رسالة: T-S 16.95

رسالة T-S 16.95

العلامات

الوصف

Copies of letters by Rav Sherira Gaon, dealing with money matters.

T-S 16.95 1v

1v

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

verso right column

 1. [                                                                                      ] כלנו 
 2. [                                       ] יאמרו כי אינן [    ]ב וכי כילי א[ 
 3. [                            אל] ידל כבודך ויבשו שנאיך ויכלמו אויביך אשרי 
 4. [                    ]אוד קלונך [       ]ליך ומהר לדבר כל ישראל לשבר 
 5. [                       ]תעשה עמנו טובות והגיע נדבתך ונדבת בני מקומך 
 6. [               ] הערבים ואותך בישיבה ובכל בתי נביאים וצד' שבבבל והנה 
 7. [                           ]נינו אוהבנו ויקירנו מ' יוסף בן פקידנו בן מ' שמעון שמרו 
 8. [צורר              ]חים אל לנצחם על חק ישיב והיה פיך עם פיהו והיה 
 9. [                     ] בכל יכלך ואל תעלים עין ויבואו כתבי האלוף ובניו השפ'
 10. [            ] שלנו יברכם קונם מודים ממך ומחוים עזרותך לנו ולבני
 11. [הישיבה     ] למען נוסיפך חיזוק ונברכך מטובת לב ותאות נפש והאושר
 12. [וציוינו] לכתוב בשבחך אל בני מקומך ואל כל ארץ ימן וימאמה
 13. [            ברו]כים יהיו ותוכלל חן ותאוזר כבוד וייי ירצך וידיצך ויעליצך
 14. [ואנו מק[וי]ם שדברינו אלו יועילו עמך ויעשו פירות ופירי פירות מכחך
 15. ועל ידך מהר כתוב לפנינו התשובה ובאר שלומך וחשחותיך וצרכיך
 16. [                        ל]שער ישיב' למען נשמח בשלומך ונצוה לעשות חפ' 
 17. [                               ] ושלומך יקיר' [
 18.        לשלום בר צמח מן הק[ה]ל [         ]ל לאוהב חקים וחפץ [
 19. יחונהו אלוקים [                            ] היקר והנכבד עלינו והנקוב שם בישיבתנו 
 20. יחייה קדושנו [                                       ] ועשר בלי צמצום ומתק משאלות
 21. ושמחות וגילות יהיו לו וג' מודיעים כ[י הו]גד לפנינו מעשיך ה[טוב]ים [        ]נתך
 22. [                                         ] לראשים [                                      ] לחפציך 
 23. לההנותם וכי כל [יוד]עיך [                                                      ] המשובחות
 24. המצואות בך וששנו ושמחנו [והודינו ליו]צרנו כי נטע [בקרבנו נטע] כמוך

verso left column

 1.  
 2.                והיינו מדמים [ 
 3. הרבה שנים ושנה אחרי שנה אנחנו גדולנו וזק[ננו 
 4. לקהל חשוב וזריז ומי שיש בו מעשים טובים [ 
 5. [                   ] תתחזק בעזרותנו ותתנדב אתה ובני [קהלך 
 6. הנה העלינוך שליחנו ומנינוך לחדש חק ישיבתנו מבני מקומך [ 
 7. ואלחביל ואנו שואלים ממך שתזדרז ותתחזק ותהיה לבן חיל ות[
 8. אל העם להתנדב ירוח לישיבתנו כי אנו וחמודנו עסקים [
 9. והתנאים והתלמידים הוגים תמיד במשנה ובתלמוד מתוך דוחק עצום [
 10. אותנו וגם בעזר קהלך שמ' צורם אתהם אתם משתתפים בשכר מצ[וותיהם]
 11. וזכיותיהם בעד ככה שמורים לפני יוצרכם ובלא ספק[
 12. מתגלגלות על ידך וכבר צוינו וכתבו כתב אל אנשי בית אלחאויל ואלחביל בני [
 13. קרא אתו בקהלות למען יעשו לפיהו וכל אשר יתנדבוהו שלמו ליד מ' ידידיה
 14. אלוף שמרו צורו אשר בצנעא או תתנהו לידי מ' שר שלום ומ' חיים בנו ישמרם
 15. קונם כי הם שופטנו ושליחנו בכל ארץ ימן וימ' ואשר יגיע אל [               ] ישיבת[ 
 16. ותשגרוהו כאן באמונה וצדק ובעשותך עמנו מה שהודענוך שכר [          ]ול
 17. מחצרך וגם אנחנו [        ]ם וטובים וכותבים אותך ביש וב[     ובכל בתי] 
 18. נביאים וצדיק[י]ם שבבבל ברכות שיחיו חוקך ואחיותך וגם כותבים אל כל ארץ 
 19. ימן וימא ברומך [        ] ממך לכן את[               ] אל תתעצל בכל אשר צוינו וכתב 
 20. אליך וכתוב לפנ' תשובה והודיענו שלומך [        ] למען נשמח בשל ונצוה
 21. להע חפצך וכתביך יהיו על ידי מ' שר שלום ומ' חיים בני אלוף שמ' צו' הדרים 
 22. בצנעא למען ישגרם לפנינו ואנו מחכים לתשובתך ולאשר תעשה עמנו 
 23. ושל' רג'              למשה ושלמה בר סעיד שרים מהוללים המשובחים
 24.  בטוב מפעלים [                                     ] סגרלים[          ] חשובי מקהלים
 25. [         ] וגיל יברכם וירבם ויהי בעזרם ובתורתו [                            ] יצרם בני פל

right column

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . . . . . . . . . . לעולם

. . . . . . . . . . . . . . . .] אשר יאמרו כי אינך נדיב וכי כילי אתה ולה(!) נדבן

. . . . . . . . . . . . . . . י]גדל כבודך ויבשו שנאיך ויכלמו אויביך אשר

. . . . . . . . . . . לה]ראות קלונך וב[.]ליך ומהר לדבר כדי שתקבל שכר

בעולם ה]בא ותעשה עמנו טובות ותגיע נדבתך ונדבת בני מקומך

. . . . . . .]. . .בים ואותך בישיבה ובכל בתי נביאים וצד(!) שבבבל והנה

. . . . . . . . . לפ]נינו אוהבנו ויקירנו מ יוסף [. .] פקידנו בן מ שמעון שמרו

. . . . . . . . . .]ים אל לנצחם על חק ישיב(!) יהיה פיך עם פיהו והיה

. . . . .]. . . . .נו בכל יכלך(!) ואל תעלים עין ו[. . .] כתבי האלוף ובניו השפ(!)

השלוחים] שלנו יברכם קונם מודים ממך ומחוים עזרתך לנו ולבני

הישיבה] למען נוסיפך חיזוק ונכבדך מטובת לב ותאות נפש ותאושר

. . . . . . . ל]כתוב בשבחך אל בני מקומך ואל כל ארץ ימן וימאמה

. . . . ברוכ]ים יהיו ותוכלל חן ותאוזר כבוד וייי ירצך וידיצך ויעליצך

וא[נו מ]קוים שדברינו אלה יועילו עמך ויעשו פירות ופירי פירות מכחך

ומידך מהר כתוב לפנינו התשובה ובאר שלומך וחשחותיך וצרכיך

. . . . . . . . .] אל שער ישיב(!) למען נשמח בשלומך ונצוה לעשות חפ(!)

. . . . . . . . . . . . . . .] שלומך יקי[רנו]. . . . . . .[. .]. . . . . . . . . .

לשלום בר צמח מן אל[חבי]ל לאוהב חקים וחפץ ב[. . . .] צדיקים

. . . . .]לוקים . . . . .ים פ היקר והנכבד עלינו והנקוב שם בישיבתנו

יחייך קדושנו יהי [. . . . .] שלום [. .]. . ועשר בלי צמצום ומתת משאלות

ושמחות וגילות יהיו לראש מודיעים כי [הו]גד לפנינו מעשיך ה. . . . . .נותך

. . . . . . . . . . .ל. . קדקד לראשים ו. .[. . . . . . . . . . . .] לחפציך

לההנותם וכי כל יודעיך [. . . . . . . .] ממך [. .]ר המ[. . . .]המשובחות .

המצואות בך וששנו ושמחנו [. . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . כמוך

left column

. . . . . .[. .]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שערי. . . . . . . . .מ. . . . . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .]שפע ושנה אחרי שנה אנחנו גריעי חק [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .]ה כחשוב וזריז ומי שיש בו מעשים טובים [. . . . . . . . . . . . . . . . . .

שמ. . .ל. תתחזק בעזרותנו ותתנדב אתה ובני [. . . . . . . . . . . . . .

הנה העתדנוך שליחנו ומנינוך לחדש חק ישיבתנו מבני מקומך [. . . . . .

ואלחביל ואנו שואלים ממך שתזדרז ותתחזק ותהיה לבן חיל ו.כי . .[. . . . .

אל העם להתנדב וירוח לישיבתנו כי אנו וחכמנו עוסקים [. . . .]ה וכל. .[. . . . .

והתנאים והתלמידים הוגים תמיד במשנה ובתלמוד מ. . . .ק. . .[. . . . .

אותנו וגם בעזר קהלך ישמ(!) צורם אתהם אתם משתתפים בשכר מצ[ותם

וזכיותיהם בעד ככה שמורים לפני יוצרכם ובלא ספק הזכויות . . . . . . . .

מתגלגלות על ידך וכבר צוינו וכתבו כתב אל אנשי בית אלצאויל ואלחביל מ. . . . .

קרא אותו בקהלות למען יעשו לפיהו וכל אשר יתנדבוהו(!) תשלמו ליד מ י[די]דיה

אלוף שמרו צורו אשר בצנעא או תתנהו לידי מ שר שלום ומ חיים בניו ישמר(!)

קונם כי הם שופטנו(!) ושליחנו(!) בכל ארץ ימן וימ ואשר יגיע אל . . .מ. . . ישיבת(!)

ישגרוהו לנו באמונה וצדק ובעשותך עמנו מה שהודענוך שכר גדול תטול

מהצדק וגם אנחנו [. . .]ם וטובים וכותבים אותך ביש בפ[. . . . . . .] ובתי

נביאים וצדיקים שבבבל ברכות שיחיחיקך ואחיותך וגם כותבים לכל ארץ

ימן וימאכ. . .ך.א. . ממך לכן את[. . . . . .] אל תתעצל בכל אשר צוינו וכתבו

. . . . . . . לפ(!) תשובה והודיענו שלומך . . . . . למען נשמח בשל(!) ונצוה

להע(!) חפצך וכתביך יהיו על ידי מ שר שלום ומ חיים בינ אלוף שמ(!) צו(!) הדרים

בצנעא למען ישגרום לפנינו ואנו מחכים לתשובתך ולאשר תעשה עמנו

ושלום וגו [. . . . . . . . . . . .] למשה ושלמה בר סעיד . . . .ם מהוללים משובחים

בטוב מפעלים . . . . .ללל. . . . . . . סגולים ילדי גדולים חשובי מקהלים

כל וכל יברכם יוצרם ויהי בעזרם ובתורתו [.]כר. . . . . . . יצרם בני פל שלומכם

الترجمة

T-S 16.95 1r

1r

recto right column

 1. [                                                                              ]ביך 
 2. [                                                                         ] לההנות בני הישיבה 
 3. [                                           ] ישיב והגזולים וחמוסים לכם [ 
 4. [                                       ] היום כמה שנים נגרע מארצכם [ 
 5. [                                    ] בידכם ויש בהם דברי הבאי וחקקי און ושקר 
 6. [                              ] מלהתנדב לישיב וצר לנו כי כמותכם [ 
 7. [      ] ותעזרו ארורים ומנודים ותעזבו ישיבת האמת ולולי [ 
 8.                                   ] לא עשיתם הדבר הזה בכונה היינו עושים בכם דין על 
 9. [      ]ים וכספים לבני ימן וימ' [        ] אבל עשינו עמכם לפנים משורת הדין
 10. [              ] ונתחזו וצוינו וכתבו אליכם ה[                         ] שתתנו [ 
 11. [                ] תמור מה שאבדתם מן הנדרים והנדבות וחקי ישיב
 12. תשלמוהו מממונכם וראוי עליכם לכשתעמדו על כתבנו זה להתחזק
 13. על הקהל בני חילה להיות עזר לשוננו ותדברו עם בני מקומכם וזולתם
 14. להתנדב לישיבתנו נדבה רחבה וכל אשר תעשוהו עמנו שכר גדול תטלו 
 15. מיוצרכם עליו וגם אנחנו נאשרכם ונהללכם ונצוה לברככם ביש ובכל
 16. בתי נביאים וצדיקים שבבבל וכותבים בשבחכם אל כל ארץ ימן וימאמה
 17. ואשר יתקבץ אצלכם מחק הישי תתנו אתו למ' ידידיה ומר' שר ומ' חיים
 18. ישמרם צו' הדרים בצנעא כי הם שופטים ושלוחים וממונים משער יש
 19. ואשר יגיע לידיהם ישגרוהו לפ' באמונה וצדק והם מכחנו נאמנים
 20. וממונים ואשר יכבדם יודה ממנו ואשר יקל בכבודם ננדהו ונגנהו
 21. ואנו רוצים שיגיעו אגרותיהם והם מודים מכם בכבדכם אתהם ושמעכם 
 22. אליהם למען נוסיפכם הרבה טובות וברכות וכתבו לפנינו תשובה על ידי
 23. שופ' ושלוח' האילו שמ' יוצ' למען ישגרוה לפנינו ובארו בכתביכם שלומכם
 24. וכל חפצכם למען נשמח בשל' ונצוה להעשות חפצכם ואנו מקוים לתשובתכם
 25. ולאשר תעשוהו עמנו ועם בני ישי אל תתעצלו בכל אשר צוינו וכתבו אליכם 
 26.  לעשותו ושלומ' וג' V                         לשלמה בר זטא מן תרג

recto left column

 1. בעבורנו חביבנו ואס[     ] יחיו יוצרו ויגינהו [ 
 2. [      ] אהבה בן פל שלום רב [         ] שלום [ 
 3. ערוכה [                 ] כקשת דרוכה [         ] לאשר החסי[ 
 4. לאשר הרבה בישיבה אנחותם ויטריח החכמים וישותם [ 
 5. קם אתה רב כלף ונלויך            מודיעים כי מימי קדם בישיבת [ 
 6. נוחו עדן היה נקוב שם אביך הטוב באותן השנים באו[ 
 7. ראש הקהל נט' רח' באשר [                  ] מאביך [
 8. לצוות ולכתוב באביך אשר עשה בעת ההיא ראש היש' [ 
 9. לו כבוד לאביך והיינו מדמים ומקוים ממך שבשבתנו במקום גא[ון אבינו נוח]
 10. עדן תדור שבינינו ובינך אהבה ותדבר טובות על אודות ישיבת[נו
 11. נדבה רחבה כאשר היו הנשלחות באות מבני מקומך אלינ[ו על יד]
 12. מ' שר שלום אלוף בן מר יצחק נוח בעדן והשפטים שמא וריו' [ 
 13. בכתביהם רוחב לב בני מקומך והתנדבו ליש' והיה עוד [                      ] נוחם 
 14. עדן [                                        ] נדבות רבות ממעונו [            ]ת 
 15. [                       ] ותקבל שכר שבאו כתבים מבני מקומך ומזולתם מגידים 
 16. [                        ] בדבורך מאצלך אחרים מלהרויח [                 ] ולא 
 17. [                                                     ] לפי [              ] שמה לא [ 
 18. [         ] וגדולת גאוני יעקב אבותינו זכר אדונינו לב[רכה      ] ולשרתנו וכי אנחנו 
 19. ראש ה[יש]יבה הגדולה וחכמי יש' [                             ] בישיבה 
 20. [                  ] השכינה מצויה בה [    ] וחן אלהי[   ]נשקף לה כי אנחנו ובני ישיב'
 21. [                                                                                          ] מתוך 
 22. [                                                                               ] ולדחוק אותנו 
 23. [                                                         ] ידינו אינו נשבת חלילה חלילה

verso right column

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].ון . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] לההנות בני הישיבה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. .ב שגזולים וחמוסים לכם . . .א. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . . היום כמה שנים נגרע מארצכם ומג[או]לתכם

. . . . . . . . . . . . . . . . . .] בידכם ויש בהם דברי הבאי וחקקי און ושקר

. . . . . . . . .] את העם מלהתנדב לישיב(!) וצר לנו כי כמותכם . . . . . .

. . . .] ותעזרו ארורים ומנודים ןתעזבו ישיבת האמת ולולי כבודכם מקוים

. . . . א]תכם לכף [. . . .] כי לא עשיתם הדבר הזה בכונה היינו עושים בכם דין על

. . . .]. . . . .ים [. .]ל. . בני ימן וימ. . . . . . אבל עשינו עמכם לפנים משורת הדין

. . .]. . . .מ. . . . . . . . . וצוינו וכתבו אליכם ה[. . . . . . . . .] שתתנו [. . . . .

. . .]. . .מ. . . . . . . ותמור מה שאבדתם מן הנדרים והנדבות וחקי ישיב(!)

תשלמוהו מממונכם ודינו עליכם לכשתעמדו על כתבנו זה להתחזק

ולהיות לבני חיל ולהיות עזר לשוננו ותדברו עם בני מקומכם וזולתם

להתנדב לישיבתנו נדבה רחבה וכל אשר תעשוהו עמנו שכר גדול תטלו

מיוצרכם עליו וגם אנחנו נאשרכם ונהללכם ונצוה לברככם ביש(!) ובכל

בתי נביאים וצדיקים שבבבל וכותבים בשבחכם אל כל ארץ ימן וימאמה

ואשר יתקבץ אצלכם מחק הישיב(!) תתנו אתו(!) למ ידידי'ה ומר שר ומ חיים

בניו שמ(!) צו(!) הדרים בצנעא כי הם שופטים ושלוחים וממונים משער ישי(!)

ואשר יגיע לידיהם ישגרוהו לפ(!) באמונה וצדק והם מכחנו נאמנים

וממונים ואשר יכבדם יודה ממנו ואשר יקל בכבודם ננדהו ונגנהו

ואנו חפצים שיגיעו אגרותיהם והם מודים מכם בכבדכם אתהם ושמעכם

אליהם למען נוסיפכם חיזוק טובות וברכות וכתבו לפנינו התשובה על ידי

שופ(!) ושלוח(!) האילו שמ(!) יוצ(!) למען ישגרוה לפנינו ובארו בכתביכם שלומכם

וכל חפצכם למען נשמח של(!) ונצוה להעשות חפצכם ואנו מקוים לתשובותיכם

ולאשר תעשוהו עמנו ועם בני ישי(!) אל תתעצלו בכל אשר צוינו וכתבו אליכם

לעשותו ושלומ(!) וג לשלמה בר זטא מן תרג

left column

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

. . . . . . . . . .בנוא אם שנא[. . .]חיו יוצרו ויגת.[. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .ך אהבה בן פל שלום רב כגק שר שלום [. . . . . . . . . . . . . . . .

ערוכה לאשי כלים בקשת דרוכה [. . . .] לאשר החסי[. . . . . . . . . . . .

לאשר מרבה בישיבה אנחותם ויטריח החכמים וישיתם [

קם אתה רב כלף ונלויך מודיעים כי מימי קדם בישיבתנו [בימי אבותינו

נוחי עדן היה נקוב שם אביך הטוב באותן השנים באו כת[ביו אליהם וכינוהו

ראש הקהל נט(!) רב(!) בא. . . . . . . . .עק . . . מאביך וב[. . . . . . . . . . . .

לציית ולכתוב באביך [. .]א עשה בעת ההיא ראש היש. . . . .[. . . . . . . .

לו כביר לאביך והיינו מדמים ומקוים ממך שבשבתנו במקום ג[. . . . . .

עדן תדור שבינינו ובניך אהבה ותרבה טובות על אודות ישיבת[נו . . . . . .

נדבה אהבה כאשר היו המשלחות באות מבני מקומך אל [שער הישיבה על ידי

שר שלום אלוף בן מר יצחק נוחו עדן והשפטים שמאחריו [. . . . . .]ן נוחם

בכתביהם רוחב לב בבני מקומך והתנדבו ליש(!) והיה עוד . . . . . . . . . . . דת

. . . . . . לפני . . . גאון אבינו נוחו עדן נדבות רבות ממעונו ול[. . . .] נגידים

. . .ל. . . . . . .[. .]. . . . לקבל שכר וראו כתבים מבני מקומך ומזון ולא

. . . . . . . . . . . בדבורך . . .לך אחרים מלהרויח [. . . . . . . . . . . . . . . .

.א. . . . . . . . שיהיו בו אי. . . . . .מנו לפ[. . . . . . .]. .ך ול[. . . . . .

. . . . . . . . . . . .ל. . לידים תקלה [. . . .]ל. . זכות וא. . . שמה לא ידע

. . . . . .]ת.לת גאוני יעקב אבותינו זכר א[. . . . . . . . . .]שרתנו וכי אנחנו

ראש הי[שיבה] הגדולה וחכמי יש(!) שבבבל . . . . . . . . . . . . . . . . לה בישיבת

. . . . . . . . .ה השכינה מצויה בתוכם וחן אל[. . . .]ף לה וכי אנחנו ובני ישיב(!)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .]נאות נהלל[. . . . . . . . . . . .] לנו מתוך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] לנו ולדחוק אותנו

. . . . .] פינתנו [. . .]ליך [. . . . . . . . . . . . . .]ם ידינו אינו נשבת חלילה חלילה(!)

بيان أذونات الصورة
 • T-S 16.95: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.