רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J11.9

מסמך משפטי T-S 8J11.9
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • Doc. #52, pp. 265-266
    • Doc. #52, pp. 265-266