Search Documents

מסננים

19 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S 10J20.11

  Letter to Eliyyahu the judge from a female(?) relative in Alexandria, complaining about his treatment of her family. Early 13th century. (Information from CUDL)

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבCUL Or.1081 J4

  Letter in which a father writes to the teacher of his boys complaining about insufficient attainments and explaining their being late.

  1. בש רח
  2. כאטבת אלמעלם אדאם אללה עזה פי מעני אלולדין אחיאהמא
  3. אללה וסאלתה אן יזיד פי אלאהתמאם בהמא וכאצה אבי מנצור יש צו
  4. פימא יחפטה ויקראה ואן יכון יעיד‮…

  Recto

  In Y(our name,) O Mer(ciful) !

  I have written you before, most esteemed teacher, about the two boys — may God keep them alive — asking you to ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S 13J14.16

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the congregation of Alexandria from around the year 1025. The letter deals with complaints from the Palestinian congregation in …

  1. אל אחינו הקהל הקדוש הדרי[ם] בנוא אמון הסמוך אל ירושלם
  2. הזקנים והחשובים ובראש כ' קדו' מר' ורב' שלה החזן הראוי
  3. הרצוי להקראות בשם ייטיב אלהינו את שמו ב‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 16.3

  Recto: Letter by Sherira Gaon to a correspondent in Fustat, complaining about Egypt and the West's neglect of the Yeshiva. Beginning and end are missing, …

  Recto

  ....

  1.                                          האי]י בחורנו ומאדירי אבירי איתני הישיבה 
  2.        [      ]נו כי לישועת יוצרנו אנו מחוים ולביאת מ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבT-S 13J21.11

  Complaint submitted to the Nagid, quite possibly Avraham b. Maimonides (1205-1237), regarding Siba al-Faqusi who had interrupted the synagogue service. The writer apologizes for troubling …

  1. מצת פי גמ[לה
  2. מואסם עלי ופק מראדה וקצדה
  3. אלא אן] למא כאן יום שבת
  4. בראשית וקת אלקראה פי ספר
  5. תורה כאן תם שכץ זקן גריב קד
  6. אסתגד לה ולד וגרת אלעאדה אן
  7. ידע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבT-S 18J2.8

  Letter from Avraham Kohen. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 15th century. Reports on the complaint of a teacher from Ṣafad who had settled in Gaza, to …

  1. . . . .]. . . והו מקבל ואמא ק[. . . .]ל אן
  2. צל]טנא עליה צביאן אליהוד וחק אל
  3. תו]רה אלקדושה לם צלט עליה אחד ולא
  4. אדנת ולא וכלת ולא צדר מני פי חקה
  5. שי מן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 10J13.14

  Letter (copy) from pietist disciples in Alexandria to Avraham Maimonides, complaining about persecutions by their co-religionists, who prevented them from practising their prayer rites. (Information …

  1. נסכה כתאב
  2. חונה מלאך יי סביב ליראיו ויחלצם רבות רעות
  3. צדיק ומכלם יצילנו יי
  4. בעד תסטיר אלכתאב אלמעטוף עלי הדה אלאחרף
  5. קבל כתמה וצל מכתובה אלכרים אלמורך ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 10J15.7

  Letter from Daniel b. Azarya to Avraham ha-Kohen b. Yizhak Furat. Daniel is complaining that no letter had been received from Avraham for a long …

  1. שימהו ביר יצחק הכהן שר הקהלות זכרו לברכה גם יברך את כל
  2. קרוביו ואוהביו ודורשי שלומו נצח ענדי מן אלשוק אלי מולאיי אלשיך אלגליל
  3. האדיר והאציל שר העדה פ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבT-S 12.69

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to his father-in-law Abu'l-Faraj, asking him to write a letter to correct his daughter’s (Shelomo’s wife’s) behaviour, since Shelomo is …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבT-S NS 99.20 + T-S 16.30

  Fragment of a letter written by Daniel b. Azarya, probably in 1051. A complaint about harassment by the brothers Yosef and Eliyyahu ha-Kohanim, sons of …

  TS 16.30r

  1. [ ]ליה
  2. [ ]שול [
  3. [ ]אפכאם אליהוד שכוא
  4. [ ] אללה תעאלי ענה ואגנאהם כצמהם קד כאן ינזלה
  5. [ ] ערצה לשהואתה אלי אן בלגהא בי אללה
  6. [ ] מא אשך אן כא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבT-S 10J9.14

  Letter from Eliyyahu b. Kalev b. Leon, a Byzantine, to the Egyptian Nagid Shemuel b. Hananya. Written en route to Cairo, Eliyyahu complains of the …

  Address (verso)

  1. יובל לכבוד אדוננו ומרנו ורב[נו ש]מואל נגיד
  2. הנגידים ושר השרים רכב יש[ראל] ופרשיו
  3. עטרת ראשנו כליל תפ[ארתנו] מגדל עוזנו
  4. מני אליה בר כל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S 10J9.23

  Recto: Draft of a letter from Fustat to Daniel b. Azarya, concerning "tarima" - a room or apartment, made of wood, that was added to …

  1. בשמך רחמ
  2. מאל אב יהי עזרהו מאת שדי ויברכהו על יקימהו ועל כסא ישראל יעמידהו כימי השמים
  3. על הארץ הוא כב גד קד מרנו ורבנו אדוננו הנשיא דניאל הגדול בנשיא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S 10J17.21

  Letter from Awad b. Hanan'el in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat, in which the writer complains of hardships he has endured, and asks …

  1. כתאבי יא שיכי וסידי ומולאי אטאל אללה בקאה
  2. ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה
  3. לי מדה מא וקפת לה עלי כתאב אללה ת"ע
  4. יגעלה פי חיז אלסלאמה ויגעל ולדה
  5. וקד אנפדת‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבT-S 8J26.2

  Letter from the Karaite congregation of Alexandria to the leader of their community, complaining about the helplessness and dissolution of the community. (Information from Mediterranean …

  1. ישמרם וינצרם ויעזרם א. . . . . . מן גצר. . . .
  2. אלממלוך מתקבל אלארץ בין ידין סיידנא זאדה אללה שרף
  3. אן יא סיידנא לא תסאל מא נחן פיה ממאליכך אלקראין
  4. פי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S 18J4.3

  Letter from ʿIwaḍ to Peraḥya the judge. In Judaeo-Arabic and Hebrew, with the address in Arabic script and Hebrew. Written on a very long strip …

  1. ישלח עזרך מקדש
  2. גיר כאף ען מגלס כבו' גדו' קדושו
  3. מר' ור' אדונינו אור עינינו מחמד
  4. לבינו צניף תפארתינו פרחיה
  5. יברכהו צורו ויעזרהו יצרו ויהיה
  6. בעזרו וכן י‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מסמך משפטיT-S 8J6.8 + T-S 13J30.3

  Fragment of a Hebrew deed in which witnesses testify that Ezra b. Shemuel b. Ezra, the representative of the merchants, came to them to complain …

  ....

  1. ושיבדי[ל]וה מעדת ישראל והניחה
  2. מבארכה זאת דברינו והלכה אל שופט
  3. השופטים ולקחוהו הרגלים וביזת אתו
  4. והצרך לברוח מפניה והיא עומדת
  5. על דבריה ועל עזות ‮…

  Recto

  1. (1–2) What took place before us, we the witnesses undersigned on this document, on the month of Elul, 

  2. (3-4) 4994 AM (= 1034 CE) in Fust‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבT-S 8J28.7

  Recto: Letter in which a teacher complains about an unruly pupil. "Whenever I beat him, I do so excessively; but as soon as I begin, …

  1. צפרך טב ובריך אעלם בה
  2. אלמולי באן קד גלבת פי תרביה הדא
  3. אלצגיר אבו מנצור פלעל אן תקדר
  4. עלי מסאעדתי פיה פאנני אנה
  5. אדא צרבתה אסרף פי צרבה ואנה
  6. אדא צרבתה‮…

  Verso

  A good and blessed morning! I have to inform you, my lord, that I have not been successful in educating this boy, Abū Manṣūr. Perhaps you can ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 13J7.6 + T-S 13J22.6

  Letter of complaint to Avraham ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat (mid 11th century) about the Christian governor Ibn Gorgas, who built a church next to …

  1. י]נהלה בברכה מעולה ועוז
  2. ]לה ומנוי בסגולה ובוחר בתפלה
  3. ] רבנא אברהם הכהן זקן הבין והדיע
  4. ]שלים מאמץ ברכים כושלים
  5. יהי] האל צילו מכל צרה יצילו
  6. ]לו בחלקו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 10J12.24

  Letter in which a physician, probably named Abū l-Baqā', writes from somewhere outside of the capital to his son-in-law (?) Abū ʿImrān, probably in Fustat, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כי ייי יהיה בכסלך ו[שמר רגלך מלכד
  3. והסיר ייי ממך כל חלי וג [
  4. ואתה שלום וביתך שלום וג [
  5. תרדדת כתבי אלי חצרה אלולד אלעזי[ז . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך