Search Documents

מסננים

742 תוצאות

 1. 201

  מכתבT-S Misc.26.22

  Letter fragment by Shelomo b. Yehuda.

  TS Misc. Box 26, f. 22, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.290 (Doc. #166), C.B. 02-09-88 (p) Fragment of a letter by Solomon b. Judah.

  ....

  1. האל לשוב לשב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 202

  מכתבT-S 8J21.12

  Letter from the Alexandrian community to Shemuel ha-Levi, "the prince of Levites, the glory of doctors" b. Shelomo, requesting his help in countering a decree …

  Recto

  צד ימין

  1. וללוי אמר [ ]ב' שומ[ר הבטחתו ] כי אורך ימים

  צד שמאל

  1. [ ]אלי יסתגיב פי אלחצרה אלסאמיה [אל]כרימה הדרת כג'ק מ'ר' ור' שמואל השר היקר שר ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 203

  מכתבT-S 8J23.3

  Left side of a letter of appeal for charity, from Shaul ha-Levi. What is preserved seems to contain learned discussion of charity. (Information from Goitein's …

  1. ] ונעמתה אלקאיל בפצלה אעזה אללה ואטאל בקאה
  2. שאול הלוי
  3. ]. . . ומן אטאל אללה בקאה ודאם עזה
  4. ].ק. . . . . . . ואלעלא וגעלך סבבא אלי
  5. ]. לקצר לסאני וצל אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 204

  מכתבT-S 8J28.4

  Letter in Hebrew, complete but letters smudged on right side and crossed out in line 7. Apparently an appeal for charitable assistance.

  1. יבא דבר אדוננו אם יצלח לי
  2. . . . . . . . . . . המתוק בעת אשר
  3. . . . . . . . עומד אל עם רמון
  4. ואמוץ מימיו אם //אכל// לחמו בתוך
  5. . . . עמים עדיין אני עומ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 5. 205

  מכתבT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 206

  מכתבT-S 12.242

  Letter of a local Jewish leader to his superior in the Egyptian capital. The first part of the letter is irrelevant to polygyny, thus it …

  Recto

  1. ] דכרא אן כאן קד אצדר אליהא [
  2. ] . י ארגו וצולה ואערף חצרתה אלסאמיה
  3. ]נאס וקד תופית אלאם מד סבעה
  4. סנין וכתרת אלשנאעה עלי אלמרה אן זוגהא . . . . ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 207

  מכתבT-S 16.186

  In the form of a legal document (see lines 3-4), a fragment of a petition to a Nagid from a small town, signed by twenty-six …

  1. . . . . . . . . . . . . . . ] . . . נא [ . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]פה טאע[ . . . . . . ] דא [ . . . . . . . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 208

  רשימה או טבלהT-S K15.39 + T-S K15.5 + T-S K15.15 + T-S K15.50

  Part of a booklet, with section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto right side IV

  1. א אלרום
  2. יהודה ד' מרדכי אלצריר ד'
  3. איתאם אלקרא ב' בן נתן ב'
  4. חמאה אליה ד' זעפראן ח'
  5. מערפה אלצבאג ד' אמראת אלמית ב'
  6. אברהם ואכותה ה'‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 209

  מכתבBL OR 5546.1 + ENA NS 13.1

  Original use: Letter from Eliyyahu b. Shelomo Gaʾon to David b. Yeḥizqiyya Rosh Ha-Gola. Dating: ca. 1046. In Hebrew. Published by Gil, Palestine, vol. 3, …

  1. ימים על ימי מלך תוסף וג ישב עולם לפני אלהים חסד ו[אמת]
  2. כי רם יי
  3. תרום ידך על צריך וכל אויביך להדוף את כל אויביך מפניך

  [כאשר]

  1. דבר יוי
  2. שלום שמים וטו‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 210

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 23

  List related to the communal "chest / ארגז" of the Maghrebi community (here written as "מערבים" in the heading). The list's structure and paleography help …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 211

  מכתבPER H 135

  Draft of a letter in Hebrew, ca. 1043, from Efrayim b. Shemarya to Shelomo b. Yehuda, the Gaon of Jerusalem. Efrayim requests Shelomo to thank …

  1. שלום וברכה וטובה ערוכה לעד מושכה מרפה וארוכה
  2. {לתכן מלוכה להפריך} //וכל// מסרב להפריכה מתקומם להצריכה
  3. עוזרים לסמוכה מכל דאב לחסכה עשר לשפוכה חן וכבו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 212

  מכתבT-S 13J16.13

  Fragment of an opening of a letter by Shelomo b. Semah, Ramla, to the communities of Fustat, probably December 1033.

  1. לאצילי הקהלות אשר בשפריר מ[צרים ]
  2. לטוב ביושר מפעלות לחזק ידים רפו[ת לאמץ ברכים]
  3. כושלות הם הם המהוללות בכל מקה[לות ]
  4. חשובים וחורים ונדיבים הכול למ[ ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 213

  מכתבBL OR 5542.36

  Beginning fragment of letter from Yeshu'a Gaon to communities in Fustat ca. 1010.

  a

  1. [ ]ם שרי ארץ סגני קודש מטע יי קדושי
  2. [ ]אן ידו ההוקמו על לתורה ועזר לתעודה
  3. [ ] לשון //ועם// שומרי משמרת ונוצרי מכתרת
  4. [ ] צדק ומשפט ומישרים עוזרי
  5. [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 214

  מכתבT-S 8J27.3

  Letter to the Nagid by a woman who had taken steps to convert to Judaism requesting that he accept her conversion, which, she assures him, …

  Recto

  1. [. . . . . . . ] חצרה אלאגליה ואן ע [ . . . . . . . . ]
  2. [. . . . . . . ] לם אבדל לא עיד ולא סבת
  3. [. . . . . . . ] אן אמות פי מדהב ישראל ופ [ .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 215

  מכתבENA 4020.45 + ENA 4020.44

  Letter from the two congregations of Alexandria to David b. Yiṣḥaq ha-Levi, requesting 33 1/3 dinars for the ransom of a prisoner. Dated: Shevaṭ (4)791 …

  Recto

  1. [ ] ממנו שתי הקהילות/ אשר באסכנדריה
  2. [ ] שרויות/ ומתפללות על חיי אדירנו הש[ר]
  3. [ ] יאריכון ימיו/ ויעטהו בשלומיו/ עושה
  4. [ ] שלום במרומיו/ נצח יי'‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 16. 216

  מכתבT-S 13J7.7

  Opening of a letter to the communities of Egypt from the community of Ramla.

  1. חנונו חנונו אתם אחינו בית יש כי יד נגעה בנו <<
  2. כתאבנא אטאל אללה בקא סאדתנא אלשיוך ואדאם עזהם ותאידהם וסעאדתהם ונעמתהם וכבת
  3. אעדאהם מן אלרמלה מוסתהל חו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 217

  מכתבT-S 13J9.6

  Letter to the head of the Academy, Avraham b. Mazhir, from [Natan] b. Shemuel ha-Haver. Dated Marheshvan 1453 sel. (October 1141). Includes a reference to …

  1. בשם רחמ
  2. מלך במשפט פדה ציון ובצדקת[ם ]ה שובבם מיד שוביהם
  3. .החזיקו בם ולשלחם מיאנו עמד וימודד עשתונותיו ראה ויתר מחשבות
  4. הזמן וי....צו הררי זממיו שחו ג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 218

  מכתבT-S 13J14.22

  Letter in Hebrew to all congregations, mentioning David, “Head of All Diasporas of Israel.” Directions on verso in Arabic script, mostly lost. (Information from Goitein's …

  1. בשמ רח מן כדמה אלחזן [יו]סף [ . . . . . . . . . ] מולה
  2. ולו אני לי אך כאן יכון אליה
  3. אל אחינו יקרינו ברורינו בעלי בתינו שומרי משמרתינו קהלות
  4. הקודש גא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 219

  מכתבT-S Misc.28.231 + ENA 2804.16

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham b. Mevasser, in Fustat. Dating: ca. 1030.

  A: TS Misc. Box 28, f. 231B: ENA 2804, f. 16 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 203-204 (Doc. #111) C.B. 02-24-88 (p)Letter from Solomon b. Judah to Abr‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 20. 220

  מכתבT-S Misc.35.28

  Letter describing the wanton destruction of a community and the ransoming of captives. It talks of Palestine (אר‫ץ הצבי‬) and Byzantium (אדום). (Information from CUDL)

  TS LOAN 28 Gil, Palestine, Pt. 2, pp.18-21 Doc. #15 Letter about the distribution of communities in Palestine SH [11-12-87] (P) א

  1. קבלם ותאבכו [ ]ני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 221

  מכתבT-S Misc.35.4

  Letter by Israel Gaon b. Shemuel b. Hophni to an unknown community.

  1 Recto, right side

  1. ולכן אנו חייבין להודות לו ככת'
  2. הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו
  3. ותחלת טובו וחסדו כי בראנו
  4. חיים מתאוים ומתענגים ככת'
  5. חיים וחסד עשית‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 222

  מכתבT-S 18J2.3

  Letter in the handwriting of the Ascalon scholar and scribe Natan b. Mevorakh, from Avraham (Ibrahim) b. Ḥalfon b. Nahum to Eli ha-Kohen b. Yahya …

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב כגק מרנא ורבנא עלי הכהן הפרנס נאמן בית דין אטאל אללה בקאה

  ואדאם ת[איידה ונ]עמאה וחרס

  1. חובאה וכבת באלדל חסדתה ועדאה עלי שוקא מני א‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 223

  מכתבT-S 13J21.30

  Letter from Abū l-Barakāt b. Abū l-Ḥasan, in Alexandria, to Shelomo b. Eliyyahu, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th century. The letter informs Shelomo …

  Recto

  1. ב'ר'
  2. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלעאלמי אלריסי
  3. אלפאצלי אלמפצלי הדרת יקרת צפירת תפארת
  4. כ' ג' ק' מ' ור' שלמה החכם והנבון ירום הודו ויגדל
  5. כ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 224

  מכתבT-S 13J26.16

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the community of Damietta, approximately 1015.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום בכל מסעדינו וברכות בכל סומכיהם וש[לומות בכל]
  3. עת ורחמים בכל זמן ושם טוב בכל דור ואחרית [טובה]
  4. ושלום לאחינ[ו] י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 225

  מכתבT-S 8J41.5

  Fragmentary letter of request probably from Jerusalem. (Information from Goitein's index cards)

  1. . . . . . ] .ד. [
  2. . . . ] ואריכות [
  3. חסד גם יוודע לזקינינ[ו
  4. גמולו שמענו כי הוא מת[
  5. וליקח מכל עני ובן תורה [
  6. ואין להם מיחיה ואם חס ושלום יהיה זה הדבר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 226

  מכתבPER H 94

  Letter from the community of Gaza to the court in Fustat, the second quarter of the eleventh century.

  1. ....
  2. [ ] וברכות [ ] מי [יכול] למלל גבורותיו
  3. [ ] נפלאותיו כאומר מי ימלל גבורות
  4. יי ישמיע כל תהלתו מגמת מכתבינו אליכם אחינו
  5. עבור מבורך בן נתן העזתי אש‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 227

  מכתבT-S 8G7.1

  Letter from the head of the Gola concerning the calendar. Describes his opinion about the need to shorten two months (to 29 days) and explains …

  ע"א

  1. דליהו כולן וכל יש אגודה [אחת ב]חדשים 
  2. ובכל מועדים וְבָהדִין מנהגא ק[א הוו] מִדברין [[א]] 
  3. אבהתן ומתיבאתא עד הינא והי[א] שתא דהיה 
  4. שנת אלפא ומאה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 228

  מכתבT-S 8J13.7

  Recto: Note from a certain ʿUzziel. In Judaeo-Arabic. Explaining that the collection of pledges (pesiqa) has been delayed because it was mismanaged from the outset. …

  1. בר
  2. וצל אלמכתוב אלכרים וקבלה אלממלוך קבל אלוקוף
  3. עליה ואמא מא אשאר אליה אלמולי מן אמר אלברכה
  4. פאן מנד קלב אלמולי טב עלינא פאלברכה ענדנא
  5. ואמא אמר אלבסי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 229

  מכתבT-S 8J14.25

  Letter by Ḥalfon to the Dayyan Yosef explaining that the Nagid told him that the daughter of the late Mufaddal b. al-Dimyati al-Kohen was otherwise …

  1. עבדו חלפון
  2. ] אלכאדם לכבוד גדולת קדושת יקר צפיר תפא מרנו
  3. ורבנו יוסף הדיין המופלא החכם והנבון שצ אן קד
  4. אתפק במצר זיגה צבייה מן ענדכם ללשיך אבו
  5. אלמעאנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 30. 230

  מכתבT-S 8J16.30

  Letter requesting charity in which the petitioner describes that he is unemployed, starving, from a distant land (al-Raḥba), and has ‘uncovered his face’ to the …

  1. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל{טהו} ייי
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה ב{כל} ע{ת}
  3. אשרי איש ירא את ייי במצותיו חפץ מ{אד}
  4. כתבת הדה אלאחרף לחצרה מולאי אלשיך‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 231

  מכתבT-S 8J17.17

  Letter. Strongly-worded admonition to a Muqaddam to deal with the estate of a widow and her daughter, in accordance with instructions by the Nagid. (Information …

  1. קדושת מרנו ורבנו ו[אור עינינו ר' אברהם]
  2. הרב המובהק הפטיש החזק הנגיד ה[גדול]
  3. המעוז המגדול נר המערבי יחיד הדור ופלאו
  4. ירום הודו ויגדל כבודו ואמר אן יו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 232

  מכתבT-S 10J14.18

  Letter in Hebrew with introductory phrases of appeal. Closes with verses about the ephemeral nature of wealth and the mitzvah of charity. (Information from Goitein's …

  1. פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים:
  2. ויהי ייי משגב לדך משגב לעתות בצרה:
  3. רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד:
  4. קראו לפתחי תום ושערי רחמים יפי מגוריכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 233

  מכתבJRL SERIES B 4351

  Begging letter in Hebrew addressed to the 'community of foreigners (loʿazim) from a widow with five children. Already a recipient of communal charity, the writer …

  1. שלו
  2. שלום רב וישע יקרב לכבוד הקהל הקדוש המשובח הזה קהל
  3. הלועזים חכמי ונבונים גדולי וקטנים ישמרם צורם והשם יהיה
  4. בע[זר]ם אנס שפחתכם העניה האלמנה הדלה א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 34. 234

  מכתבT-S 24.49

  Letter from Evyatar ha-Kohen to ʿEli ha-Parnas. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dating: 1070 CE (per CUDL). Containing an agreement about sending …

  1. בשמך רחמנא
  2. וצל כתאב מצלאי אלפרנאס אלסיד כב גד קד מר ור עלי הכהן הפרנס
  3. נאמן בית דין הגדול אהוב הישיבה נטר מן שמ ביר חייא הכהן
  4. המומחה תנצבה ווקפת עלי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 235

  מכתבT-S 8J20.24

  Letter from a certain Efrayim concerning consignments of wheat and sums of money, written in a very polite form with many Hebrew phrases, among them …

  1. וכתאב לחצרתך [
  2. אשתכית מן תפצלך ותבעת לעבדך ד אראדב קמח מנהא ארדבין ונצף מן תמנהם

  // מקארב מן סער סו דרהם אלארדב // וארדב ונצף

  1. תתצרף בהא עלי עבדך ‮…

  Recto

  I wrote to your excellen[cy …]. I entreat[ed] you to kindly send your slave 4 irdabbs of wheat // above the line: their price is about 15 dirh‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 236

  מכתבT-S AS 145.61

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, in the hand of Yosef Ha-Kohen b. Shelomo Gaon.

  ....

  1. ]נו וכרא[
  2. לה]גיד כי שב לביתו [
  3. להסתפיח בצל עושי מל[אכת
  4. ואתה אהובינו וחב[רינו
  5. אחרית במסבר תשכילהו [
  6. המעשה אשר יעשה ואם [
  7. בהגלות אזניהו בפקוח עי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 237

  מכתבT-S AS 146.279

  Fragment of a letter opening from Sharira Gaon to Efrayim b. Sadok from Fustat. Around 980. Mentions Amram b. Mishui, the Gaon’s uncle (his mother’s …

  verso

  1. .... ראש הישיבה של[גו]לה בן משוי נכד יצחק ראש הישיבה שלגולה [                                         ]ם המשמחם בנאמו ומשעשעם ומלמדם דרכי יוש‮…

  recto

  1. יימסר .... בבית החולים אלצולי(?), אל … הרופא,
  2. ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתו ואת עזרתו לו ואת שלומו ואת אושרו,
  3. כדי שימסור אותו ל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 238

  מכתבMIAC 247

  Announcement regarding the relocation of the Grand Rabbinate of Cairo to a new site in ʿAbassīya (Cairo) – 22 May 1952CE – Museum of Islamic …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 239

  מכתבT-S J2.26

  Almost poetic letter of a Gaon, perhaps Shelomo b. Yehuda. A woman deserted by her husband for many years had brought up her only son …

  1. שקר ואחר ימלא פיהו חצ[צים
  2. וכמה מעשיות יש בחסידים שניסרו
  3. בבניהם אבל אשרי מי שנלקח בנו
  4. והוא רצוי לפני בוראו ואיך להרהר
  5. אחר מידות יוצרנו המשאל ממנו
  6. לכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 240

  מכתבBodl. MS heb. a 3/15

  Autograph letter by Avraham Maimonides to the muqaddam of Minyat Ghamr and Minyat Zifta. Dated: 20th day of the Omer (5 Iyyar) 1545 Sel. (1234). …

  Recto

  1. הנה אל ישועתי
  2. תקדם כתאב לחצרה אלחבר אלאגל
  3. כגק מר ור משה החכם הנבון ש׳צ׳
  4. פי מעני אלשיך אלחכים אלגליל
  5. אלמהדב ש׳צ׳ ילד עמה אלמלמד
  6. אלגליל מר ור ש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 15 recto
  הצגת פרטי מסמך
 41. 241

  מכתבT-S 16.347

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yosef in Alexandria to the community of Fustat. The handwriting is Yeshua's and the letter is written in rhymed prose. …

  1. [ ] ארץ ומכובדיה זיקני עם קודש וחמודיה. בני אצילים
  2. [ ]יה גדוליה ושריה זקיניה וסלריה סופרי המלוכה ת[ ]
  3. [ ] אסוריה וא[זל ] טובתם וחיותם לא תחדל. ישרי‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 242

  מכתבCUL Or.1080 J285

  Letter from a file of Avraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayyan (judge). Mentions the wife of Abū Manṣīr b. Abī l-Khayr, the tax-farmer (צאמן) of …

  CUL Or 1080 J 285, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.237-240,N.H. 04-26-88, (P). Letter from a file of Abraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayy‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 243

  מכתבJTS Schechter 4

  Letter from Eliyyahu ha-Kohen “Beit Din” b. Avraham from al-Raqqah to Ya’aqov he-Ḥaver b. Yosef, Aleppo, ca. 1030. The writer thanks the addressee for taking …

  Recto

  1. א'ה'ב'ת' צ'ד'ק' ו'ת'ש'נ'א ר'ש'ע' ע'ל' כ'ן' מ'ש'ח'ך א'ל'י'ם' א'ל'ה'י'ך' ש'מ'ן' ש'ש'ו'ן מ'ח'ב'ר'י'ך'
  2. א'ל' י'שיש ה'חכמה בנועם תלמודו וטיהור ניב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 44. 244

  מכתבT-S 12.258

  Letter addressed to Sar Shalom, written by a man whose wife and son had been in captivity by Edom (Christians) and who had lost all …

  1. שפא [ . . . . . ] . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ראש לו . לי לתפא[רת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. ורבנא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 45. 245

  מכתבT-S 16.134

  Letter from Elḥanan b. Shemarya to the community of Malīj. He has received the petition (ruqʿa) of the Alexandrian woman whose divorced husband is not …

  verso

  1. אלחנן ראש הסדר שלכל ישראל
  2. בן שמריה אב בית דין שלכל ישראל
  3. בן אלחזן הרב הראש
  4. אחינו יקירינו גדולינו חשובינו אהובינו אשר במליג
  5. יברכם שדי ויעזרם ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 46. 246

  מכתבT-S 13J9.9

  Letter from a certain Menaḥem to Anaṭoli b. Yosef. In Hebrew. Dated: 22 Kislev 1524 Seleucid = 18 November 1212 CE. Reminding him of a …

  1. עבדו
  2. מנחם
  3. בש רח
  4. מרוב כאבי ו[ע]צבי לא יכולתי להסדיר שבח
  5. רבי אודיע לאדוני מרי ורבי פרשי ורכבי
  6. אנטול[י] הרב המובהק הפטיש החזק בר
  7. כבוד גדולת קדושת מרנו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • stitched (r)
  • stitched (v)
  הצגת פרטי מסמך
 47. 247

  מכתבENA 2591.1

  Sheet folded so as to form a booklet of 4 pages. But only one page, headed by the superscription 'In your name' (which indicates the …

  verso

  1. על שמך
  2. ר' חנין ג דנא[ניר
  3. טיבאן
  4. סלי[מ]אן הכהן ג ד[נאניר
  5. ה]רון אלזגאג דינ[אר
  6. אלשיך אבו א[ל]סרור
  7. פרח אלגהבד
  8. אלשיך אבו אלכיר אלצירפי
  9. פרג בן נחום
  10. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 48. 248

  רשימה או טבלהT-S K15.5 + T-S K15.15 + T-S K15.39 + T-S K15.50

  Part of a booklet of alms lists (fols. 15.5, 15, 39, 50), titled here: 'List of the poor of Fustat.' Inside (col. II, line 5ff.): …

  recto I IV

  1. שׁ.[...................
  2. בן אבו .[.............
  3. מערפה אבו זכ[רי.......
  4. ארבע מאיה .[.....]..עין
  5. גרידה צעפא מצר01 והי מאה וסבעי[ן...]..
  6. אגנ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 249

  מכתבENA 4010.18

  Letter from Daniel b. Azarya. On verso some names and jottings in Arabic

  ...

  1. ] קלבי ומן אלאכטאר אלתי
  2. ]הא מא גאבת ענד אלשעור בה עני אלדניא
  3. ] מע תקל גמצה תם אנני תעזית
  4. ע]למי איאה מן סלאמה מהגתה אלגלילה אלנפיסה
  5. ] וראת וש‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 50. 250

  מכתבT-S 16.231

  Letter in which a Naib of Alexandria in the days of Saladin reports to the Nagid of Alexandria of two cases he took care of. …

  Recto

  1. פי באטני עגיבה גריבה גדא פכנת אתחדת
  2. מעה ומע גירה ואנא כאנני מעהם פלמא
  3. קאל כדלך צרבוה אלחאצ'רין ואכרג'וה ועאד
  4. דכל בשהותה אלחק סררת סרור עצים כ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך