מכתב: T-S 10J24.2

מכתב T-S 10J24.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

ח76 מכתב מאת ̇כַלַף אל חלפון על אנשי המעלה שפגש חלפון, על חידוש העסקים עמו ועל ניסיון כושל לקנות משרת עדן, מרחשוון אתנ"ב לשטרות, שהוא 14 באוקטובר–11 בנובמבר 1140 ד13. TS 10 J 24.2 ד14. CUL Or. 1080 J 211 ב48. TS Misc. 28.256 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: מס' ד13: 14.3 x 21.8 ס"מ; מס' ד14: 13.4 x 12.7 ס"מ; ומס' ב48: 14.2 x 14.6 ס"מ (הקטע הראשון), 7.9 x 16.2 ס"מ (הקטע השני). מס' ב48 שהיה קודם אחד – וכך בתצלום ישן בעזבונו של גויטיין – נתחלק עכשיו לשניים שלוש האותיות של שורה 19 כתובות בקטע השני, שנכרך לאחר מכן בטעות בחילופי ע"א וע"ב. סוף השורה הנזכרת הוא בקטע הראשון, והמשך השורות בקטע השני. כיו"ב בע"ב, משורה 22 ואילך, דהיינו התיבה הראשונה בקטע השני והמשכה בקטע הראשון, וכן שאר התעודה שם בקטע הראשון. בדברים שלהלן אני מתייחס למס' ב48 כאילו הוא קטע אחד ולא שניים. מס' ד13–ד14 פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 435–438. גויטיין תיאר את מס' ד13 כקטע מראש מכתב שכתב ̇כַלַף בן יצחק, ובו הביע את התרגשותו על מסעיו הממושכים של חלפון לספרד ולמגרב ואנשי המעלה שפגש שם. את מס' ד14, שסידר אחריו, תיאר כקטע של מכתב מאת ̇כַלַף לחלפון באותה נימה, המספר גם כן, כפי הנראה, ש̇כַלַף השקיע את שווי משלוחיו של חלפון מהודו בהשקעות בעסקאות חדשות שם. גיל ופליישר פרסמו את שני הקטעים כחלקים של מכתב אחד, ומתברר שהצדק עמם.1 סופו של מס' ד13 וראשו של מס' ד14 עוסקים באותו עניין, הוא תגובתו של ̇כַלַף לדברי חלפון על מסעיו והאנשים המפוארים שפגש בהם. במקום זה דומה ששני הקטעים כמעט נוגעים זה בזה, ולכאורה במקום שהם קרובים ביותר לא חסר ביניהם אלא קצת יותר מאות אחת (ראה מס' ד13, שורה 23–24). הטקסט המשוחזר רציף (כמעט) שם, אבל בגלל קיטוען של השורות הסמוכות אין המשפטים שלמים. ועוד, בגלל צורת מס' ד14 קשה לוודא את רוחב הדף שממנו נלקח. במקום אחד (ע"א, שורה 11, ע"ב, שורה 9) שרד הרוחב המלא של השורה לרבות השוליים הימניים הריקים. רוחבו קטן משל מס' ד13 ב-0.9 ס"מ בערך.2 אפשר שאמנם חסר מעט מן השוליים במס' ד14 ואינם שלמים, ואפשר שקטע זה אינו לקוח מאותו דף אלא מדף שעליו נכתב עותק אחר של אותו מכתב, שהרי רגילים היו לכתוב כמה עותקים מאותו מכתב שמא אחד מהם או אחדים מהם יאבדו בדרך.3 כל עוד אין חיבור של ממש, נותר הדבר בתחום ההשערה בלבד, וצריך עיון. בפסקה ג של המכתב, ממשיך מס' ד14 בענייני העסקים שבין ̇כַלַף וחלפון, ובפרט ההוראות הקשורות 'לשווי הנֵרְדְּ', שהטיפול בו נזכר בתעודה ח25 (שורה 53–ע"ב, שורה 2). לפי תעודה ח25 שווי הנֵרְדְּ של חלפון (שהיה לו שותף בקנייתו) היה ארבעים וחמישה דינר. במקום שמס' ד14 נקטע צוינו ההוצאות לאריזת הסחורות שנקנו בשווי הנֵרְדְּ. קטע גדול אחר ממכתב שכתב ̇כַלַף, מס' ב48, מתחיל בתיאור כלי אריזת חבילה ומציין את שווי הנֵרְדְּ: ארבעים וחמישה דינר. גויטיין קבע שנמענו של מס' ב48 היה סוחר שישב במצרים. במקום אחר (בהקדמה למס' ג10) שיער שאולי זה היה חלפון. התיאום בין הפסקה בסוף מס' ד14 לבין הפסקה בראש מס' ב48 בעניין שווי הנֵרְדְּ הופך השערה זו לוודאות לדעתי. ואכן זיהוי של חלפון כנמענו של מס' ב48 עולה גם מפרטים נוספים. למשל, בפסקה אחת בע"ב נזכרו יצחק אלסִ̇גִלְמַאסִי (שורה 25) ואבֵדות של נפש ורכוש בים. במכתבו לחלפון תעודה ח72, דיווח יצחק בן אהרן אלסִ̇גִלְמַאסִי על אבֵדות בים. אחד מאלה שטבעו שנזכר במכתב ההוא, נזכר גם במס' ב48, ע"ב, שורה 33. זאת ועוד, באותה פסקה, ע"ב, שורה 30–31, אומר ̇כַלַף שקיבל בגד של בד 'טַלִי' ששלח הנמען. ייתכן שמדובר ב'מַקְטַע טַלִי' שנזכר בהתכתבות של חלפון, ובמכתבו של יצחק אלסִ̇גִלְמַאסִי אליו, בתעודה ח71, נזכרו הוראותיו של חלפון בקשר לבגד ההוא. מתקבל על הדעת שמס' ב48 הוא קטע נוסף של אותו מכתב של מס' ד14. אף על פי שאין מגע בין הקטעים, ייתכן שהמרחק ביניהם קטן, וכאמור, מס' ב48 ממשיך באותה פסקה העוסקת בשווי הנֵרְדְּ. רוחבו של מס' ב48 ורוחבו של מס' ד13 שרדו בשלמות, ורוחב אחד להם בדיוק.4 כמעט אין ספק אפוא שהם לקוחים מדף אחד, ושלושת הקטעים מס' ד13, מס' ד14 ומס' ב48, שייכים ככל הנראה לאותו מכתב. בשלושתם נמצא אורך כמעט שלם של איגרת גדולה ובה יותר ממאה ושלושים שורות, שכתב ̇כַלַף לחלפון. חלקו העליון של מס' ב48, ע"א, נשתמר כמעט בשלמות. חלקו התחתון קרוע וניזוק מאוד, ולהֵפך בע"ב, הכתוב כרגיל בכיוון ההפוך. הדברים שבחלקים הקרועים נשתמרו, כמובן, רק למקוטעין, ובדרך כלל אי אפשר להשלים את הכתוב שם ולדעת בדיוק למה הכוונה. חרף נזקי הקטע שרדו בו כמה ידיעות מעניינות, הן שלמות הן חלקיות. ייתכן שהחלק המרתק ביותר הוא פסקה ארוכה [ד], בע"א, משורה 5 ואילך (קשה להכריע בדיוק היכן מסתיימת הפסקה, והחלוקה שלהלן שרירותית למדַי). משולבים בה מעשה בפלוני הנקרא אלדֻגַיים5 ותיאור של התקוטטות בין כוחות שליטי עדן. הדברים קשורים זה בזה, כי אלדֻגַיים הפקיד בידי הכותב תיבה גדולה ובה סחורות מן המזרח הרחוק, והכותב פתח אותה ומכר את תכולתה מפחד השוד בעיר. חלפון קיבל על עצמו ערבות לסחורתו של אלדֻגַיים. בפסקה ז ̇כַלַף מזכיר את ניסיונו הכושל לקנות לחלפון משָרת מתוך קבוצת עבדים חדשים, שהובאו לעדן בחג הסוכות מן 'בלאד אלזנג' [= ארץ זַנְ̇ג] שבמזרח אפריקה. המשתמע מאיגרת זו על כך ועל קביעת זמן מסעיו של חלפון לספרד ופגישתו ביהודה הלוי ובני חוגו נידון במבוא.6

