Search Documents

מסננים

20 תוצאות

 1. 1

  מכתבJRL Gaster ar. 231

  Letter in Arabic script. Fragmentary. Includes the phrase "al-dukhūl ilā awsāṭ al-bilād" ("entering into the heart of the country"), then refers to Byzantium (bilād al-Rūm).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מסמך משפטיT-S NS J69

  Legal document containing a request for a poor blind man and in the continuation, mentions a dispute with someone who had traveled between Byzantium and …

  1. נעלם אלמולי אן רב האדא אלשי
  2. רגלן פקיר אעמא נזל בה אלזמאן
  3. בעד נעמה אעמל מעה לשם
  4. שמים ואלכצם לו אראד אלמגי
  5. גא וסאפר מן בלאד אלרום אלי אלגרב
  6. ומן אלגרב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבT-S 12.394

  Letter in Hebrew by a bibliophile from Byzantium, whose family name is Pinhasi, to a scribe in a provincial town in Egypt, named Perahya (probably …

  1. בשמ רחמ
  2. בחרתי האחות בחיבוק המ/מ/ . . ה באזורי
  3. תושיה האחוז בקדשם . . . . טר . סי המוצג
  4. להצפן ומ/ו/שלב בדיבור מיתרי הפרכת והסיפור
  5. זה זכה בו להיעדף בב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבT-S 20.84

  Letter from one community to another (possibly from Byzantium to Egypt). On parchment. In Hebrew. Large but extremely faded. Appealing for assistance on behalf of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבMoss. II,102.1

  Fragment of a business letter in Judaeo-Arabic to Abū Isḥāq Ibrāhīm (?), mentioning someone who died in Balad al-Rūm and licorice (sūs). The handwriting is …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מסמך משפטיT-S 16.374

  Marriage contract (ketubba). One of the very few Byzantine ketubbot to have survived. Location: Mastaura, on the Meander River (in Asia Minor). Dated: Friday, 4 …

  (recto)

  1. בשישי בשבת לירח ניסן בארבעה ימים בו בשנת ארבעת
  2. אלפים ושבע מאות ושמנים ושתים לברית עולם למיניין
  3. דירגילנא לממנא ביה במדינת מסטורא הסמוכה לינה‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבT-S 13J24.11

  Letter from Alexandria relating to Jewish prisoners from Byzantium who were brought to Egyptian ports. Detailed summary in Mann, Jews, vol. 1, p. 91. Recto: …

  1. אל האיש החושק עשות רצון הש[ם] . . .
  2. היושבי במרומים למען קרית ש . . . [מר]
  3. ור אפרים החבר בסנהדרין גדו[לה] . . .
  4. במסלוליו שיהי רצון אלהיו לחיות . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבT-S 12.179

  Letter sent from Saʿd, in Egypt, to his son-in-law Aharon, in Seleucia in Byzantine Asia Minor. Saʿd had believed his son-in-law to be dead, killed …

  1. בשמ רחמ
  2. שלום רב לאהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. שלום טב מריבונא טבא דמיטוביה מטיב לעלמיה ושלומות
  4. כנהרים כלם יחולו על ראש כב ג קדש מר אהרן החבר
  5. וכל הנלו‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבBodl. MS heb. a 3/28

  Large letter from "the two congregations" of Alexandria to the Palestinian community of Fustat, and particularly to Efrayim b. Shemarya, regarding fundraising for the ransom …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 28 recto
  • 28 verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבCUL Add.3335

  Letter from a Jewish notable who had previously been minister of finance in Egypt, seeking assistance from the Jewish community in Constantinople. This very long …

  Recto (second page):

  1. אמר ייי עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדו וכל וג
  2. גואלם חזק ייי צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען וג
  3. עשה צדקות ייי ומשפטים לכל עשו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  סוג לא ידועDK 36

  There are 32 folios sharing this shelfmark. See individual PGPIDs for more information. Most of it consists of a notebook, probably belonging to a Byzantine …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבT-S K25.85

  Letter from a man to his brother. In Judaeo-Arabic, in a lovely hand. Dating: 11th or 12th century. Refers to the addressee's pilgrimage the preceding …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבT-S AS 152.360

  Recto: Letter in Hebrew. Dating: early 13th century, based on the mention of the Judge Anaṭoli in the penultimate line. The sender is apparently a …

  recto

  1. לה [ ]ר למה הינח?[ ]ישר[ ]

  2. והלכ[ה] אחרי אלי נכר ענתה ואמרה

  3. לי גרם המזלי הביאני עד הנה

  4. ואני אמרתי לה תחזור לייחוד השם

  5. אמרה לי ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבENA NS 2.13

  Important business letter sent from Alexandria to Fustat by a Maghribi merchant named Nissim who, coming from al-Mahdiyya, had arrived in Alexandria at time of …

  1. . . . .] מן . . . .[.]. . . .ון א[. . . .]לון מן ג דנאניר אלתוב . . . . . .ן ונצ.[. .
  2. . . . . . . . . . . . . . .] דינ אלתנא אלי כ דינ [.]. .ע[.]ל.‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 4
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבT-S Ar.53.37

  Letter from a blind man in Salonica to his son Ismāʿīl in Egypt. In Judaeo-Arabic. Written on vellum in a scholarly hand. The first page …

  Page B

  1. מע צביה [[נ]] צגירה ולהא חט ואיצא אליהוד מא
  2. יתחשוני ומא ענדי שי נכרג בה אליכם ואנא פי
  3. ג נפוס ואכשא אן נתקל עליכם ואכתר מא
  4. בשרתמוני אנכם מא ת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבT-S 12.338

  Letter from Yeshu'a ha-Kohen ha-Ḥaver, an official in Alexandria, to Nahray b. Nissim. Yeshu'a writes to raise money to free three Jews held by Italian …

  recto

  1. שלום אבירנו נכבדנו כק מר ור נהראי פאר התלמידים

  2. וכתר הנבונים ירבה אלהינו השוכן מרום לנטות

  3. עליו חוט חסדו יומם ולילה כי עמו שירו לפתוח

  4. לו‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבENA 2744.2

  Letter from Ṣadoq (b. Shemuel or b. Yehuda) Ibn al-ʿAmmānī, in Alexandria, to Moshe b. Ghulayb (aka Ḥalfon?) ha-Kohen ʿAyn ha-ʿEda Paqid ha-Soḥarim etc., in …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבT-S 13J9.4

  Letter from Shimʿon b. Shaʾul b. Yisraʾel ha-Ṭulayṭulī, in Jerusalem, to his sister Ballūṭa in Toledo. Dated at the last line: the month of Marḥeshvan …

  1. בשם רם ונשא
  2. כתאבי אליך יאכתי וחביבה קלבי אטאל אללה בקאך ואוזעני שכרך ואגמע ביני ובינך
  3. פי הדא אלקדס אלמקדס ברחמתה וקד תקדמת לי אליך כתב עדה ולא אעלם‮…

  Recto

  29. Regarding Ibrāhīm b. Fadānj and Ibrāhīm b. al-Harūnī, they arrived in 

  30. Jerusalem from the Christian lands (bilād al-rūm: Byzantium) a‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבT-S 13J21.17

  Letter from a physician in Silifke (Seleucia) to his sister's husband, presumably in Fustat. Dated 21 July 1137. "The Emperor John II Comnenus was on …

  Recto:

  1. אישה כי תזריע ושאן . . . ן
  2. דכר כמא כתבת אליך פיוט עמלתה עבראני ולעלה יצל
  3. קלת פיה יוחברו עצמי עם זקיני ותראה לי רביה בן זקונים
  4. ולעל ימן אללה ‮…

  In a Hebrew poem, composed by me, which I sent to you - I hope it will arrive - I  said: "Let my limbs be joined to my aged husband, and fruit will ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך