Search Documents

מסננים

111 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיT-S AS 146.219

  Probably a partnership agreement, less likely a letter. In Judaeo-Arabic with some Hebrew. Mentions the names Shaʾul Ibn al-Najera and his son Yosef b. Shaʾul, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S Misc.28.256

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. Dating: October/November 1140 CE. In Judaeo-Arabic. Concerning the plunder of Aden (involving a …

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 2r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבENA NS 18.33

  Letter from Yehuda ha-Levi, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: after mid-September 1140 CE. In which ha-Levi mentions the exaggerated honors the …

  Recto

  1. [יא מולאי] ו[סי]דִי ועמאדי וסנדי אדאם אללה עזך ואטאל עמרך
  2. [ו]קדרך [יע]לי אִלמ[...] ב[.] וִדי תקדם לי אלי חצרה מולאי סחאה ען
  3. גאיה אנחפאז אדכר ‮…

  Verso

  I adjure you by the strongest oath . . . to favor me by sending your solid judgment . . . our merchandise there. This merchandise . . . in sil‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 3
  • 4
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S Misc.35.93

  Letter from Yiṣḥaq b. Yosef Ibn Ghiyāt, in Spain, to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi. Dating: ca. 1138/39 CE. The letter mostly consists of pleasantries. Yiṣḥaq …

  Recto

  1. [איש] שכל ̇ר חלפון הלוי ̇נ̇ר̇ו אוהבו הדורש שלומו
  2. יצחק ב̇ר יוסף ̇נ̇ע אבן גיאת2
  3. [...] עמדי ומן אטאל אל רבִ תעאלי בקאה פי
  4. [אעלי מראתב אלעז]3 כתב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבCUL Or.1080 J211

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Ḥalfon b. Netanel. Dated: Marḥeshvan 1452 Sel. (= October 14 - November 11, 1140 CE). (Information from …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 10J24.2

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Ḥalfon b. Netanel. Dated: Marḥeshvan 1452 Sel. (= October 14 - November 11, 1140 CE). (Information from …

  [ד13]

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. וצלת כתב חצרה אלשיך אלאגל אלסייד מולאי אטאל
  3. אללה בקאה ואדאם עזה ועלאִה ורפעתה וסנאה ועלוה
  4. וארתקאה ולא עטל מן גמיע אלכיראת סאחתה ופנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבBodl. MS heb. e 94/30

  Letter from Yeḥezqel b. Netanel ha-Levi, probably in Qalyūb, to his brother Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dated: Sunday, 2 Shevaṭ (1451 …

  1. אעלם מולאי אלאך געלת פדאִ[ה ...]
  2. אלאחרף עלי עגלה מן אלרסול [...]
  3. וצלת עלי גמלה אלסלאמה [...]
  4. אלדי יכצה ומבלגה אתִנא [עשר ...]
  5. אלתמן סתה ותלתיןִ וִר‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 30 recto
  • 30 verso
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S AS 175.147

  Small fragment of a letter from Ḥalfon b. Netanel, in Fustat or Cairo, to his brother Yeḥezqel. In Judaeo-Arabic. Dating: No later January 1136 CE, …

  TS AS 175.147

  1 לא אע[...]

  2 תעא[...]

  3 חאל [...]

  4 ענד [...]

  5 ודמ.[...]

  6 יכון [...]

  7 כת[...]

  [שוליים]

  (1) עלי.[...] (2) אן את.[...] (3) באלכאץ ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S AS 146.6

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria. In Judaeo-Arabic with several lines in Arabic script on verso. Dated: 11 Sivan [4901] AM, which is …

  1. וסמוהא וארתקאהא [ו]כִבִתִ [חסדתה ...]
  2. במא אנא גני ען אעאדתה ועלקת הדין2 [אלחרפין]
  3. לאנהי אליהא אן רבנו יהודה הלוי יזכר באלפי שלומות
  4. אקלע יום אלארבעא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מסמך משפטיT-S NS 320.1

  Legal testimony. Location: Aden. Dating: ca. summer 1131 CE. Fragment (upper right corner). The handwriting is very similar to that of the North African trader …

  1. ולמא אן וצלנא נחן גמאעה אלגרבא אלי עדן ווגדנא פיהא אחואל קד אתגיירת ואמור
  2. קד אנעכסת וגרת קצץ אן כתירה ממא לא ימכן אלקלב חפטהא לכתרתהא ות[ואת]רִהִאִ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S NS J212

  Letter of Hillel b. Ṣadoq Av Bet Din, Fustat, to Ḥalfon b. Netanʾel. Dating: probably 1132. Although only a small section from the beginning and …

  Recto

  1. בש̇̇מ רח̇̇מ
  2. קד עלם אללה מא נאלני מן אלשוק ואלוחשה ואלתאסף לפראק ח̇̇צרה
  3. מולאי אלשיך [... ח]ל[פון] השר2
  4. ה[...]

  Recto, right margin

  1. פאידה פינע‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 8J21.7

  Letter from Faraḥ b. Yosef b. Faraḥ, Alexandria, to Abū Saʿd Khalaf b. Sahl in Fustat. Dating: mid-eleventh century. In which the writer asks the …

  Recto

  1. תמאם כתאב מולאי אלשיך אבו סעיד בן נתנאל וקד כנת תרכת ענד מולאי
  2. אלשיך אלתיאב אלסקלי אלדי למולאי אלשיך אבי אלחסן בן ששון נ'ע' וקד סאלני
  3. סואל מו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מסמך משפטיT-S AS 172.68

  Copied in the handwriting of Ḥalfon b. Netanʾel, a very small section of a gaonic responsum in Hebrew and Aramaic containing a discussion of Babylonian …

  TS AS 172.68

  1. אין מִצטרפין [עד שיראו שניהם כאחד ̇ר יהושע בן קרחה]
  2. או̇מ אפילו בזהִ [אחר זה ...]
  3. במטלטלין דאמרי [נהרדעי בין הודאה אחר הודאה ובין הודאה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבF 1908.44U

  Letter from Yiṣḥaq Ibn Ezra, in Spain, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: before Nisan, probably of 1139 CE (Goitein and Friedman), or less …

  1. יאמולאי וסידי אדאם אללה עזّך ואטאל מדתך כתבתה ליל̈ה אלאחד
  2. ען שוק לא יעלמה גיר אללה תעלי וח̇צרתני סכאפה פי דלך אלשכץ
  3. אלדי פי עלמך אי̇צא ולעמרך פקד ק‮…

  4 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 13J22.33

  Letter from Abū Zikrī Kohen, in Fustat, to Ḥalfon b. Netanʾel (here called Abū Saʿīd b. Hibatallāh al-Dimyāṭī). Dating: 1132 CE. This short letter was …

  1. ב̇ש
  2. תדכרא מבארכה למולאי אלשיך
  3. אבו סעיד כתב אללה סלאמתה
  4. ודלך בעד מפארקתי לה וגדת
  5. כיאר לקאני פי אלטריק וקאל
  6. לי בקי לי חסאב פקלת לה ארגע
  7. אנא אופיך פרג‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבBodl. MS heb. c 28/22

  Letter from Abu Zikri Kohen, representative of the Merchants in Fustat, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Aden. Dated: Adar I 1448 Seleucid = January/February …

  Recto

  1. ̇ב
  2. כתאבי אלי ח̇צר̈ה מולאי אלשיך אלאגל אטאל אללה פי אלכיר
  3. בקאה ואדאם תאיידה וסעאדתה וסלאמתה ונעמתה
  4. ורפעתה וסנאה וכבת באלדל חסדתה ואעדאה ומן חס‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 22 recto
  • 22 verso
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 13J25.13

  Letter from Yiṣḥaq b. Makhlūf al-Nafūsī, in Broach, northwest India, probably to Maḍmūn b. Ḥasan/Yefet, in Aden. Dating: 1134 CE. The addressee is a dignitary …

  Recto

  1. ב̇שר̇ח
  2. קד עלם אלקדיס ̇גל ̇תَנَאَה מא י̇גדה עבד אלח̇צרה אלסאמיה אלריّיסיה אלא̇גליّה אלעאליה
  3. אטאל אללה בקאהא ואדאם עלוהא ועזהא ורפעתהא וסמוהא ו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 8J18.4

  Letter from Shelomo b. Maymūn, in Spain, to Ḥalfon b. Netanel. Consists almost entirely of polite expressions of longing and flattery. Dating: Probably 1138–39 CE. …

  1. יא מולאי וסידי ועמאדי ו̇טהירי ועתאדי אל עזיז אל קדר אל רפיע אל כטר
  2. ומן אטאל אללה בקאה ואדאם עלוה וצאן מן אלגיר חובאה כתבתִ אעזִ אללה
  3. קדרך עמא לא עז‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 12.66

  Letter from Shemuʾel b. Yiṣḥaq, probably in Granada, to Ḥalfon b. Netanʾel. Dating: summer 1138–spring 1139. Shemuʾel b. Yiṣḥaq might be from the Ibn al-Fakhr …

  1. [...] בן כבוד החכם הנכבד היקר
  2. [...] עליה שמואל בר יצחק
  3. [...] אל עמיד אל מפכם3 אל ̄גליל אל קדר
  4. אל רפיע אל שאן ואל עזיז4 פי ארפע מנאזל אל עז ואמנִע מ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיT-S NS J22

  Deed of release. Written and signed by Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: Middle third of Shevaṭ 1447 Seleucid, which is 15–25 January 1136 CE. …

  1. [... ] וִלא [ש]רט עליהא
  2. [ ]..הִא עליה טלב ען כُל ולא ען ̇גُז
  3. [ פי חי]וִתי ומן סאיר וُראתי בעד ופאתי
  4. [... ] תקנה וכתיקון חכמים מכל דר ומר וִמִכל דין‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מסמך משפטיT-S AS 145.2

  Legal document. Agreement between Ḥalfon b. Netanel ha-Levi and his partner Abū l-Faraj b. Abū l-Khayr. Location: probably Yemen. Dating: No later than Kislev 1442 …

  1 ויסלם2 אי̇צא לחלפון בר נתנִ[א]לִ הלוי דנן עדל אכר א[... פי]

  2 עידאב ענד אלוצול אן שאללה ובעד כרו̇ג דלך [...]

  3 יתבקא מן אלאעדאל סתה אעדאל געל לה ו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מסמך משפטיT-S 8.81

  Fragment of a partnership agreement in which one of the partners is Abū l-Saʿd Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi. Location: likely Lucena. Dating: likely beginning of …

  1. דפע אלרייס אלא̇גל אבו אלסעד ר̇ב חלפון החכם ה[נבון ... בן]
  2. החכם הנבון ̇ר נתנאל הלוי ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ל̇ר יוסף ב[ן ... מ̇תקאל]
  3. טריה עלי לתכון בידה עלי סביל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבT-S 13J14.21

  Letter from Ibn Barukh, in Almeria, to Ḥalfon b. Netanel. Dating: Probably end of summer 1138 CE. (Information from Goitein and Friedman, India Book 4; …

  1. לכבוד גדולת קדושת החכם הגדול החסיד העניו מרנא ורבנא חלפון הלוי בר כבוד גדולת קדושת
  2. מרנא ורבנא נתנאל ת̇נצ̅בה מלתזם אע̇טאמה ואכראמה אלקאיל בפצלה ברוך‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבT-S 13J14.1

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: 3 Sivan (4901 AM), which is 11 …

  1 עונך יארב1

  2 והו אן וגד אלסביל אלי כתב כתאב לסידנא אלנגיד פאנא

  3 אנפדה אליהא אן שא אללה ופי2 יומי הדא וצל פי̇ג מן אלמריה

  4 פמצית אליה ווגדת מעה כת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S 13J23.21

  Letter from Avraham b. Yiṣḥaq al-Andalusī ha-Levi, probably in Fustat, to his uncle Ḥalfon b. Netanʾel, in Alexandria. Dating: ca. February 1140 CE. Dealing with …

  1. עבדו ומתאוה ראותו
  2. אברהם בירבי יצחק הלוי
  3. בשמ רחמ ̇ז̇ל
  4. עזרינו בשם יי' עושה שמים וארץ
  5. אל יתן למוט רגליך ואל ינום שומריך: הנה לא ינום ולא
  6. יישן שומר ישר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבT-S 12.774 + T-S NS J470

  Letter from Yeḥezqel b. Netanel, in Qalyūb, to his brother Ḥalfon b. Netanel, in Alexandria. Dated: Friday, 7 Shevaṭ [4900 AM], which is 29 December …

  1. [...].ק[ו]ץ ועידאב וגיר דלך [...]
  2. [...].אליה אלשיך כלף ובעת.[...]
  3. רטלִא מצר[יא ...].ת אלקאלבין אלאכר נהתםִ4 [...]
  4. טלבתה פי מצר [ולא] קִ[ד]רת עליה א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיT-S NS 324.18

  Legal document written in A[den] or A[ydhāb], last third of Tishrei, 1441 Sel. (October 6–15, 1129). Concerns a business partnership with Ḥalfon b. Netanʾel. The …

  TS NS 324.18

  1. ע[...]
  2. לחִףִ מןִ אלסכנדריה [...]
  3. לעילא ועווّל עלי [א]ל[...]
  4. חלפון דנן דלך וא̇צטִרִ [...]
  5. בחית הו תחת ידה אלי חין סייר ב[ה]א ...[...]
  6. כ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבT-S 13J36.3

  Letter from Saʿdān b. Thābit Levi al-Baghdādī, Alexandria, to Avraham b. Muʿṭī, Tlemcen. Dated: 15 Iyar, probably 1139. The writer is known from two letters …

  TS 13 J 36.3 recto

  1.  ב̇ש̇מ ̇ר̇ח̇מ
  2.  תקדמת כתבי נחו ח̇צִ[רה מו]לאי אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם
  3.  תאיידהא ועלוהא ור[פעת]הִא וסנאהא וסמוהא וארתקאהא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבT-S 8J15.16 + ENA NS 7.1

  Letter from Yiṣḥaq b. ʿEzra to Ḥalfon b. Netanel. Dating: ca. 1128 CE. (Information from CUDL) Sefaradi-influenced hand. See Hebrew description below.

  1. ]אלספר [
  2. ]ן פכל מן יצדר מנה כאן ליס יחקק
  3. ספרך פאנא ארגב אליך יא מולאי אן כאן קד
  4. נפדת עזימתה עלי אלספר פטיר לי כתאבא
  5. מע אול צאדר מן הנאך בכאין פי אמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבT-S 13J17.22

  Letter from the physician Yaʿaqov, in Spain, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. In Judaeo-Arabic. Dating: between summer 1138 CE and March 1139 CE. India Book …

  1 אלשִיִךִ אלא̇גל אלחבר אלסיד2 אלאכמל אבו סעי[ד בן אל̇צמיאטי]3

  1. אטאל בקאَ מולאי וסידי [...]
  2. משתמלה ולא זאל מִ[...]
  3. יא מולא א̇תר וצולי סאלמאً בחמד אל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבT-S 13J18.19

  Letter from Yiṣḥaq b. Avraham Ibn ʿEzra, in Spain, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. In Judaeo-Arabic. Dating: after 1 Nisan 1139 CE. India Book 4 …

  1. יא מולאי וסידי ורב אלנעמה קבלי ..[... אטאל אללה בקא]ה וקרב עִלִ[י] אלמרִג[וב]
  2. לקאה במנה כתבתה יא מולאי ואנא [... שוק ו]תִוק אלי ח̇צרה מולאי אלעזיזה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבCUL Or.1080 J284

  Letter from Saʿdān b. Thābit al-Baghdādī ha-Levi, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1135 CE. Goitein identified the …

  1. בִשִ̇מִ [ר]ח̇מ
  2. וצל כתאב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלפאצל אלנביל אטאל אללה בקאהא ואדאם
  3. תאיידהא ועלאהא ורפעתהא וסנאהא וסמוהא וארתקאהא ותמכינהא וכבת
  4. חסדת‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבT-S 8J18.2

  Maybe Alexandria; End of 1139 - middle of 1140 Ḥalfon writes to Yūsuf Ibn al-Khāzin, one of the dignitaries of Almeria, Spain, and asks for …

  1. יא מולאי וסידי ואעלי עדדי ודכירתי לאבדי בעד כתב אלכתאב
  2. אתפקת חסבה וארדת תכמילהא עלי ידך ודלך אמר רסאלה
  3. וצלת מן אלדיין אלאגל רבי אלעזר בן אלקצבי מן ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבT-S NS 310.5

  Draft of a letter from Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, perhaps in Damascus, to R. Ḥiyya. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1145–46 CE. India Book …

  TS NS 310.5

  1. ובסוף המגלה הגדולה החמודה אשר בִחִ.[........ ע]מדתי
  2. על הענינים היקרים החקוקים על אודו[ת] אשר בִקשִהִ כִאִש עִמִוִדִ
  3. היקרה / וגזרתו הפני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבBodl. MS heb. c 28/12

  Letter of condolence from Saʿdān b. Thābit ha-Levi to Ḥalfon ha-Levi b. Netanʾel on the death of his niece. Alexandria, ca. 1141–45.

  2 תעתוקים

  תגים

  • 12 recto
  • 12 verso
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבT-S NS 216.37

  Letter from Ḥalfon b. Netanʾel, al-Andalus, to Yosef ha-Levi b. Meʾir Ibn Migash. Dating: probably Tammuz or Av 1138. Written on the fragment of a …

  Page 1, recto

  1. אשר כל [.....] יגידו שבחִיִוִ ג[... ]
  2. מקל תפארה משו. .ל.מת .[... וכולו]
  3. מחמדים ואין דור מלא חכמה [ללא חכמתו ]
  4. .ו..והו ירכתי תימן ל..[‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבT-S 13J13.10

  Letter from Yeḥezqel b. Netanʾel, probably in Qalyūb, to Ḥalfon b. Netanʾel, in Alexandria. Dating: after 22 Tevet = December 15, 1139 CE. Yeḥezqel updates …

  1. ב̇ש רח̇מ
  2. קד עלם אללה תבארך ותעאלי מא קלבי מן פראק
  3. מן אלאך אלעזיז אחיאה אללה וגעלני מן סו פדאה
  4. אללה תבארך ותעאלי ימן בגמע אלשמל בה עלי
  5. אפצל אלמחאב ב‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבT-S 13J13.12

  Letter from Yiṣḥaq b. Aharon Sijilmāsī, probably in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi, probably in Fustat. Dating: ca. 1142–45 CE. The sender reports that …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבT-S NS J84

  Alexandria; Probably about 1143-1145 ʿAmram b. Yiṣḥaq sends Ḥalfon a short greeting for Purim. Abu Al-Ma'ali wanted to help Abu Al-Fakhr, the son of Ḥalfon’s …

  1. שאכר תפצלהא
  2. עמרם ביר'
  3. בשמך רחמ יצחק ̇נ̇ע
  4. אללה ̇ת̇ע למען שמו יגעל הדא
  5. אלפורים ישועה ונסים עלי
  6. הדרת יקרת תפארת כבוד ג̇ד
  7. ק̇ד מ̇ר̇נ ור̇ב̇נ חלפון השר‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S NS J431 + T-S 8J14.22

  India Book 4 (Hebrew description below; English to come)

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבT-S 24.47

  Letter probably from Ḥalfon b. Netanel, probably in Fustat, to Yehuda ha-Levi. Dating: September 1140 CE. India Book 4 (Hebrew description below; full English to …

  Verso (recto as conserved)

  1. מגדל עוז שם יי וג'
  2. יאמולאי ומאלך נפסי וגאיה אמלי ומנאי אִןִ ..לִלִ.....אה יִגִדהא פי חאלה
  3. ואחואל לא יצלח לה ולא יתפק לִי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבJRL Series A 635

  Small fragment of a letter from Yosef b. Avraham, a merchant of Aden, to a certain Abū Saʿīd (likely Abū Saʿīd Ḥalfon b. Netanel ha-Levi). …

  1. [...]שִמִרִ[ ] וישועות קרובות ממהרים
  2. [...]שִמִחִוִתִ וגילות ושירים עם שאר כל הברכות האמורות
  3. [בעשרים וארבעה ס]פִרים יובלו יוכללו על ראש שרינו ואדירי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  סמי ספרותיT-S NS 226.166

  Notes in the hand of Ḥalfon b. Netanel regarding a sugya in Bava Metzia. Very possibly written during his stay in Lucena, Spain, 1138/39 CE, …

  TS NS 226.166

  1. [ול]קִחִ אותם מִיִדִוִ מקודם א..[...]
  2. אלגז[לה] הִפִיִרות ל.... לִלוקח אלדי א[...]
  3. חִולק[ין ...] סִוא דִיִךִ אלאמלאך אלדי אשתראִה ד[..‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבT-S Ar.7.11

  Fragment of a letter, written somewhere in Spain, to Abū l-Saʿd ha-Levi (i.e., Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi). Written in a typical, elegant Spanish hand. The …

  1 [...]3 ומן אטאל אללה בקאה פי אלעז אלאדום ואלסעד אלאלזם אלאקום

  2 [...] בִמנה ويمنه כתבתה4 יא מולאי ادام الله عزه עמא תעלמני

  3 עליה מן אלאנקטאע אליך‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מכתבT-S 12.285

  Letter from Ibn Barukh, in Almeria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. In Judaeo-Arabic. Dating: probably end of August 1138 CE. India Book 4 (Hebrew description …

  1. מע̇צמה אלמ̇גל לה אעזה אללה תע[אלי אסחק אבן ברוך]
  2. יא עמאדי אלאע̇צם וסנדי אלאכרם ומלאכי אלאקדם ועתִ[אדי אלאתם]
  3. וטודי אלאשם ונעמה אללה ענדי אלאסני אלא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבT-S 13J26.11

  Letter from a certain Yaʿaqov, probably in Lucena, to Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi, in Cordoba. Yaʿaqov, who is otherwise unknown, writes regarding a dispute with …

  1. יא מולאי אלאגל וסידי אלאפ̇צל אדאם אללה עזך ורפעתך קד ורדתני
  2. כתבך אלסארה אלמבה̇גה מן קרטבה ווקפת עלי מא ̇צמנתה פיהא
  3. ומא אכדת פי תביינה עלי מא ̇גהלתה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבBodl. MS heb. b 11/25

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in ʿAydhāb. Dating: after autumn 1131 CE. Mainly in Hebrew, with some Judaeo-Arabic. …

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. כי י' יהיה בכסליך ושמר רגליך מלכד1
  3. תרום [ידך] על צריך וכל אויביך יכרתו
  4. והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד
  5. והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך
  6. את‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 25 recto
  • 25 verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מכתבENA 3793.2 + T-S NS J402

  Letter from Yosef b. Avraham b. Bundār, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in India. Dating: Ca. 1134 CE. Concerning textiles, musk, and pepper …

  1. בִ[ש]̇מִ רחִמִ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלא[גל וכאן דלך] אִסִרִ [כתאב ורד] ואב[הג]
  3. כטאב ופד וקראתה מסִרִורא ותאמלתה גִ[דלא מחבור]א ופהמ[תה]
  4. וסרני עלם סל‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מכתבT-S 12.228

  Letter from Yeḥezqel b. Netanʾel, probably in Qalyūb, to his brother Ḥalfon b. Netanʾel in Alexandria, ten days after his previous letter (IB ח63). One …

  1. וצל כתב מולאי ואכי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה ועאפיית[ה]
  2. וסררת במא דל עליה בשמול סלאמתה ועאפייתה אללה
  3. ידים דלך עלי ועלי גמיע אלאהל ויגמלנא גמיע בִ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מכתבT-S 8J18.1

  Letter from Yiṣḥaq b. Barukh, Almeria, to Ḥalfon b. Netanʾel in Lucena. Dated: Monday 29 Av 4898 (August 8, 1138). The subject of the letter, …

  1. [מע̇צ]ם קדרך דא[ם] עזך אסחק בן ברוך
  2. יא סִיִדי אל אעלי ועמאדי אל אסני ועתאדי אל אופי ומעתמדי
  3. אל אסכי ויד אל דהר ענדי אל חסני ומן אטאל אללה תעאלי בקא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך