ثيقة شرعيّة: T-S 16.49

ثيقة شرعيّة T-S 16.49

العلامات

الوصف

Legal document: deed of release given by Rina bt. Yosef, widow of Maymūn b. Yaʿaqov al-Ghallāq (the locksmith), to her deceased husband’s brother, Yosef b. Yaʿaqov, to his sisters Malika (מלכה) and Fulfula (פלפלה/"Peppercorn"), and to Sahlān b. Avraham b. Sunbāt. Dated: Monday, 26 Nisan 1298 Seleucid (= 987 CE). Location: Fusṭāṭ. Witnessed by Fashshāt b. Shemuʾel, Baqāʾ b. Mevasser, Efrayim b. Ṣadoq, Efrayim b. ʿEli, Elʿazar ha-Levi b. Menaḥem, Efrayim b. Ḥabib, Abraham b. Saʿīd Kohen, Ibrahīm b. Zakariyyā; Hillel b. Ṣedaqa, Yaḥyā ha-Levi b. Abraham, Moses b. Ṣemaḥ ha-Kohen, and Aaron ha-Kohen b. Sar Shalom (?) (שר שאלם). (Information from CUDL)

T-S 16.49 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. Assaf, "Shetarot atiqim‎" (in Hebrew), Tarbiṣ‎ 9 (n.p., n.d.), 196-218.

. [.....] שהיתה בפנינו בשני בשבת בעשרים וששה לחדש ניסן שנת אלף ומאתים ותשעים ושמנה למנין שאנו רגילין

2. [....] בפסטאט מצרים שעל נילוס הנהר מושבה איך רינה בת יוסף אלמנת מימון בן יעקב הנכר אלגלאק אמרה לפנינו

3. [....] עדים וקנו ממני מעכשיו וכתבו וחתמו עלי בכל לשון שלזכות ות[נו] להם ליוסף בן יעקב אחיו שלבעלי מימון ולשתי אחיותיו

4. [מלכה] ופלפלה בנות יעקב ולסהלאן בן אברהם בן סנבאת בעלה ש[..] ל[....] בידם ל[ז]כות לאחר היום מחמת שאני מודה בפניכם

5. ברצון נפשי בלא אונס ובלא טעות כי אם בלב שלם ובנפש חפצה ובדעת נכונה ונקייה [ש]נטלתי וקיבלתי מהם כל מה שהיותי תובעת

6. [.....] אותם לפנים ועד עתה בין מחמת מוהר בין מחמת כתובה בין מחמת נדוניא בין מחמת כל דבר ב[.]ל[. ...] נטלתיו וקיבלתיו

7. והשלמתיו עד גמרא ולא נותר לי אצלם שום דבר בעולם לא כלום דר לא כלום מר לא כסף ושו[.]ו [...] ולפיכך

8. פיציתים וביריתים וניקיתים ושיפיתים וזיכיתים בכל פנים שלזכות ועשיתים זכים ומניקים מכל [..] ומכל [.]זח להם וליורשיהם

9. אחריהם ממני ומיורשיי אחריי וכתבתי להם שטר פיצוי זה להיות נכון ויציב וקיים ומוחזק ב[יד]ם וביד יור[שיה]ם אחריהם עד

10. סוף כל הדורות מחמת שלא נישתייר לי עליהם ולא אצלם ולא בידם ולא בר[ש]ותם [........] לא זוזים לא דינרים לא ק[..]ן

11. לא ממון לא מעות לא נכסים לא כתובה לא מוהר לא מוקדם לא מואחר לא נדוניא לא תכשי[ט]ים [לא ..]דיים לא כדים לא כ[.]ים

12. לא כלי בית לא תשמישי בית לא מזונות לא פסק מזונות לא טענה לא תביעה לא ערעור [ל]א תרעומת לא תלונה לא שבועה

13. לא אלה לא קללה לא ארירה לא שמתא לא לוטא לא אכרזתא לא גזירה לא התראה [לא] הרשאה לא זימנא לא קבע זימנא

14. לא מודעא לא מסר מודעא ולא שבועתא דאורייתא ולא שבועתא דרבנן ולא [...] חרם סתם בין על ידי טענה וכפירה

15. בין על ידי גילגול עד אפילו דין עד אפילו דברים סילקתי מעתה ידי ורשותי ורשות הבאים מכוחי מן יוסף זה ומן

16. שתי אחיותיו מלכה ופלפלה ומן סהלאן בן אברהם זה ומיורשיהם אחריהם סילוק גמור סילוק מוחלש מעתה ועד

17. עולם ואין לו לטעון אחר היום ולומר טעיתי כקינין בטעות וחזרה אלא שבר [..]ן קיבלתי ובידיעה גמורה רציתי וכן

18. ברצון נסתלקתי מחמת שלא נשאר לי עליהם לא דין לא מסירת דין לא הזמנה לדין לא שום הנעלת כל בית דין

19. שבעולם לא לדיני ישראל ולא לדיני אומות העולם ומחלתי להם מעכשיו כל מע[..] ותרעומות ואונאה

20. ודין ודברים מחילה גמורה חתוכה חלוטה נכונה שרירה וקיימה וגם היחלתי להם כל ממון ושבועה וכל דבר לגמרו

21. וכל מי שיבוא מארבע רוחות העולם מעתה בין קרוב בין רחוק בין ישראלי בין גוי ויקום ויטעון ויערער על יוסף

22. זה ועל שתי אחיותיו ועל סהלאן זה או על יורשיהם אחריהם או על כל אחד ואחד מהם קיבלתי עלי אני רינה

23. ועל יורשיי אחרי שנקום ונצילם מיד כל העורר עלהום ונעמידם בחזקת פיצוים זה בשופי וכל שום כתב בעולם בכל

24. לשונות גויי הארץ שיצאו מתחת ידי או מתחת ידי כל אדם מחמת כדי לבטל פיצוי זה כולם שקר וכזב ותרמית

25. ואון ואין עושין מהן דין כל עיקר לא בבית דין שלישראל ולא בדיני גוים אלא חשובין כחרש המוטל באשפה

26. שאין בו ממש וכל מודעי ותנאי ו[מ]ודעי דמודעי ומודעי דנפקין מן גו מודעי עד סוף כל מודעי שמסרתי

27. ושמסרו לי אחרים ושעת[יד]ין ל[מס]ור על פיצוי זה כולם בטילין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין בכל לישאני

28. דמבטלין בהון רב[..........]לה עליה רינה זו ועל יורשיה //אחריה// אחריות שטר פיצוי זה כחוזק וכחומר

29. כל שטרי פיצויי [..........] דתקינו רבנן ונהגין בעלמא דלא כאסמכתא ו[דלא] כטופסא דשטרי מן

30. יומא דנן ולעלם ן[..........] בת יוסף ארמלת מימון בר יעקב אלגלאק ליוסף דנן בר יעקב ולתרתין

31. אחיאתיה מלכה ופלפ[לה.........]אן דנן בר אברהם בר סנבאט בתר מאישתמודענוהא בכל מה דכתיב ומפרש

32. לעילא במנא דכשר למקניא ביה שריר וקיים אחריה תליא ומקוימת פשאט בר שמואל

33. אלעזר הלוי בן מנחם אפרים בר עלי בקא בר מבשר

34. אפרים בר חביב אברהים בר סעיד כהן אפרים בר צדוק

35. אברהים בר וכדה הלל בר עזרה

36. משה בר צימח הכהן יחיה הלוי בר אברהם

37. אהרן הכהן בר שרייאלם

الترجمة

T-S 16.49 1v

1v
بيان أذونات الصورة
  • T-S 16.49: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.