Search Documents

מסננים

72 תוצאות

 1. 1

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 75/11

  Legal deed drawn up in Damascus, September 1084 CE (25 Tishrei, 1396 Seleucid), both qiyum and shimush written by Shemuel ha-Nasi 'the third' b. Daniel …

  דיון אחד

  תגים

  • 11 recto
  • 11 verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבBodl. MS heb. e 101/18

  Letter from Zakkay b. ʿAzaryahu the Nasi to the community of Damascus. Only the introduction is preserved. This may be a draft that was abandoned. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 18 recto
  • 18 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S Ar.34.332

  Letter in Arabic script. Addressed to a 'brother.' The sender has recently traveled from Damascus to Cairo (ll. 5–6 where he describes the journey and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבYevr.-Arab. II 1448

  Letter from the Qaraite community of Damascus to the Qaraite community of Fustat/Cairo. Numerous senders are named. Date unknown. Written in Hebrew and Judaeo-Arabic. Deals …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבYevr.-Arab. II 1449

  Letter from an unknown writer, in Jerusalem, to Shelomo ha-Kohen and ʿOvadya Kohen, presumably in Fustat/Cairo. Dated: Thursday 24 Heshvan 5514 (עמדת), which is 1753 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבYevr.-Arab. II 1459

  Letter to Aharon Rofe in Damascus. In Hebrew and Judaeo-Arabic. The writer may be writing from Ṣanʿā (penultimate line of recto) where he has traveled …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S NS 329.858

  A very faded and damaged, barely legible, letter, mentions Damascus and a certain Zekharya b. [...]

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבENA 2556.7

  Letter addressed to the judge R. Yeshuʿa in Fustat. The sender's name may be legible: [...] al-[Iskan?]darānī b. Ibrāhīm. The sender asks the addressee "to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבYevr.-Arab. II 1456

  Letter from the Qaraite community of Damascus to the Qaraite community of Cairo. Dated: Wednesday, 10 Tammuz 5512 AM (ואתה על), which is 1752 CE. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S NS 226.188 + T-S AS 148.48

  Letter from ʿEli b. Hillel ha-Kohen to Berakhot b. Aharon. In Judaeo-Arabic. With a rudimentary hand and spellings. Mentions: 'al-rayyis'; how the sender's sister went …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבENA 2808.62

  Addendum to a letter. Addressed to a woman. The sender reports that after finishing the letter, al-Bazzāz al-Ḥajj arrived and insisted that the sender's son …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מסמך משפטיMoss. IIIa,1

  Bill of divorce. Probably a draft: although it is signed, there are interlinear corrections for the date and for the husband's name, and there is …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבYevr.-Arab. II 1410

  Letter from Yefet Fayrūz, in Damascus, to Eliyyahu Fayrūz, in Fustat/Cairo. In Judaeo-Arabic. Dating: Catalogued as 18th century. Needs further examination.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבYevr.-Arab. II 1419

  Letter from Sulaymān al-Skandarī, in Damascus, to his brother-in-law Faraj Allāh Ibn Fāḍil and his wife (the writer's sister), in Cairo. Written in Judaeo-Arabic. Dating: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבYevr.-Arab. II 1739 + Yevr.-Arab. II 1408

  Letter draft in Judaeo-Arabic. Perhaps intended to be sent from Fustat/Cairo to Jerusalem. Dating: Unknown, catalogued as 18th century. The writer reports on the money …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S 13J8.25

  Deathbed will by Yefet ha-Levi. Location: Probably Damascus. Dating: Unknown, but see verso. In which he dedicates one-third of an orchard and a house located …

  1. עש]רין וחד יומי בירח מרחשון שנת אלפא
  2. ] שנין לשטרות בדמשק מדינתא דעל נהרי
  3. ]אל כב ג מר ור יפת הלוי השר היק התלמיד
  4. ]ריה הלוי הז הנכבד הדר הלויים והודם‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 13J26.13

  Communal letter in Hebrew, from a city in Palestine (per Goitein and Mann) or Damascus (per Gil) to the yeshiva in Jerusalem (per Gil) or …

  ....

  1. [ ] שהמים בבורותינו
  2. וכשגרמו העונות וגברה יד הערביים לשלוט וישאו ראש עם
  3. פריצי המדינה וחשוביה //וזקניה// והשופט שהיה //בה// הנה הנקרא בן אכת אבו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA 3910.8 + T-S Ar.42.198

  Letter from al-Mufarrij b. al-Ḥusayn to his father Ismāʿīl(?). In part concerning a deposit (wadāʿa, line 8). Mentions travel to Damascus (ll. 10–11) and the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S Misc.28.149 + T-S Misc.28.58

  Letter from an unidentified sender, in Damascus, to a certain Peraḥya, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dated: 1468 Seleucid = 1156/57 CE. The sender claims that …

  Recto

  1. ] . . [. . . . . . . . . . . . . . . . כב ג]ד קד [
  2. השר הא]דיר שר הת[עודה(?) . . . . . . . . ח]מדת ה[ישיבה(?)
  3. מ]ר ור פרחיה [הח]בר המע[ולה
  4. ] לו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מסמך משפטיENA 4020.15

  Bill of sale for a house. Faded. Location: Damascus. Dated: Late Tevet 4874 AM = early January 1114 CE (beginning of second line one can …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבMoss. V,335.3 + Moss. V,335.1

  Two un-conserved letters, with no folio shelf mark allocated yet. One is a tiny note written on vellum, on which is a short note of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבENA 1269.49

  Letter, first part, flowery, from the Qaraite community of Egypt to that of Damascus. Mentions specifically Moshe Melammed Fayrūz, Binyamin Nasi, and Eliyyahu Nasi. Dating: …

  1. לקי
  2. שלומות עצומות ורמות מבורא העולם לבחירי אל בשכל טוב האל הנחילם
  3. עמודי ארץ בגדולה השם ית חננם והגדילם יסודי עולם בגבול נחמד האל
  4. הגבילם חכמי לב בתו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבENA NS 45.3

  Letter in Judaeo-Arabic. Dating: probably early 13th century. The writer complains that the Rayyis does not trust him to deliver letters for him, thus he …

  Recto:

  1. ומא כפא ען אלחצרה באן אלראיס אלאגל שצ יקע(?) ללממלוך
  2. אנה מא ותק בי אן יוגה אלכתב עלי ידי וסלמה/ם/ לר יוסף . . 
  3. וצייעהם תם אן אלממלוך תגאסר ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבJRL SERIES B 2288

  Small fragment from the beginning of a Judaeo-Arabic letter. Probably from a father to a son. The sender reports that [She]muel intended to travel to …

  1. ש[
  2. . . .
  3. אלדי אערף אלולד אלעזיז אלמ[ופק אלסעיד . . . . . . . . . . . . . . גמע אללה ביננא
  4. במנה וופצלה תע אנא . . [
  5. מע עלמך מא נחן פיה [. . . . . . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 2 leaves, verso
  • 2 / 2 leaves, verso
  • 1 / 2 leaves, recto
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבT-S 13J35.7

  On recto, an eloquent appeal by Avraham b. Yitrō, a learned merchant from Damascus who had lost all his riches. The letter includes a length …

  1. ישׁועות קרובה ברוב נחמות
  2. פדות מכל צרות וקושׁט ההבטחות
  3. תמיכת ההצלחות וכושׁר כל הברכות
  4. ביופי העטרות בשׁני העולמות
  5. ניתנת לך עם גודל השׁלומות
  6. אימיצת זר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 65/30

  Marriage contract from Damascus, 956, which records a marriage gift of 225 dinars (of which only 25 were advanced) and a dowry evaluated at 395 …

  1. ביום ב ב י יומין בירח ניסן שתא ה דשבועא דהיא שנת ד אלפין וז מאוון
  2. ושת י שנין לבריתה דעלמא בדמשק מדינתא מודי אנא ישראל חתנה
  3. בר מ יצחק סט להתנסבה להד‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 30 recto
  • 30 verso
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיCUL Add.3388

  Marriage contract of a ransomed captive woman, Damascus, possibly [10]82/3 or [11]82/3.

  1. [... חתן וכלה יבנו ויצליחו
  2. [... נ]תשעין וארבע שנין לשטרות בדמשיק מדינתא דעל נהרי אמנה ופרפר
  3. [...]הנעלה כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה והדרת אדוננ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  טקסט ספרותיMoss. II,107.2

  Small fragment of a Judaeo-Arabic historical chronicle mentioning al-Ḥākim bi-Amr Allāh, the governorship of Damascus, the appointment of a certain Muṭahhar (?) after him, and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבYevr. II A 546

  There are ~10 documents sharing this shelfmark. 546/9: Letter from the Qaraite community of Damascus (specifically Yosef ha-Kohen Khāṭir) to the Qaraite community of Fustat/Cairo …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מסמך משפטיYevr. III B 164

  Ketubba fragment (marriage contract). Location: Damascus. Dated: [.]101 Seleucid = [10]89/90 or [11]89/9 CE.

  1. [...].חתן וכלה יבנו ויצליחו............[...]
  2. [...מ]אה וחדא שנין לשטרות בדמשיק מדינתא דעל נהרי אמנה ופרפר מותבה רשותיה דאדוננ[ו...]
  3. [...]ראש ישיבת ג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבYevr.-Arab. II 1511

  Letter from an unknown writer, in Damascus, to his parents. In Judaeo-Arabic. Dated: Thursday, 25 Tammuz 5341 AM = 1581 CE (unless we are only …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מסמך משפטיT-S NS 320.108

  One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). …

  TS NS Box 320, f. 108, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 435-437 (Doc. #55) N.T. 04-03-89 (p) The Babylonian congregation of Damascus, 933 ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מסמך משפטיT-S 8.129

  Marriage contract (ketubba) concerning a wealthy and influential family. Dated: 18 Kislev [48]41, which is 1080 CE. (Gil thinks 4741 AM and 979/80 CE.) The …

  1. [...] דרחמנא
  2. [בי]רח כסליו בתמניי עשר יומין בה בשתא [...]
  3. [... ו]ארבעין וחד שנין לבריאתה דעלמא ב[...]
  4. [...]ה בר שמואל דמן מדינת דמשק ושכ[ן...]
  5. [... ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מסמך משפטיT-S 16.181

  Betrothal register (53c according to Friedman) between Hillel b. Aharon haLevi and Tāma bt. Yiṣḥaq. One of four fragments from the court ledger of the …

  1. בה בשבת ביד יום בחדש אדר השני שנה ג שלשבוע שנת עיבור ושנת ד אלפים ם

  צג שנים [לביריות]

  1. עולם בדמשק נתן חותם ערבון הלל הלוי בר אהרן דמן מעזיה על תאמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  סוג לא ידועYevr. II K 9

  Karaite ketuba from Damascus. The groom is Tosef Halevi b. Yehuda. The deflowered bride is Esther known as Zubaida d. 'Ovadyahu b. David.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מסמך משפטיT-S NS 224.45

  Fragment from the left side of a legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: [1]440 Seleucid = 1128/29 CE, under the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבYevr. II A 1854

  Long letter to Ishaq Noah b. Avraham in Kokizov. The writer is mentioning the communities in Jerusalem and Damascus, and referring to the observation of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבENA NS I.32

  Verso: Letter addressed to ha-Kohen ha-Parnas. In Judaeo-Arabic. This is a recommendation letter or a request to help the bearer, a young man from Damascus. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבT-S NS J195

  Letter from Ṣedaqa b. Yosef al-Muqaddasī, in Damascus, to Abū l-Faḍl(?) b. ʿAbd al-Sayyid b. al-Ḥasan(?) the physician (al-mutaṭabbib), in Fustat. In Judaeo-Arabic with the …

  Recto

  1. לו וצפת בעץ מא ענדי מן אלשוק לחצרתה
  2. מולי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם
  3. עזה ותאיידה ועלאה ורפעתה וסנאה
  4. ותמכינה וכבת אעדאה למא וסעה כתאב
  5. ול‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבT-S Ar.30.250

  Letter from a man to his father or teacher. On a bifolium. The first half is in Hebrew and the second half in Judaeo-Arabic. The …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבJRL SERIES B 3688

  Fragment of a letter to a Nasi. In Judaeo-Arabic. Dating: 13th century. Mentioning something that arrived from Damascus; something the writer sent with Yaʿqūb; Rabbenu …

  Verso

  1. ] . . י אלמולוי אלדאוודי . . [
  2. ] פי הדה אלאיאם פאללה תעא
  3. ]ן כדמתה וואצלנא הדה
  4. ]רה מן דמשק וקד סירתהא
  5. ] ואלמזונות קד ס[. . . .]א
  6. ע]לי יד יעקוב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מסמך משפטיBL OR 5534.1

  Calligraphic get (bill of divorce) dated the 19th of Kislev 1661 CE (5422) from Damascus. Moshe b. Avraham known as Ibrahim repudiates Malkah known as …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבENA 3140.2

  Letter from a woman, probably in Damascus, to her distant husband. Written in Judaeo-Arabic and some Hebrew. Dating: Likely ca. 14th or 15th century, based …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבJRL SERIES A 852

  Fragment of a letter in Hebrew from the second half of the 16th century, mentioning attempts to prevent a certain edict, in which R. Yosef …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מסמך משפטיT-S NS J283

  Marriage contract (ketubba) from Damascus, late tenth century. The dowry list includes a short garment of linen decorated with silver and golden threads, two shirts, …

  TS NS J 283, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 274-275 (Doc.(#28), N.T. 03-14-89 (p)Damascus, late tenth century

  1. [...].ב ע.[...]
  2. [... נ]צפ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבYevr.-Arab. II 1452

  Letter draft from the Qaraite community of Cairo to the Qaraite community of Damascus. In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown. Regarding a marriage-related legal case that reached …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבT-S NS 99.48

  Bottom of a letter in Ladino from Damascus to Fustat, addressed to Yosef Pisho (?) the student of Yiṣḥaq Ashkenazi (very possibly Isaac Luria). The …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מסמך משפטיT-S AS 146.66

  One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). …

  A

  1. [בש]שה יומין בירח ניסן שתה ג דשבועה ושנת ד אלפים ושש מאות ותשעים ושלוש [שנים]
  2. [לבריות עולם] בדמשק נתן חותם ערבון שמואל בן אברהם הפרסי על כיריה הב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מסמך משפטיT-S 16.181

  Betrothal register (53b according to Friedman) between Manṣur b. [...] b. Yiṣḥaq b. Saʿīd b. Pinḥas to Zahara bt. Yaʿaqov haKohen the scribe. One of …

  1. בה בשבת ביו יום בחדש אדר הראשון שנה ג שלשבוע שנת עיבור ושנת
  2. ארבעת אלפים ם צג שנים לבריות עולם בדמשק נתן חותם ערבון מנצור
  3. בן [...] יצחק בן סעיד בן פ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מסמך משפטיT-S 16.181

  Betrothal register (53a according to Friedman) between Biqa (?) b. Moshe known as Abu Kāmīl and Mimuna bt. Ḥasan. One of four fragments from the …

  1. [ב]חמישי בשבת בט ימים בחדש אדר הראשון שנה ג שלשבוע שנת עיבור ושנת

  ד אלפים ם צג

  1. שנים [[ל]] לבריות עולם בדמשק נתן חותם ערבון בקה בר משה הידוע אבו
  ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך