה ומע הדא פמא
 14. אדע אלמכאתבה ואלחת לכל גהה באכתר ממא תתם עליה אלמכנה
 15. ואללה תעאלי יעין עלי וצולה אלי חקה ועלי קצא מפתרצה וכן יהי רצון
 16. וקד כאן נפד לי בעד הדא אלכתאב אלמדכור כתאביין אכריין טויליין
 17. אחדהמא הנא באלמועד אלדי אסל אללה גל אסמה אן יואצלה דא[ימא]
 18. בברכתה ואן יעטם עליה ברכה הדא אלחג אלתאני ויראהו כמות[ו]
 19. שנים רבות ברוב שמחות וגילות ורננות וישוב הדעת ויזכה
 20. לחזות בנועם ייי ולבקר בהיכלו ושרחת פיהמא אגראץ עדה
 21. מנהא חאל בן אלחלאל ואעלמתה אן לולא אמרה אלעאלי אלואצל פי
 22. מענאה לקד כאנת חאלה גיר מא הו עליה וכנת קד אדבתה אלאדב
 23. אלבליג אלדי כאן מעה יעקל אלי אכר עמרה בעד צעובאת כאן ילקאה[א]
 24. מן עדה פנון גיר אן אמר מולאיי אלשיך אלגליל אדאם אללה עלוה לא ימ[כן]
 25. פיה אלמראגעה ולא יסוג מכאלפתה פינעם באחצארה ויתל[ו עליה]
 26. הדה אלגמלה ואלתקדם אליה אן יכון עאקל ואלא יתערץ בשי מן אלא[שיא]
 27. אלא בחית יומר פליס פי כל וקת יתם לה אלתכלץ באמר מולאיי אלשיך
 28. ואיצא פאנני אדכר לה קדים כרמה ו[לאכן] ל[כ]ל שי חד ובחית קד
 29. תחרס בעאניתה יעזרהו אלהינו ינטר מא יותרה יכתב בה אלי [מן]
 30. לא סוגה מנה מא יגוז אן יסוג ליכון עליה אלתגארה אלי הדה אלגהה الجليل [ ة ]
 31. אלדי יתעיין עליי אלמסארעה אלי אגראצהא אדאם אללה תעאלי גמאלי בה[א]
 32. ועצדני בדואם עזהא ופהמת מא דכרה יעודדהו מושיענו פי מע[ני]
 33. חשובנו ר ישועה החבר אח רח ביר יוסף הכהן הדיאן זכ לב ומא תנא
 34. בה פי מענאה ורסמה מן מראעאה אחואלה ואלשד מנה ואתבע דאך
 35. מא וצפה מן מחבתה וופור מנאצחתה אולא אקול מא ראה מן
 36. תסדיד אחואלה מקבול כמא יתעיין מן אתבאע אראה אלמופקה المبارك ] ة [
 37. לא סימא והו אלאן ממן קד אלתגא אלי גאהה ותחייז בסנאיה אלעזיז [פי]
 38. הדא פאנני וחק אבי רוח ייי תניחנו מחבא להדא אלחבר ולואלדה נ[ע]
 39. מותרא לאכראמה מתגודא אנה אוהב בכל לב ובכל נפש וגמיע
 40. מא גרי באסכנדרייה הו יעלם אנני לם אמסך פיה ענה בכל מא
 41. אתסעת אליה אלטאקה ולמא ורד אלי מצר הו יעלם מא כתבת פי כצומה
 42. מן אלתנביל לעמרי חית תגרו אלדין ועברו על המצוות בל כ[ל מא אתסע]

Right Margin, at 90 Degrees to Main Text

 1. פי גצון דאך נפעלה ולמא
 2. וצלתני אלכתב במא גרי לה
 3. מע נכבדנו ר עלי החבר נט רח
 4. קד כתבת באנכאר גמיעה
 5. ותקדמת אליה אלא ידכל בינה
 6. ובין כצומה ואלא יכאתבהם
 7. וחצרת עליה הדה אלגמלה
 8. גאיה אלחצר ואתבעת דלך
 9. בעדה כתב פי נהאיה אלתאכיד
 10. נפדת יום אלכמיס אלמאצי פי באבה //וקבלה//
 11. אלי חצרה מולאיי אלרייס אלגליל אבו אלחסן
 12. יאריך צור חייו לא פאידה פי תעריף
 13. מא פיהא ללתצוור לוצולהא
 14. [וארגו] אן תגדו נפעא וקד
 15. סרני מולאיי אלשיך אלגליל
 16. חית דכר חצול עוץ אלסגל
 17. וייי יסייעהו מן השמים
 18. וכל אלראי לה אעני לר ישועה
 19. החבר אחייה רח אן ילטף
 20. ואן יגיר

الترجمة

T-S 24.56 1r

1r

Verso

 1. מן אלראי אלסי אלדי קדמת דכררה (!) אד כאן סבילה אלחצור במגלסה אלרפיע والتجمل
 2. בה ופעל צד דאך ומא אולאה אדאם אללה תמכינה בחמלה לא עדמתה
 3. ופהמת מא דכרה פי מעני אלרקעה אלתי סלמהא אליה אדוננו יאריך ייי חיו
 4. ויעלה מזלו וישמיד אויביו ושונאיו ומבקשי רעתו ואכתרת לחצרתה מן
 5. אלדעא אלצאלח במא אנא מלאזמה לילי מע נהארי חסבמא קד גמרני מן احسانها
 6. ונואילהא ואללה גל ועז יואצל סעאדה הדה אלחצרה אלסאמיה ויכלד אואמר[הא ]
 7. ויחרס עלי אלעאלם כלהא ובאלכאץ עבדהא אנא ויחרס מולאיי אלשיך אלגליל
 8. אלדי כאן בעד אללה תעאלי אלאצל פי הדה אלנעמה אד בגאהה וחסן נייתה
 9. חצל לי אלחט מן הדה אלגהה אלגלילה ואללה גל אסמה יסתגיב מני פיה
 10. צאלח אלאדעיה ואן כנת קציר ען תאדייה חקוקה פאלכאלק יתעלה [ויתברך ]
 11. יתולי עני מכאפאתה כל כיר ומתי תמכן מולאיי אלשיך מן דכר
 12. מא אנטוי עליה מן אלאדעייה באלחצרה אלסאמיה אדאם אללה עלוהא
 13. אנעם בדאך ובאלג פיה ואשעארהא אן לולא אעתקאדי אלקצור פי
 14. נפסי ען אלמתול בהא למא קנעת אלא במשאר]כת[הא באלאדעיה
 15. ואנני מלתזם הדה אלאמאכן סארעא אלי אלכאלק גל ועז אן יחרסהא
 16. ויחרס מן אלגייר איאמהא והו בגודה ולי אלאגאבה ווקפת עלי الرقعة
 17. והקבה יכאפי כל עלי פעלה וקלת אן מולאיי אלשיך זכ[וי] ואן אין
 18. מגלגלין זכות אילא על ידי זכוי (!) וייי יזכהו תמיד ויגלגל על ידו כל
 19. זכיות ומא שרחה מן תפצל סיידי אלשיך אבו כתיר מר אפרים
 20. יפרהו אלהינו וירבהו פמא אשך פיה ולא ארתאב בה וקד כתבת
 21. אליה ושכרתה ואעלמתה מא ורד בה כתאב מולאיי אלשיך
 22. אלגליל יעלה צור מזלו ווצלני כתאב מן מצר ידכר פיה אן
 23. הדא אלצדיק حرسه الله סאירא אלי אלשאם לינקל אהלה וסאר
 24. בעדה לא סימא וקד תכאלת בעד מולאיי אלשיך אלגליל אלדי ה[ו ]
 25. אלעין אלמנטור בהא ולא חילה וייי הטוב בעיניו יעשה
 26. וסררת במא דכרה מן עלו אלמנזלה ומא נדב לה וראי التمنع
 27. מנה לראי לא חלה ומא קד עול עליה פי אלבאב אלאכר אלגליל
 28. אלסני ואכתרת שכר בורא הכל יתרומם זכרו עלי מא מנחה
 29. ומנח אלאמה בה מן גלאלה מנזלתה אלדי יסתצי אלכל בה
 30. [ ייי יתברך] יתמם לה דלך ואני עלי גרה אלי אן ימאתל מן הייי
 31. [ י]תברך וכל וגע אלקלב הו בעדה פלא יבקא בהדה אלדיאר
 32. לי אנא כאץ מקאם פקד סמע קסאמתי גיר דפעה אן לם
 33. יטייב לי אלמקאם באלשאם סואה ואללה גל אסמה יעצדני بحيوته
 34. חית חל ואשתהי לה יעודדהו מלכנו אן ילתפת אלי נפסה
 35. פי מא כנא נתגאראה ואלא יהמלה בל יפעל פיה מא ירגא מעה
 36. אלתמרה אלמאתורה ובאמונה אן קעד ען דאך וייי יפיקו
 37. לרצונו ויוסף סלמה אללה לם יגד מעה בעד מא כנת כתבת
 38. בה שי גמלה והו מתעייש פי אלחיאכה ואוצלת כתבה אלי
 39. סאדתי אלחבירים יחיו וכדלך אלי ר יסועה הפרנס ושכרו אנעאמה
 40. והם יכתבו אלכתב גואב מא אנעם בה וינפד וכל מנהם פרח
 41. ותתוג ובאלג פי אלדעא ודם אלזמאן אלדי [ ]

Right Margin

 1. لها الله
 2. אבו נצר ינצרהו מלכנו مختص
 3. באלפי ברכות ואנא שדיד
 4. אלשוק אלי גרתה כתיר الله عالم
 5. ואסלה אבלאגה סלאמי
 6. [ ] אנה ו[שלומו] ירבה
 7. [ ולכל] עמו ישועה
 8. אצחאבנא אעאנהם אללה
 9. יתברך שמו פי כל בלד ובלד
 10. בצער גדול פי באב אלמס
 11. וביותר בדמשק פאן
 12. ראי אן יליץ ב[עד]ם
 13. יושר פעל וייי
 14. יכפיל שכרו
 15. ולייה אבו סעד
 16. בן גאון יכדם
 17. חצרתה באלדעא
 18. ואלסואל ללה תעאלי
 19. אן יריה גרתה
 20. אלגלילה
بيان أذونات الصورة
 • T-S 24.56: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.