Search Documents

מסננים

335 תוצאות

 1. 51

  מכתבT-S 20.141

  Letter from Baruch b. Yiṣḥaq to Yosef b. Shemuel, at Fustat, Misr. Baruch asks about events in Egypt and supplies information about his own community …

  1. בשם רחמנא
  2. פינת יקרת הושת בישורון לתלות עליו כל
  3. כבוד משפחות ארץ צבי בו יחשפו זרוע שרידי
  4. מרעב המתופפם ? יחד בהתהלכם ברגש כי
  5. מי זה ערב את לבו לקרבה אל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבENA 3965.12

  Letter, anonymous, saying that a certain Sefaradi gave a sermon in synagogue and failed to mention the gaon. Gil speculatively dates it to 1038, at …

  1. ] اجاب [ ] العدل ولوﻻ ابى جمع [
  2. ] اين ما كتب واعلم ان يوم غد السبت جرا فى [
  3. ] انسان اندلسى طلع الى المنبر حتى يدرس ولم يذكر الريس
  4. ] فقاموا الجم‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבT-S AS 147.4

  Long fragment of a letter by a man who, among other things, discusses the learning of his son and expresses outrage that, despite an impeccable …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם
  2. נעמאה ומן תופיקה לא אכלאה תקדם לי כתאבך
  3. נסכתין דכרת פיה אנני מא כתבת לך אש צח לך
  4. ואש בעתה לך וקלת פי בעץ כל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S 10J14.23

  Letter from Avraham b. Saadya to Moshe b. Avraham (Barhun) al-Taharti in Fustat, who is about to sail from Qayrawan to Jerusalem. The writer wants …

  1. יש]לח עזרך מקדש ו[מציון] יסעדך
  2. ישלח מלאכו אתך ויצליח דרכך
  3. כתאבי למולאי ושיכי וסידי תמם אללה אמלה ובלגה סנין [כתירה
  4. ועאנה עלי מא המה עלי רוחה עלי מא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבT-S 8J18.21

  Letter from Salman b. Harun, maybe from Mazar, to Aaish b. Sedaka, Alexandria. Around 1045. The writer asks Aaish to take care of two shipments …

  1. כתאבי ימולאי אטאל אללה בקאה וס אה ען חאל [
  2. וען שוק לנא תך קרב אללה אלאגתמאע בך עלי [
  3. אחואל וא אלמ אעלם מולאי אני אסתכרת אללה תע[
  4. וחמלת עלי מרכב אלנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מכתבT-S 10J11.23

  Letter from Ismāʿīl b. Barhūn al-Tāhartī in Mahdiyya to his brother, Abū l-Surur Isḥaq b. Barhūn, reporting what Ṭahir and his partner, who were the …

  recto

  1. אערף מולאי אלשריף אדאם אללה עזה ועלוה ונעמאה במא חל עלי 
  2. וקד רגבתך בעד אללה אלכרים אן תנצפני הולא מן מרכב בן אלאסכנדר 
  3. ממא עאמלוני בה אצחאבה ‮…

  recto

  1. הריני מודיע לאדוני האציל, יתמיד אלוהים את גדולתו ואת מעמדו ואת חסדיו לו, מה שנעשה אצלי.
  2. הריני תובע ממך, אחרי האל הטוב, כי תשיג לי צדק אצל אות‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מסמך משפטיHalper 336

  Record and validation of a deposition regarding a compound partly dedicated to the synagogues, ca. 1047. A deposition given by four witnesses, prominent persons, confrims …

  1. שהד אלשהוד אלמסמון פי הדא אלכתאב אנהם עאר[פין אן אלדאר]
  2. אלתי פי אלזקאק אלגיר נאפד אלמערוף בזקאק אלמסאכין אלדי [בקצר אלשמע]
  3. אלדי ב[פסט]אט מצר הי אלד‮…

  Recto

  1.  The witnesses named in this deed testify that they know that the compound 

  2.  which is in the blind alley known as the Lane of the Poor in ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבENA 2804.18

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

  Recto

  1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
  2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
  3. וב[נועם] וחן ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבT-S 10J11.15

  Letter from the cantor Elazar ha-Hazzan b. Avraham to Mevorakh b. Saadya, before he became Nagid (thus, before 1078). Informing that three pieces of copper, …

