قائمة/جدول: T-S NS J342

قائمة/جدول T-S NS J342

العلامات

الوصف

Account of the qodesh, ca. 1120. Revenue from different people is listed, mostly without specifications. The sums seem to represent money of the qodesh deposited with different parnasim. Sums of rent from the compound of al-Masasa, apparently "the compound of the Jerusalemites," are explicitly mentioned, and also from "the compound of the orphan girl," mentioned in T-S NS J292 verso. (Information from Gil, Documents, pp. 242 #43)

T-S NS J342 1v

1v

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Gil, Documents, pp. 242-243 Doc. #43, TS NS J 342v Accounting of the Qodesh ca. 1120 SH [12-2-86] (P)

 1. [ מט]אביך יז דינ< תמן גאריה
 2. [ ]דיא[ ] אבו עומר ז סבעה ונצף
 3. [ ] דרהם [קיר]אטי וז[ ]סאכן אגיר חסן אלעטאר
 4. וד דנאני מן אלכהן מן מ[א] אשתרי מן אלחואיג
 5. אלמכזונה פי אלקאעה וכזא[ ] בד` דנאניר [[אל]] ורבע
 6. ומן רבינו יסוד הישיבה לו דינאר מנהא רקאע בז
 7. דנאניר [[ ]] ותלת ואלבאקי עין וקבץ מן מ עולה הנאמן
 8. דנאנרין(!) ורבע ומן אלשיך אבו סהל עטיה אלדלאל דנא
 9. דנארין ורבע וקבץ מן אלשיך אבו סחק אבן טוביה נצף
 10. ורבע וקבץ מן מר נתנאל השר הנכבד נט רח חג דרהם
 11. מן מא כאן אורעה ענדה אלשיך אבו סהל עטיה איצ[א]
 12. מן אגרה אלדאר אלמצאצה ואיצ(!) מן שלמה המלמד
 13. דינאר ורבע מן דאר אלמצאצה וקבץ תולתין דינא מן אל
 14. קאעה ונצף דינא מן סאכן אלקאעה טו דרהם מן אל
 15. קאעה איצ ו וקבץ דינא אן ואחד מן אלשיך אבו טאהר
 16. [ ] ואחד מן סכן אלקאעה וכד דרהם מן אבן [ ]נט
 17. רח ומן אחדי אבן אלרצאציה דינ< אן ואחד ותלתין
 18. כרג מנהן חק אלאלוכיל(!) פי כל שהר וחרסה אלדאר
 19. ומנארה דינאר ונצף ותמן ואלסיף באקי
 20. וכמס דנאניר ונצף באקי מא אנבע(!) פי
 21. אלקאעה //חק// אליתימה
 22. [יצ]יר גמיע חסאב אליתימה מא קבץ מן
 23. [יד] אלשיך אבו טאהר ואלשיך אבו אסחאק אבן
 24. בשר אלבזאז ומן(!) קבץ מן ורתת אלדיאן
 25. ומן מולאי אלרייס יסוד הישיבה נט רח

الترجمة

Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Verso

 1. …. the sugar-refineries, 17 dinars. Paid for the slave girl 

 2. …. Abū ʿUmar, 7, 71⁄2 

 3. …. dir., 2 qīrāṭs and 7 .... the tenant, the hired worker of Ḥasan al-ʿAṭṭār. 

 4. 4 dinars from al-Kohen for the supplies he bought, 

 5. stored in the qāʿa .... for 4 dinars. 

 6. From our Master Yesōd ha-Yeshīvā, 36 dinars; out of which, notes for 7 1/3 

 7. dinars and the rest of it in gold. Collected from our Master ʿUllā ha-Neʾemān 

 8. 2 1⁄4 dinars. From al-Shaykh Abū Sahl ʿAṭīya al-Dallāl, 

 9. 2 1⁄4 dinars. Collected from al-Shaykh Abū (I)sḥaq Ibn Ṭūvyā, 1⁄2 

 10. +¼. Collected from our Master Nethaneel, the Honorable Prince, may God preserve him, 58 dir., 

 11. of the sum deposited with him by the same al-Shaykh Abū Sahl ʿAṭīya, 

 12. of the rent of Dār al-Maṣāṣa. Also, from Solomon ha-Melammēd 

 13. 1 1/4 dinars from Dār al-Maṣāṣa. Collected 2/3 dinar from the 

 14. qā'a and 1⁄2 dinar from the tenant of the qāʿa. Another 15 dir. from the 

 15. qā'a. Also, 6. Collected 1 dinar from al-Shaykh Abū Ṭāhir. 

 16. .... one from the tenant of the qāʿa and 24 dir. from Ibn .... may God preserve him. 

 17. From one of the sons (?) of al-Raṣāṣīya, 1 2/3 dinars 

 18. less what is due the overseer every month and the nightwatch of the compound. 

 19. A candlestick, 1 ½ + 1/8 dinars. Al-Sayf, still due. 

 20. 5 1⁄2 dinars still due for what was sold 

 21. in the qāʿa, owed to al-Yatīma. 

 22. Total of the account of (Dār) al-Yatīma, collected from 

 23. al-Shaykh Abū Ṭāhir and al-Shaykh Abū Isḥāq Ibn 

 24. Bishr al-Bazzāz; also, collected from the heiress of al-Dayyān 

 25. and from my Lord al-Rayyis Yesōd ha-Yeshīvā, may God preserve him ….

 

T-S NS J342 1r

1r
بيان أذونات الصورة
 • T-S NS J342: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.