نصوص أدبيّة: T-S AS 157.386

نصوص أدبيّة T-S AS 157.386

العلامات

الوصف

Excerpts from the Gospels, or possibly Toldot Yeshu (though the depiction of Jesus seems too positive and faithful to the New Testament accounts for this to be the case). In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 12th century (paleographic dating). Includes a paraphrase of the temptation in the wilderness, very close to the Matthew version (4:1–11). The other sections include Jesus telling someone "Get up and pray with me" (cf. Luke 22:46); a version of "the Son of Man did not come to be served [but to serve]" (cf. Matthew 20:28 and Mark 10:45), though the scribe appears to have mistakenly written מן אלבשר instead of בן אלבשר, which suggests that this was copied from an Arabic-script original by a scribe unfamiliar with Christian terminology; Jesus serving his disciples; quotations from the Psalms and from Jeremiah; a description of Jesus at the Last Supper predicting his betrayal by Judas who was the first to put his hand in the bowl; and a condensed summary of the soldiers beating Jesus, dragging him through the city, and offering him vinegar and gall; these last sections are prefaced with "do you not know that Jesus and his disciples were drinking in the house of...?" Note that Jesus's name is spelled יסוס rather than ישוע. ASE

T-S AS 157.386 1r

1r

النصوص المفرّغة

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. . . .] . וא [
 2. . . .]קול רבי אן שית תעפו עני כאס[
 3. . . .] . ולאכן כמטרתך(?) ואיצא קאל שמעון כיף ת . [
 4. . . .] . אנת ראקד קום וצלי מעי חתי לא אקע פיהא וא[
 5. . . . א]רבעין יומא הארב מן אלשיטאן פי אלגבל אצאבה פ[קאל לה
 6. אלשיטאן אדא כנת] ב[ן] אללה כמא [תז]עם קול להדא אלחגר יציר כב[ז
 7. פקאל לה אליס] מכתוב פי אלתוראה ליס עלי אלכבז יחיא בן אלבשר אלא
 8. עלי כל כלמה מן פם אל]לה פקד אלשיטאן יסוס ואדכלה מדינה אלקדס וקאל לה
 9. אדא כנת בן א]ללה פאלק נפסך מן פוק אלי אספל ולא יציבך מ . . . . ה
 10. פקאל יסוס ללשי]טאן אליס מכתוב פי אלתוראה ולא תגרבון אללה
 11. פקאל אלשיט]אן ליסוס אנצר אלי הוא [[אללה]] הדה אלדניא ומלכהא וכל
 12. . . .]לי אסגד לי עלי וגהך וה[י] לך פקאל לה י[סו]ס אליס
 13. מכתוב פי אלתו]ראה אללה רבך אתקיה ואיא[ה . . .

الترجمة

T-S AS 157.386 1v

1v

Verso

 1. ] . . . . . [
 2. ואמראה זכריוס(?) אנא . . . . נשרב כפא[
 3. רגלין פטרס וקאל מא גא מן אלבשר ליכדם ו[
 4. וקאם כדם תלאמדתה וקאל פי מזמור [
 5. עלי אנסאן ליס לה שי מן אלכלאץ אלי אן תכרג [
 6. . . אלתראב פ . . . . געל נפס[ה] . . יכאף מן אלא[
 7. . . . . וקאל ירמיה(?) . . . . . . . . . . ן מן י[
 8. אמא תעלם אן יסוס ואצחאבה שרבו פי מנזל[
 9. לפטרס אן הונא אנסאן סוף יודיני פקאל מן הו [
 10. ידה אלי אלקצעה פאול מן מד ידה יודס פגא [
 11. פקאל להם עליה פגא ומעה רגאל ואכדוה אלי . [
 12. ]לם . . . . . [וצ]רבוה וטאפו בה אלמדינה ו[
 13. ] . ך ואסקוה אלכל ואלכנצל תם גט[וה(?)
بيان أذونات الصورة
 • T-S AS 157.386: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.