Search Documents

מסננים

20 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 13J9.3

  Letter from Saadya b. Natan Ha-Kohen, Jerusalem, to Mevorakh b. Saadya, Fustat, approximately 1070.

  1. לכבוד גדולת קדושת יקרת פאר [עטר]ת תפארת ראש כל הנבו[נים] ושר כל הנגידים
  2. ושורש הצדיקים הישרים מעינך המתגבר רב החכמה וישיש התבונה המפרק
  3. כל קושיא המבי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיT-S NS 224.61

  Fragment from a legal deed from Mevorakh b. Saʿadya's period (1094–1111) regarding a quarrel between Aharon b. Shemarya ha-Kohen and Abū Saʿd b. Siman Ṭav …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיT-S 16.163

  Legal settlement in the hand of the addressee, written between the end of the letter and the address. The senior partner Khallūf b. Mūsā the …

  Verso, top region

  1. [      ]ס ומע הדא לם נקדר נביע מן תלך אלכולאן שי לאן קאלו אנמא תצלח ללעינין והדא שי מא יערף אש הו מא יגב
  2. יבאע וכנת ערפתך וצול חסא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S NS 298.32

  Page from a court ledger with some legal documents written by Avraham b. Nathan Av. One of the court records is dated to the year …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S 13J35.5

  Letter of complaint. In Judaeo-Arabic, calligraphically written, with wide line-spacing. Against an adversary who denounced the sender to the government, gave false witness against him …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 10J10.17

  Letter fragment. Beginning of a solemn letter addressed to the community, apparently of al-Mahalla, probably by Mevorakh ha-Nagid b. Saadya (1094-1111). Verso: Arabic jottings including …

  1. ] איש לא נעדר דגלי יעקב שבטי ישורון גאולי ייי
  2. ]ת בנים לא ישקרו זורעי צדקה קוצרי חסד ענוי
  3. ] בוחרי בטוב דורשי משפט מקבלי הלכה
  4. ] מקיימי מצוה מצדיקי רב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J11.15

  Letter from the cantor Elazar ha-Hazzan b. Avraham to Mevorakh b. Saadya, before he became Nagid (thus, before 1078). Informing that three pieces of copper, …

  1. בשם ייי
  2. שלומות רבות וטובות מלובות ונעימות
  3. מטובות וחמלה וחנינה ורוח ורחמים והצלה
  4. ויושר פעולה ונועם משולה וברכות מלמעלה
  5. ושלומות //להכפילה// לשם ולתהי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 12.230

  Respectful note to Eliyyahu the Raṣuy of both Yeshivot, informing him of the writer's safe arrival, and how the first thing he did was to …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S Misc.28.145

  Later text: Brief note from Hillel b. Eli to Mevorakh b. Saadya saying that he has sent him Levantine parchment. Goitein's note card contains a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S 10J11.2

  Letter from 'Amram b. Moshe al-Barqi, sent via Alexandria, to Mevorakh b. Saadya (1094-1111) asking for assistance, which the recipient had already granted in the …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול: ותאמר שרה
  2. צחוק עשה לי אלהים כל ה[שו]מע יצחק לי תחת אבותיך
  3. יהיו בניך תשיתמו שרים בכל הארץ: לפני אדונינו סלר נו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 12.9 + T-S 16.196

  Rescript of the judges of the court appointed by the Nagid Mevorakh to the community of al-Mahalla, advising the community in strongest terms to take …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S Ar.18(1).34

  Letter draft from Hillel b. ʿEli, in Tyre to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya, in Fusṭāṭ. Ca. 1094 CE. (Information from CUDL)

  א

  1. כת אטאל אללה בקא חצרה סידנא אלריס [א]ל[גלי]ל //שר השרים// אלוף הבינות 
  2. חכם בינו סנהדרא רבה נגיד עם יי צבאות [ ] בבקאיהא
  3. סנד אלאמה ורפע בעזהא בנד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S AS 145.338

  Letter from Shela b. Mevasser to Mevorakh b. Saʿadya. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S AS 146.403

  Minute fragment. A beginning of a letter addressed to Mevorakh b. Saadya written by Halfon b. Menashshe Halevi. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מסמך משפטיT-S NS 224.14 + T-S NS 224.13

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Drawn up under the authority of the Nagid Moshe b. Mevorakh (ca. 1112–26 CE). It is …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S 10J4.1

  Letter to 'al-haver al-Me'ulle Hakkam ha-Yeshiva' (the Nagid Mevorakh b. Saadya, 1095-1112) regarding business matters. Verso: Petition to a caliph.

  1. בש רח
  2. כתב עבד מולאי אלחבר אלמעולה חכם הישיבה אדאם אללה עלוה וחרס
  3. עזה יעלמה אן קד וצל כתאבה מע אבו סעד אלחלבי ופי טי אלכתאב ספתגה
  4. בעשרה דנאניר ותפצל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J189

  Legal document. Partnership. Dating: 1100-1138. Location: Fustat. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. This undated fragment concerns a partnership in money-changing; the active partner …

  1. מ]עשה שהי[ה בפנינ]ו אנו בית דין הקבוע בפסטאט מצרים הממונה מפי הדרת [
  2. מ]בורך אלוף הבינות חכם הישיבה סנהד[רא] רבה [שר] השרים ונגיד הנג[
  3. המערבי דגל הר‮…

  Recto

  1. [An a]ccount of proceedings that took [place before u]s—we, the permanent court in Fusṭāṭ Egypt, appointed by his Excellency […]
  2. [M]evorakh, Ch‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבCUL Add.3335

  Letter from a Jewish notable who had previously been minister of finance in Egypt, seeking assistance from the Jewish community in Constantinople. This very long …

  Recto (second page):

  1. אמר ייי עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדו וכל וג
  2. גואלם חזק ייי צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען וג
  3. עשה צדקות ייי ומשפטים לכל עשו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום הע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך