Search Documents

מסננים

20 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 24.25

  Letter in which a merchant returning, it seems from overseas, and embarking on another prolonged journey, lists 27 assets totaling 460 dinars regarding which action …

  1. כחלי בדינארין וסד[א]סי בדינארין ומערקה ת [. . . . . . . . . . . . . .
  2. מגרז דהב בדינאר ומלחפה גבאר גדידה בדינארין ונצף ועדה
  3. שוארין ועדה עצאיב //. . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S 10J17.7

  Letter from a merchant, who had been out of work for a year and a half and suffered heavy losses, to an unnamed individual into …

  1. בשמך רחמנה
  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אלשיך אבו אלחסן
  3. חפצה אללה ותולאה וגעלני מן גמיע אלאסוא
  4. פדאה אן מא כפי ענך אמר הדה אלניל
  5. אלדי וקענא פיה ואנה אעלם כא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מסמך משפטיT-S 16.56

  Legal document. Location: somewhere in Egypt, probably Fustat. Dated: Kislev 1286 Seleucid = November/December 974 CE. The merchant Maṣliaḥ b. Yiṣḥaq b. David acquits another …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו ב. . בשבת ב]שנת אלף ומ[. .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ע]שר יום לחדש כסלו שנת אלף ומאתים ושמנים ושש
  3. . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 18J4.20

  Part of a letter, from Sivan 1508 (= 1197 CE), from a businessman-scholar in Raqqa (Kalneh) on the Euphrates, replying to the recipient’s letter that …

  recto

  1. [               ]אב להם לגדוליהם וקטניהם וספק צורך העת
  2. [     ] וכולה המכור בהתר ולא באסור בבטח ולא בפחד
  3. [        ] לי[        ] ועצבי ושקטתי ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבBodl. MS heb. d 47/62

  Letter from Efrayim b. Ismaʿil al-Jawharī to Yosef b. 'Awkal.

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ען חאל סלאמה ועאפיה למוליהא אלחמד כתירא תקדם כתאבי אליך יאשיכי וסידי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 62 recto
  • 62 verso
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבBodl. MS heb. d 66/123

  Letter from Salmān b. Dawud al-Barqi, probably from Tripoli, Libya, to Nahray b. Nissim, Fustat. Mentions beads and ships, but most of the letter is …

  Recto

  1. [                                               ] אן כאן יום אן מרצנא
  2. [ע]נדכום הוא דאך אלעדל אלדי תערף אלא אלאן חתא
  3. תרודוה וקד בלג אניל סער א‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 123 recto
  • 123 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 20.172

  Letter from the merchant Abū l-Riḍā ha-Kohen in Tiberias to his brother Seʿadya, in Jerusalem. In Judaeo-Arabic with the address mainly in Arabic script on …

  1. אכוה אלכהן
  2. אבו אלרצא
  3. יוי נסי
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל
  5. אלסיד אלאך אלאעז אדאם אללה
  6. סעאדתה וערפת מא דכרה
  7. ומא כאן אלאמר בינה וביני
  8. הדא אלא כאן קאל תכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 16.64

  Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' …

  Recto

  1. אטאל אללה יאכינא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם צ[יאנתך
  2. וכאן לך ולייא כתבנא לי' כלון מן טבת ען חאל סלאמה אדא[מהא אללה לך
  3. וקד כאן תקדמת כתבי יאסיד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 8J18.18

  Letter from a merchant in Alexandria to a business associate in Fustat, advising him to dispose of goods costing a large amount of money and, …

  Recto

  1. כתאבי ישיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ואתם נעמה עליך לד' בקי מן שבט וקד תקדם עני אליך עדה
  3. כתב ארג'ו וצולהא אליך וקד טמן אללה ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S Ar.7.13

  Letter from Eliyyahu the Judge. He is prepared to give a refresher course in the reading of the Torah to Abū l-ʿAlā ha-Kohen and his …

  1. אבנהא שלום אלי אליהו ברבי זכריה
  2. אלשיך אלאגל אלכהן אלגליל אבו אלעלא שצ
  3. אן אראד אן יתדכר מא קראה
  4. מן אלמקרא פאלממלוך כאדמה ואיצא
  5. כאדם ואלדה אלמולי אלס‮…

  Recto

  Your son Elijah b. Zechariah

  To the most illustrious elder, the illustrious Kohen Abu ʾl-ʿAlāʾ, m(ay his) R(ock) k(eep him). If you wish to re‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מסמך משפטיT-S 8J6.13

  Certificate of kashrut. Location: Alexandria. Dated: First decade of Tammuz 502[.] AM, which is 1260–69 CE. Abū l-Ḥasan b. Abū l-Karam b. Bū l-Barakāt purchases …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה פי אלעשר אלאול
  2. מן אב המ יהפך אבלו לגילה
  3. חמשת אלפין [ ]ע שנין ליצירה במדינת
  4. נא אמון דעל [כיף] ימא רבה מותבה אל
  5. אבו אלחסן בן ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיT-S 20.152

  Legal query addressed to the Gaon and Nasi Daniel b. ʿAzarya in Jerusalem with regard to the goods of a merchant, Moshe b. Yehuda ha-Ma'arvi, …

  recto

  1. שאילה לבית דין הגדול לכ[בוד מא יקול] אדוננו דניאל הנשיא והגאון
  2. יחי לעד פי ראובן מצרי [ יכו]ן לראובן אלתלתי ולשמעון אלתלת וכתב
  3. עליה בדלך שטר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 12.470

  Letter in Arabic to a certain Amīr [...] al-Dawla wa-[...]hā, perhaps reporting on business setbacks and the imposition of a new tax. The sender begins …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 

  2. عدل مولاي الامير الجليل رشيد(؟) الدولة وموصيها (؟) اطال الله بقاه وادام 

  3. تاييده وتمهيده  وقدرته ورفعته وسلطانه و‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא ג‮…

  Recto

  1. In your name, O merciful.
  2. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
  3. may God prolong the life of your excellency and make perm‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S NS J38

  Letter, fragmentary and calligraphic, regarding business. Mentionins dealings in corals, storax, and zaituni (silk), and merchants of the second half of the eleventh century (Joseph …

  Recto:

  1. ] אלשיך אבו [
  2. ]תקצא עלי צחה דלך ואמא מא דכרתה מן אלמזאיר
  3. . . . צחבת אלשיך אבי סעיד אידה אללה פסאלתה אנא ען דלך וקאל תרכתהא
  4. ענדך לאן לם יתמכן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.84

  Accounts of a merchant. Mentioning goods such as pepper (filfil), oil (dihn), cumin (kammūn), bitumen (qifār), brazilwood (baqqam), sugar and syrup (sukkar wa-sharāb). Mentioning names …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מסמך משפטיT-S 12.582

  Legal document detailing how Ṣāfī, the slave (ghulām) and agent of the Jewish Academy in Fustat, insulted a notable in ʿAydhāb, Ibn Jamāhīr, in the …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה. חצרנא פי
  2. עידאב וכאן יום אלתלאתה אלחאדי ואלעשרין מן חדש טבת שנת דכל אבו סעיד
  3. בן מחפוט אלמערוף ‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מסמך משפטיT-S NS J161 + T-S 12.5

  Recto: A partnership contract that is the subject of the legal queries to Daniel b. Azarya, the Palestinian gaon, edited in Gil, Palestine #395 (PGPID …

  1. אלתמן סתה [דנאניר ורבע ועדל ניל תמנה ]
  2. אלקנטאר מנה בעד אלכ[ ]
  3. כאלץ מאיתי רטל פלפ[לי אלתמן אחדי עשר דינר ]
  4. ותלת ורבע ותלתה אמנא ורבע טבאשיר אלתמן תמ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  Recto

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונע[מאך]
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמתך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו

  3. שגל כיר וקד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבBodl. MS heb. b 11/7

  Letter from an older Maghribī traveler, in Alexandria, to his cousin, somewhere in the Maghrib. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. Evidently this letter was …

  1. בשרח
  2. לו דהבת אצף נא ענדי מן אלארתיאח נחו מולאי אכי ובן דודי
  3. [[לם ת]] אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמת[ה]
  4. ונעמתה ות[מכינה וכ]בת אעדאה‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 7 recto
  הצגת פרטי מסמך