رسالة: T-S 24.49

رسالة T-S 24.49

العلامات

الوصف

Letter from Evyatar ha-Kohen to ʿEli ha-Parnas. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dating: 1070 CE (per CUDL). Containing an agreement about sending letters from Jerusalem to Egypt; mentions a courier, ʿAzarya b. Ṣemaḥ, from the Qaraites "our friends". (Information from Goitein, Palestinian Jewry, 126-128) VMR

T-S 24.49 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, Palestinian Jewry in Early Islamic and Crusader Times‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
 1. בשמך רחמנא
 2. וצל כתאב מצלאי אלפרנאס אלסיד כב גד קד מר ור עלי הכהן הפרנס
 3. נאמן בית דין הגדול אהוב הישיבה נטר מן שמ ביר חייא הכהן
 4. המומחה תנצבה ווקפת עליה ופהמת גמיע מא תטמנה מן אלעתאב
 5. ושכ[ר]ת תפצלה ואהתמאמה באעלאמי מא יגרי ואנא אקוץ להו
 6. מגי[בא ענה]א שבועה גמורה אן הו עאד כתב בשי אן ידעי בה מן
 7. לגה עבד לא כאתבתה וחק ראש הישיבה לאן מנזלתה ענדי שהד
 8. אללה אגל מנזלה תם אנני אעתקד להו מן אלאיאדי ואלתפצל במא
 9. אדא תפכרת פיהא עאודת באלסואל אלי אללה אן ינהצני במכאפאתה
 10. ויעינני עלי אדא בעץ גזאיאה לאבאל אנה כבת אללה אעדאה
 11. יכלפני מן אלאמור אלדי אנפר מנהא מן מתלה ותשגל פכרי
 12. לאנה כבת אללה אעדאה ענדי ואלשאהד אללה אקול כמא כנת
 13. אקול ואשרחה איצא מכצוצא בכט פי מנזלה ואלד גליל ומא
 14. חסבת עליה אלא אנה למא עלם מחבתי פיה ואעתקאדי פי גלאלתה
 15. ואכראמה ושהותי תואתר כתבה וקצא אגראצה ועלם מן נפסה
 16. אנה כתיר אלאשגאל גדא ראד אן יגעל לי טריקא לא אכאתבה
 17. ויבקא אלברא מני לא מנה לאנה חרסה אללה יעלם מחבתי
 18. פיה ותנאיי ענה ואקול עלי סביל אלגמלה בקסם אלמולא
 19. אנני אדא ראיתה בחלום אנתבה זאיד אלשוק משתגל אלקלב
 20. מפתכר תם אני נהארי יתקטע אדא גלסת מע אלנאס פי וצפה
 21. לעמרי מע מן צנית(?) מקאדיר אלנאס ולולא אנני לא אתר
 22. ולא תטאועני נפסי אן אדעו באלסכני מעה פי מצר אבדא
 23. לאגל פרקה בית אלוהינו וסידנא לקד כנת אדעו ולא
 24. תט/א/ועני איצא אן אדעי לה באלזואל מן בין ידי מו/א/ליי אלריסא
 25. חפצהם אללה ואיצא תכמיל מסאר קלבה לכנת אדעי בכונה
 26. ענדנא בלא אנא אקול קולא מטלקא אסאל אלמולא אן לא
 27. יצרפה מן הדא אלעאלם ולא לי איצא אלי אן נגתמע מרה
 28. אכרי כמא יראה הו יתב שמו לנא גמיעא מן אלמצלחה
 29. והוא ישמע ממכון שבתו מן השמים ויעשה כרוב רחמיו
 30. וכן יהי רצון נתח סלה
 31. ואמא קולה כבת אללה אעדאה פי כבר מא כאן אסתקר מע חצרה
 32. מולאי אלמעולה פי אמר אלכתב פאנא מחק אנני מא כתבת
 33. כתאבא לא אנא ולא חצרה סידנא ראס אלמתיבה בעד דלך ע[לי
 34. יד אחד אלא עלי יד רסול מעה כתב וכאלאת פכתבת עלי
 35. ידה עדה כתב אסאלה פי אן יתפצל ויעינה עליהא פקטא (=פי קטאהא)
 36. ומעה רזמה פיהא נסכה ועדה כתב אלי חצרתה ואלי אלקהאל
 37. מן סידנא ואסם אלרסול עזריה בן צמח בן אחו[ת] שאול מן אצחאבנא
 38. אלקראיין ואמא אמר אלכתאב אלדי וצל עלי יד בן אלזמלוט
 39. כזאה אללה עלי אפעאלה דלך כאן לה מעה נחו תלאתה סנין ודלך
 40. אנהו כתבה לה סידנא אלי נואחי דמשק והו רק כביר וכתב
 41. אן אכרה פי ורק חמר מן עאם אלאול ואנא וגע כאנת מעה
 42. ואלדליל עלי דלך פיהא אמור תנבי ען דלך אלוקת אמא אנא

Right margin:

 1. או סידנא מא כתבנא
 2. כתאבא מגדדא פיגב אן יעלם
 3. דלך תם ישרחה לחצרה אלמולא אלמעולה
 4. ואמא אפעאלה פהי כדא דאים עלי מא אכבר
 5. בה פי אלבלאד ואללה יכלצנא ממנו ומכיוצא
 6. בו וקד סמענא סמאעא מא נעלם לה צחה
 7. אנה קד מאת אן כאן לדלך צחה יבאדר
 8. באעלאמנא ואיצא סמענא אן ר יעקב
 9. הכהן ביר משה אלדי הו אלשיך
 10. אבי סהל תופי אן כאן לדלך
 11. צחה יעלמני לאכתב אעזי
 12. סידי אלשיך אבי עמראן מתפצלא
 13. //ויעלמני אסם ואלדה אעני אלשיך אבי עמראן//
 14. ואמא אמר אלעכאוי פחקא
 15. אן תבת פיה קול אואילנא
 16. כל המבעט בייסורין ייסורין
 17. נחזקין עליו עתה אל תתלוצצו
 18. פן יחזקו מוסריכם וקאלו
 19. אלאואיל עבדונה
 20. עבה עבדונה
 21. קליעא וקול
 22. אלמשורר
 23. דוד עליו

Upper margin:

 1. השלום ויאהב קללה
 2. ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק
 3. ממנו וגמ בלא אעתרף למולאי אלמעין
 4. לי פימן אטלבה יתעלה שבחו וארגו אן יתם
 5. מא קאלוה אואילנא זל כל שנתנו חכמ עיניהם
 6. בו או מיתה או עוני פקד צח או עוני תם דאם
 7. אלסכט ואקול קול אן לא שך פיה אן אללה
 8. א . . א יקאצצה לאני אסתחק גאיה אלקצאץ
 9. ליצח במלאות ספקו יצר לו כל יד עמל
 10. תבואנו ואמא אמר
 11. אלעיד יהא פדיון לנגידנו
 12. ויהי רצון להציליהו
 13. מכל מגור

الترجمة

T-S 24.49 1v

1v

Verso:

 1. ואמא ניאבתה פי אמר אל . . ן פלא עדמתה ולא כלות מנה ואמא אמר
 2. אלואצל מן בלאד אלאפרנג פאסאלה אן יסאל מולאי אלמעולה אן
 3. יכתב יכברני גמיע צפאתה ואמא אמר ר . דוד(?) פאללה יופק כל עושי
 4. רצוני ואמא סידי אבי כתיר אפרים אסאל אלהי ישראל
 5. אלנאמן אן ירי שמחתו וחופתו ויזכיהו לעמוד לשרת על גבי מזבח ולהקריב
 6. קרבן לשם רצון ואן ימיצאיהו חן ורצון וכל אשר יעשה . . . . . לחיים
 7. עם הכתוב לחיים מולאי אלפרנאס אלסיד אלנאמן מכצוץ באתם
 8. אלסלאם וסידי אבי כתיר מכצוץ באתם אלסלאם וגמיע מן תחוטה ענאיתהא
 9. עוצם עוז יקר שלום כהנני נותן לו את בריתי שלום יום הגעת הכתב
 10. יום ראשון שמונה ימים לירח כסליו סימן טוב מולאי אכי אלרייס
 11. אלששי יכצה באתם אלסלאם ולחמודו יחיה נצח סלה
 12. אביתר הכהן הרביעי בן גאון נין גאון זצל
 13. פני אלוהיו ימצא חן וכבוד
 14. אסאלה אכצאץ סידי אבי עלי חסן בן כלב באתם אלסלאם ואסאלה אן יתפצל
 15. ידכרה אמר אלנטע ואיצא יתפצל מולאי עלי ויתרדד אלי ענד ח[צרה
 16. אלשיך אבי נצר בן אלפרג ויאכד אלסגל אלדי ללמקאדסה בלא תאכיר
 17. ומולאי אלחבר אלסיד ר עלי יכצה באתם אלסלאם ושלום אן שאללה פקד אקלקוני
 18. ושלום

Verso, address:

 1. . . . . . . الجليل ابو الحسن علون بن يعيش
 2. ادام الله بق]اه و . . . . ه وتاييده ونعماه وتمكينه وكبت اعداه
 1. شاكره لا عدمته . . . . . . . . . .
 2. امانة وفرج(؟) ان شا الله عز وجل . . .
بيان أذونات الصورة
 • T-S 24.49: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.