Search Documents

מסננים

689 תוצאות

 1. 651

  מכתבT-S 13J21.18

  Letter from Ḥalfon b. Menashshe's daughter to her maternal uncle ʿEli b. Hillel, the deputy overseer (nā'ib al-nāẓir) of Bahnasa. In the hand of Ḥalfon …

  1. בשמך רחמ
  2. לו דהבת אן אשרח לך יא כאלי אחיאך אללה מא [
  3. ולא חמלתה מכאתבה ואלי מן [ידה] מקאליד אל[
  4. שמל אלסאר ברחמתה פהו קריב אלאגאבה ומ[
  5. שהור כואמל ואנא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 652

  מכתבT-S 13J21.20

  Letter from a male family member, probably in Damīra, to a physician, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating unknown. The letter is convoluted and repetitive, …

  Recto:

  1. בש רח
  2. אלדי אעלם בה מולאי געלת פדאה מן כל סו
  3. אן נחן לם נזל פי נכד עטים ציאם אלא אן גא
  4. אלשיך אבו מנצור שצ אכברנא באנך פי טלב
  5. שי מן אלגאמכיה ור‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 653

  מסמך משפטיT-S 8J14.2

  Letter in the hand of Shelomo b. Eliyyahu to Ḥisday ha-Nasi (a Qaraite communal leader) concerning a husband who wishes to divorce the wife he …

  1. יקבל אלארץ אללה תע אמאם מ הדרת מעלת יקרת צפירת
  2. תפארת מרנו ורבנו אדוננו נשיאנו מלכא חסדאי הנשיא הגדול ראש
  3. כל גליות בית ישראל ירום ונשא וגבה מאד וינה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 654

  מכתבT-S 8.5

  Letter by a Karaite woman to three different family members. The language is opaque in many places. (1) To her mother, she opens with her …

  1. בשם ייי
  2. אלדי אעלמכם בה אנני מסתוחשה מנכם
  3. ופי קלבי מנך מא אללה עאלם בה כיף כרגתי
  4. מן ענדי ולא כאן אלמחבה תגלב קלת לך אקפי
  5. קלתי אן פארקתיהם מאתו יא אמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 655

  מכתבT-S 8J16.3

  Letter from Avraham b. Rav Shelomo the Yemeni, in Jerusalem, to Eliyyahu the Judge in Fustat. Avraham lives with Eliyyahu's son, the physician Abu Zikri, …

  1. תקתי באללה וחדה אלממלוך אלאצגר אברהם בירבי שלמה
  2. הרב אלימני זצ"ל
  3. יגדל שלומך וירבה נעמך ולעד צור ירוממך ואלהים יהיה (בעזרך)
  4. אתה הוא אדונינו ואור עיני‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 656

  מכתבT-S 12.654

  Letter from Jalāl al-Dawla, in Cairo, to Shelomo b. Yishai the Mosul Nasi, in Bilbays. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1240 CE. The writer had sent …

  Recto

  1. [ב]ש רח 
  2. [אל]לה תע אלעאלם מא ענדי לכיבה אמלי וכגלי [                ]
  3. [לתא]כרי ען כדמה אלמג'לס אלסאמי אלאג'לי אלס[יידי]
  4. [אל]עאלמי אלצדרי אלדא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 657

  מכתבT-S Ar.18(1).137

  Letter from Manṣūr b. Sālim, in Alexandria, to his son Abū Najm, who has gone on an adventurous journey or had run away to the …

  1. אלדי [א]עלם בה ולדי ולעזיז עלי גמע אללה אלשמל
  2. בה קריב אן שא אללה וגיר דאלך מא ראית ולא
  3. סמעת לא מתל כולקך ולא מתל דינך איש אנת
  4. פיה חתא וצלת להאדה אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 658

  מכתבT-S 13J18.27

  Abū ʿAlī b. ʿImrān, Alexandria, writes to the son of his dead sister, to Abū Mūsā Hārūn b. al-Muʿallim Yaʿaqov, Fusṭāṭ, the shop of Abū …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 659

  מכתבHalper 389

  Letter from Salāma b. Mūsā of Sfax, in Mazar, Sicily, to his partner Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The longest letter …

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך כתאבי אליך מן מאזר לז' בקין מן אלול ען סלאמה ונעמה 
  2. ושכר ללה תעאלי אסאלה אלמזיד מן כל ‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך ואת אושרך ואת רווחתך, ממאזר, בכ"ג באלול; שלומי טוב ואני מאושר,
  2. ותודה לאל ‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 10. 660

  מכתבIOM D 55.13

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, the chief judge in al-Mahdiyya, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: Ca. 3 August 1057 CE (Gil) …

  על שמך

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סידי ומולאי אלשיך אלגליל ואדאם חראסתה וחמאיתה ונעמאה וחסן עקבאה
  2. ועגל בלקאה מן אלמהדיה אכר אב כתמה אללה עלי מולאי באפצל כ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 661

  מכתבT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. لے
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממלוכה מן שדה אלמרץ וק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 662

  מכתבT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 663

  מכתבENA NS I.78

  Letter from Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Alexandria, to Abū Bishr Azhar b. Manṣūr (aka Avraham), in Fustat, ca. 1075. Mentions a shipment of …

  recto

  1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עלאה וכב[ת]

  2. עדוה עדה גואבא ען כתבה אלואצלה אגבתה ען כל פצל פיה[א ואמא]

  3. מא דכרה מן קב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 14. 664

  מכתבT-S 10J10.27

  Letter from ʿIwāḍ b. Ḥananel, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Around 1060. The letter is in the hand of Benāya b. Mūsā …

  1. וצל [כתאב] מולאי אל חביר אל אגל גדול הישיב[ה] [אטאל] אללה בקאה
  2. ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה ונעמתה ואנת תדכר פיה חאל אל
  3. ניל ואל כאפור פסאלת מסלם אל מעל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 665

  מכתבT-S 13J23.17

  Letter from Abū l-Surūr b. Ṭarīf to the brothers Abū l-Makārim and Abū Yaʿqub ha-Kohen. The writer describes in detail the severe fever and dysentery …

  1. בשמ רחמ
  2. סבב הדה אלאחרף אלי אלשיך אבו אלמכארם ויעקוב חפצהם אללה ותולאהם
  3. אעלאמהם אן אבו אלרצא אכוהם עלי כטה קביחה תאלף מן אל[נזו?]ל
  4. ואלזחיר אלמפרט וה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 666

  מכתבT-S 13J36.6

  Letter from ʿEli b. Yehezqel ha-Kohen, Jerusalem, to Eli b. Hayyim ha-Kohen, Fustat, concerning Eli b. Yehezqel's travels to Acre and Tyre, return to Ramla, …

  Recto:

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלכהן אלפרנאס ואדאם עזה ותאידה מן אלרמלה
  2. ליג בקין מן אב וכאן קד סאפרת אלא צור מן נצף סיון ואקמת באלרמלה ופי אלבחר
  3. ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 667

  מכתבCUL Or.1080 J27

  Letter of appeal from a cantor to a certain Moshe ha-Sar who is in government service. The letter also addresses Ṣedaqa ha-Sar. He asks for …

  1. בש רח
  2. ומצא חן ושכל טוב וג
  3. כי ארך ימים ושנות חיים וג
  4. ותגזר אמר ויקם לך וג
  5. לכבוד גד קד מר ור משה השר הנכבד העשה
  6. כמה חסדים וכמה טובות יעזרהו אלהינו וי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 668

  מכתבT-S 10J7.3 + T-S AS 144.258

  Letter from a son to his father with detailed description of his illness and recovery. Same writer and recipient as T-S 13J21.13 (addressed to Minyat …

  1. בשמך רחמנה
  2. קד כאן כתבי נפד אלי חצרה מולי אלוא[לד אלאגל אטאל אללה]
  3. בקאהא ואדאם תאיידהא ועלאהא [וסמוהא] וסנאהא
  4. ותמכינהא וכבת אעדאהא עלי יד אחד [אלר]ק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 669

  מכתבBodl. MS heb. b 11/7

  Letter from an older Maghribī traveler, in Alexandria, to his cousin, somewhere in the Maghrib. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. Evidently this letter was …

  1. בשרח
  2. לו דהבת אצף נא ענדי מן אלארתיאח נחו מולאי אכי ובן דודי
  3. [[לם ת]] אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמת[ה]
  4. ונעמתה ות[מכינה וכ]בת אעדאה‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 7 recto
  הצגת פרטי מסמך
 20. 670

  מכתבT-S 12.293

  Letter from Sitt Dhahab, in an unknown location, to Abū Naṣr b. Karīm, in Qāʿat al-Fāḍil, Fustat. She refers to herself as his daughter. Goitein …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 671

  מכתבT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 22. 672

  מכתבT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 673

  מכתבT-S Ar.18(1).130

  Letter from an unknown writer, probably in Alexandria, to Abū l-Khayr (?) b. Yūsuf, in Fustat, care of Abū l-Ḥasan al-Yahūdī al-Ṣā'igh in the market …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 674

  מסמך משפטיT-S AS 147.17

  Legal query in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi regarding a man who married a widow, then found in her a "hidden defect" from …

  1. אל
  2. מא יקול הדרת פי ראובן אגוז אמראה // ארמלה // ולקי פיהא עיב
  3. באטן [[תם]] וחצל לה מן דלך מרץ והו סעלוך ולם יכון
  4. מעה מא [י]תעשא בה אלא מן עניי ישראל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 675

  מכתבT-S 8J20.26

  Letter from Alexandria to Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment: Bottom half only. Dating: There are reports of men seized for forced labor to dig a ditch …

  1. גיר ואתק בדלך ואלבלד עלי קציה צעבה מן חפר אלכ[נד]
  2. בלד מגלק ואלצכרה ווגדת ימן הי אלדי וקע עליהא אלבאב וגראת
  3. עליהא שדה עטימה ולהא אליום ארבעין יום וה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 676

  מכתבT-S 10J11.22

  Letter from Shemuel b. Ibrahīm, in Fustat, to his father Abū Isḥāq Ibrahīm b. Shabbetay (aka Shubbāṭ), in Palermo. Fragment: upper part of the letter …

  recto

  1. כתאב[י אלי]ך יאואלדי ואעז אלכלק עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך 
  2. ונעמאך וכבת אעדאך מן אלמסתקר ען סלאמה לא אכלאך אללה מנהא 
  3. ועאפיה געלהא‮…

  recto

  1. אני כותב לך, אבי, והיקר לי ואצלי מכל הבריות, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומך
  2. ואת אושרך ויכה את אויביך, מהבית. שלום לי, אל ימנע אלו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 677

  מכתבT-S 10J12.24

  Letter in which a physician, probably named Abū l-Baqā', writes from somewhere outside of the capital to his son-in-law (?) Abū ʿImrān, probably in Fustat, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כי ייי יהיה בכסלך ו[שמר רגלך מלכד
  3. והסיר ייי ממך כל חלי וג [
  4. ואתה שלום וביתך שלום וג [
  5. תרדדת כתבי אלי חצרה אלולד אלעזי[ז . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 678

  מכתבBodl. MS heb. d 75/20

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: November 28, 1062 (Udovitch). The writer recently returned …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך
  2. ברחמתה מן אסכנדריה לח' בקין מן כסליו כתמה אללה עלינא ועליך באחסון כאת‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 20 recto
  • 20 verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 679

  מכתבBodl. MS heb. d 76/60

  A pregnant woman, seemingly well-to-do, complains to her sister in the city about neglect and expresses apprehension that part of her house will be taken …

  1. ב[שמך] עבדהא אבראהים געל פדאהא
  2. אלי אכתי ואלעזיזה עלי וענדי אטאל אללה בקאהא
  3. וגמע אלשמל בהא ען קריב וגיר דלך אנני כתי[רה]
  4. אלשוק אליכם אלחמד ללה אלדי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 60 recto
  • 60 verso
  הצגת פרטי מסמך
 30. 680

  מכתבF 1908.44i

  Letter from a man in Egypt to his brother or brother-in-law, an India trader in Aden. In Judaeo-Arabic. Frenkel identifies the writer's location as Alexandria, …

  Recto:

  1. בש רח
  2. כתאבי אליך יא אכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ועלאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע אללה ביננא
  4. עלי אסר חאל במנה וכפי לטפה ‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 681

  מכתבT-S 13J9.4

  Letter from Shimʿon b. Shaʾul b. Yisraʾel ha-Ṭulayṭulī, in Jerusalem, to his sister Ballūṭa in Toledo. Dated at the last line: the month of Marḥeshvan …

  1. בשם רם ונשא
  2. כתאבי אליך יאכתי וחביבה קלבי אטאל אללה בקאך ואוזעני שכרך ואגמע ביני ובינך
  3. פי הדא אלקדס אלמקדס ברחמתה וקד תקדמת לי אליך כתב עדה ולא אעלם‮…

  Recto

  29. Regarding Ibrāhīm b. Fadānj and Ibrāhīm b. al-Harūnī, they arrived in 

  30. Jerusalem from the Christian lands (bilād al-rūm: Byzantium) a‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 682

  מכתבT-S 10J12.16

  Letter from a woman, in Fustat, to her son Abū l-Maḥāsin, in Funduq al-Qamra, Alexandria. Dictated to Abū Manṣūr. Likely belongs with T-S 10J19.26 (PGPID …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 683

  מכתבENA 1822a.2

  Letter from Umm Abū ʿAlī, in the Rif, likely near Damīra, to her son Isḥāq, in Fustat. The latter may live with his aunt and …

  1. בשמ
  2. כתאבי אליך יא ולדי אלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. תאידך ועלאך ותמכינך וכבת אעדאך ומן חסן אלתופיק
  4. לא אכלאך ען חאל סלאמה ונעמה גמע אללה שמ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 3
  • 4
  הצגת פרטי מסמך
 34. 684

  מכתבT-S NS J24b + T-S NS J24a

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Alexandria, to his brother, Avraham b. Natan ha-Sheviʿi (the seventh), in Cairo. Dating: …

  Recto, T-S NS J24a - main text

  1. [ ] אלי אלאן [ ] אלי ענדה [ ] אנשרחת
  2. [ ] ענדה הוא מולאי אלממחה רבי חייה שמ' צור
  3. [ ] עאפיה ערפתה דלך וסבב הדה אלאחר‮…

  Rustow, Lost Archive, pp. 405-406

  19) … On Monday 9

  20) Kislev, there arrived [here in Alexandria some people] who were reported to have brought wit‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 685

  מכתבT-S 13J21.17

  Letter from a physician in Silifke (Seleucia) to his sister's husband, presumably in Fustat. Dated 21 July 1137. "The Emperor John II Comnenus was on …

  Recto:

  1. אישה כי תזריע ושאן . . . ן
  2. דכר כמא כתבת אליך פיוט עמלתה עבראני ולעלה יצל
  3. קלת פיה יוחברו עצמי עם זקיני ותראה לי רביה בן זקונים
  4. ולעל ימן אללה ‮…

  In a Hebrew poem, composed by me, which I sent to you - I hope it will arrive - I  said: "Let my limbs be joined to my aged husband, and fruit will ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 686

  מכתבT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 687

  מכתבT-S 10J5.6 + T-S 20.113

  Letter from the Qaraite Jews of Ashqelon to the Qaraites and Rabbanites of Fustat. Dating: Summer 1100 CE. The letter deals with the ransoming of …

  (recto) (A) T-S 10J5.6, recto:

  1. ויפדם שומר יצחק ויעזרם צור יעקב ויהי למו משגב [. . . . . וימלא]
  2. משאלותיהם ויחון עליהם וברכותיו יפיק להם ויעדיף חסדו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 38. 688

  מכתבT-S 8J40.8

  Letter from Yaʿaqov the physician (known as 'the effective'), in Shamṭūniyya, near Kūfa, Iraq, to his pupil and perhaps son-in-law Yūsuf, in Jūma Mazīdat (unidentified …

  Recto

  1. מברכו יעקב בן [ ]
  2. [ ]
  3. עזרי מעם יוי
  4. אשואקי כתירה גדא אלי משאהדה התלמ[י]ד המבין הטוב והנאה
  5. מ יוסף יברכהו אלהינו ולטובה יזכרהו ויתן לו עצתו וגם ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 689

  מכתבT-S 20.149

  Letter from the Egyptian physician ʿAfīf b. Ezra, in Gaza (detained there en route from Cairo to Safed), to Shemuel b. Yequtiel al-Amshāṭī, in Fustat. …

  Recto:

  1. בש' רח'
  2. יחנ'
  3. אשרי תמימי דרך ההול'
  4. אשרי תמימי דרך ההול
  5. והמשכילים יזהירו כזו'
  6. וידע כל יש מ כ נ שמואל
  7. יוי עוז
  8. קומי אורי כי בא אורך וכ[בוד] יוי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך