Search Documents

מסננים

76 תוצאות

 1. 51

  מכתבT-S Misc.35.10

  Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש יש[יבת גאון יעקב בירבי]
  2. שלום אביעה וברכות ארגיעה [
  3. בכל שעה ואורה וישועה א[ל אהובנו רב אפרים]
  4. המומחה מפינו אנו בית ד[ין הגדול בשער הישיבה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבT-S Misc.28.93

  Letter from Yoshiyyahu, grandson of Yoshiyyahu Gaon, to Efrayim b. Shemarya, Fustat. Dating: ca. 1030. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script.

  1. [כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל]חבר ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה מן צהרשת

  ואלחאל

  1. [סלאמה ועאפיה וק]ד עלם אללה תעאלי מא לחקני מן אלוחשה ומקדאר שוקי

  אליה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך משפטיT-S 8J11.1

  Deed of compensation from the court of Efrayim b. Shemarya and in his handwriting. Concerning people from Tyre and a partnership, starting with an Arabic …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין וה[
  3. בכתב הזה כי הביא לפנינו מ [
  4. בעדיו מוחזק בקיום בית דין ה [
  5. הנפטר נע צוה כי יש לו עד ש [
  6. ומאח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S AS 146.38

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya.

  1. שלום חבירנו וגדולנו ויקירנו [אפרים...
  2. המעולה ישמרו צורו וינצרו [יוצרו... בן שמריה]
  3. המלמד שלומו יגדל ולא יד[ל
  4. מר רב יחיה בן ישועה מ[

  verso

  1. ליקירנו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבT-S AS 151.20

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, probably to Efrayim b. Shemarya.

  ....

  1. ישר[אל ]באו ב[
  2. ומביאים והולכים בס[ך] רבים המרו[בים ?
  3. הוא [ ] אלא יה[י]ו כחלומ[
  4. [ ] והוא יר[ ]ומהו כמו וישובב ויש [
  5. להקיצהו [ ] להשמיעהו והנה ע‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך משפטיENA NS 17.35

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1007–55 (speculative). This document records a partnership agreement between Manṣūr b. Yisraʾel ha-Levi and Mas‘ūd b. Mevorakh, who placed 200 …

  Recto

  1. Record of testimony which was before us, we the [undersigned …]
  2. day of the month of Marḥeshvan, of the year one thousand and three [hundred …]‮…

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S 13J9.2

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. End of 1025 / 1026. Concerning the Fatimids' army that is coming from Egypt against the …

  1. אל אוהבנו וחברנו ונכבדנו ויקרינו כגק מ ורב אפרים החבר במעוז ומחסה
  2. מתגבר בצל שדי יתלונן ויתאבר ביראי אל ידבק ויתחבר ברוחו להיות מושל
  3. להתגבר לקרב כל ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבT-S 8J26.3

  Letter in the hand of Efrayim b. Shemarya. Dating: Ca. 1026 CE. Referring to a speech made by Abū Isḥāq (Avraham b. Sahlān), a member …

  1. [ ] וקד א[
  2. [ ] עמר אעו[ ] אללה [
  3. ואנה קד [ ] אליהם אלחוכם מן קבלה //ומנהם// {ולה}
  4. כביר בליג פלמא פרג אבו אסחק אלוף איש [
  5. מן קראה אלכתאב קאל מעאשר א‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מסמך משפטיENA NS 18.26

  Quittance, draft in the hand of Efrayim b. Shemarya in which a mother obliges herself to release her son from any lawsuit filed by herself …

  1. מעשה שהיה לפננו(!) אנו בית דין הקבוע //במצרים// מפי בית דין הגדול [אנו
  2. [[החתומים עדותם]] החוקקים רושם עדותם מטה בכתב הזה
  3. איך נעמאן בר סעיד בן קרה /‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבBodl. MS heb. c 50/21

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, 1040.

  1. [ל]שומר משמרת ה?מת והצדק [ ]
  2. [ו]קושרי? לפזור ובוגדי? לגזור ?ופן [ ]
  3. [ל]שו? תחת? למזור הו? כגק מ ור ?פרי?
  4. החבר וביושר מתגבר ובכושר מדבר
  5. [וח]ילי? יגב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 21 recto
  • 21 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבBodl. MS heb. c 13/23

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1035.

  1. לחברנו ויקירנו ונכבדנו כגק מור אפרים החבר בסנ גדולה
  2. יהי צור עזרו וצל סתרו וישמרו וינצרו ושם טוב יכתירו
  3. ברבי שמריה ננ קדם אל אהובנו מכתב לפני זה להו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 23 recto
  • 23 verso
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבENA 2804.5

  Letter from Efrayim b. Shemarya to Natan b. Avraham. Dating: ca. 1034. Relates to the early stages of a conflict between Natan b. Avraham and …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך משפטיT-S 13J30.5

  Fragment of an ordinance (taqqana) concerning the Jerusalem community in Fustat. The community decides to choose ten men who will manage the community with Efrayim …

  1. תבת מא תקנתה אלגמאעה מן אלריבונין אלמקימין במצר עלי
  2. אנפסהם כתרהם אללה מע מאפרים ב שמ פי שהר תמוז משנת
  3. ממא יאתי שרחה פי אכר הדא אלכתאב רגדה מנהם גמי‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבT-S AS 149.27

  Letter opening from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, before 1048.

  1. לאהובנו וחבירנו ויקירנו כגק מר ורב אפרים החבר
  2. [המע]ולה ישמרו צורו וינצרו יוצרו ויהיה בעזרתו בן מר רב
  3. [שמ]ריה המלמד נוחו ע[דן י]שא חברנו שלום גדול מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבT-S AS 149.60

  Letter opening from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

  1. [יאשי]הו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום [נ]אחה יגדל ולא יידחה יוחק לא יימחה ירום ולא ישחה
  3. יסובב כגוחה ליקירינו ואהובינו כלבבנו [ ] אפרים [ ]
  4. איש הב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S 13J26.24

  Letter from Efrayim b. Shemarya to Shelomo b. Yehuda, draft. (See S. D. Goitein, Mediterranean Society, 1:399; 2:8, 520, 534)

  1. שלומות כפולות בברכות מעולות ומילוי כל שאלות
  2. בחוסן מפעלות במהלכות מהוללות וישור מסלולות
  3. וחן וכבוד מפני יושב תהילות תמודים ימים ולילות
  4. לכבוד גקמור { ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S 12.300

  Letter from ʿEli ha-Mumḥe b. Avraham, in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: ca. 1045 …

  1. קד כאנת כותבי צדרת אלי סיידי אלחבר [אלמעולה]
  2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ע[דה ולם]
  3. יצל לאחדהא גואב וארגו אן יכון [ל]כ[יר]
  4. סאלתה תערפי אכבאר אלשייך אבי‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S Misc.35.43

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, concerning the prisoners taken on account of the debt of 900 dinars placed on the community …

  TS LOAN 43, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.155-158 (Doc. #84), C.B. 03-09-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Ephraim b. Shemarya, approximately 1‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבL-G Misc. 25

  Letter from Hillel b. Yeshuʿa ha-Ḥazzan, in Tiberias, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. Dating: End of 1034 CE, per Gil. Soliciting funds on behalf …

  1. כל הפיות ילאו מספר עוצם תהלות שמם וגם כל הלשונות לא יספיקו להודות
  2. חולקם בגולמם כי כולם יתמו ותהילותיו והויידותיו יתנו[ ]

  ושלומו ואליו

  1. נאה להעתיר ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבT-S 13J7.25

  Letter from the Jerusalem community in Fustat, in the hand of ha-Hazan Yefet b. David b. Shekhanya in Tamuz (July) 1028. R. Shlomo b. Yehuda …

  אלכתאב מן גמאעה אלריבונין

  1. יקול גמיע מן כתב כטה פי אכר הדא [אלכתאב מן גמאעה אלריבונין (אלמקימין) במצר
  2. מותעאצדין עלי תקוא אללה גל ועז [חארצין עלי קיא‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבT-S 13J16.20 + CUL Or.1080 3.41 + T-S 13J8.14

  Letter: draft(s) in the hand of Efrayim b. Shemarya (11th century), in Fusṭāṭ, probably to the Gaʾon Shelomo b. Yehuda, in Jerusalem. One draft contains …

  1. (רב) כ'ק' דויד בר יצחק כתב בעשרים זהוב [
  2. ור' עמרם בר לוי הירוע בן בהורי ה' ומר' שמואל בר יצחק אלהרוני ב
  3. ומן הזקן כלף בר [vacat ] בן תעׄלב ג' ומכלל ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מכתבT-S 10J12.17

  Letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Efrayim b. Shemarya, praising the addressee and complaining about a Fusṭaṭ man, probably Sahlan b. Abraham, particularly concerning …

  ....

  1. להבין את דבריו בת[בונה ] לשונו ב[ ] בשו[ם שכל]
  2. [או]לי יינצל ולא יהי בוטח[ בעצ]מו וכמדומה אני כי כ[ת]וב ב[ו השם]
  3. המכובד גאון הגולה והתר[ו ב]ו ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מכתבT-S 12.316

  Letter draft from Efrayim b. Shemarya to Shelomo b. Yehuda. Fragment: the upper part only. Dating: probably 1028 CE (Gil's estimate). The letter praises the …

  1. ] שבויים[(?)
  2. ]חף ובר ה[
  3. ]בר
  4. ] לאשפותה וברכות להשיתה ברית לכרותה
  5. ]הרבה טובות להשפיעה נחמות להודיעה
  6. ] ושמועה מלבות להתקימה אויבים להכניעה
  7. ר]ועעה ממרי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מכתבMoss. Ia,4

  Letter from Shelomo b. Yehuda, Ramla, to Efrayim b. Shemarya (=Abū Kathīr Efrāyim b. Maḥfūẓ), Fustat. Dating: 1040 (after Kislev). It is about a father …

  recto

  1. ליקר פאר אהובנו וחברנו השומר משמרת ונוצר מחברת הוא כב גד קד מר ורב
  2. אפרים החבר אשר לכת הצדק מתחבר וחילים יגבר ומתלעות עוולים ישבר
  3. ישמר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מכתבT-S 10J14.3

  Letter from Sahlān b. Avraham perhaps to Efrayim b. Shemarya. Dating: ca. 1030 CE. Written in a calligraphic hand and beautiful biblical style. Only the …

  1. . כומות השלומות לה חב[
  2. רצופות להחפות ולהגבר [
  3. מ . ו // . //תכם לכב גד קדש מר[
  4. יושמר משד ושבר ויאתא ל[
  5. נוחו בגן בישתני:[
  6. והפעם הראשונית שתה הרופא[
  7. נ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מסמך שלטוניCUL Or.1080 J7

  Petition to the caliph al-Mustansir concerning the schism of 1038–42 between Shelomo b. Yehuda, the gaʾon of Palestine, and a pretender to the gaonate, Natan …

  Verso, upside-down relative to Hebrew text

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف  زاد الله شرف حالهم وذلك ان لما

  2. جرى على ريسهم‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך