رسالة: T-S 13J35.1 + T-S 20.94

رسالة T-S 13J35.1 + T-S 20.94

العلامات

الوصف

Letter from Yehoshuaʿ Ha-Kohen B. Yair, Tiberias, to the communities of Aleppo, approximately 1020.

T-S 13J35.1 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

recto

 1. ]ברצון צוויים בשם טוב מנויים
 2. ]המתפללים ב . . . . . ל . . קאניים
 3. ]להמת . . ך תחת עץ החיים
 4. ]בורי תורה דורשי יקרה הוגי משנה וחודרי הלבות
 5. ]ם חוקרי נזקים . . . . ת ש . . . ם יודעי דקדוקי ה . . . א .
 6. ]מאותיהן ו . . . . . . . . . . קרים ל . . . . . . . . . . . . . רים
 7. מנצחים על יראת ייי האהובים והחכמים והיקרים שלום אמת ותוספת
 8. חיים וברכה זכה ושנות נעימים לכם הנבונים והחכמים והתמימים ולכל
 9. ישראל המונעמים יחיים שוכן מרומים
 10. שאו שלום גדול ממנו אנו הזקנים והעדים הכותבים עדותינו בכתב הזה
 11. ומר יהושוע השופט שלנו ומן המלמדים והסופרים והחזנים והפרנסים
 12. וכל קהל[ות]נו ה . . . . . כי שלום אנחנו בכל אתרינו ובכל עברינו מודי[ם
 13. לצור[נו] . . . . . למלכינו משבחים ליוצרנו על כל הטובות שגמלנו ועל
 14. כל הנסין שעשה לנו והוציאנו מחשיכה לאורה ומחמס לצדק והטה עלינו
 15. חסד לפני אדוננו המלך ולפני הפחות והרוזנים ו . . . . . . ו לנהוג עמנו באמת
 16. במשפט תורתינו ולעשות לנו כחפצינו ותאותינו וכן יהי רצון שיתדיר אדון
 17. השלום לנו ולכם השלום ל . . ן מן . . . . . תורתינו וסדרי משפטינו [ו]לא
 18. . . . להק(?) . . ויקרב . . . . . . . הישע וה . . . וההצצלחות והה . . . ות
 19. בקיום מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב
 20. משמיע ישועה אומר לציון מלך אלהיך
 21. ומודיעים אנו לכבודכם כי הקד בר הו ברא עולמו בחכמה [. . . . . . . . . . .]לה
 22. ] בחכמה יסד ארץ וג וכ ראשית חכמת יראת ייי וג ו[כ . . . . ] מייי ל[
 23. בש כי אל ד|עות ייי ו . . . ן ויודעי דעת ומביני מדע וכ בת |[בונה] ובדעת
 24. הא למדנו שאין | חכמה נחה אלא במקום הדעת כי | כתיב ודעת אלהים
 25. מעולות וכ הלא היא ה|דעת אותי נאם יי והק בר הו קרא את | זה חכמה בעש
 26. ויאמר לאדם הן יראת י[יי היא חכמה . . .] | ל[יר]אה את שמו כד . .| עבדו את יי ביראה

right margin (on the connection between the pages)

 1. יהוש|וע
 2. כת|ב

recto

 1. ועוד הוכיח לאשר שנא [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] דעת ויראת יי לא
 2. בחרו והירא נקרא [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ברבים
 3. ואמרו רבון כל החסדים [. . . . . . . . . . . .] וחלק לעולם ושמחת לב ימות אדם
 4. ואל תבא תקלה על ידיו ורא[. . . . . . . . . . . . ] הסוד נמסר לנביאים ואילולי זה
 5. לא היו [. . . . . . . . . .] כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים הא למדנו משמואל
 6. עליו השלום בעת ראה אליאב בן ישי ויאמר: אך נגד יי משיחו השיבו הק בר הו
 7. אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא כי האדם יראה לעינים
 8. ויי יראה לל[בב] וכך נאמר באלישע ויי העלים ממני ולא הגיד לי ואתם יודעים
 9. אחינו כי בגולה נשארנו ריקם בלא רועה ולא נביא ולא אורים ותומים שנשאל
 10. בהם ונדע בין מעוות למתוקן ובין טוב לרע ובין מיוחס ללא ייחוס ובין נשיא
 11. לראש אבל יש לנו בגולה לדעת בין כהן ללוי ובין ללוי (!) לישראלי בקבלה וירושה
 12. והכהן שיאמרו לו אחיו הכ[ה]נים שהוא כהן ויעידו לו אנשי עירו וכן הלוי
 13. ולעת שיטלטל ממדינת ה[י]ם אל מדינות רחוקות ויבא יפרוס כפיו לברך ישראל
 14. בשם אי איפשר למנעו [ואבוי] לאומר לו איה יחוסך אלא הוא מברך ועומד
 15. במקום כהן ונוטל מעשר ואוכל חלה וכל מתנות כהונה וכך הלוי
 16. ולא נעלם מכם אחינו המעשים העצומים שעשה עם קהלותיכם ועמנו
 17. ועם ארץ מצרים ובירושלים ובכל ארץ ישראל אותו האיש הקרוי נשיא
 18. ונתכנה שם טוב והיה עמו כתב יחס ושפט ועשה קנתורין ולקח אוקנמים
 19. וכתב כתבים ושילח רצים ונטל מעשרות והכביד העול וירד ממקום
 20. למקום ושפט ישראל והיו במדינתכם סנהדרין וחברים וחכמים ותלמידים
 21. והיו גבורים בתורה יותר מכל ונכנסו תחת רשותו וכיבדוהו וייקרוהו ולא
 22. דקדקו אחר ייחוסו והיו שותים בצמאה את דבריו ואומרים לפניו שיר
 23. ומשבחים אותו לעיני גויים ומהללים אותו לפני מלכים ורוזנים בכל
 24. מקום ומקום שיכנס לשם ממצרים עד כלנה לא הזיקו חכם ולא
 25. ראש ולא תלמיד והיו אחרמותיו ק[יימי]ם וגזירותיו רשומים לעיני
 26. כל ולקץ שנתים נתגלה עליו כי אינו נשיא ונעלם מכל הקהלות
 27. ייחוסו שהיה אומר ש[ה]וא שקר ולא בושו ולא נכלמו מכיבודם לו
 28. כי אמרו חכם היה ובאימתו העמיד הדינים והוציא הגזילות ולא בישוהו
 29. ולא הכלימוהו אבל לקחוהו בעלי היראה והוציאוהו מטיבריה בלא חרפה
 30. ולא כלמה ושילחוהו לארץ אדום ומת שם בדרך
 31. ומגמת כתבינו זה אליכם אחינו להודיעכם בדרך קצרה אותו האיש שעבר
 32. עלינו באשר שאלתם בכתב יד ר יעקב החבר נט ר בתחלת הדבר בא אלינו
 33. שליח פתאום גוי מנערי הפחה שעל שפת הנהר ועמו כתב גדול והוא ח[תום]
 34. בטבעת נשיאות ושאלנוהו ממי זה הכתב ואמר אני שכור [
 35. כל יום שלחם [
 36. ....

الترجمة

T-S 13J35.1 1v

1v

T-S 20.94 1r

1r

T-S 20.94 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S 13J35.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 20.94: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.