رسالة: T-S 20.15

رسالة T-S 20.15

العلامات

الوصف

Letter addressed to Hodaya b. Yishai the Exilarch from Damascus who visited Egypt in the 1230s to solicit money from the communities there and overstayed his welcome. This letter mentions that Hodaya's brother (probably Shelomo b. Yishai) had visited the community from which the letter was sent. From other documents we know that Hodaya spent a lot of time in Alexandria, and this letter may have been sent to him there. Verso: Letter in Arabic with pen trials written between the lines. (Information from CUDL)

T-S 20.15 1r

1r

النصوص المفرّغة

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

recto

 1. לכבוד אשר . הכבוד [ח]לק לו מכבודו וקדושת מי שהקדוש ספק לו מקדושתו וגדולת אשר לו הגדולה ... לו מ....
 2. ושמו חטיבה אחת בע נט רח[ב] לב כ...ו שלאולם ונתן לו ...... .ס מפני קשט סלה ופאר להתפאר על בני
 3. גולה ביחס וגדולה איש חמודות צוד מעין וב[י]ת מצוד[ ] הנזר אבן העזר יסוד האמונה יד מר. והתבונה
 4. הר המור גבעת הלובנה //..ע הנשיאת שתי המלכות מסעיי להת..ר// משכיל בכל חכמה גבור חיל ואיש [מלחמות] [הש]ם הגדול המעוז והמגדול מר' ור'
 5. נסיכנו נשיא אלהים בתוכנו פרשנו ורכבינו עטרת ראשנו וצמיד זרוענו רבי הודיה ה[נשי]א הגדול נשיא גליות
 6. כל ישראל עדי ? עדת יקותיאל אלהים יראהו מאביו [מ]ספר ימי[ם] .... ..תמיד של.תו וירבה תורתו וחכמתו וינשא מעלה
 7. מעלה נשיאותו ותנשא מלכותו ויקים בימיו סוכת דויד //אביו// ה[נופלת]... העדה השו[פ]ל[ת] ויחזיר הממשלה הראשונה
 8. והממלכה הישנה בר כגק מור ישי נשיא גליות כל ישראל בגן עדן עם אבותיו המלכים הקדושים יהיה חבלו וכ[מ]ה כבוד נחילו
 9. מאת עבד מע[בד]יו .אש ...בו מלא ידיו ולשרתו יש......אוהבו ל. ע ...... לא ראהו יוסף בר עובדיהו
 10. אשר מכנף הארץ מ... ש[רים] ומאחשיה ? נוד[עו] דעו [פי הקטן] ישורר חסדו .......תחוה [כ]בודו וש[נ]ת ליליו
 11. תשיח הודו הרים ..............וכל עץ בו אבן מקיר צדקו .... וכפיס מעץ יענה הולכי מדברות יזמרו לו
 12. רוכבי ימים ונהרות יד[ב]רו [ג]דלו והעת אותו יזכירו יתרועעו אף ישירו כולם יענו יחד ויאמרו שכם אחד עץ חיים פרח
 13. בפאת מזרח .... שכל זרח ולחוף ים ארח וחוטר מגזע ישי צמח יפיץ אורו ע.. ערץ לאחוז בכנפות הארץ
 14. פני //חכמותיו// שמש מכלימים ואוריו סהר מעלימים [וידיו] תבל מגשימים ותבוניו פתאים מחסמים ומליו כושל מקימים
 15. ...יו חולה מחלימים דבר עולה לא נמצא [ב]ו יד.. //מלא// [[כליל]] חכמה //וכליל// [[ומלא]] יופי אהב חכמה מכל מסחר ודעת מחרוץ נבחר
 16. .......... בעצמה לדרוש ולתר..... ... ... וישכל וישר אליה ויוכל זמם ל[ש]כון גבוהים וימלא או[תו] רוח אלה
 17. ..... לכוכבי מעונו והריחו. ..יי' [ע]ל ראש כוכביה הוקם מצבו ולא גבה לבו ו[ב]ין כנפי כרובים עפו רעיוניו
 18. .......[הו]דיע אלהים [אותנו] כל זאת קול בשורה נשמע בארצינו כי זה הכוכב משקיף עלינו מגיה חשכינו
 19. ....... ויגל לבינו וכהגיע אגרותיו החטובים היקרים הטובים אשר מכסף נבחרים וראש ראשי עם תרים
 20. ודבריהם .כוחים למביניהם אשר לא תסולה בדמות וכל חפצים ואל אלהים //הוא// יודע כי מעת הכתבים הגיעו ולקטנו
 21. מפניניו וידענו סוף עניניו שמתי מגמתינו להשלים חפצו ולכבוש לפי יי' ארצו ולהודיע לקהל מה ראוי
 22. לחלוק לך מן הכבוד ....... אמריך ...... עמודיך ולחזק את ידיך בעבור חכמתך וגדול[ת]ך
 23. [ו]כהגיע אדונינו //אחיך// השר הגדול .....שמ'צ לשון נספר מקצת מהלליו ויופי מפעליו כל עץ בגן אלהיו
 24. לא [רפה] ... האל יתמיד שלומו ויגדל מעלה מעלה מעלה //ידענו כי האל הבין את צפונינו// יחזק ידנו והגביר כוחנו והאמינו העם לדברינו
 25. והסכימו כל הקהל לב אחד לנטות אחריך ולהתאחד וישמעו אלינו //ויעשוה חק [[כמשפט יקימו]] ויענו כולם// ויאמרו לא נראה ריקם וכפי כוחנו
 26. [[נוביל]] נוביל לו שי וחלק לנו בדויד ונחלה [בב]ן ישי .... .... לעבדות אדונינו יגיד לפניו כל מעשינו
 27. [[.. יחשוב לנו אדונינו עון]] וכפי השגת ידינו עשינו לא כפי מעלת נסיכנו וכהגיעו [[אליך]] ויפו[ל]
 28. על רגליו אולי ימצא חן בעיניו ושלום רב כממזרח למערב ומעגלה לעק[רב] עליו ועל עבד[ו] משרתו
 29. ו....ם אל [נ]שיאותו והשרים אל משמעתו ואלהים ייטיב אחריתך מראשיתך ותעמוד תמיד על מכוניך
 30. מכתב(ים) מפ...(ים)במחוגת השכל מתומד וב.ט הדעת מבואר מחפיר(ים) לזהב אופיר ויופי שוהם וספיר
 31. טוב .טקנה ...... יקר מכל כלי חמדה [[אמר יו. כמיס קדים וחוזק צורים דבריו כמו פת מתוק]]
 32. מפאת ..די הפריחו כפריו ומעבר .עמיו נזלו בשמיו ומרוח לקחו נרדו נתן ... ומ(ה)עת אותו אחזק ימי.
 33. ]יקר .... והגבה נפשי בעיני מכל אשר היו לפנ וכל אשר הוגד לי ..ית וכאשר שמעתי כן ראי[תי]
 34. .....................ל אצבעותי ושמתיו על זרועותי להיות עמי למשמרת לכבוד תפארת
 35. ............................אשר אשלם לחסדו ולשונו נע... מהגיד מע.......תקצר
 36. ..............................אן לאל ידי שמתי כמקנת כספי ל..ח לעד נפ[ ]נרל ... אחפי
 37. ..................................יתן לי כוח לראות אל כנפי ריח .... אל...ריו ולפול לפניו
 38. ........................................ עדי ובמרומים שהדי כי  הנפשי אל.. .... ואלי ודולפ.
 39. .............................................כי טפ. ועד וקדסי  ...פת וא.... מעצ.. לזכו.

Margin

1. בר שלמה נבד ראש גליות כל... נין הגבר יכי      כג. מר ור שלמ[ ] נשיא ... [ ] .... .יו היחיד     ו.גלו לפניו מח שבות

الترجمة

T-S 20.15 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S 20.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.