Search Documents

מסננים

23 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 65/3

  Legal document. Release. In Hebrew and Aramaic. A name appears at lower left. Dating: likely 11th century.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 3 recto
  • 3 verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיJRL SERIES B 7588

  Legal fragment. In Hebrew. A release. Dating: Probably ca. 16th century, based on the hand. Mentions Yosef.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיT-S 12.550

  Release in the name of Banāt bt. Ezra for the sons of her sister, Ṭayyib and Wuhayb. Dated: 4890 AM = 1129/30 CE. Location: Alexandria …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S 13J8.21

  Document of release concerning Avraham b. Shemuel and Sa’dan b. Sa’id, witnessed by Yosef ha-Kohen. (Information from Goitein's index cards.) See also BL OR 5550.1, …

  1. השטרות [
  2. ליצירה [
  3. ] איך בא [אברהם בן
  4. שמו[אל ] סעדאן בן סעיד [
  5. לא אנוס ולא שוגה ולא מוכרח ול[א
  6. ... ... ..... אני מודה לפניכם [
  7. ....תי וקיבלתי ונשתלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיT-S 16.333

  Legal document in the hand of Hillel b. ʿEli. Location: Fustat. Dated: last third of Tammuz 1410 Seleucid = July 1099 CE. Hiba b. Moshe …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה חצר מ הבה בר מ משה
  2. נע דידיע בן אלצלעה וקאל לנא כאן בין אכי אבי אלמנא אלמתופא ובין אלשיך אבי אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S Ar.38.98

  Deed of release. In Arabic script. Dating: Probably 11th century. Abū Naṣr b. ʿAṭiyya the Jew, formerly a broker dealing with drugs in Fustat (see …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיT-S NS 320.47

  Legal document. A very thorough release that involves Abū Zikrī al-Kohen. Unclear if any more details of the case are preserved. (NB: There may be …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיYevr.-Arab. II 1529

  Legal document. In Judaeo-Arabic. Release in the name of Naṣrallāh b. Salmān b. [...] al-Skandarī, in which he declares that he has no further claims …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 8J23.2

  Recto: Letter from Peraḥya b. Yosef to Eliyyahu the Judge from. About a needed release for a business venture. (Information from CUDL)

  1. בש רח
  2. לפי קוצר העת והשעה כתבת לאדני ועטרת ראשי
  3. כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו אליהו הדיין החסיד
  4. הענותן גן הביתן ישמרו שומר נפשיות חסידיו אנס
  5. סואה אן א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיT-S 13J8.6

  Document of release concerning a partnership, denoted here as ‘mufawwada.’ (Phillip Ackerman-Lieberman, The Business of Identity, Stanford University Press, 2014, 112, 365) EMS

  1. שהדותא דהות] באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא לתתא בשטארא דנן
  2. ] דהוא [ע]שרין יומין בירח אייר דשנת ארבעת אלפין ותמני מאה
  3. וא[רבעי]ן ושית שנין לבריאת עלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיT-S 16.159

  Deed of release. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 15 Kislev 1526 Seleucid = 19 November 1214 CE, under the authority of Avraham Maimonides. This partnership release …

  Recto

  1. Testimony which was before us, we the undersigned witnesses, on Tuesday, the fifteenth day of the month of Kislev
  2. of the year one thousand five‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S 20.73

  Bill of release. Dating: signed on Wednesday, 29 Kislev 1377 Seleucid = 30 November 1065 CE. In which Natan b. Yeshuʿa ha-Kohen gives a bill …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיBL OR 5542.6 + T-S 20.169 + T-S 10J8.9

  Legal document. Deed of compensation / bill of release. Dated: 1337 Seleucid (1025–26) CE. Location: Fustat. Written in the hand of Avraham, son of the …

  א

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו העד[ים ה]חתומים למטה בי[ום שלשנת]
  2. אלף ושלש מאות ושלשים ושבע לשטרות למניין שאנו רגילים למנות בו
  3. בפסטאט מצרים שעל נהר‮…

  3 תעתוקים 3 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיHalper 346

  Legal document. Record of release. Dated: April or May 1164. In the hand of judge Mevorakh b. Natan. Abū l-ʿAlāʾ b. Bū Sahl al-Jubaylī (aka …

  Recto

  1. Abū al-‘Alā b. (A)bū Sahl al-Jubaylī came before us—we, the undersigned—and stated before us, and called upon us to testify concerning him tha‮…

  דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיT-S 16.195

  Legal document. Record of release. Dating: 1150-1181. Written in the hand of Mevorakh b. Nathan. In this document, Abū al-Makārim Nadiv ha-Levi b. Moses ha-Levi …

  1. . . . . . . ] אלמדכור מן [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‮…

  Recto

  1. [...] the aforementioned from […]
  2. [...] the Elder, the aforementioned Abū al-Makārim al-‘Aṭṭār ha-Levi b. M(r.) Moses ha-Levi (who) r(ests in) ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S 13J3.11

  Release granted by a brother and heir of a deceased man to his sister-in-law, the wife of the deceased, in Fustat, Elul 1476/August 1165.

  1. למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש אלול דשנת אלפא וארבע מאה ושבעין ושיתא שנין לשטרות
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדוננו נשיאנו מלכינו דניאל ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך משפטיT-S 12.496

  Deed of release (שטר אביזאריה/פיצוי). Location: Almost certainly Fustat (and not Tiberias as Gil suggested). Dating: Late 10th century. Concerning property in Tiberias. A man …

  ...

  1. ]מצו לא אמרים לא שותפות לא עזכבון וכן נמי דא שכר[ות
  2. ואין לי עליו...ח]רם סתם בין על ידי טענה וכפירה בין על ידי גלגול ש

  ואפילו [נתנו לו בית דין ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיCUL Or.1080 1.88 + T-S NS 99.55

  Legal document. Quittance or bill of release (barāʾa) from Almeria, in al-Andalus, confirmed in Egypt. Individuals mentioned include […] b. al-Naḡara, Ḥalfon ha-Levi, Yiṣḥaq b. …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מסמך משפטיT-S 20.21

  Legal document. Record of release. Dating: April 1076. Location: Fustat. Ṣedaqa b. Muvḥar and Shemuel b. Aharon ha-Kohen al-Ṣayrafī ("the money-changer") are released from a …

  Recto

  1. Testimony which was before us—[we, the witnesses who have signed belo]w on this release document. Thus: [(our) tea(cher) and m(aster) Ṣedaqa]
  2. b‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיT-S 20.3

  Legal document: a deed of gift, Adar 1117. A woman whose name is not preserved bequeaths a house, part of which she owns, to another …

  recto

  1. [ ]ען דכר אסתיפא חדודהא פי הדא
  2. [אלמעשה ] במתנה גמורה גלויה ומפורסמת מתנת בארי
  3. [לא כמתנת ש]כיב מרע מתנת [עלמין באוכד שרוט אלמתנות ] מן יומא ד‮…

  Recto

  1. … (there is no need) for a complete mention of its boundaries in this 

  2.  deed . . . . (This is a definitive gift, open and public, like a d‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S 13J22.18

  Recto: Acknowledgment of debt. Lender: Abū l-ʿAlā al-Ṣabbāgh (the dyer) b. Abū Saʿd. Borrower: Abu ʿImrān ʿAmram ha-Levi ha-Talmid. Verso: Records of completed payments. (Information …

  Recto

  1. לתח]תא אנה למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש
  2. ל]שטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותב[ה
  3. הפטי]ש החזק נר המערבי דגל הרבנים יחיד \\הדור\\ ופלאו
  4. ] אלעל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S 8J4.24 + T-S 8J7.8

  Legal document. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 20 Shevaṭ 1422 Seleucid, = 31 January 1111 CE. Quittance of the debt of Shelomo b. Ḥayyim ha-Sheviʿi made …

  1. ]דיע אלשיך אבו אלמנא אבן חיים
  2. ] דכתיב ומפרש לעילא וכדלך אקנינא
  3. איצא מן [ ] מרנ ורב מצליח הזקן הנכ בר מרנ ורבנא
  4. יו]סף הזקן הנכ נע בקנין גמור חמור בכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מסמך משפטיENA NS I.90

  Partnership release. Dated: 1091. Location: Fustat. Verso: Avraham b. Yeshuʿa ha-Kohen irreversibly releases Abū l-Faḍl/Abū l-Mufaḍḍal Netanʾel b. Yefet from any obligations concerning a partnership. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך