رسالة: T-S 10J9.12

رسالة T-S 10J9.12

الوصف

Hebrew letter in late script, pertaining to the relationship between Jews and Muslims. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J9.12 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . לו הכתב או. [ . . . . ] שר . . . . מן [ . . . . . . . . . .
 2. פכרדין כתב לשליט כתב יפה ושלח אותו לו עליד אלברד דאר ואמר [ . . . .
 3. הכתב השמר לך פן תדבר עם הזקן אבו אלמחאסן ובנו ובן בנו או לאחד מבני
 4. ביתו מטוב עד רע והשיב לו השליט אעשה כאשר אדני מצוה והנה הנחתי
 5. הזקן ולא אשוב להזיק אחד מהם ולא הזכיר פכרדין לשליט לם נחאס ולם
 6. אלחיאצה והלכתי אני אצל עזה דין ואמרתי לו הנה כבר תקן אדוננו אלאמיר
 7. הצורך ואין לך צורך לדבר ושים אתה את רעתך ומי שמתחת ידך לקרות
 8. אלנחאס ואלחיאצה מן השליט ואמר לי עזה דין כי בצהרים אתפלל אני והוא
 9. פי אלגאמע ולא אפרד ממנו עד שאקח אותם ויהי ביום ששי אחרי הצהרים
 10. בא אלי שליח מן השליט ויקרא אותי והלכתי אליו ומצאתי את עזה דין אצלו
 11. ונתן לי אלחיאצה ואמר לי הנה הקופה אשר בה אלנחאס קח אותם ומצאתי
 12. כלי הנחשת שלימים שלך בה ולקחו קודם זה [[ . ]] קופה מליאה נחשת של
 13. כלים שוים ה דינר ובקשתי אותם ממנו וישיבני דבר אלה אשר תבקש ממני
 14. הם היו לאבו טאהר בן בתך ומכרתי אותם ופרעתי מקצת החוב שלו ואמרתי לו
 15. שלי ות . . ני ואין לאבו טאהר בכלים האלה דבר ואמר לי עזה דין אחרי אשר
 16. נמכרו הכלים לא נדבר דבר ולקחתי את הכלים שלך ושקלתי יב כסף ויהי ביום
 17. הששי לקח אלתקא שצ אתבקי אלשיך ויעל אלאמיר פכרדין ויאמר לו הנהיה
 18. . . ן עבדך אבו אלפצל אשר בא לך הכתב בשבילו ואמר פכרדין ללתקא לך אצל
 19. השל . . מצ . . [ . . . . . . . . . . . ] נשבעתי א . ת . ע בנער הזה [ . . . . . ] ולזקן או לאשה
 20. לא תבא לך ממנו טובה וצוה עליהם ביותר צולתו צולתו ו . . . ך אלתקא אליו יום
 21. ששי ואמר לו דברי השליחות ויאמר השליט כול אשר דבר אדוננו פכרדין נעשה
 22. ונשמע ועל אודות החנות שלך ודברך על מכירת היין בקשתי ה . אל . . ע . .
 23. ויאמר לא . . . . . . . לי יין ואלשיך אבו אלחסן אבן אלדיין הלך [ . . . . . . . . . . . . ]יך
 24. [ . . . . . ] . . . . . . ות לעולם ולא אעבור בשוק השולחנים ויתאו לקרות ב[
 25. . . . . . . . . . . . . . . ] ה . . . . . ם ועמדתי אני והלכתי אצל בן מאצי ודברתי

Right margin, straight lines written upside down.

. [רני] [ . . . . | . . . . . . . . | יושב . . . יה . . | זן עד חצי | . . רש . אחלי | . . . . . . . | . . . . . . . . . | הרושבון אמ . . . | והתביתי עמן . | שארק לו ביום | רביעי יחבת . . | קם כסף ויקר | אצלו אל[מ]וא . ה | ואלעוד על | ששים כסף | ו . ערך //תלו// . . חמ . ה |

. . . . . . . . . | . . . . רצי | נפר . השכי ר. | עד חצי . . . . | אל . מה אלאצר | ואנה בר |

אכלין ענך | . . . א . [ . . | [ . . . . . . . . ] |

الترجمة

T-S 10J9.12 1v

1v

Verso.

 1. בא . . . עד . . . לים קט כסף . . א אכטלטה פכלאצי ואח . . . . עלי [ . . . . . .
 2. וכבר שבו בני ביתך אל הבית ואמך יושבת בקאהרה ושם [ . . . . . . . . . . ] אבו טאהר הלך
 3. לדרכו והספרים לא יאמר בהם דבר עד בואך לשלום והם אצל השר כאשר הם
 4. ובקשה אם אבו אלפרג לפנות את הבית אשר אתם שם ותשכון באחד הבתים אשר
 5. תמצא ולא מצאתי אותו ענד שיבוא כתב ידך ובני הבית בוכים מרה עד ישיב
 6. ייי שבותך ורחמך ושם וקבצך עם בניך ואל עלם עד עתה לא ראיתי פניו ותכן
 7. אל פאר . מצ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממני את שלו ואני דוחה אותו כפעם
 8. בפעם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה מאד
 9. אמנם גרים אנחנו ותושבים עמרם ותשוקותינו מאליפות מרובב
 10. ברחובותיך משא נפשי דעי אשר כנפשי מרנ ורב שמואל צמאה לך
 11. היודע ועד ומה אעשה ועונותי היו מבדילים ביני לבינך עד ישקיף
 12. וירא ייי משמים ואסף נדחנו ונפוצותנו יקבץ אך עתה הלאיתני השמות
 13. כל עדתי אבל אני קורא עליך המקרא הזה לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך
 14. בעדך חכי כמעט רגע עד יעבר זעם אמר אחיך יחיאל האהבך אהבת נפש
 15. ולבבך שאל ויגדך רעיוניך ויאמרו לך
 16. המלמד שואל בשלום הדרתך ומבקש מכבודך כי תקנה לו רובע קנטאר פטמה
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J9.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.