  1. בשם ייי
  2. שלומות רבות וטובות מלובות ונעימות
  3. מטובות וחמלה וחנינה ורוח ורחמים והצלה
  4. ויושר פעולה ונועם משולה וברכות מלמעלה
  5. ושלומות //להכפילה// לשם ולתהי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבT-S 10J11.2

  Letter from 'Amram b. Moshe al-Barqi, sent via Alexandria, to Mevorakh b. Saadya (1094-1111) asking for assistance, which the recipient had already granted in the …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול: ותאמר שרה
  2. צחוק עשה לי אלהים כל ה[שו]מע יצחק לי תחת אבותיך
  3. יהיו בניך תשיתמו שרים בכל הארץ: לפני אדונינו סלר נו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבT-S 10J11.28

  Letter opening in the handwriting of Avraham, son of the Gaon, to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat in Fustat, 11th century.

  1. שלום כגלי נהר פרת וישועות כבן פורת וישע מתעורר מבית
  2. לחם אפרת עם שאר כל האמוצים י[ה]יו נא נקבצים ומלוי כל
  3. חפצים ליקירנו וזקיננו וחשובנו כב קד מר ורב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבT-S 10J16.11

  Letter in calligraphic style from a community written by Sahlān b. Avraham. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

  1. . . . . . . . . . . . . ] תשוקתינו אל חזות תארו וש . . .
  2. והשתאותינו אל מרוצת טורי מחקרו גם התודעינו בכל
  3. עת שלומו ושלום כלל קהל מבצרו ושאילתינו ותפל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מכתבT-S 10J19.19

  Letter from Efrayim b. Isma'il al-Jawhari, probably in Alexandria, to Yosef b. 'Awkal, in Fustat, ca. 1030. Mentions Palermo and Mahdiyya; ships of Ibn Daysūr …

  recto

  1. כתבת אטאל אללה ............ לה כלת מן סי[ון]
  2. והו ערבה עצרת דרך אללה מולאי אמתאלה ואעאדה עליה סנין כתירה
  3. וחבס חיותה עלינא כלנא ען חאל סלאמה ונ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/37

  Deposition in the Jewish Court of Tyre, ca. 1028. The rent of a compound in Aleppo has been dedicated by its owner, Hilla b. Joseph, …

  1. לאבירי ארץ ואליה ברורי ברה ובלוליה גדודי גבע וגאוליה דובבי דעת ודוליה
  2. הוגי הבינה והמוליה וועודי ווסת וקהליה זבודי זכיות וזבוליה חוקרי חכמה וחייליה
  3. ‮…

  Recto

  1. To the mighty of the country and its dukes. The ones chosen of that which is the Choice, and mingled in It. The troops of Gaba and Its redee‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 37 recto
  • 37 verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מסמך משפטיT-S 16.115

  Legal document: deathbed declaration, made by a woman whose name is not preserved. The upper part of the document is missing, but the reconstruction, as …

  1. ומילולה נכ[ונים ולשונה סדור ומתוקן בפיה ושומעת ומדברת והיא יודעת]
  2. לישא וליתן [ודעתה מיושבת עליה כהוגן לשאול ולהשיב לומר על הן הן]
  3. ועל לאו לאו כשאר ‮…
  1.  And her speech (was) correct and her language was right in her mouth and she could hear and speak and knew

  2.  what was being dealt with and her m‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S NS J119

  Letter from Jerusalem addressed to Efrayim b. Shemarya (Maḥfūẓ), concerning the revenue from the Compound of the Jerusalemites in Fustat, ca. 1040. This letter is …

  1. ]דמה אלחבר אטאל אללה בקאה ואדאם
  2. ] מגוצה למקדראת קאירה ען וצף
  3. ]ל להם אלי אכתר מן אלמסלה(!) ללה
  4. א]גאבה דעאיהם לה חרסה אללה
  5. ]לתהם באלגמיל וקד כאן כתאב‮…

  Recto

  1. …the Ḥāvēr, may God give you a long life and everlasting (favor and grace) 

  2.  … your diving into abominations too enormous to be described ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S 8J19.10

  Letter of recommendation from Daniel b. Azarya to Avraham ha-Kohen b. Yitzhak b. Furat. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 672, #360). VMR

  1. בשמך רחמ
  2. מוצל הדה אלרקעה אטאל אללה בקא מולאיי אלשיך אלגליל שר העדה פאר הכהונה

  השר

  1. האדיר יברכהו אלהינו וישמרהו רגל מן אכיאר אלנאס וממן יגב אלנט[ר]‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S 8J20.12

  Letter from the Karaite Natan b. Yiṣḥaq, Jerusalem, to his teacher Shelomo b. David b. al-'Arishi, Fustat, approximately 1050.

  1. למולאי אלמעלם שלמה בן דויד בן אלערישי סלמה אללה מן תלמידה נתן בן

  יצחק:

  1. כתאבי אליך יא מולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך ונעמאך
  2. מן אלקדס מאצי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבT-S 12.214

  Recto: Letter opening to Joseph the Nagid (יהוסף, probably the Nagid Joseph b. Samuel, from the second half of the 11th century CE). Only extensive …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבT-S 12.351

  Letter fragment from Eli Ha-Mumhe b. Avraham, approximately 1050.

  ....

  1. ]תאבע פנסל אל[
  2. ] וינסי פי אגל[
  3. ]בה ויבקיה[
  4. סיידנא] אלרייס מן אלרמ[לה ?
  5. ] פלמא כא[ן
  6. ]מלי עלי מ[
  7. ] כתאב ביד [
  8. ] ר יאשיה רביעי [
  9. ]ה אן יגעלהם ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיT-S 20.163

  Court record of an excommunication ban pronounced against Sulayman the blacksmith after he insulted the court when it failed to take his side in a …

  1. [מה שהיה ל]פננו אנו העדים החותמים
  2. [למטה בסוף ה]כתב הזה ביום חמישי בשבת
  3. [שהוא ] בחודש אלול שנת אלף ושלש
  4. [מאות וארבעי]ם ושתים למניין שטרות
  5. [שאנו רגיל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מכתבT-S 20.178

  Letter from Shelomo b. Yehuda to David b. Aharon, ca. 1040, concerning an inheritance that was left by a person from Ramla (Mevaser) who had …

  1. ליקר פאר כגק מר ור דו[י]ד המשכיל המבין הזקן הנכבד
  2. והיקר יהי צור עזרו וצל סתרו ויפארו ובשיבה טובה
  3. וייטיב שמו וזכרו ויצו ראש אלונים שכרו וימציאו חן
  4. ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מסמך משפטיT-S 20.73

  Bill of release, dated 1066 in Fusṭāṭ (29 Kislev 1377), in which Natan ha-Kohen b. Yeshuʿa gives a bill of divorce to his fiancée Sittān …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מסמך משפטיT-S 12.59.2

  Fol. 2: Deed fragment in which 'the people of Haifa's fortress' are mentioned, 11th century. CUDL description: Recto: the very beginning of a legal document …

  ....

  1. ] ואנשי מבצר חיפה החתומים עידותם למטה ב[
  2. ]ה ימים בירח מרחשון בשנה הששי[ת שלשבוע
  3. ] שנים ליצירת עולם איך שבא לפנינו

  ....

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מכתבT-S 8.3

  Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

  1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
  2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

  יערכנו

  1. זהב ורב פניני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מסמך משפטיT-S 8J4.10

  Beginning of a court record. Location: Fustat. Dated: Tammuz 1402 of the Seleucid Era (1091 C.E.). Avraham b. Ṭoviyya ha-Levi is mentioned, no other details …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא
  2. לתחתא בשטרא דנן בתלתה בשבה דהוא תריסר יומין
  3. בירח תמוז דשנת אלפא וארבע מאיה ותרתין שנין למנינא
  4. דרגיליננא ב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מכתבT-S 18J2.3

  Letter in the handwriting of the Ascalon scholar and scribe Natan b. Mevorakh, from Avraham (Ibrahim) b. Ḥalfon b. Nahum to Eli ha-Kohen b. Yahya …

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב כגק מרנא ורבנא עלי הכהן הפרנס נאמן בית דין אטאל אללה בקאה

  ואדאם ת[איידה ונ]עמאה וחרס

  1. חובאה וכבת באלדל חסדתה ועדאה עלי שוקא מני א‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מסמך משפטיT-S 10J7.8

  Legal deed concerning Yosef ha-Parnas the physician, who claims to be unable to support his daughter Sittūna, and her little son, after she was divorced …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מכתבT-S NS 324.104

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Fustat. Dating: ca. 1025 CE. On verso there is a fable about a king and a …

  TS NS Box 324, f. 104, ed. Gil, Palestine, pp.122-124 (Doc. #71), C.B. 03-15-88 (p) Letter to the community of Fustat, approximately 1025. }

  1. אל כל ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מכתבT-S NS 320.16

  Fragment of a letter from Avraham the son of the Gaon probably to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. (Identifications by Gil; Goitein understands this to …

  ....

  1. ] و[يغ]فر(؟) ما لعله يكون صنع من الله
  2. ] اليه وجلال شاكر ذاكر باث بشكره
  3. ] يجتهد في صلاح شانه فالله يحرسه وﻻ يخلي منه
  4. ] ت شرح ل לשון קדש כל המתח‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מכתבT-S 8J16.10

  Letter to Abu Yaʿaqov Yosef the Dyer, from Perahya b. Yosef informing him that he arrived in Alexandria and found Yosef’s wife and children to …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך
  2. נעלמך אני קד וצלת אלי אסכנדריה ואגתמעת מע יעקוב
  3. וערפני כבר אהלך ואנהם טאיעין ומא להם נפקה
  4. ועליהם א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבT-S 8J16.11

  Epistolarium fragment in Hebrew. (Information from Goitein's index cards) EMS Part of a letter, with widely-spaced lines, probably 11th century and from Iraq. It addresses …

  1. כפתוחי חותם באקדח[י]ם . . . . . ק [
  2. קלחים וכבין קוצים כסוחים כשושנה [
  3. מלפניו נשלחים יצילם מצנים פחים ירצה מ[
  4. החוחים יברכם בכל חשחים ממגד גרש יר[חים‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבT-S 16.42

  Letter fragment from the brothers Yosef and Nissim the sons of Berekhya, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal, Fustat (sent in 1007-1013). (pp)

  1. פלא כתבה פי אגלך כמא עלאה
  2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד
  3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצלת וקפת עלי אל
  4. צדיק אלותיק הו אלדי יצהר מא פי סרה
  5. וכמא קאל אלו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מכתבT-S AS 149.157

  Letter of business written in the 11th century by Yeshuʿa b. Ismaʿīl, sent to Alexandria to [...] b. Abī l-Ḥayy. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מכתבT-S AS 146.206

  Letter of business written in the 11th century, mentioning the rīf (‘the (Egyptian) province’). (Information from CUDL.) Looks like the same handwriting as T-S 10J15.24 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מכתבT-S AS 146.276

  Letter written in the 11th century, mentioning Abū Isḥāq Barhūn. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  רשימה או טבלהT-S AS 151.4

  List of payments of rent on heqdesh houses collected in the presence of Efrayim b. Shemarya. Written by Yefet b. David. Dated 438/1046-7. (Information from …

  1. בשמך רח סנה תמאן ותלתין
  2. תבת מא גובי פי ארבע שהור מצת
  3. מנהא אול דלך סוהיל ארבעין דר
  4. סהלאן עשרין עלי סתה עשרי עלא
  5. אתני עשר טאוס אחד עשר מחאצר
  6. סתה עשר ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מכתבT-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi in Ramla on Palestinian affairs, probably 1029. He refers to the arrival of a letter from Yoshiyyahu. (Information from …

  A: TS LOAN 15B: TS 10 J 10, f. 5, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.384-387 (Doc. #210), C.B. 01-26-88 (p)Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Ramle, prob‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מכתבT-S 16.235

  Letter from Yehuda ha-Kohen b. Yosef to the fifth in the Yeshiva, probably 1064. The writer strongly advises against travel to a distant land (possibly …

  1. בשמ רחמ
  2. כנת [מ]תוקעא לורוד כתאב מולאי אלרייס אלחמישי נטרוהי
  3. מן שמיא וברכוהי ואורכונהי ליומיה מע ר ברוך ולם ארה
  4. ושגל דלך סרי וארגו אן דלך לכיר ישגל ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 91

  מכתבT-S 16.261

  Recto: Letter from Shelomo b. Yehuda to Shelomo Ha-Rofe b. Eli, Tripoli (Lebanon), 1039. Shelomo b. Yehuda writes about Natan b. Avraham, a young challenger …

  1. השלומות התמימות המקוימות הרשומות החתומות ליקירנו וזקיננו
  2. וחשובנו כב קד מר ורב שלמה הזקן הרופא החכם והנבון העשוי נחת
  3. רוח במבצר סינים האוהב בעלי תורה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 92

  מכתבENA 2804.3

  Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon to Efrayim b. Shemarya, Fustat, 1025.

  1. ] בהצלחות אסומות עם עתרת שלום
  2. ] לעקור איבה: ולזרוע שלום
  3. ] משלה וכמוהם להכפילה לאוהב שלום
  4. ] בהוצל מכשר וברדף שלום
  5. ] ברצוי לרוב אחיו ודובר שלום
  6. ] אלי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 43. 93

  מסמך משפטיT-S AS 146.7

  Court record of a case in which an orphan girl wishing to dispose of a piece of property that was held in trust by the …

  1. בתלתה בשבה דהוא תמניה יומין בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה ות[סעי]ן
  2. ותלת שנין למנין דרגיליננא ביה בעיר המלוכה הסמוכה לפסטאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 44. 94

  מכתבT-S 8J18.11

  Letter from Musa b. Abi al-Hayy from Alexandria to Yosef b. Musa ha-Tahirati, Fustat. Around 1055. The writer is available to work because Avraham b. …

  1. על שמך
  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל
  3. אסוא אמתה מן אלאסכנדריה לנצף מן שבט ען חאל סלאמה ו[
  4. אלי [ ] אללה אלאגתמאע על‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 95

  מסמך משפטיMoss. VII,43 + T-S Ar.53.53

  Draft of a legal document, notably made in a mixed Qaraite-Rabbanite court. Agreement by two parties in a complicated inheritance case stipulating obligations should one …

  Moss. VII,43 1r

  1. בחמשה בשבה דהוא חמסר יומין בירח תמוז שנת אלפא ותלת מאה ושתין
  2. ושתה שנין למנינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  3. חצר כ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 96

  מכתבT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם ה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 97

  מכתבT-S 10J9.25

  Recto: Letter from Natan b. Avraham, in which he urges his supporters to be in Jerusalem for the Feast of Tabernacles, lest their party be …

  1. [ ישא] זקננו ידיד הישיבה שלום רב ממנו ומכל בני [ישיבתנו]
  2. הנסמכים אלינו וידע כי שלום אנחנו מודים לאל כי טוב ומודיעים
  3. כי כמה פעמים כתבנו אל גדולנו יד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 48. 98

  מכתבT-S 8J21.6

  Letter to Efrayim b. Shemariah from his friend Yiṣḥaq, who asks for money to pay the tax-collector and so prevent his being imprisoned. Dating from …

  (recto)

  1. שלום לך ושלום לעזרך וג'
  2. אלי אח וריע וגדל דיע אהוב וחביב וקשור נפש בנפש
  3. וחקוק בלב הוא אדירי וכבירי ועין ימיני וזרוע עזי
  4. כבוד גדו קדו מרי ורב‮…

  Recto

  1. "And peace with you and peace with Him who support you," etc. (1 Chronicles 12:19). 
  2. To brother and friend, / great in knowledge, / beloved a‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 99

  מסמך משפטיT-S 10J26.8

  Writ of agency (אביזאריה). Location: Tripoli (Syria). Between ʿUlla ha-Levi and Yeshuʿa "Pride of the Communities." Signed by Yehuda b. Natan ha-Kohen, Ḥalfon b. Aharon …

  1. ואו משב[ח] להון או דעביד פשרה בהדיהון או דמשתלם מנהון [ואית ליה]
  2. רשותא לעולה הלוי דנן למכתב להון אביזאריה ולפצויי אינון ולברויי אינון [ ]
  3. אחריות על‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 100

  מכתבT-S 8J18.31

  Letter from Yeshu‘a b. Ismāʿīl, in Malīj, to Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAlī ha-Kohen. Dating: 11th century. Concerning business matters. The sender delivered something on …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ונעמאך מן אלמליג ען סלאמה ונעמה למוליהמא ואלשכר דאימא
  3. בעד וצולנא סאלמין ודפעה אלשכירה אלי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך