رسالة: T-S 8J19.8 + CUL Add.3342

رسالة T-S 8J19.8 + CUL Add.3342

العلامات

الوصف

Monumental letter of congratulation after recovery from an illness, written in rhymed Hebrew prose by the court clerk Mevorakh b. Natan and addressed to ʿAzaryahu b. Efrayim the head physician. Dated: Nisan 1483 Seleucid (March/April 1172 CE). (Information from Mediterranean Society, V, pp. 110, 111)

T-S 8J19.8 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.

الترجمة

CUL Add.3342 1r

1r
 1. . . . . .]ה. .[.]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . .]ה מעלה עלי . . . . .נים
 2. רסיס ידיו ריוה [. .].לי . . . חוה ומ.לם שיוה במדבר מעינים
 3. והוא שר הצבא ואדון כל הבא וחסדיהו החבא קצינים וסגנים
 4. בפי רופאי קדר שבחיהו נסדר וכי הוא ההדר להמציא מעוזנים
 5. שמנו מאיר עולם אשר בך הן נשלם ונבראים כולם בחסדו נצפנים
 6. לשר שיר מנעמך להתרומם בשמך ודורש ממימך להרוות צמאונים
 7. יהי צורך עזרך ובשמו יכתירך לבשם ממורך בשמי מור וזנים
 8. ושרים נקבצים יהו נא נעלצים ויוחשו קצים לבשר ניצנים
 9. קול ששון וקול שמחה //מחרך// זה בזה מדובקים
 10. קול גילה לשר מנוחה כסף וזהב מחושקים
 11. קול רננות וגיל ששונות מזן אל זן מפיקים
 12. קול רנה וישועה באהלי הצדיקים
 13. הימן ישורר וכן יעורר שיר והלל במשמרותם
 14. לשר עזריה שר תפארה צוה והגדיל רון שמחתם
 15. יום עמדו מתוך חליו שמחו בו מקהלותם
 16. וקבעוהו יום מנוחה משתה ושמחה בארוחתם
 17. יום ארוכה למלאכה ורוב ברכה בעלותם
 18. ברפאות שרם מחמד רוחם עזריהו שר האל ותורתם

left margin, straight lines at 90 degrees to main text

 1. ובמצות והחקים עץ חיים למחזיקים
 2. קול רנה וישועה וג

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

 1. שמח עזריה תהלתך כנס היא על כל גבעה
 2. ואור שמש שררותך על כל הר וכל גבעה
 3. ומאל היא תשועתך גם הוא לך לישועה
 4. עזריהו רכב וצלח יאיר אורך באור שבעה
 5. כי תומתך וצדקתך כאורים היא ידועה

right margin, diagonal lines

 1. תום ויושר מחושקים | באל עליון מדובקים | קול רנה וישועה
 2. אל שר ישורון גביר תפארתם ועוז יקרם ראשית מנינם תרומיית עריסתם
 3. אשר נקרא עליו שם שם ייי צבאות אתה המאור הבהיר הצד המזהיר מיעקב
 4. דרכתה ומישורון נסגלת הימים החכימוך ולראש על כל מתי חכמה הרימוך
 5. וגביר דורך השימוך וענו אין נבון וחכם כמוך אחרי הודיע אלהים אותך
 6. את כל זאת לפענח רזות ולבנות אתיקי מחזות כי רוצה ייי בעמו אורם
 7. להזריעה לפאר ענוים בעזריה שר כל נברא ואדון כל מורא בחכמתו שרה
 8. עם אלהים נורא ועם אנשים להאמירה בגבורה ובשלשים ושתים מלך
 9. וייטב מהלך עיר גבורים עלה ויורד עוז נמלא תיפארת איתך וכלכל ודרדע
 10. לאין נתן ופיארה והסגילה ושמו הטוב הנחילה ואת שבע הנערות הראויות
 11. לתת לה שש עשרה החכים בשמונה ההסכים וירב להנחות ודבר צחות
 12. סתומי חכמה ממנו נודעו ובדעתו תהומיה נבקעו עמודיה מנו ירופפו
 13. ושחקיה טל ירעפו חכמי יון עמו בה /י/ וסדם שמוהו יחידם ומשכן ועדם
 14. ויענדוהו רבידם ויחכם מכל האדם התעוררי ערמה מתנומותיך
 15. וקראת עזריהו חומותיך הוא השר היחיד במהלליו הכלול במכלוליו אשר
 16. קראהו המהלל מתלולי תלתליו וידבר הבין אליו אתה תמשול במנעמי ועל פיך
 17. ישק כל עמי בלעדיך לא יגביה גבר רגל ולא ירים איש יד ורגל הגלגל מבשר טוב
 18. להשמיעה ומלאך ייי משמיע ישועה והוא ימשול בכל חכמי האדמה הוא
 19. יקר איתנינו שרנו ואדירנו גביר מקהלותינו כגק מרנא ורבנא עזריהו
 20. הנעזר בשם אלהיו ההולך בדרכיו יחיד זמנו ראשית אונו אשר קונו קנהו
 21. ראשית דרכו בכבוד ויקר והנחה שר המנוחה איילת השחר אלוף הבינות
 22. ישמריהו דר מרומות וייטיב אחריתו מראשיתו תולה הרומות
 23. וייי ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ מרחקים שם תהלתו ונס ישועתו
 24. יורם לקצה הארץ וכחכמתו וענותנותו תרב גדולתו בן שרנו אדירנו
 25. עטרת ראשינו צניף תפארתינו כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו
 26. אפרים הדיין הנכבד המופלא החכם המעולה בית דין הגון זצל באתי
 27. במעמקי מים לסחות בחסדי שרנו אלוף הבינות שר מנוחות יברכו
 28. צורו בכל דרכיו ויצליחו בכל תהלוכיו בטוח על ציר אדיר מחנינותיו
 29. כי נשאוני ורפסוד ישועותיו ממצול זמני ימשוני ואליו יאספיני לא
 30. אירא מהמות ים בגל אסוניו כי יסובינו אחרי השמעות אזנים בכל
 31. פאתי מצרים שמחי את ירושלים כי פקד ייי את עמו וישקף ממעונו על עמו
 32. ועדתו ויסר נגע עמו ומחץ מכתו ריפא וישב העוז לאיתנו והשמחה רצה
 33. לקראתו יודו לייי חסדו ונפלאותיו לבני אדם ברוך ייי אשר לא עזב חסדו מעם
 34. עבדו וישם נפש שרנו לחיים ולא נתן למוט רגלו על כן שמח לבינו ויגל כבוד[ינו]
 35. על כן שמע נא השיר המותשר אל זר החכמה קשר כבואך החצר
 36. החיצונה עמוד נא והתבונן נפלאות מרבבות התכונה אל תערוץ כי
 37. עמך מהלל גביר האמונה המולך על כולהנה אדיר ביפיו תחזינה
 38. והשתחוית על המעלה הראומה וענית ואמרת שלום לך שלום לעוזריך
 39. אתה המאיר במאוריך והיה שדי בצריך והגיתה אותותיך והנחתה
 40. תשורותיך ול.תב עוז חנותיך תחת צאלי חסדיו והרצית דברותיך
 41. עד יקר מתנותיו ינחיליך ופנית בבקר והלכת לאוהליך ואתם מהללי
 42. עוזו תעדוהו בלי מהלום ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום
 43. וכל אשר לך שלום ניסן אתפג

T-S 8J19.8 1v

1v

CUL Add.3342 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • CUL Add.3342: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J19.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.