T-S 10J24.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

[ד13]

 1. בש̇מ רח̇מ
 2. וצלת כתב חצרה אלשיך אלאגל אלסייד מולאי אטאל
 3. אללה בקאה ואדאם עזה ועלאִה ורפעתה וסנאה ועלוה
 4. וארתקאה ולא עטל מן גמיע אלכיראת סאחתה ופנאה
 5. וחרס עליה צאלח אולאה וכבת חסדתה ואהאן עדא[ה]
 6. ופרחת בנצרי אליהם קבל וקופי עליהם והיו על לבי
 7. כארץ עיפה למים ואכדתהם בכלתא אלידין וגעלתהם
 8. פוק אלראס מני ואלעין וקראתהם מסרורא ותאמלתהם
 9. גדלא מחבורא וסכנת מנהם אלי עלם סלאמתה
 10. וצלאח חאלתה פחמדת אללה עלי דלך כתירא וסכנת
 11. מנהם אלי עלם סלאמתה וצלאח חאלתה פחמדת אללה
 12. עלי דלך כתירא וסאלתה אלמזיד לה מן כל כיר ברחמתה
 13. ולם יִדכר מולאי שי מן אלשוק אלא וענד עבד חצרת[ה]
 14. אצעאף דלך ופוק מא הנאלך סהל אללה סרעה אל[אגתמאע]
 15. בה עלי אסר סרור ורגם כל חסוד במנה ורחמתה [אן]
 16. שא אללה ואנתהי עבד חצרתה אלי מא [שרחה מולאי]
 17. מן טול אספארה ובעד מזארה וכתרִ[ה תגולה פי]
 18. תלך אלדיאר ומלאקאה תלך אלסאדה [אלאגלא ואנה]
 19. משתאק אלי מואגתהם לקדר מ[נזלתהם אלרפיעה פי]
 20. אלתורה ואלענוה ואלחכמה ואלמ[דע ...]
 21. מולאי מן ̇כולה אללה מןִ מִלִ[אקאה ...]
 22. מלאח̇צתהם ו[...|]כאן ג[…]
 23. אנעם אללה עליה ב[מ|]לִאחצה תלך אלסאדה אלאגלא [...]
 24. ומע מא אן מן ל[ה]| תעאלי לקד פרחת בוצולה מן תלך אלדיאר
 25. פי ספרה מן מ|[צר ...] אלדי וצף מולאי בהא פאלבארי יזידה
 26. לעד פִ[צלה | …]..ידה ויתבת בה מא קאל אלולי ̄ס̄ל̄ס̄ל̄ה ̄ו̄ת̄ר̄ו̄מ̄מ̄ך

[ד14]

 1. [̄ת̄כ̄ב̄ד̄ך] ̄כ̄י ̄ת̄ח̄ב̄ק̄נ̄ה ̄ת̄ת̄ן ̄ל̄ר̄א̄ש̄ך ̄ל̄ו̄י̄ת ̄ח̄ן ̄ע̄ט̄ר̄ת ̄ת̄פ̄א̄ר̄ת
 2. [̄ת̄מ]̄גִ̄נִ̄ך ואסאל מן גלת קדרתה וע̇צמת משיתה אן
 3. [ימ]ןִ באלנצר אליה ואלמ̇תול בין ידיה ונשמע מפיו מה
 4. [ש]ראוי לשמעו ונשׂבע מדברו הטוב ונשתה מעסיס
 5. רמונו ונאכל מפרי מגדו ואלהי ישראל ימלא השאלה וישמע
 6. כל מל[ה ב]רחמיו וחסדיו ואמא מא שרחה מולאי
 7. [אחסן אללה] דכרה בכתאבה אלכרים קבל ספרה אלי עבד
 8. [חצרתה מן] תספיר דלך אלשוי אלדי הו קימה אלסנבל
 9. [… קד] פעל עבדה דלך ואנפדה צחבה מא אנפד בה
 10. [עבד חצ]רִתה אלי בלאד אלהנד פאל בה אלאמר אלי מא לא
 11. […].עִ עבד חִ[צרתה ...]ל[.] פלפל סער
 12. [... צ]רִתין אלוזן
 13. [...]חבאל
 14. [...]לִ

[ב48]

 1. [... נצ]ף דינאר ותגליד [...]
 2. [...] וכרג אלפרצה דינאר ונצף וסלמת ללדין הם עלי
 3. [...]יה עשרה אלדנאניר מלכייה יכון אלגמלה ̇פ̇הִ̇צ̇א דינאר
 4. למולאי מן דלך ̇מ̇ה דינאר קימה אלסנבל בעד כל שי
 5. אלבאקי לעבדה ̇מו דינאר וקד כאן דכר לעבד חצרתה
 6. בכתאבה אלכרים סביל אלדגיים ומא כלפה ענד עבד
 7. חצרתה וכלאמהם מע מולאי וצמאנה מולאי להם
 8. ועבד חצרתה יעלמה אן אלדגיים כאן אודע ענד עבד
 9. חצרתה ספט פיה קרנפל וצרה לטיפה לך ו̇ק קציב
 10. כיזראן פבקי ענד עבד חצרתה מדה טוילה חתי וקע
 11. אל̇כלף בין אלסלטאנין ו̇כאפת אלבלד כתיר וצאר אלסרקה
 12. ואלנהב פי אלבלד יעמל פ̇כפת אן יטרא עליה אמר ויציע
 13. אלאצל ויבקא כלאמה הל נצדק בכלאמי אם לא נצדק
 14. פרגעת פתחת אלספט פראית בה ̇ל מן קרנפל וִנקי אכ̇ת[ר]
 15. מן אלנצף עוד ופי וסט אלקרנפל כריטה פיהא ̇ד אמנא
 16. עוד אשבאה כפיף פאבעת אלקרנפל בעד אלאסתקצא
 17. אל̇ל מן ב̇ע̇ה דינאר סער אלעשרה אמנא ב[̇כ̇ה דנאניר ...]
 18. אמנא עוד ב̇י אלדנאניר ורבע בהאר לִ[ך ...]
 19. ו̇ק ק[ציב] כיזראן בסתה אלדנאניר אל[...]
 20. ובעד קבצִת אלמ[...]
 21. אלדי כאנת פי אלדאר [..]
 22. גמיעהם וה[...]
 23. גמיע מא כאן [... פי מרכב]
 24. אלסלטאן באלבכרה [... לם]
 25. נרא אלא מא ̇תלקל ואמא [אלכף ...]
 26. תלך אל̇ג אלבטאט תרא[.]אל[...]
 27. בגמלה מא אכד פלמִ[א ...]
 28. אלבטה אל̇ג וסלה אלראוִ[נד ...]
 29. מן אלמכזן שי יסאוי חִ[בה ...]
 30. ואמא מא לא אערפה [...]
 31. כאן קד אנבאע מא קד [...]
 32. ירוח מאִ̇תל מא ראח גירה [...]
 33. דלך ולם תצל להם וכאלה ומ[...]
 34. לא יתם אנפאדהא אלא בוכאל[ה ...]
 35. ענדה אלי אן יא̇דנו אצחאבהא [...]
 36. הו חא̇צרה פיצל וכילהם ווכאלתִ[הם ...]
 37. מא הו להם ואן ראיתִ אתִיִ[...]
 38. יסלם לה ב̇צ̇ז דינאר מלכי[ה ...]
 39. מא קד דכרתה למולאי מ[ן ...]
 40. דלך מן ענד עבדה וירבח כִלִטִ[ה ...]

תרגום

T-S 10J24.2 1v

1v

Verso

[ב48]

 1. לם יסלם להם אחד פיצל וכילהם [...]
 2. חאצר ואמא מא יכתץ לע[בדה ...]
 3. אנבאע במא קסם אללה תע[אלי ...]
 4. ואל... ואחד מן אלראס ואלבאקי מן [...]
 5. ואלנצף לעבד חצרתה וינעם וִ[ישתרי ...]
 6. גיידה מן דלך סוסיה כבירה [...]
 7. אסכנדראנייה תכון רפיעה [...]
 8. רפיע מליח ואלבאקי ישתרי [...]
 9. ללצבי ותיאב טלי וסט לא ר[פיע במרה ולא דון במרה]
 10. וכדלך עבדה יעלמה אני מִ[...]
 11. אלמכאתבה ואנפד בדלך צ[...]
 12. ולם אעלם הל אלכתב גמ[יעהא ... ופי]
 13. גמלה דלך כתאב עזא [... רחמה]
 14. אללה פלא יסאל מולאי מא [...]
 15. אלא אן ליס ביד אלאדמי [...]
 16. פאללה תעאלי יחסן עזאך [...]
 17. יצחק ויעקב פיסתח[סן] ...[...]
 18. ויקף עליהא וידי[...]
 19. צחבה אלשיך [...]
 20. עטב ומא כרג [...]
 21. ואמא אלג אלאתוא[ב ...]
 22. סלמִ[ו] וקד קבצ[ת ...]
 23. אל[מעט]וב ̇י̇ד דינאר ורבע כרג עלִ[יה ...]
 24. ודלאלה אלתיאב רבע דינאר תבקא ̇י̇ג דינ[אר ...]
 25. אלשיך יצחק אלסגלמאסי לאן מולאי דכר [...]
 26. סלמת לה עשרה אלדנאניר ומא פצל עלי מולאי [...]
 27. כנת אנא אסלמה אליה וקד סלמת אליה אל̇י̇ג אלדינאר וכתב
 28. לי נסכה חסאבה וכתאב אלי מולאי איצא ידכר חאסבך צה
 29. ומא תבקא עליה וקד אנפדת אלגמיע צחבה כתאבִ[י]
 30. הדא ומולאי יקף עלי דלך אן שא אללה וקד וצל לעבדה
 31. אלתוב אלטלי אלדי דכרה מולאי ושכר עבדה אהתמאמה
 32. ותפצלה פלא זאל מולאי אכד אל באלפצל ולכל מכרמה אהל
 33. ואמא אלשיך יעקב אבן אלשמוס פמצא פי אלבחר הוה
 34. וגמאעה מן אצחאבנא אללה תעאלי ירחמהם ויחשרהם
 35. מע צדיקי ישראל וכדלך אלמרגאן אל̇די כאן צחבה אלשיך
 36. יצחק אלסגלמאסי דכר אנה מצא פי אלבחר בגמלה מא
 37. מצא אעלמת מולאי דלך ואמא חדית אלעבד ושראה
 38. פכאנו אצחאבנא וצלו ואלמראכב עלי ספר ולם יבקא
 39. ענדהם שי ווצל מן בלאד אלזנג קנטִיר פי סכות
 40. [ו]פִיִהִ רקיק וטלבת למולאי שרא וציף גייד פלם יתסהל
 41. [ואמ]א מא שרחה מולאי מן תעזיתה בחי אלואלד ימצא
 42. [רחמים] פעבדה יערף מא ענדה פי דלך ואלעזא ואחד
 43. [...].כִדִוִ מיתינו ומ[חה י̇י אלהים דמעה מעל כל פנים]

[ד14]

 1. [...]ואסאִלִ
 2. [...]בשלִום לעד
 3. [… חמלת]ה אלדאלה עלי
 4. [... ואנפד ב.] מתאקיל מסך ברסם אלבית אסאל מולאי קבול
 5. [דלך בבסט] אלעדר עלי מא הנאלך ויכץ עזיז חצרתה מן
 6. [עבדה בא]פצל אלסלאם ואזכי אלתחיה ואלאלמאם ותנעם
 7. [באיצאל סל]אִם עבדך אלי גמיע סאדאתי אצחאבנא
 8. [הדיינים וה]סופרים והחזנים והפרנסים והסוחרים
 9. ונקובי [ה]שם שבארץ מצרים ובאלאסכנדריה באפצל
 10. סלאם אללה ושלומך אדוני יגדל לעד ולא ידל
 11. נכתב בחדש מרחשון שנת את̇נ̇ב

[ד13]

 1. [ח]צרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד עבדו ומשרתו ודור[ש]
 2. אבו סעיד חלפון הלוי החכם והנבון שלומו כלף בר יצחק
 3. בר ̇כ̇ג̇ק ̇ר נתנאל הלוי ימצא רחמים ז̇כ ל̇ת וקי עדמה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J24.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.