نصوص أدبيّة: T-S 10J22.2

نصوص أدبيّة T-S 10J22.2

العلامات

الوصف

Dirge for a R. Maymun. (Information from Goitein's index cards) T-S 10J22.2 C, D

T-S 10J22.2 2r

2r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.

Column 1.

 1. אל תאלץ מנ.ר גביר כי לא תיצר כבודה מבלי עדיה
 2. הן כל תהילות כעדרים לך שתום ואת למו כמו עטיה
 3. אם ת.צל רוח נדיבה לך הן לאשר שרם פרקמטיה
 4. כי צפק דיסתו מאד ריקה מוכה בחץ רישות ובשאייה
 5. הנה עלובה ואוביה גועה לך מריק ובוכייה
 6. תדמה לראש ריק מבלי מוח יאות למוטה או למו שטיה
 7. יסור לך שלום גביר רעים כמרחבי ארץ וכעדייה
 8. . . ולם כבר קרבו גביר לסור דתות ערביים והגרייה
 9. ותחלה לבוא בתהפוכות דת הרשעה האדומייה
 10. כשפה וניחשה במלחמתה בצעה מאד כי טעמה אליה
 11. ותהמה מפאתי רומי עד נדמתה לכפיר וללביה
 12. ותאתה ארץ צבי כולה לא נש.רה יתר ברומייה
 13. אנא אלוה רחמים חוסה וזכור עקודינו במורייה
 14. ונקום לך נקמת ברית מהם גם שבנם פתע בעיציה
 15. ובשוט חמתך אל תכלם גם פתע מבסם שערורייה
 16. ואיש בך יעוז יהי מעוז לדל ולעני ולעניה
 17. ולה איצא פי הדא אלמעני פי ר מימון
 18. השיר בתוך לבי: יהום כקול המון נמתי למי תיהום גם לגביר מימון
 19. דבר עניתיו אם בשיר תחוגג לו פעם יהי כשלוש פעמים כבית ארמון
 20. אך לי בשמע רץ כצבי ובאלו בית תהלות להטיב קול השיר כקול פעמון
 21. ולבור שבח מ. . .ן שיר ולארותו מהקרואה עץ חיים ודת אמון
 22. ויעניני הן אשלמך ציר קום ולך כמנחת מהללים לנוא אמון

Column 2.

 1. שם תמצאה שר שאות הוד בפניו ו הדר צור עלי לחיו ירד כטל חרמון
 2. אשביעך ע/ת תחז נשקה ידיו וקוד לפניו וכוף לו כמו אגמון
 3. כל שאצו לך אם לא תעשה הנני אמות כמו רכב ובענה בני רימון
 4. או אשאה בי סבי אשיק ואשרוף את כל גשמך ולא אשליג כמו צלמון
 5. על מלכך חוס פן ימות וינגף כי אחריו יהי צבאו לשיממון
 6. ואזעקה לגביר רעים בשמעי קול לבי אחזני רעד ודממון
 7. לאט הגביר עליו פן יאנף בי מ נעורים ואותר מבלעדו אלמון
 8. הנה לך השיר יאות וינעם כ חלילים ובתוך חיק בן ישי בנו שלמון
 9. קחו לך שחר ופדה לבבי מ מהלום ופריון שיר טוב מפרות מגפן
 10. שיתו כצאן לבן וכתם רעהו אך . .הב ובמקל לוז מלוז ומערמון
 11. ודעה אהביו כי שיר בלתך יחשוב כסמים בלא קדה קנה וקינמון
 12. כי בלעדי שירך יהיה כמו היו מאחרי חושי עצה וזממון
 13. כי בלתך נדיב אפס ולא נשאר בלתי נבלים מכרמל ומישימון
 14. אם סוחרי שנער ישוו לך שוו איש בין ואיש פתי עת יפגשו הגמון
 15. איך זאת תהי נאת מסחרתך ספיר לרוב והם במעט קצח וגם כמון
 16. זאת אם תקווה רקת וצור ביט. אם נהפך כושי משחרו אדמון
 17. או אם בבא הפרע ידמה לצבאות אל שצענו אז מאלוש ומעלמון
 18. השר דעה כי אל בשירים מ פי גיל ולא מעי צבא ועיגמון
 19. ככה המון קולם לולי בחרם לא צוה היות כמעיל פעמון וגם רימון
 20. כן בחרה בו ודעה כי בך נתן האל באמתחת ומשאת וגם מטמון
 21. הנו בך נלחם אם תעביר חוקו עתה ויצא ממארב וממכמון
 22. מה טוב ונעים אם תחיש לפתותו בזהב שבא לא בפרוטות ובאיסמון
 23. יחיש אלוה חי ינון אשר ימחץ כל פאתי מואב כל קרקרי עמון
 24. ולך גביר ישפות מכל עברים רוב שלום כמו שפת מאז ומקדמון

Right margin, perpendicular line.

גם כן יצו כל הברכות בהקבצם חושו ובואו אל בית הגביר מימון כ . . ל

الترجمة

T-S 10J22.2 2v

2v

T-S 10J22.2 1r

1r

T-S 10J22.2 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J22.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.