Search Documents

מסננים

689 תוצאות

 1. 551

  מכתבT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 552

  מכתבT-S 13J27.11

  Letter from Yehuda b. Aharon Ibn al-ʿAmmānī, in Alexandria, to Abū l-Majd Meir b. Yakhin ("the Glory of the Cantors and their strength"), in Fustat. …

  Recto

  1. בשמ' רחמ' מן שאכר תפצלה יה[ודה]
  2. וצלת כתב מולאי וסיידי אלשיך אב[ו למגד]
  3. מאיר החזן ירום הודו ויגדל כבודו גמע אללה
  4. אלשמל בנטרה אלשריף אמן אלהי א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 553

  מכתבMoss. VII,138.2

  Letter fragment from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In …

  1. וצל כתאבך יא מולאי אטאל אללה] בקאך ואדאם תאיידך ונעמאך ומן חסן
  2. אלתופיק לא אכלאך וכאן לך וליא] פי גמיע אמורך פכאן אגל ואצל וצל ווארד
  3. ] תעטים לקדרה [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 554

  מכתבMoss. VII,182

  Letter from the cantor Yedutun ha-Levi, Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub. Narrow strips were torn from both the left and right …

  Recto:

  1. בש רח
  2. ותגזר אומר ויקם לך
  3. כי ייי יהיה בכסליך
  4. לא יאונה לצדיק כל און
  5. לא תאונה אליך רעה
  6. בש[וט ל]שון תחבא ולא
  7. תירא משוד כי יבוא
  8. השלך על ייי יהבך ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 555

  מכתבT-S 8J17.7

  Letter sent to Abū l-Barakāt Ibn Shalīda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer calls the addressee 'my uncle' (ʿammī). The purpose of this letter is …

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי אעלם בה חצרתה אן וצל אלי ענדי אלחזאן אבו סחק ודכר לי אנך
  3. פי חאל אן צעב מן אלוגע וקלי (=וקאל לי) פי גמלה חדיתה אנך קלת לה
  4. א]נני מא . ק ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 556

  מכתבT-S AS 145.6

  Letter from Mevorakh b. Natan ha-Ḥaver (judge in Fustat, 1150–81) to Shabbetay b. Avraham (judge in Minyat Zifta, 1135–78). Concerning (1) a muqaddam who has …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 557

  מכתבCUL Or.1080 J31

  Letter from a man from the land of the Persians, who, after the loss of his fortune, had come to Egypt to seek a post …

  Recto

  "For the Lord will be your trust; He will keep your feet from being caught"(Proverbs 3:26). 

  "The Lord will guard you from all harm; He will g‮…

  תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 558

  מכתבCUL Or.1080 J113

  Calligraphic family letter, sent from Giza, containing many names and detailed instructions. Dated to the 13th century. (Information from Mediterranean Society, I, 423, and from …

  1. יגמע אלשמל בה קריב גיר בעיד פי כיר ועאפיה
  2. אן קד וצל כתאבך מע אבן אלגלאגלי ושכרנא אללה תע
  3. עלי עאפיתך ופהמת מצמונה וקראה נגם אלדין ענדי
  4. פי אלגיזה וכת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 559

  מכתבT-S 8J22.31

  Letter, likely sent to Abū l-Majd Meir b. Yakhin, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: 1216/17 CE (1528 Seleucid). The writer urges the addressee to come …

  verso

  1. אדאם אללה [עז]ך וקרב אלאגתמאע בך אן לי מדה שהרין לם יגיני מנך כתאב
  2. ואשתגל קלבי לדלך ולמא גא כתאבך אלי אכוך הלאל הדה אלגמעה ונפדת
  3. לואלדתך . . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 560

  מכתבBL OR 5542.20

  Letter from Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makhmūrī (Alexandria) to Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1060. The writer is interested in buying tin because it is in …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 561

  מכתבT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מ‮…

  Recto

  1. "May the Lord answer you in time of trouble, the name of Jacob's God keep you safe" (Psalm 20:2). 
  2. "May He send you help from the sanctuary, ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 562

  מכתבT-S 8J26.19

  Letter from the wife of Baṣīr (or rather Nuṣayr) the bell-maker (al-jalājilī) to the Nagid David II Maimonides, asking him to help return her husband, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. אל מושב אדונינו נגידנו דוד ירום הודו ויגדל כבודו
  3. אלממלוכה
  4. זוגת נציר
  5. אלגלאגלי
  6. תקבל אלארץ ותנהי אן פי חלקהא
  7. תלאת אטפאל וזוגהא קד הוי א‮…

  Recto

  1. In your name, You Merciful.

  2. To the high Seat of our Lord the Nagid, may his splendor be exalted and his honor great.

  3. The maidservant

  4. t‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 563

  מסמך משפטיT-S Ar.34.94

  Recto: Court record in Arabic script. Regarding a surgical operation by a physician. Nāṣir b. Jibrīl asks the Jewish physician Makārim b. Isḥāq to perform …

  Recto

  1. حضر الى مكارم بن اسحق بن مكارم اليهودى المتطبب

  2. ناصر بن جبريل وصحبته ابنته لصلبه المسماة ستيت

  3. وفى عينها اليسرى كمنة وسأل الطبيب

  4. المذكور‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 564

  מכתבT-S 8J27.17 + T-S 10J12.11

  Letter from a woman to her brother in Fustat expressing her loneliness. She gives advice regarding the recipient's relationship with their other brother. "You know …

  Recto. T-S 8J27.17

  1. בשמך רחמנ
  2. כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל
  3. אללה בקאך ואדאם עזך ונעמאך ומן חסן תופיקה

  T-S 8J27.17 and T-S 10J12.11

  1. לא אכל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 565

  מכתבT-S 13J22.24

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Jerusalem, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Abū Zikrī reports that his masters, the princes al-Malik …

  Recto

  1. ודכר אלמולי ען אלבקיאר אנה קד אפדאה
  2. וטלב יסיירה פלא תסיירה אצלא פאני
  3. כנת פי מרצי אעול המכם בעד אלמות
  4. כיף יכון חאלכם אדא וצל אליכם מלבוס
  5. ולדכם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 566

  מכתבT-S 10J14.11

  Letter from Makhlūf b. Musa ibn al-Yatim, Alexandria, to Abu Yiṣḥaq Avraham b. Yahya Fasi, Fustat. The main part of the letter is an apology …

  Recto

  1. ק]ד עלם אללה סבחאנה מא עז עלי ספר חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  2. א]טאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וכבת חסדתה ואעדאה
  3. אלדי לם] נגתמע בה וסבבה אני מן אל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 567

  מכתבDK 230.3 (alt: XIX)

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Netanʾel b. Yefet regarding goods sent by Ḥasan b. Bundār. Location: Alexandria. Dating: 1094–97 CE. ʿAmram mentions his ophthalmia …

  II, 6 Verso:

  1. בש רח
  2. כגק מרנ ורבנ נתנאל ישמרהו שומר ישראל ויהיה בעזרו
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה
  4. ונעמתה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שדי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 568

  מכתבBodl. MS heb. c 64/8 + Bodl. MS heb. c 64/9

  Letter in Hebrew dated 1766/67 CE (527 = וה(י)כינו את (אשר) יביאו) from the Jewish community of Safed to the Jewish community of Pisa, begging …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 569

  מכתבAIU VII.A.18

  Letter from a man entitled “segan ha-yeshiva” to Aharon the Cantor. Dating: Possibly ca. 1035 CE, based on Goitein identification of the addressee with Aharon …

  Recto:

  1. סגן הישיבה
  2. מ׳ר׳ אהרן החזן תשא ברכה ושלום
  3. נאלני מרץ צעב ואנא אלי אלאן פי בקיתה
  4. מא אקדר אנהץ ואללה גל וע׳ אלמחמוד
  5. ברוך גומל לחייבים טובות ומע ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 570

  מכתבT-S Ar.39.9

  Letter from a sick man to a physician. In Arabic script. The verso is written at 90 degrees to the recto, which is unusual, but …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 571

  מכתבT-S 13J35.15

  Letter from Abū l-Faraj and his son Abū l-Majd in Bilbays to Eliyyahu the Judge (who is the cousin, ibn khāl, of Abū l-Faraj). They …

  Recto

  מן ענד ממלוכה אבו אלמגד וואלדה אבו אלפרג

  1. בשמ׳ רחומ׳
  2. כתאבי אלי אלאך אלשקיק אלריס
  3. אלפאצל אדאם אללה סעאדתה
  4. וירינא (?) עליה נעמתה וגמע שמלנא
  5. בטלע‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 572

  מכתבCUL Or.1080 J71

  Letter from the wife of Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat, to her husband Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Alexandria. The letter was …

  recto

  1. על שמך

  2. וצל כתאבך אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וען שוק אלי[ך]

  3. גמע אללה ביננא עלי אשר(!) חאל במנה וכרמה אנה ולי דלך וא[לקאדר עליה]

  4. א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 573

  מכתבT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 574

  מכתבENA NS 18.35

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in Sūsa, to his younger brother Abū Zekharya Yehuda b. Moshe, in Fustat. Dating: August 1056 (Gil). This …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת יאכי וסידי ועזיז נפסי ועדיל רוחי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וחסן עקבאך וע[     ] לקא [     ]

  3. מן סוסה לו כלון מן אלול ערפך אל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 25. 575

  מכתבBodl. MS heb. c 28/40

  Letter from Natan b. Nahray, from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: ca. 1063. Natan wrote the letter 10 days before Passover. The writer …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלאג'ל ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה וכבת אעדאה
  2. מן אלמסתקר לג' כלת מן ניסן כתמה אללה עלי מולאי באחסן כאתמה ובלג'‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 40 recto
  • 40 verso
  הצגת פרטי מסמך
 26. 576

  מכתבBodl. MS heb. b 13/49

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. Dating: July 30 (26 Av), 1057, …

  Verso

  1. אכי וסידי אלחביב אלי אלגליל לדי אבי זכריא יהודה     אכיה אלמשתאק אליה    לבראט בן משה נ'ע' בן
  2.                                  בן משה נ'ע' בן‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 49 verso
  הצגת פרטי מסמך
 27. 577

  מכתבT-S 13J19.17

  Page from a letter sent by Abū Naṣr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Netanel in Cairo on the 23 of October 1140. The …

  Recto

  1. עונך יא רב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 578

  מכתבT-S 10J24.4

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The letter contains information about trade in silk …

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. לו דהבת אצף לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד אלנביל
  3. אלפאצל אטאל אללה בקאהא ואדאם תא[יי]דהא ועלאהא
  4. וסמוהא וארתקאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 579

  מכתבT-S 8J13.3 + T-S NS J250

  Letter fragment in the hand of Yiṣḥaq ha-Levi Nisaburi about his cost in an affair concerning Abu Sa‘id Makhlūf al-Nafusi. (Information from Goitein's index cards; …

  Recto of T-S NS J250:

  1. כאן תאכרהם . . . ף חאלהם קל . . . . . . . .
  2. אליום . ף ס׳ יום חתי //מא// תצרפת גיר פי הדה אל . מן
  3. ומא כתבת הדה אלכתאב אלא בכלפ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 580

  מכתבCUL Or.1080 J1

  Letter from a woman named Archondou, in Alexandria, to her son Fuḍayl, in Fustat. Her main purpose in writing emerges at the end: she wants …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 581

  מכתבDK 238.3 (alt: X)

  Letter (likely a draft) dictated by the wife and written by the son (Zayn al-Dār) of the India trader ʿAllān b. Ḥassūn, beseeching him to …

  Recto:

  1. בשמך רחמנה
  2. וצלת כתב חצרה מולי אלאגל אלואלד געלני אללה פדאה
  3. מן כל סו וופקה וגמע שמלי בה בפצלה ורחמתה
  4. אן שא אללה ואלדי תריד עלמה יא מולי אן נח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 582

  מכתבDK 238.4 (alt: XIII)

  11th century letter from Avraham b. Yiṣḥaq near Tripoli to his son Mevorakh b. Avraham Ibn Sabra. See Oded Zinger’s dissertation, which mentions this letter …

  Recto:

  1. אלי ולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך וצאנך ווקאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך אן כרגת
  2. ענא כתב אללה סלאמתך וחסן צחאבתך ווצל כתאבך ווקפת עלי מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 583

  מכתבENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו ויג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 34. 584

  מכתבENA NS 48.6

  Letter of a woman, who was seriously ill, requesting her sister to provide her younger daughter with a proper education. Concerning the illness: "This is …

  1. אעלמך יאסתי יאכתי געלני אללה פדאך
  2. אנני קד וקעת פי מרץ צעב בעיד אלכלאץ
  3. מנה והודא ארי מנאמאת מקארבה
  4. לרוחי תדל עלי אלהלאך יאסתי אכבר
  5. וציתי ענדך אן קצא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 35. 585

  מכתבMoss. Ia,23

  Letter of condolence from a certain Yaʿaqov to Eliyyahu the Judge ("wherever he is"). Dating: Early 13th century. In Judaeo-Arabic and Hebrew. The orthography, including …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 586

  מכתבT-S 12.234

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, probably in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the …

  1. . . . . . קד על]ם סובחאנה כתרה שוקי אלי הדרת כגק
  2. מרנו ורבנו] נתן הכהן החכם והנבון ישמרו שומר יש[ראל
  3. ויעזרו וכאנת רקעתה קד [[וס]] וצלתני קדים ות . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 587

  מכתבT-S 12.327

  Letter written by a sick man who asks the recipient to buy him a female slave, for "I have no one to give me medicine," …

  Recto:

  1. ] . . מן ספרהא (?) מא אקעדני ענך
  2. ] וגע . אללה יסתגיב מני פיך צאלח אלדועא (!)
  3. ]לם אנני וגיע כתיר ולא אחד יסקיני . . טת מא
  4. ]ולציגאר מטרוחין ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 588

  מכתבT-S 12.780

  Letter from a scholar from Ramla (who had lived for twenty years in Baghdad) to Nahray b. Nissim. Around 1095. Seems like a part of …

  Recto

  1. [                                                                                                                                            ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 589

  מכתבT-S Ar.42.165

  Letter in Arabic script from a blind man, Barakāt al-Jiblī, to the man with whom his son Ḥassūn lives, Sābiq al-Kohen b. Maḥfūẓ, dictated to …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتابي الى سيدي ومولاي اطال الله بقاه وادام عزه وتمكينه وعلاه وكبت اعداه
  3. عن شوق اليك شديد وارتياح نحوك الله تعالى يقرب ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 590

  מכתבBodl. MS heb. d 75/13

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen, in Fustat, to his father ʿEli b. Avraham ha-Kohen, in Banyas/Dan. Dating: May 28, 1112. The son and father …

  Recto:

  1. בשמך רחמ
  2. כתאבי א[ליך] יאואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ונעמך פי חאל סלאמה ועפיה ונעמה ושוק שדיד גמע
  4. אללה ביננא קר[י]בא עלי אסר ח‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 13 recto
  • 13 verso
  הצגת פרטי מסמך
 41. 591

  מכתבT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 592

  מכתבMoss. IIIa,11

  Letter from Yaʿaqov b. Salmān al-Ḥarīrī, in Alexandria, to his mother and father, in Qayrawān. Dating: ca. 1050 CE. The address bears the name of …

  recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. כתאבי יאואלדתי אלעזיזה עלי אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא

  3. מן אלסכנדריה סלך איאר ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 593

  מכתבT-S 10J12.1

  Letter from a physician to his uncle. Tells the writer's sad story, which involved the death of his beloved wife, an unfortunate second marriage, and …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי ואלדי ואעז אלכלק עלי והו ענדי אלואלד עוץ אלואלד //חתי//
  3. אן מא מנהא וקת מן אלאוקאת יבלגני מנך תדכאר אלא וכאני
  4. ראית וגהך פאל‮…

  Recto

  1. In (Your) Name, Merci(ful),

  2. My letter to my father, dearest to me of all people. You are to me the father substituting for (my) father to ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 594

  מכתבBodl. MS heb. f 102/52

  Letter probably from Yedutun ha-Levi, in Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyūb. (Identification is tentative, based on handwriting and typical phrases …

  1. אלדי אערף בה אכי בעד אלסלאם עליה
  2. ותקביל ידיה אן אלכבירה וצלת סאלמה וערפתנא
  3. מא אנת עליה פאללה לא ישגל לך קלב ואן אלשיך
  4. אבו אלברכאת נפד ליערף אלכבר ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 52 recto
  • 52 verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 595

  מכתבT-S 8J41.12

  Business letter from Natan b. Nahray, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dated: ca. 1063 CE. Natan's son, and his son's eldest daughter, …

  recto

  1. פאעלמת[…אללה לא]

  2. יעדמנא בקאה ווקף אל[…אללה]

  3. יגמלנא בבקאה ויתב[קא] עליה [

  4. [                 ] ואני וכל ישראל [

  5. וקד וצלו מרכבין אנדלסי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 596

  מכתבT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 597

  מכתבT-S Misc.28.171

  Letter from Yeḥezqel b. Eli ha-Kohen (identification based on comparison with DK 233.2), evidently in Jerusalem, to Abū ʿAlī Ḥasan b. Isḥāq al-Ṣārifī (!), in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 598

  מכתבT-S 12.435

  Business letter by a young Spanish merchant writing from Fez to his father Yefet b. ʿUlla ha-Levi in Almeria, Spain, revealing that he preferred not …

  1. בשמ רחמ
  2. אערף חצרה סידי ומולאי ועדתי ומעתמ[די . . . . . .
  3. אטאל אללה בקאה וא[דאם עזה ונעמאה . . . . . . . . . . . .
  4. וסנאה וכבת חסדתה [ . . . . . . . ‮…

  IN (YOUR) NAME, O MERCI (FUL).

  To my master and lord, my succor and supp[ort], may God prolong your life and m[ake permanent your high rank] and lof‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 599

  מכתבT-S 8J17.3

  Letter from Bū l-Faraj to Umm Yūsuf the mother-in-law of Bayān al-Bukhtaj ('the cooked,' from Middle Persian pokhtag), sent via Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. …

  1. יתפצל ר אליה יקרא הדה אלבטאקה עלי אם יוסף חמאת אלשיך ביאן
  2. אלבכתג ולא יעיקהא סאעה ובלגני מרצהא פלא תפווה בהדה אלמצוה
  3. כלאף אלחצרה הקבה יגעלהא לשם ולת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 600

  מכתבT-S 13J28.10

  Letter of appeal for charity from Yeḥezqel b. Ibrāhīm (the writer) and the former judge Moshe b. Shemarya to Abū ʿImran Mūsā b. Abī l-Ḥayy, …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. סבב כתאבנא הדא אלי סידי הזקן היקר המכובד סגלת הישיבה
  3. הקבה יאריך ימיו בטוב ויתן לו חן וחסד ורחמים ויזכה ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך