رسالة: T-S 16.6

رسالة T-S 16.6

الوصف

Recto: letter from the Babylonian Gaʾon Neḥemya ha-Kohen to Nissin b. Binyamin, in Ṣafāqis (Sfax), Tunisia. The address is given on verso. Dated: Kislev [12]74 Seleucid = October/November 962 CE.

T-S 16.6 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. נחמיה הכהן ראש הישיבה שלגולה בן כהן צדק ראש הישיבה שלגולה
 2. אל אהוב וענוב ויקיר וחשוב מרי ורבנא ניסין ישמרו איום ונורא ויאמצו בקרב ברחמי שמו ייטיבה ויברירה ויע[צים ממ]שלתו בתדירה וישרישו בבני תו[רתו]
 3. ויצליח בכל מיני סחורה בן מרי ורבנא בנימין זכרו לברכה אוצרי שלום ונשפי ברכות ואסמי טובות ומ[ ] ] וחוסן ישועות [ור]חמים ואמיצים מן השמים
 4. יהיו לך יקירנו ולבחור טוב רב מנצור בנך יחייהו רחום וליתר קרוביך ואוהביך נצח שא שלום ממנו ומן טוב בח[ור]נו ומשמואל ויצחק וחיים בני אב אחינו ומן אלופי
 5. ומן רבי הישיבה וחכמיה וזקיניה ואיתניה [ובני גאוניה ומן הסופרים] והתלמידים כי בחמלת אלהינו עלינו אנו שלום [בגופנו אבל דואבת] לנו נשמתינו [ ]
 6. חרינו ונכאב לבבינו באסיפת אב בית דין אחינו רוח ייי תניחנו בשנה שעברה בחדש ניסן כי היה יחיד בדורו והוד הישיבות [ונשתומם] עולם עלינו [ואחריו] שבנו
 7. אל יוצרנו וצידקנו משפטיו והודינו לפניו על כל מידותיו ככת חסד ומשפט אשירה לך [ייי] אזמרה ומודיעים אנו כי מידת [הראש לדרוש את שלום אחיו] ישראל
 8. ולשאל עליהם ועל יישוביהם ככת שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך וביותר על שלום [אחיו ורעיו] ככת למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך [ותמיד אנו] משאלים
 9. בשלומך //ובשלום אחינו בני אצפאקס// ומברכים אתכם ונוטרים אהבתכם ומגידים אחותכם וריעותכם למען לא תשכחנה ולא תזחנה ומעת לעת תצמחנה ותפרחנה ולקיים מאמר הכת רעך ורע
 10.  אביך אל תעזוב והיה ראוי עליכם אתם להיזהר בזאת כדי שלא תסור האהבה מבינינו עד עולם ומרוב אהבתנו לכם עם [עוצם הברית אשר בינינו] וביניכם
 11.  שאנחנו כותבים אליכם בכל שנה ומקוים ומיחלים מכם שתזכרו לננו האהבה והברית והידידות ותזכו בנו ובחכמי] הישיבה ותשלחו לנו ולהם הנדבות וה[פסיקות] והחומשים
 12.  כאשר היו עושים אבותיכם זכ לב מקדם וגם כעשותכם אתם בימי הנפטר ויעבור קציר ויכלה קיץ ולא ראינו מכם מאומה ואיננו יודעים בעבור מה עזבתונו ושכחתונו
 13.  והשלכתונו אחרי גוכם ואינכם מחזיקים בברית גאון אבינו נוחו עדן שכרת את אבותיכם שמה חס ושלום מאסתונו או געלה נפשכם אותנו שאפילו אינכם משיבים
 14.  על אגרותינו או שמה יש לכם ספיקה באמיתת שררותינו ובזקנתינו ובגודל משפ[ח]תנו עם חכמתנו ויראתנו מילי והלוא ברחמי שמים כל העם גרורים אחרינו
 15.  ומתנהגים על פינו וכי אין משיב על דברינו ולא פוצה פה ומצפצף כנף לפנינו אילא הכל פה אחד לעזרינו ומשועים להאריך חיינו כי נשארנו בדורנו זה יתר ראשונים
 16.  ויתד לאחרונים למה לא תנהגו בנו אתם אחינו מנהג זולתכם ויותר לפי שהיינו סבורים בכם שתהיו לנו לעזרה ולמחיה כל ימי שנותינו ולא עלתה על לבינו שתכעיסונו
 17.  ותעציבונו כי מר לנו עזבכם אותנו [בשנים שעברו גם הוקשה לנו כי לא השגחתם בנו] ולולא כונתינו לזכותכם עם כובד עול החכמים עלינו לא היינו מטריחים אתכם
 18.  והיינו מקילים מעליכם ובעבור פרנסת החכמים איננו רשאים להניח לכתוב אליכם ולבקש מחיתם כי התורה בהם תעמוד וישראל בזכות התורה הן חיין ככת כי היא
 19.  חייך וארך ימיך [ועוד כי] חייבין אנחנו לגלות אזנכם ולהוכיחכם בכל עת לקיים הוכח [לחכם ויאהבך] ואומ טובה תוכחת מגולה מאהבה מסתרת ונאמר 
 20.  ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכות טוב] על המוכיח ועל [המתוכח] ואשתקד כתבנו אליך  יקירנו והודענוך החידוש שהיה לנו אחרי הנפטר בחזירת כל
 21.  החכמים אלינו ושבתו[ם לפנינו ושבועתם לנו והשוותם] בגאונו[תינו] עם עוצם מנינם וחרה לנו באשר לא החזרתה התשובה גם החלשתה דעתינו על זאת וייי יצילך
 22.  מאונאתינו [עתה יקירנו בבקשה ממך שתיטיב דרכך עמנו] ותפול נא תחינתנו בלבבך וחוסה עלינו ותשעה בלחצינו ובאלצינו ורחם על אחיך בני הישיבה
 23.  והתבונן בדלותם [וזכה בהם והתנדב לנו ולהם כנדבת רוחך וכטובת עינך] ורצה בעדם ועשה להם פסיקות חשובות ושלחם בשמינו עם החומשים
 24.  הנקבצים אצלכם [ושלחם בידי שמר]ם אל ונחמנ[ו על כל אשר חלף מן רישול]ך למען תברכך נפשינו עם נפשות רבות ואגרת הפתוחה אשר דרשנו בה
 25.  הפסיקה והחומשים [ ] והאיגרות אשר כתבנו [על] כחשון ושבירא הרעים התועים עזור על קריאתן לפני הקהלות והזהיר לעשות ככל
 26.  הכתוב בהם בלא עיכוב [ ] והתרחק מן המתעים המורדים המנודים ואל תקבל כתבם ואל תפנה אל רהבם ואל תקרא בשמם כי אין טובה עמם ומהר
 27.  יקירנו נדבתך והרחיבה וכתוב התשובה] לפנינו בחיפזון וכל חפץ וצורך ושאלה אשר יהיה לך שלח לפנינו כדי שנצוה ויקומון כהכון יוצרנו וייי
 28.  יהי בעזרך ויחיי את בנך וירצה פעלך ויהיה בכסלך ויצליח דרכך ויאזין לשועך ושלומך ושלום בנך ירבה לעד כסלו שנת עד ברית שלום  

الترجمة

T-S 16.6 1v

1v

Verso

 1. [אל חשובנו] ואהובנו מר ורבנא ניסין יעודדהו יוצרנו [בן מרי ורבנא בנימין זכרו 
 2. לברכה] וישמרהו וינצרהו ויעזרהו
بيان أذونات الصورة
 • T-S 16.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.