رسالة: T-S 12.381

رسالة T-S 12.381

العلامات

الوصف

Letter from Shemuel Sidi to Moshe ha-Levi. Written on Friday, 1 Heshvan. The letter's origin and destination are unclear. See T-S 12.318 for another letter from the same Shemuel Sidi (sent from Damietta), also with a responsum on the other side. Shemuel reports that he is sending money to Moshe both with Aliko (?), the factotum (taking "muchacho" as the equivalent of "ghulam") of Hajji Amir איל נאמראגואי, and with his own slave איל מוטי. The remainder has to do with a debt to R. Yosef Burgos (?), which he is unable to pay right now. He asks Moshe to speak with him, and Shemuel hopes to pay him later when he travels to Salonica. There is also a note about the bearer of the letter in the margin. He concludes by saying he could not manage to send the purple קוסאקיס (?). ASE.

النصوص المفرّغة

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto:

 1. בעה׳ יום ששי ר״ח חשון
 2. החכם המרומם על כל מעלה ותהלה כמהר׳ משה הלוי נר׳
 3. אד״ס (?) אישטאס דוס ריגלאס אין קורטו לי סירה דיזירלי קומו קון
 4. עליקו איל מוגֿאגֿו די חאגֿי אמיר איל נאמראגואי רישיוירה שו מי{רסיד}
 5. אונה בולשה די ריאליס פור ויגֿיס (?) 14 וחצי סיויאנוס (?) 76 > (?)
 6. סך ריפוזו (?) גֿוסטו (?) ריאליס 90 שו מי׳ לוס ריסיוירה וכן קון
 7. עבדי איל מוטי ריסיוירה שו מי׳ אוטרה בולשה די כספ
 8. דר׳ 496 שו מי׳ לה רישיוירה אי טודו לו טרוקי (?) אי אין דוס
 9. מאאסיס מי מאנדי סו דינירו וכן אקי מי אבלו שי׳ ר׳ יו[ס]פ
 10. בורגוס (?) פור לוס מיל מאי׳ מאקארו (?) טוביאסי פידיו די
 11. פאגאר אקי אין לה שיודאד קי דיבו 36 גרוסוס׳ (?) אפואיראס די
 12. לו קי דיבו אין ואזיאו (?) ערילים (?) די לו קי פאגי איאודאיקו (?) לוי אי
 13. איל מי דימאנדה מאי׳ טוביאסי יו פארה קומיר אי פידיו די
 14. אזירמי אן סאייו די אלאגֿה קי אטאן (?) ניגרונו (?) שו מי׳ לי אבלי
 15. די איל מודו קי סו מי׳ סאוי אי דיגאלי שי קירי קי סווירי אמצרים
 16. אי לי דיבו מיל מאי׳ אינוירי אוטרוס דוס מיל מי אירי בעה׳
 17. פארה שאלוניקי אי לי דארי לוס טריס מיל מאי׳ קון סו אחריות
 18. [ש]לום מאדון השלום הצעיר שמואל סידי

الترجمة

Recto, right margin:

 1. פור 00 [
 2. לוס אוס מירסארי . . [
 3. פאריסירה אי לו קי טירני (?) דיפו[
 4. טומאר אקי די שי׳ (?) ואלי אי מנ[
 5. ורחייא (?) נר׳ אי מי אירי אלז[
 6. באבאלה (?) איסטו איס איל
 7. רימידייו קי אוטרו נו איי
 8. אי שו מי׳ איל דייו פרימירו
 9. מי אויס׳ די אזיר אסטי
 10. פיגו (?) בעה׳ ושלום
 11. וכן אל פורטאדור די אסטה
 12. איס מאנולי (?) סאקוס (?) לה (?)
 13. שו מי׳ וירה פור איל אין
 14. טודו אי יאוה 28
 15. ליבראס די כספ סו מי׳
 16. שי אפארי (?) קון איל אין טודו
 17. נו אוטרו סיאס סאנו
 18. . . .

Recto, upper margin:

 1. לוס קוסאקיס (?) מוראדוס
 2. נו לוס אלקאנסי אמאנדאר