Search Documents

מסננים

26 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיENA NS 18.27

  Reuse: Several legal documents, either drafts or court records. In Judaeo-Arabic. The entries on recto are very faded. The one that begins at the bottom …

  ENA NS 18, f. 27 ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp. 56, N.H. 2-24-88, (P). Draft of a document containing a punishment for taking a second wife. Pro‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיENA NS 17.10

  Court record in the hand of R. Daniel b. Azarya ha-Nasi. Hayyim b. Harun announces his intention to marry a woman in Sahrajt, but people …

  1. [ב]ארבעה בשבה [דהוא ע]שרין [ו]חמשה יום לירח [ת]מוז דשנת אלפא ותלת [מאה וששים ושבע שנין למנינא]
  2. דרגיליננא ביה בפסטאט [מצרים דע]ל נהר נילוס מ[ותבה כך‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 4
  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיBL OR 12299.8

  Legal fragment. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Settlement of a conflict between a husband, Moshe ha-Sar ha-Adir, and his first wife, Sitt al-Kamāl, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיMoss. VIII,403

  Legal query in the hand of Berakhot b. Shemuel addressed to the judge Shelomo ha-Talmid, aka Shelomo b. Natan ha-Levi. With his autograph response. Also …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S 12.242

  Letter of a local Jewish leader to his superior in the Egyptian capital. The first part of the letter is irrelevant to polygyny, thus it …

  Recto

  1. ] דכרא אן כאן קד אצדר אליהא [
  2. ] . י ארגו וצולה ואערף חצרתה אלסאמיה
  3. ]נאס וקד תופית אלאם מד סבעה
  4. סנין וכתרת אלשנאעה עלי אלמרה אן זוגהא . . . . ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S Misc.25.6

  Responsum regarding polygyny. Only the relevant passages in this responsum are brought in this work.

  TS Misc. Box 25, f. 6d+TS A 26.136c, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.155-161,N.H. 4-05-88, (P).Responsum regarding Polygyny. Only the relevant pas‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מסמך משפטיT-S AS 151.244

  Legal deed: Betrothal agreement (draft), in the hand of Ḥalfon b. Menashshe, assuring the wife that she would have an apartment to herself, not to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מסמך משפטיBodl. MS heb. c 28/14

  Engagement (shiddukhin) contract for a second wife. Location: Fustat. Dating: ca. 1165–66 CE, as the reshut clause invokes the Gaʾon Netanʾel ha-Levi (1160–66) and the …

  1. למא כאן יום אלאחד א[ל]תאלת מחדש [ ]מצרים דעל נילוס
  2. נהרא מותבה רשותיה דהדרת יקרת[ ]רבינו אדונינו גאונינו
  3. נתנאל הלוי רכב ישראל ופרשיו יחיד הדור [אב ה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 14 recto
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבDK 239.2 (alt: III)

  Letter from the cantor David b. ʿEli to the notable Ḥujayj (whose father's name is left blank). With a long Hebrew introduction followed by the …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיAIU VII.D.42

  Legal document from 1725 CE (1 Tevet 5486) from Fustat/Cairo formalizing a reconciliation between husband, Yosef Mizraḥi known as Khumays, and wife, Nujūm the daughter …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיYevr. III B 634 + T-S 8J32.1 + Bodl. MS heb. f 108/61 + Bodl. MS heb. b 13/48

  Marriage contract (ketubba). In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: Tuesday, 5 Adar II 1437 Seleucid, which is 1126 CE. Groom: Elʿazar b. Shemarya. …

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 61 recto
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S NS J624 + T-S NS J620

  Legal agreement between spouses. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. The husband of Sitt al-Bahāʾ takes her to court to revisit the …

  1. [ ] בית דין [ מ]צליח הכהן נע עלי נפסה לזוגתה סת אלבהא
  2. [ ] בל אלואגב אן יכון [ מ]עישתה פי אלקאהרה ויצטר אלי אלמבית
  3. [ וליס לה וגה] אן יפרץ להא עלי זו‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבCUL Or.1080 J281

  A query from a local Dayyan to Avraham Maimonides. Dating: ca. 1229/30 CE. Concerning a "wicked kohen" who, while married in Alexandria, took an ensalved …

  CUL (ULC) Or 1080 J 281, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp. 326-330, N.H.06-15-88, (P).Letter to Abraham Maimonides by a local Dayyan, approximately‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מסמך משפטיT-S AS 164.218 + T-S NS J490

  Legal document. In the hand of Hillel b. ʿEli (1066–1108). Rough draft of an agreement between spouses, detailing the conditions that the husband must obey …

  1. ב[ ]ת
  2. [ ] ואן דנת ופאתי כאנת אלגאריה מעכשו להא דון [ ]
  3. //[ ]מערקתין ונצף רדא וחזה וקדם שית אכסו //אלמרה אלדי אתזוג[הא ]// אלאכרי או לא אכסו[הא ]//
  4. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיT-S 8K13.11

  Rough draft of a ketubba (marriage contract), with instructions to the scribe for drawing up the final version. Possibly written by the judge Ḥayyim known …

  1

  1. בכך וכך בשבא וג׳ עד עד ס[ו]ף שמותם ש[י]דך ופייס
  2. כלתא יק[י]רתא >עיין בעניינה במקום האחר< >>דאישת<<>>דשמה פלונית דאישתביא<<
  3. >>במדינת עכו בשתא שעברה ופדה או‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S Misc.34.50

  Legal document. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Probably from a prenuptial agreement, stipulating that the wife can force the husband …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבENA NS 42.14

  Letter from a woman complaining of abuse by her co-wife (or co-wives?). Dating: ca. 16th century.

  1. הן בערכאות של גוים כי מאסתי חיי או אמות בשאלתי
  2. עדי אפיק ואמלה רצוני ולאזבל הרשעה[
  3. תשים מגמת פניה כי כבר הגיע ממנה כי אנכי אהיה
  4. לה לשטן משחית מ[ה]כל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA NS 16.30

  Letter/petition to a local dayyan (judge). A complaint against Sulaymān b. Hānī, the abusive husband of the sender's daughter. Including an episode where the husband …

  ENA NS 16, f. 30 ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.262-263 N.H. 04-26-88, (P). Letter to a local dayyan (judge) concerning marital problems of the w‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבMoss. IV,17

  Letter from a woman requesting help in receiving her share from her late husband’s inheritance, with various signatures of support. Mentions government interference as well …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבCUL Or.1080 J173

  Letter from the mother of Dā'ūd, in a provincial town, to her son Sulaymān al-Jamal, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She complains about a lack of …

  1. מן ואלדת דאוד לסולימאן יצל דוכאן
  2. אלגמל קצר אלשמע אן
  3. שא אללה
  1. כתאבי אליך יאולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  2. איאם סלאמתך ובעד אבקך אללה יאולדי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבT-S NS 320.20

  Recto: Letter from communal leaders, in Alexandria, to the judge Shemuel, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Unclear; likely early 13th century, based on handwriting and …

  TS NS Box 320, f. 20, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.213-216, N.H. 04-14-88,(P).Letter from the Dayyan (judge) Samuel, Alexandria to the Nagid.

   ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבT-S 13J26.6

  Letter from Abū l-Majd, in Qūṣ, to Abū l-Mufaḍḍal the judge, in Fustat. Mentions Egypt, Abū l-Riḍā, Ibn Ibrahim al-ʿArīf, Abū l-ʿAlā b. Ḥassūn, Abū …

  Recto:

  1. אצגר אלממאליך אלדאעי לה
  2. אלשאכר לתפצלה אבו אלמגד
  3. בש רח וענוים יירשו ארץ וג
  4. יראו את ייי קדושיו כי אין מחסור ליראיו רצון
  5. יראיו יעשה וג וראו כל ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבT-S NS J380

  Abū l-Faraj b. Khalaf (?), probably in Minyat Ghamr, writes to his cousin (ibn ʿamma), Eliyyahu the Judge, in Fustat. These cousins had prior correspondence …

  Recto:

  1. מן אבו אלפרג בן כלף
  2. אלדי אעלם אלשיך אלאגל
  3. רבי אלייה אטאל אללה בק[אה]
  4. ואדם עזה ונעמה ומן חסן
  5. אלתופיק לכלה וגמע שמל
  6. בה קריב ולדי אעלמך בה
  7. אן ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  סמי ספרותיT-S Misc.35.22

  Maqāma-like work in rhymed Hebrew prose by a certain Shelomo b. Yehuda (not the 11th-century gaʾon, as this fragment is probably 12th–13th century), describing how …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבENA 2744.2

  Letter from Ṣadoq (b. Shemuel or b. Yehuda) Ibn al-ʿAmmānī, in Alexandria, to Moshe b. Ghulayb (aka Ḥalfon?) ha-Kohen ʿAyn ha-ʿEda Paqid ha-Soḥarim etc., in …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך