Search Documents

מסננים

686 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיT-S 12.466

  Legal document written by Ḥalfon b. Menashshe. A father disinherits his younger daughter Sitt al-Nās (and her husband) with a 1/4 dinar and gives all …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  רשימה או טבלהJRL SERIES A 923 + JRL SERIES B 2497

  Alms list in Judaeo-Arabic. Mainly women, children, and/or sick people. JRL SERIES A 293 mentions the sister of Abū l-Faraj b. al-Munajjim; al-ʿAkkāwiyya; the ḥazzab …

  Recto, right column

  1. אלקרויה אלעגוז
  2. מערפה בן אלבצלי
  3. מערפה אבו אלפרג
  4. אלבזאז
  5. אברהים

  Recto, left column

  1. מערפה אלוחשה(?)
  2. אלכהן אלצוראני
  3. מערפה בן אלצבא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S K25.232

  Literary text in Judaeo-Arabic. Includes learned legalistic discussions. After the beginning of a citation of a legal document, it refers to the death of Abū …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מסמך משפטיT-S AS 145.284

  Note or legal document mentioning a young man who is sick, a tailor, various kinds of textiles and garments and a certain Yosef Ibn al-Maqdisī. …

  1. דכר אלצבי אלשאב אלמריץ פ[
  2. אלכיאט אתני עשר פוט[ה . . .
  3. ואלבאקי טרח ואחד גיר דאך אל[
  4. בן אלמקדסי ואסמה יוסף או[
  5. מנדילין חריר ומנדילין כ[
  6. [[ופט]] ופוטת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מסמך משפטיT-S AS 145.345

  Tiny fragment of a legal document mentioning Ḥiyya ha-Kohen b. [...]. (Information in part from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S NS 320.123

  Letter from Yiṣḥaq ben Ṣūr. In Hebrew. Dating: Likely 16th century, based on hand, language, and surname (there is a well known Avraham ben Ṣūr …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. d 66/62

  List of persons on payroll of the community, headed by Sayyiduna al-Nasi, referring, it seems, to the head of the Jews David b. Daniel (ca. …

  1. סידנא אלנשיא ר' יוסף ר' אליהו כדמי? חבר אלחבר בן גדר
  2. אלחבר שמעיה אלחבר אהרון בן אלשלישי ואכוה אבן אלכאמכי
  3. אלחזן מברך בן זהרא מברך אלששי אלחזן אבן א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 62 verso
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבBodl. MS heb. d 66/80

  Note of a person confined to his house owing to illness this evening, requesting a friend to lend him the Book of Creation by Saadya. …

  Recto:

  1. יא מולאי וסידי אעלי אללה קדרך ואגרי אלי אפצל מא תכתארה גמיע
  2. אמרך לולא פרץ (?) צעף לחקני הדה אלעשיה לכנת מכאן
  3. כתא{ב}תי (??) הדה אליך ראגבא פי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 80 recto
  • 80 verso
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבCUL Or.1080 J247

  Formulary or draft of a get-well-soon card. In Hebrew. Dating: Late, perhaps 15th–17th century. Very florid.

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  סמי ספרותיT-S K1.20

  Recipe for an amulet, beginning with 6 word-triangles based on angel names (תקפיאל, רחמיאל, etc), followed by (in Aramaic) 'You holy names... Heal NN (1b)... …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבENA 2558.15

  Letter addressed to Eliyya b. Mishaʾel ha-Levi. In Hebrew and Judaeo-Arabic. The addressee is called "the mighty prince" (ha-Sar ha-Adir) and his father is called …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבENA NS 22.9

  Letter from the cantor Abū l-Majd (Meir b. Yakhin), in Fustat, to his brother Abū l-Najm Hilāl, presumably in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th …

  Recto:

  1. אכוהא בו אלמגד
  2. חצרה אלאך אלשקיק ואלרכן אלותיק
  3. אלשיך בו אלנגם הלאל אדאם אללה
  4. עזה ועלאה ומן אלתופיק לא כלאה
  5. גמע אללה אלשמל בה עלי אחסן חאל
  6. ואנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S AS 169.251

  Small fragment of a letter in Judaeo-Arabic. The sender mentions being sick with a fever and the cold, and 'my master al-Ḥemdat.' Maybe a letter …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S NS J487

  Informal note addressed to a certain Abū ʿAlī. In Judaeo-Arabic. Verso is a draft of recto. The addressee is asked to go to the sender's …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S AS 169.65

  Letter from Pinḥas al-Ṣāʾigh to R. Shūʿa. In Judaeo-Arabic. Late. The sender opens with a complaint about his arthritis and a request for medicine. Mentions …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S NS 305.60

  Verso: Letter in Arabic script. Fragment (upper right corner). The sender has been sick. Not much else is preserved.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבBodl. MS heb. e 98/76

  Fragmentary letter (on vellum) from Tunisia by Manashe b. Ammar to Joseph b. Salman b. Ya'ish, expressing the wish to give up the hard "service …

  דיון אחד

  תגים

  • 76 recto
  • 76 verso
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA 2739.9

  Mercantile letter, probably by a Maghribī trader of the 11th century, probably sent from Alexandria to Fustat. In Judaeo-Arabic. Mawhūb b. ʿAmmār was present with …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבENA NS 35.4

  Late family letter in Judaeo-Arabic from Khuḍayr to his brother-in-law in the Fayyūm. Possibly the same handwriting as ENA NS 35.2. The writer has been …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבENA NS 8.50

  Fragment of a letter from Alexandria to Fustat. The recipient was ill when the writer departed Fustat.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבCUL Or.1080 J99

  Family letter, partly in Hebrew and partly in Judaeo-Arabic. The handwriting seems to be that of the judge Mevorakh b. Natan. Dated: End of Ṭevet …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבYevr.-Arab. II 1454

  Letter from Dāʾūd [...], possibly in Jerusalem, to his 'brother' Shemuel b. Yaʿaqov the physician (Samawʾal b. Yaʿqūb al-Mutaṭabbib), in New Cairo. In Judaeo-Arabic, with …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבT-S 8J19.18

  Letter in which the writer complains about his financial state. The sender gives advice to the addressee about leaving some place and taking his childrens' …

  1. אלקלוב ואלדי אשיר בה עליך אן תגעל לך טריק תכרג [
  2. מע רחל צביאנך ותכון מראעי לה פי אלטריק ואנ [
  3. ויזול שגל אלקלב ומא תחתאג לא וכאלה ולא גיר דלך [
  4. כנת ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבT-S NS 327.10

  Letter in Arabic script. Likely sent from Jerusalem (since it refers to people "coming up" from al-Ramla this week). Addressed to a woman. The sender …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבDK 315 (alt: 11)

  Letter from Najm [...] al-Muʿallim the brother-in-law of Kamāl b. Yūsuf, in Fustat, to his 'brother' the cantor Musāfir ha-Bavli, in Alexandria. Spellings are eccentric. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבJRL SERIES A 864

  Fragment from the beginning of a letter in Judaeo-Arabic, mentioning that the addressee recovered (naqahtu) from an illness. Also mentions Abū Isḥāq Ibrāhīm [al-Q?]ābisī.

  Recto:

  1. על שמך
  2. ו[צלת] כתבך יא שיכי וסידי . . . . . . . . [
  3. מ . . א עלי מא סררת בה מן נ . אם חאלך ו[
  4. הו אלוקת אלדי נקהת מנה(?) מן מרץ כאן אול . [. . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מכתבT-S 13J23.3

  Letter of Benayahu b. Musa, an Alexandrian from Maghribi origin, to Nahray b. Nissim in Fustat. The letter contains severe complaints on the local Alexandrian …

  recto

  1. בשמך רחמ

  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל גדול הישיבה ואדאם סלאמתה

  3. וסעאדתה ונעמתה מן אלמסתקר כאן קד בלגנא אן מולאי אלשיך לחקה וגע

   ‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבp. Heid. Hebr. 20

  On verso there is a letter draft from Barakāt b. Bū l-Faraj = Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Maḥāsin, mentioning his sadness at hearing the …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבT-S Ar.38.100

  Letter from someone, probably in Barqa, to his or her "father" the judge Mūsā b. ʿImrān (or else this Mūsā is simply mentioned in the …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבMoss. II,193

  Verso: Letter in Arabic script. Missing only the first couple lines. The writer mentions exchanges of goods (ll.2–3); he has sent a dinar for someone's …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S AS 121.278

  Family letter in Arabic script. Mostly crossed out with copious squiggles. Mentions the illness of the addressee's daughter (ولا تسال ما على قلبنا من . …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבT-S AS 56.106

  Letter/report in Judaeo-Arabic. Written in a formal layout, with slightly widened space between the lines. This is the lower left corner of what must have …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S Misc.25.71

  Letter in Judaeo-Arabic. The writer reports that he still has to rest in the house for several days after every one day in the market. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S Misc.10.133

  Letter fragment. Late. In Hebrew. "In this city, nothing is cheap except for bread. . . . 3 ounces of "Ẓefat" are here worth two …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבT-S NS J186

  Letter from Natan b. Nahray, from Alexandria, to Musa b. Abi al-Hayy. Around 1063. The writer informs the addressee about Nahray b. Nissim’s illness. Seems …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה

  2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אלמסתק[ר ל ] בקי מן אב יהפך

  3. לשמחה כתמה אללה עלי מולאי באחסן כאת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S AS 151.205

  Letter fragment (lower left corner). The sender mentions that he was sick and nobody (or nobody [except ...]) visited/asked after him (mā iftaqadanī [...]). Mentions …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבT-S AS 153.159

  Part of a letter with holiday greetings; writer describes his illness and explains that he is spending the holiday in the house of his brother’s …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבT-S AS 161.11

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions a return from somewhere; Purim; the capitation tax (al-jāliya); a severe illness (marḍa shadīda); entering Fustat; Sammanūd; "my hand and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבCUL Or.1080 J246

  Letter from an unidentified man, in Jerusalem, to the Nagid Natan Sholal, in Fustat/Cairo. In Hebrew. Dating: Late 15th century. The sender reports that he …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S NS J361

  Letter from Eli b. Yakhin, probably from Alexandria, to Avraham ha-Kohen b. Aaron, Fustat. Around 1050. Regarding money and payments, including a debt of 50 …

  recto

  1. בשרח

  2. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה ונעמאה

  3. וכבת באלדל אעדאה ומן אחסן אלתופיק לא אכלאה וכאן לה ומעה ולייא

  4. ונאצרא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבT-S 8J25.4

  Letter to [... b.] Ḥalfon. In Judaeo-Arabic. Concerning business issues, mentioning commodities such as gum and walnuts. Containing an order of Abbadani mats, which were …

  1. . . . . .]שלום שלום לר[.]ול[. . . . . . .]וא[. .] ר חלפון
  2. . . . . .]לה תע ורחמתה [. . . .]תה עלי אלש מרדוך שצ
  3. . . . .] אן אלממלוך פרג [. . . . .] י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבT-S 6J11.11

  Business note in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. Mentions the arrival of the merchants and a request that the addressee write something in his …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבT-S 13J24.1

  Recto: Letter sent from Damascus. In Judaeo-Arabic. Goitein describes it as a lovely family letter praising the town for its opportunities to make a living …

  1. . .]. . עלי [. . . .]ן מן אמי . . .
  2. מנך לאנהא כאיפה מן אללה וכל
  3. שוקהא [[ל]] בכם ומא ביעוזנא אלא
  4. נצרך והי מחתרקה אלקלב עלי נצרכם
  5. גמיע פלא תכשי אמר ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבT-S 10J17.17

  Letter with a special request from the addressee to report about his illness. [An assumption that he was ill after not having heard from him …

  1. בשמ רחמ
  2. קד עלם אללה תעאלי מא [כא]ן
  3. עליה מן אלוחשה ליקירינו
  4. ואהובינו אלשיך אבו אלחסן יעזריהו
  5. קדושינו על דבר כבוד שמו
  6. ומא מנענא אן נכתב אלי חצרתה
  7. רקע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  סמי ספרותיJRL SERIES A 697

  Recto: Geomancy castings. May be related to AIU VII.F.32. Includes two questions about the illness of David b. Esther: Is it earthly or from God? …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  סוג לא ידועJRL SERIES B 2804

  Recto: Mentions a hypothetical cantor or reader of the Torah who went mad and stole something and was caught. Verso: From a halakhic discussion on …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבJRL SERIES B 4263

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions an illness (maraḍ) and aṣḥābunā.

  1. ] . . . . בקאך ואדאם
  2. ] חאל סלאמה ועאפיה
  3. ] . חאל אנה ולי דאלך
  4. ] בה אנני כרגת מן
  5. ]ל מרץ אלא אסאעה
  6. כ]תיר ואיצא אנמא(?) כרגת
  7. ] . . קאת בעצהא פי אל
  8. א]צח‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מכתבT-S AS 155.78

  Small fragment of a family and/or business letter. Refers to someone's illness (r2), and evidently the sender was also sick because God sent him health …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  סמי ספרותיMoss. IXa,2.38

  Medical recipes, in Arabic script, for the treatment of liver diseases and stroke.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מכתבENA NS 71.4

  Recto: Letter in Arabic script. The writer excuses himself from attending in person on account of the illness of a female slave (ll. 7–8). Verso: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך