Search Documents

מסננים

280 תוצאות

 1. 51

  מסמך שלטוניT-S AS 176.257

  Recto: Receipt relating to the tax farm of Abū l-Ḥasan b. Wahb written by Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ, the cashier, and registered by the Office …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מסמך שלטוניT-S AS 178.233

  Receipt relating to the tax farm of Abū l-Ḥasan b. Wahb written by Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ, the cashier, and registered by the Office of …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך שלטוניT-S Ar.34.89

  Receipt relating to the tax farm of Abū l-Ḥasan b. Wahb written by Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ, the cashier, and registered by the Office of …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S AS 152.8

  Recto: Bottom of a letter in Judaeo-Arabic. The sender asks how the capitation tax (al-jāliya) promises to be this coming year. The sender seems to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבT-S 12.533

  Fragment of a letter from a mother in the Maghreb to her merchant son in Fustat. The beginning of the 11th century. Including information about …

  recto

  1. ] בקאך [אל]לה יאבני אני פי שגל קלב מן שוקך [ 
  2. ] וכאן מ[א] צדרה אלי וקת מגי אלמראכב פכאן עלי דלך [ 
  3. אד לם תגי אנת בכלאמתך מעהם וקת סמעת במסירה‮…

  recto

  1. …ייתן לך אלוהים אריכות ימים, בני, יש לי עוגמת נפש מרוב געגועים אליך… 
  2. …לא שלח אותו עד הזמן של בוא האוניות, והיה על זאת…
  3. כי לא באת אתה, כפי שא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך שלטוניJRL Gaster ar. 262

  Fiscal (or other?) receipt. Arabic writing, Coptic numbers.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מסמך שלטוניENA 2747.16

  Field-guide to taxation. Parts of two paragraphs. Written in a large, calligraphic hand. Collesis joint, suggesting it was once a longer rotulus, but also holes …

  Recto

  1. [... الوقـ]ـت الذي جرى الرسم باستفتاح الخراج فيه قدم استخراج  
  2. …[نجـ]ـم من نجوم هذه السنة وما لعلّه يتاخر من مال الابواب في وقته وجمـ[ـيع الـ‮…

  Recto

  1. [ …(if ... at the tim]e when the levying comes at the beginning of the kharāj (cycle, i.e., the fiscal year), the collection is moved forward‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. f 56/13–19

  Copy of a story about the edicts against the Jews in Baghdad and how they were saved. Dating: ca. 1120 CE. The scribe reused numerous …

  Recto

  1. פראית אלצביה עלי אפעאל אבוהא (!) 
  2. אלצום ואלצלוה ואלצדקה פאעתרץ' 
  3. עליהא אלזיגה פאמתנעת וקאלת
  4. מא אגיר מא אנא פיה לאן אלזיגה
  5. תשגלני ען הדה אלאשי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 14 recto
  • 14 verso
  • 15 recto
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבBL OR 5566C.5

  Letter from Ṣadaqa to the Abū l-Najm the Parnas, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The sender announces his intention to travel to Sicily (in "Bilād al-Rūm") …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבMoss. IV,14.3

  Letter of appeal for charity. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Interesting format: the opening praises are written in large blocky Hebrew, with the remaining content in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבMoss. Ia,12.1

  Letter from Shelomo b. Yehuda Gaʾon (in the hand of his son Avraham) to Egypt. Mentions oppressive laws and heavy taxes and punishments and requests …

  ....

  1. ומו[
  2. זוכרי[ם
  3. עם ב[
  4. שכינת עו[לם
  5. ישמרו צורנ[ו
  6. אשר עלינו וטוב [
  7. אוכלים אותנו ח[יים
  8. עליהם חוקים חקו[קים
  9. תחלה המס הכבד אש[ר
  10. והעונש אשר לשום ל[
  11. העיר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיENA NS 77.254

  Notes for the drawing up of a deed of sale for a slave. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe? One of the parties is …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך שלטוניL-G Ar. II.79

  Capitation tax receipt for Sulaymān al-yahūdī b. Mūsā al-yahūdī al-Mutaṭabbib (?). Dated 24 Dhū l-Ḥijja 524 AH (1130 CE). Not authenticated at the top by …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבDK 123f

  Letter from Avraham b. Shelomo b. Yehuda perhaps to Efrayim b. Shemarya. In Hebrew. Complains about a Coptic kātib (הסופר הערל, lit. "the uncircumcised scribe") …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  רשימה או טבלהBL OR 5549.8

  List of prisoners imprisoned for nonpayment of the capitation tax. Fragmentary. twenty-four names preserved, with sums representing the amounts still due, to be provided by …

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S Misc.25.22

  Letter from Simḥa ha-Kohen, probably in Alexandria, to Abū l-Majd, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th century. After many nice phrases, the body …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.17

  Receipt for tax dated 701 (1302)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.10

  Tax receipt, Fatimid, possibly for the year 414? 11.5 x 10.5. NB: There is a discrepancy between the numbering of the manuscripts and the photos; …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 00000001.tif
  • 00000002.tif
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך שלטוניPUL Garrett Additional 20.1

  Possibly a tax receipt or an order of payment. Two endorsements, end of Dhū l-Qaʿda of the year 403 (?) 6x8 cm, verso blank. Item …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבT-S AS 132.237

  Letter fragment (lower right of recto, lower left of verso) in lovely handwriting. Mentions the capitation tax, hunger, and charity. On verso a woman seems …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבENA NS 68.6

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. The writer reports on receiving authorization (al-ʿalāma) to collect the kharāj tax from the official in charge of estates (ʿāmil al-mawārīth). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מכתבT-S 13J21.10

  Recto (secondary use): Late letter in Hebrew to R. Shelomo ha-Sofer from "your wife Dona Soro (=Sara?) and your daughters Reina and Raḥel and your …

  Recto

  1. שלום רב וישע יקרב למורי ואדוני אור עיני ועטרת
  2. ראשי אדוני אישי כבוד ר שלמה הסופר יל קבל
  3. רוב שלום מאדון השלום ומני דונה סורו זוגתך
  4. ובנותיך ריינ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מסמך שלטוניT-S Ar.40.161

  Recto: Arabic-script document containing several sections. The lower part may be a tax receipt for a sum received from Zuhayr b. [...] from the ḍamān …

  דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  רשימה או טבלהT-S 8J41.13

  Census for the capitation tax. List of male persons with consecutive numbers over the names. First complete no. visible is 19, but some names are …

  1. בו סעד בן [
  2. אולאד נביקה אבו ע.[

  יט ך

  1. יחזקאל זהרה אסחק כהן כרים בן [

  כג כד

  1. וסרור בן גוית אבו [[עמר צבאג]] אבו אלכיר טיב? אם ב..

  כה כו כז

  1. תנא ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מכתבCUL Or.1080 J88

  Letter at one point thought to have been sent from Cairo to Bilbays containing a request to contribute to the capitation tax of a poor …

  1. . . .] כגק מר ור אלישע [. . . . . . . .
  2. הלויים הירא שמים הנדיב יברכו צורו
  3. ויעזרו ויגן בעדו ויזכהו לראות
  4. שמחת חמודו ותורתו ואריכות ימיו
  5. אמן סלה     ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מכתבMoss. VII,159.1

  Letter from a retired old Alexandrian merchant to a friend in Fustat. One side is a letter in Arabic script and the other side is …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מסמך משפטיAIU VII.E.232

  Legal document in Hebrew. Location: Rashīd (Rosetta). Dated: first decade of Kislev 5454 AM = November/December 1693 CE. Apparently concerning the acquisition of a tax …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מכתבT-S 13J6.30

  Letter from Yosef to Abū l-Fakhr asking him to help contest his obligation to pay the capitation tax of his brother, who was missing in …

  1. בשם אל עולם יתברך נצח סלה
  2. שארע מן כאדמהא יוסף לכ גד קד מר ורב השר הגדול
  3. בעם ייי צבאות הנדיב והשוע שהוא עשה כמה חסדים
  4. וטובות בסתר ובגל[וי מ]ולאי אלא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מסמך שלטוניT-S AS 184.45

  Receipt relating to the tax farm of Abū l-Ḥasan b. Wahb written by Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ, the cashier, and registered by the Office of …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מסמך משפטיT-S 8J10.17

  Husband who intends to travel abroad allocates 20 dirhams per month, namely, five per week, for his wife, plus some wheat, the 20 dirhams to …

  1. חצר אבו אלפרג בן גזאל אל
  2. קיסראני אקני מן רוחה טאיע
  3. גיר מגבר אנה יקום ל[זוגתה
  4. אם אולאדה פי כל שהר בכ
  5. דרהם כל אס //ביע// ה דראהם וובתין(!)
  6. קמח טייב ו‮…

  Recto

  1. Abual-Faḍl, son of Ghazal the Alexandrian, came

  2.  And obligated himself with a qinyan of his own free will

  3. And not under duress, (so) tha‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מסמך שלטוניT-S NS 306.137

  Recto: Bottom of a letter (official letter?) in Arabic script. Verso: Tax receipt issued by ʿArafāt(?) b. al-Naqīb the silk tax farmer (ḍāmin al-ḥarīr) to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מכתבJRL Series B 4089

  India Book, II,21a (JRL Series B 4089) and II,21b (T-S AS 151.222). Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. …

  JRL Series B 4089 verso

  1. .....[....................
  2. אלתמן גפד וצח וזן אלגוניה אלאכרא
  3. בהארין גיר סבעה ארטאל סער ה מ
  4. אלתמן ט פ דינ ולה מן תסלים יאקות ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבT-S Ar.30.163

  Letter in Arabic script. The sender is a man from Alexandria who was forced to flee from that city because he was unable to pay …

  1. ] سيدنا حفضه الله تعالا ان رجل من اهال
  2. اسكندرية ان له عشرة ايام بلمشي هو وابنه
  3. ضلموه في ابنه طلبو يوزنوه وما جله(؟) واحتجت احدنا
  4. وهربت ولم املك خرو‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבBodl. MS heb. d 66/135

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Makārim al-Kohen, possibly in Qalyūb. In Judaeo-Arabic. Urging him to collect money to pay the capitation tax of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 135 recto
  • 135 verso
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מכתבBodl. MS heb. d 66/40

  Letter from Avraham b. Abī l-Ḥayy, in Alexandria, to his brother Mūsā, presumably in Fustat. Dating: ca. 1075 CE, several months after the death of …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 40 recto
  • 40 verso
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מכתבBodl. MS heb. f 107/53

  Letter of appeal for charity. In Judaeo-Arabic. The writer needs help paying the capitation tax (jāliya). The addressee had previously said something about talking to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 53 recto
  • 53 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מכתבAIU VII.E.165

  Letter fragment to a certain ḥaver ("... ba-sanhedrin gedolah...") describing the writer's financial distress. He also provides a recommendation for the bearer of the letter, …

  Recto

  1. ] תורה בר הדרת יקרת
  2. החבר] בסנהדרין גדולה החכם והנבון
  3. ] זלהה אנה לה אליום פי אלבלאד
  4. ] פסיקה ולא פי רסם מן אלציבור
  5. ] . ה אלפנא ואלגלא כאן ודין ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מסמך שלטוניENA 3971.13

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מסמך שלטוניENA 3945.8

  Tax receipt, late Fatimid, for the jizya payment of a Jewish person (name difficult to read), with registration mark - 'al-ḥamdu lil-lāh al-wāḥid al-ḥaqq', praise …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מסמך שלטוניENA 3971.14

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 41. 91

  מסמך שלטוניENA 3971.15

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 42. 92

  מסמך שלטוניENA 3971.16

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 43. 93

  מסמך שלטוניENA 3971.17

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 44. 94

  מסמך שלטוניENA 3971.18

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 95

  מסמך שלטוניENA 3971.19

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 46. 96

  מסמך שלטוניENA 3971.20

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 47. 97

  מסמך שלטוניENA 3971.21

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 98

  מסמך שלטוניENA 3971.22

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 49. 99

  מסמך שלטוניENA 3971.24

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 50. 100

  מסמך שלטוניENA 3971.31

  Very tiny note in Arabic script, in the same type of hand as many of the early 5th/11th century tax receipts. Some contain the mystery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך