Search Documents

מסננים

2 תוצאות

 1. 1

  מכתבT-S Misc.20.4

  Fragment of a business letter to Barhūn b. Mūsā b. Barhūn al-Tahertī from his 'brother.'

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבT-S AS 145.81 + T-S 13J23.18

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tāhartī, to Yeshuaʿ b. Ismāʿīl al-Makhmūrī (according to Gil) or to Nahray b. Nissim (Ben-Sasson) in Fustat. Mentions Abū Ibrāhīm …

  recto

  1. אן [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] בלגנא
  2. ען מ[. . . . . . . . . . .‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך