رسالة: Bodl. MS heb. c 28/33

رسالة Bodl. MS heb. c 28/33

العلامات

الوصف

Letter from Nahray b. Nissim (Misr) to Abu Ishaq Barhūn b. Salih at-Tahirti (Busir).

Bodl. MS heb. c 28/33 33 recto

33 recto

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאס[וא ענך] 
 2. ברחמתה מן מצר יום אלב' לו' בקין מן שבט כתמה אללה עלינא ועליך באחסן כ[אתמה ען] 
 3. חאל סלאמה ונעמה למוליהמא אלחמד דאימא וען שוק שדיד אליך קרב אללה [אלאגתמאע בך]
 4. במנה וצלת כתבך ווקפת מנהא עלי מא אשג'ל סרי מן קולך אנך מוג[ע אסאל]
 5. אללה געלך פי חיז אלסלאמה אבדא ולא יריני פיך אבדא מכרוה ד'כרת ח[סאב
 6. וקד מצ'ית אליה דפעאת עדה ואלטפת בה בה(!) וסאלתה יקף עלי אלחסאב קאל [
 7. ולא אערף איש תקול אד'א גא ברהון אחאסבה וקד אגתהדת פי אן אכ'ד' לך מ[
 8. מע מולאי כ'אם גליץ או דקיק מא קדרת עלי שי ואבקיתה וקד נגז אלש[
 9. ולם יבק לך שי אלא אליסיר והו כאסר נאזל אלסער יסוי ב' י'ד' וחולה ואנת [....לא]
 10.  תביע באקל מן ג' אלא רב' שי וקד טלבתני אם אבו סעיד בג' אלא תלת [
 11.  קאל לא תביע שי באקל מן ג' אלא רב' וקאל לי מולאי אבו אלכ'יר אביע ג' אלא [
 12.  נאכד //אכדת// לך מעא ד' ארטאל אלנ'צ' אחמר ואלנ'צ' אכצ'ר' מן סער ג' ג' ו[
 13.  צבגת לך נחו ח' ארטאל מן ע' אלד' מן אם אבו סעיד יציר לך י'ב' ואנפר[הא אליך]
 14.  יום אלד' או אלה' אן שא אללה [והי] תתאכד עליך אמא מע [רמ]צ'אן או א[
 15.  יכרג בהא ואנפד ל[ך] מ[עה  ] ד'י'נ' או מא אתפק תתם לי בהא אלי' א[
 16.  אבן עמך [תד]כל אלי אבן ע[מ]ך לא עדמת תפצ'לך ואלסוסי אלמקצור [מן       אלי]
 17.  די'נ' ונ'צ' וקד בעת לך ג' צח פיהא לעלה בעד אלוכס ד' נ'ט' [
 18.  עליך אלגעל פאן אמרתני בביע אלבקיה בהד'ה אלאסעאר אבי[
 19.  אלזית מן מ' אלי מ'ב' בחאלה אלזפת ג' אלא תלת אלי ב' וי'ד' קיר' ואנא א[
 20.  סלאמה ומראעאתה ומסאעדתה ובחיאתי עליך אלא תגיב סואלי ותס[
 21.  מא יחב אנגאזה מן אשג'אלי ואעלם אן מא אכ'דני ען אלטלוע אלא [
 22.  אנא אכפיך אלמאונה פי בוציר פלא אנת שדת לי בסרעה ואל[
 23.  סלאמה יחזם לי וינפד לי וקד זאד פי אלשקה' אלצאפיה רבאעי[ן 
 24.  אללה תע' ופתחת אמס אלרזמה אלדי למולאי אבן עמך ובעת מ[
 25.  י' שקאק פלמא ראיתהא משאת זדת י' אכ'רי בעת מנהא סת ק[
 26.  לאן ראית אלסוק כף והדא שרחהא סרור צאפיה ב' וסדס עבד אל[
 27.  אבו טאהר ב' וקירטין ברכאת ב' וקירטין אבו טאהר ב וקירטין אב[ו
 28.  ברכאת כאמה דינרין אבן מסרה כאמה ב' אלא קירטין אבן מעצום מ[
 29.  אבו טאהר מקצורה ב' וקירטין ברכאת צאפיה ב' אלא סדס אבו טאהר [
 30.  ברכאת ב' אלא סדס אבן מסרה מקצורה ב' ורב' אבו טאהר מקצורה [
 31.  אבן מסרה מקצורה ב' וקירטין ווחק אבי לקד פרחת בזיאדתה אלמ[

Recto, right margin

 1. לי ואללה יעלם 
 2. סרורי במא יצל
 3. לצגירכס וכבירכם 
 4. מן אלפרח וכאצה לסידי 
 5. אבי אברהים עיאש
 6. אול סנה' וגהו לה תנתג
 7. אן שא אללה אללה תע' 
 8. יערפה כ'יר ואבו 
 9. אלכ'יר בן תמאם
 10.  אלי אלאן מא כ'רג 
 11.  ופי הד'ה אלגמעה
 12.  אן שא אללה יקול 
 13.  אנה עלי אלכרוג
 14.  וד'כרת מא חמלתה
 15.  מן אלאעדאל אללה
 16.  ימן ימן בסלאמתהא
 17.  ויחסן גזאך ואחב
 18.  תלטף בקלב
 19.  סלאמה חתי יצל
 20.  שאכר וקד מצ'ת
 21.  עליה סנה כאמלה
 22.  וכ'לא מעאשה 
 23.  וג'מיע אצחאבנא
 24.  וצלו ושכרוה
 25.  וקד וצל
 26.  רמצ'אן

Recto, upper margin

 1. ווצלת אלעדלין גיר[[א']] 
 2. מכתובה ותסתופי 
 3. מן אבו אלחסן אל[[א']]  
 4. כאתב אלד' דרא' ונצ' 
 5. אלדי לי ענדה
 6. וארגן אנך קבצ'ת
 7. מן אכ'יה אלד'ר'ה'
 8. אלדי לי ענדה
 9. ד'כרת מא קאסיתה
 10.  מע אחמד לא
 11.  אחסן אללה גזאה
 12.  הד'א בדל מא 
 13.  פרגת ענה רקת 
 14.  [          ]אה וארגו 
 15.  [אן נ]גזת בקיה' 
 16.  [אשגאל]ך אן שא אללה
 17.  [        ] תצ'יף
 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאס[וא ענך]
 2. ברחמתה מן מצר יום אלב' לו' בקין מן שבט כתמה אללה עלינא ועליך באימן כ(אתמה ואל)

חאל סלאמה ונעמה למוליהמא אלחמד דאימא וען שוק שדיד אליך קרב אללה [אלאגתמאע ?]

 1. במנה וצלת כתבך ווקפת מנהא עלי מא אשגל סרי מן קולך אנך תוג[עת]
 2. אללה יגעלך פי חיז אלסלאמה אבדא ולא יריני פיך אבדא מכרוה דכרה חס...
 3. וקד מצית אליה דפעאת עדה [ולטפת] בה )בה( וסאלתה יקף עלי אלחסאב קאל
 4. ולא אערף איש תקול אדא גא ברהון אחאסבה וקד אגתהדת פי אן אכד לך
 5. מע מולאי כאם גליץ או דקיק מא קדרת עלי שי ואבקיתה וקד נגז אל......
 6. ולם יבק לך שי אלא אליסיר והו כאסד נאזל אלסער יסוי ב' וד' וחולה ואנת
 7. תביע באקל מן ג' אלא רב' שי וקד טלבתני אם אבו סעיד בג' אלא תלת
 8. קאל לא תביע שי באקל מן ג' אלא רב' וקאל לי מולאי אבו אלכיר ביע ג' אלא
 9. תדכא
 10. נאכד לך מעה ד' ארטאל אלנצ' אחמר ואלנצ' אכצר מן סער ג' ג' אלא
 11. צבגת לך והו ח' ארטאל מן אל ד' מן אם אבו סעיד יציר לך י"\ב ואנפ.....
 12. יום אל ד' או אל ה' אן שא אללה ולא תתאכר עליך במא מע רמצאן או א
 13. יכרג בהא ואנפד [לך מעה] דינ' או מא אתפק תתם לי בהא אל (י')...
 14. אבן עמך אלי אבקיתה לא עדמת תפצלך ואלסוסי ואלמקצור
 15. דינ' ונצ' וקד בעת לך ג' צח פיהא לעלה בעד אלוכס ד' ונצ'.....
 16. עליך אלגעל פאן אמרתני בביע אלבקיה בהדה אלאסעאר אביע
 17. אלזית מן מ' אלי מב' בחאלה אלזפת ג' אלא תלת אלי ב' ויב' קיר' ואנא א..
 18. סלאמה ומראעאתה ומסאעדתה ובחיאתי עליך אלא תגיב סואלי ותם
 19. מא יחב אנגאזה מן אשגאלי ואעלם אן מא אכרני ען אלטלוע אלא.....
 20. אנא אופיך אלמאונה פי בוציר פלא אנת שדת לי בסרעה ואל
 21. סלאמה יחזם לי וינפד לי וקד זאד פי אלשקה אלצאפיה רבאעי [ושכרת]
 22. אללה תע' ופתחת אמס אלרזמה אלדי למולאי אבן עמך ובעת מ[נהא]
 23. ח' שקאק פלמא בעתהא משאת זדה י' אכרי בעת מנהא סתה
 24. לאן ראית אלסוק כף והדא שרחהא סבע צאפיה ב' וסדס עבדאל
 25. אבו טאהר ב' וקירטין ברכאת ב' וקירטין אבו טאהר ב' וקירטין אבו
 26. ברכאת כאמה דינרין אבן מסרה כאמה ב' אלא קירטין אבן מעצום מ
 27. אבו טאהר מקצורה ב' וקירטין ברכאת צאפיה ב' אלא סדסי אבו טאהר
 28. ברכאת ב' אלא סדס אבן מסרה מקצורה ב' ורב' אבו טאהר מקצורה
 29. אבן מסרה מקצורה ב' וקירטין ווחק אבי לקד פרחת בזיאדה אל מ

On the margin

 1. לי ואללה יעלם
 2. סרורי במא יצל
 3. לצגירכם וכבירכם
 4. מן אלפרח וכאצה לסידי
 5. אבי אברהים עיאש
 6. אול סנה וגהו לה תנהג
 7. אן שא אללה אללה תע'
 8. יערפה כיר ואבן
 9. אלכיר בן תמאם
 10. אלי אלאן מא כרג
 11. ופי הדה אלגמעה
 12. אן שא אללה יקול
 13. אנה עלי אלכרוג
 14. ודכרת מא חמלתה
 15. מן אלאעדאל אללה
 16. ימן בסלאמתהא
 17. ויחסן גזאך ואחב
 18. תלטף בקלב
 19. סלאמה חתי יצל
 20. שאכר וקד מצת
 21. עליה סנה כאמלה
 22. וכלא מעאשה
 23. וגמיע אצחאבנא
 24. וצלו ושכרוה
 25. וקד וצל
 26. רמצאן

Top of page

 1. ווצלת אלעדלין גידה
 2. מכתובה ותסתופי
 3. מן אבו אלחסן אל
 4. 'כאתב אל ד' דרא' ונצ
 5. אלדי לי ענדה
 6. וארגו אנך קבצת
 7. מן אכיה ל' דרא
 8. אלדי לי ענדה
 9. דכרת מא קאסיהם
 10. מע אחמד לא
 11. אחסן אללה גזאה
 12. הדא בדל מא
 13. פרגת ענה וקת
 14. בה וארגו.......
 15. אנך[ אנגזת בקיה[
 16. עך אן שא אללה...
 17. ותציף...

الترجمة

Bodl. MS heb. c 28/33 33 verso

33 verso

Verso

 1. צ'ו' ד'נ' וקד חאסבתה חצל לה ענדך י'ט' ד'י'נ' וז' קר'א' ואנת תעלם אני אזנהא הנא מ[
 2. יצח ד'י'נ' מכתום בכתם דאר אלכתאן אלא מן ד'י'נ' וחבה פתצ'יף לי אלי חסאבי ו'ע' ד'י'נ' [
 3. דיואן ותאכד בהא רקעה פמן אשתרית מנה שי תחטה מא קדרת ותחאסב ענה [
 4. ד'כרתה מן דנאוה' אלשש אלכ'מן פתתפצ'ל תנצ'ר מא קדרת תמשי מגה ביעה ומא ל[ם תקדר]
 5. תתחיל פי כלאצה ותרדה אלי הנא פהו הנא אטלב ואשהא מן כל מוצע וקד ג'א יעקוב [           ]
 6. מתאעכם בלא מנקוץ' כמא הו דפע לי פי ג' ארטאל ונצ' דינרין אבית אביעה מנה בה [ד'א
 7. בלד מנה שי ואלחאצ'ר ירא מא לא אלגאיב אן צעב עליך דכ'ולה פתעמל עלי אנחלאלה ופי [ 
 8. מן אסוד יעקוב רטלין אלא רב' לעל תמייזהא והד'א כלה מא עמל בנא דאך אלצק[
 9. פקד אד'אנא אלאדא אלמסרף והו אלסעה ישתכי בך קאל מא דפע לי אגרה ואלמיאז[ר
 10.  ואנא אחרץ פי ביעהא וקד כאטבת צדקה פי תמן אלצאפיה וקאל אנא אדפע לך ואלד[
 11.  עדל לעיאש כ'אצתה פמרנא צחנא עלי אלאמיר גלאלה אלדולה וגבנא אלקפאן נזנוהא [                     ]
 12.  מא נקץ מן וזן דאר אלכתאן יכ'לף לנא נצפה או נחלפו אנה צ'אע פי אלסאחל ונקבץ' [          ]
 13.  אלעדל אלי אלקפאן אצבנא פיה ש'ש'ל' וכד'א עליה פעלמנא אנה פי אלמרכב
 14.  דלך ובקית אלאעדאל סאלמה וללה אלחמד ואוציתני עלי מוסי בן כלפון ואנא [
 15.  אשגאלה אן שא אללה כמא יחב וקארב יסר רגע אלי אלאסכנדריה ואלכיטי מא ענ[ה כבר         ]
 16.  ואלי הד'ה אלגאיה מא וצל מן אלג'רב פיג אללה יטלענא ואיאך עלי כ'יר כמא עוד וקד [
 17.  כתיר מן אלקלזם ת'ק' גמל ווצל פלפל כתיר וקרפה וסקט וכ'ף ווצל ופד וא[
 18.  כת'יר פי אלקלזם ומע אלופר אלכביר [     ]גי אלסעה וסער אלפלפל אליום מן נ'ה' אלי [              ]
 19.  בעד מגי אלקלד מא באעו שי ואלסלם עליך וסידי אבו אברהים עיאש אלסלם וסידי [                 אבו]
 20.  אלחגאג וסידי אבו אלחסן סלמה אללה אלסלם וארגו אן סידי אבי אברהים עיאש באלס[לאמה           ]
 21.  מנהא ויוסף וואלדתה יקריך אלסלם ותתפצל תתם לה עדל מן ארכ'ץ [
 22.  מן את'מאן דינרין וחולה כיף מא ראיתה בחסן ראיך ולעל תציב אלד' [
 23.  מ'כזן אן שא אללה וחאל אלכ'לאבי מא וצל מנה לעלה ד' אספאט והו קליל וקד באע אל[               ]
 24.  ד' וסדס ואנא אחטה אלסמאחה ואדפע לה וקד בעת אמסי אזוק סער ל'ט' והו נאזל ו[
 25.  איצ'א י' אכרי סער ל'ח'> אעלמתך דלך

Verso, upside down region:

 1. [לסידי אבו א]סחק ברהון בן צלח נ'ע' אל            מן נהראי בן נסים נ'ע' 
 2.                              תאהרתי                          ותחמל לי מע אבן אכוא לעל     נסתופי מנה 
 3. [אטאל אללה] בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה    אלדי לנא ענדה       בןציר     אן שא אללה

p2 Verso

 1. צו' דינ' וקד חאסבתה חצל לה ענדך יט' דינ' וז' קרא' ואנת תעלם אני

אזנהא הנא מא

 1. יצח דינ' מכתום בכתם דאר אלכתאן אלא מן דינ' וחבה פתציף לי אלי

חסאבי יט' דינ'

 1. דיואן ותאכד בהא רקעה פמא אשתרית מנה שי תחטה מא קדרת ותחאסב ענה
 2. דכרתה מן דנאוה אלשש אלכשן פתתפצל תנצר מא קדרת תמשי מנה ביעה ומא ל
 3. תתחיל פי כלאצה ותרכה אלי הנא פהו הנא אטלב ואשהא מן כל מוצע וקד

גא יעקוב

 1. מתאעכם בלא מנקוץ כמא הו דפע לי פי ג' ארטאל ונצ' דינרין אבית אביעה

מנה בה

 1. בלד מנה שי ואלחאצר ירא מא לא אלגאיב אן צעב עליך דכולה פתעמל עלי

אנת(?) לאלה(?) ופי

 1. מן אסוד יעקוב רטלין אלא רב' לעל תמייזהא והדה כלה מא עמל בנא דאך אלצק
 2. פקד אדאנא אלאדא אלמסרף והו אלסעה ישתכי בך קאל מא דפע לי אגרה ואלמואז
 3. ואנא אחרץ פי ביעהא וקד כאטבת צדקה פי חק אלצאפיה וקאל אנא אדפע לך

ואלד

 1. עדל לעיאש כאצתה פמרנא צחנא עלי אלאמיר גלאלה אלדולה וגבנא אלקפץ

יוזנוהא

 1. מא נקץ מן וזן דאר אלכתאן יכלף לנא נצפה אן נחל.ן אנה צאע פי אלסאחל

ונקבץ

 1. אלעדל אלי אלקפץ אצבנא פיה ששל וכדא עליה פעלמנא אנה פי אלמרכב
 2. דלך ובקית אלאעדאל סאלמה וללה אלחמד ואוציתני עלי מוסי בן כלפון ואנא
 3. אשגלה אן שא אללה במא יחב וקארב יסר רגע אלי אלאסכנדריה ואלכיטי מא ענד
 4. ואלי הדה אלגאיה מא וצל מן אלגרב פיג אללה יטלענא ואיאך עלי כיר כמא

עוד וקד

 1. כתיר מן אלקלזם תק' גמל ווצל פלפל כתיר וקרפה וסקט וכף ווצל ופד וא
 2. כתיר פי אלקלזם ומע אלופד אלכביר ...גי אלסעה וסער אלפלפל אליום מן נה'

אלי

 1. בעד מגי אלקלד מא באעו שי ואלסלם עליך וסידי אבי אברהים עיאש אלסלם

וסידי

 1. אלחגאג וסידי אבי אלחסן סלאמה אלסלם וארגו אן סידי אבי אברהים עיאש באל
 2. מנ.... ויוסף וואלדתה יקריך אלסלם ותתפצל תתם לה עדל מן ארכץ
 3. מן אתמאן דינרין וחולה כיף מא ראיתה בחסן ראיך ולעל תציב אל......
 4. מכזן אן שא אללה וחאל אלכלאבי מא וצל מנה לעלה ד' אספאט והו קליל וקד

באע אל.....

 1. ד' וסדס ואנא אחטה. אלסמאחה ואדפע לה וקד בעת אמס י' אזוק סער לט' והו

נאזל ו......

 1. איצא ח' אכרי סער לח'< אעלמתך דלך

لسيدي وموﻻي ابي اسحق برهون بن صلح التاهرتي من نهراي بن نسيم بوصول

اطال اللة بقاه وادام سلامته وسعادته للس

لقاسم

Upside down

[לסידי ומולאי] אבי אסחק ברהון בן צאלח נע' אלתאהרתי מן נהראי בן נסים נע'

[ ] בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותחמל לי מע אבן ארוא

לעל נסתופי מנה /

אלדי לנא ענדה

בוציר אן שא אללה

بيان أذونات الصورة