رسالة: T-S 13J23.19

رسالة T-S 13J23.19

العلامات

الوصف

Letter from Shelomo b. Yehuda to Sahlan b. Avraham, end of 1042. Detailing "the peace" and the settlement between the Shelomo and Natan b. Avraham after their prolonged conflict.

T-S 13J23.19 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. קדמה אגרת אל אלוף יהי צור עזרו וצל סתרו וכבוד והדר יעטרו
 2. וימלא שאלתו ותקותו ושכרו להודיע בקוצר איך נתגלגל השלום באין יגע
 3. ואם לחוק איך היה הרחוק ילאה המספר אף כי לחרות ביד סופר ולו עזבוני
 4. [ ]ם לטובתם לא נשמע בינינו דבר הוא התחיל להתהלל כי אין כמוהו וכי
 5. [ראוי] לשררה והמציא פתח למחבלים לחבל להשאות פה ושם והאש דולקת
 6. [והש]להבת עולה ואוכלת והמסיתים השיגו תאותם ואני בתומי מאמין לעצותם
 7. [לא] היבנתי כי עצותיהם לעצמם נראים כאוהבים וכמחזקים ידים רפות והם
 8. קומות כופפות ועת אשר שמעו כי יצא נועצו בעצה ונכללו ואמרו הנה האיש
 9. יבוא נכרתה ברית כי לא תקראהו לא ראש ולא גאון בישיבה והנה ידינו עמך יחד
 10. והאמנתי להם ובאה שמועת אב ימצא רחמים ועשינו לו מספד בקהל עם ואמרתי
 11. כי השלישי הוא ימלא מקומו ויהי כאשר עלה אל עיר הקודש עלה עמו השר מ מבורך
 12. בן עלי השר בן עזרא והעם אשר עלו חלוקי לב ואשר יעצוני לכרות הברית שב אחד
 13. מהם ואמר לשלישי הנה המקום פנוי לך אם ייאמר לך מלא מקום הנאסף בתפלה על
 14. הקהל ובדברי תורה ואתה לא נסיתה הלוא נהיה לבוז הנה עתה יבואו זקנים וישאלוך
 15. לעמוד במקומך שלישי ויהי האיש הבא ממלא מקום הנאסף ותהיה נשאל בכבוד ואם
 16. תעמוד לך שעה האל יגיעך וכן היה בא השר ושאל השלישי בפני רבים ויאמר לו המקום
 17. שלך תעמוד במקומך וייקרא האיש הבא בשם אב ויהיה שלום בין יש וישבתו המריבות
 18. וישמע לקולם ואני יושב //כחרש// וכאלם לא יפתח פיו לא העברתי ולא העמדתי מאת יי היתה לו
 19. בעת אשר עמדה לו השעה נתישר/ה/ רדרך להודיע כי לא לאדם דרכו וג ולמאד תמהתי
 20. כי הנאסף נוחו עדן נתן לו יד כי אם תעמוד לו שעה כי יהיה הוא משנה לו ולא ידע
 21. כי הוא יירש מקומו ואחריו אם יזכה יעלה ואומרה מה גדלו מעשיך יי וג האיש אשר
 22. הביאני בברית הוא אשר יעץ קודם שאלת השר להשלים המקום ואני יושב תמיה
 23. אומר אם מטה רגלי חסדי יי יסעדוני השלים ימי הנאסף לנוחו והעיר לב הבא למלא
 24. מקומו טרם ביאת שמשו זרחו שמש הבא למלא מקומו להודיע כי הכל בידו והישפיל
 25. ויהירים ולא בכוח יגבר איש כמה יגע ולא הגיע ועת בא עתו באין יגע ה/ר/גיע
 26. עושה גדולות ולא נדע ולמאד תמהתי מהכותב כי נאסר הראש בברית כי לא יקרא
 27. פלוני בשם וברוך המקום אשר הציל את עבדו אני לא קראתיהו מאת יי היתה
 28. לו לא במחיר ולא בכסף ובחסדי רחום נאחו הלבבות ונחו המריבות ואני מודה
 29. לצור[י ואלי א]שר הצילני מלשון המשמיצים אשר הם בלב ולב ושומר פתאים יי
 30. הוא ב[חסדו ינהגנו] על מות וגלוי לאל כי לבו טוב מאשר האמנתי להם והם היו
 31. מחליקים ב[לשונו]תם נראים כחסים והם נתיבות נותסים ורשתות פורשים ברוך עושה
 32. נסים הודעתיהו נפלאות אינו ושאלתיהו באגרות קדמו אודות עשרת הזהובים

(margin)

 1. וגלוי לאל כי
 2. בשנים או בש]לשה[
 3. א]
 4. ה]
 5. נתקבלתי א]ת[
 6. עשרת הזהו]בים[
 7. אשר בשמ]י[
 8. ובהם קניתי
 9. תבואה וממנה
 10. אני ואשר
 11. בבית אוכלים
 12. ואומרים
 13. יניח אינו נפש
 14. אשר צוה
 15. לתת אותם
 16. לנו תהי נפש]ו[
 17. צרורה בצרור
 18. החיים וירבה
 19. שכר אשר
 20. יגע עד להגיע
 21. אלי ושלום
 22. נכבד ושלום
 23. ]קה[ל]ו יר[ב

(on the side)

 1. שלמה הנכא[ה לישע אל]
 2. יצ > פ < ה ירא[ה]

الترجمة

T-S 13J23.19 1v

1v

(verso) #

 1. لسيدي ابي عمر سهلان راس الكل بن ابراهيم الحب من محبة ﻻ عدمه
 2. اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده وسعادته ونعمه الفسطاط ان شاء الله
بيان أذونات الصورة
 • T-S 13J23.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.