Search Documents

Filters

499 total results

 1. 1

  LetterT-S 8.82

  Business letter from Mūsā b. Isḥāq b. Nissim al-ʿĀbid. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th century. Mentions merchants such as אבן אלטבני, Mūsā Ibn al-M[ajjānī?], and ʿAmmār …

  1. בסם [אללה] אלרחמן אלרחים
  2. אטאל אללה יא שיכי וריסי אלעזיז עלי בקאך ו[אעזך] ואכרמך ואיד[ך
  3. כתאבי אליך לח איאם בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפ[יה וען שוק

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 2. 2

  LetterT-S 8J16.31

  Letter from Yosef b. Musa Tahirti, in Busir, to his cousin Barhun b. Salih, in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in both Judaeo-Arabic and …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך

  2. וסעאדתך מן בוציר ען סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה אלאגתמאע

  3. בך עלי אפצל אלאחואל מ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterT-S NS J58

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Business letter stating that Umm Bayān, who is dragged to court every day by her creditors, opened her husband’s storage crate …

  1. אעלמתך אן אלשיך אבי אלמחאסן ש.[. . . . . . . .
  2. ושוי זעפראן ואשתרית אנא [. . . . . . . .
  3. ואלגמיע יכרג אן שא אלכלה צחבה אלשיך [. . . . . . . .
  4. ואלחריר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterJRL SERIES B 2002

  Business letter that mentions men named Hasday and Ahmad, concerning shipments of cotton. The verso contains seemingly unrelated jottings in Arabic script.

  1. אלגו.[.....................]
  2. באן וצל לכם אלדראהם אלדי עלי יד
  3. ר חסדאי והי יב דרהם נקרה ואלדראהם
  4. אל[....] עלי יד מוצלהא והי לה נקרה
  5. ופה ביצה ו[.] ארטא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 5. 5

  LetterENA NS 48.13

  Business letter from Abū Naṣr b. Avraham to Ḥalfon b. Netanel. Despite its physical state, the letter contains much information on commercial activities in the …

  Recto

  1. [ ] אלסלאם.
  2. [ ] ואחסן טוייה אנ[ ]
  3. [ ]ביע אלאעדאל פבאללה ל[ ]
  4. [ ] איש אצטרנא אל ביעה לאן [ ]
  5. [ ]ת מנחם ולא סער פיה גיר ואיצא כתבת [ ]
  6. תצלני בשר…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 8J40.3

  Letter from Yusuf b. Ḥalfon in Damsis to Abu Nasr Da'ud b. Nahum in Fustat, mentioning business with the prominent merchant Abu Zikri. Dated to …

  1. ] מ [
  2. . . . . . . . . . . ומולאי . . . . . . . . . . . . אדאם סלאמת . . . . . . . .
  3. דמסיס ען חאל סלאמה ו .ע . . . . . . . . . כתבת . . . . . . . . .…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 8J41.6

  Large fragment of a business letter referring primarily to business conducted at Busir.

  1. . . . . . . . . . . . . . ] למ [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. וגמיע מא תבקא פי אלסלה ח אראדב פול והי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S Ar.18(1).101

  Business letter sent by Ismail b. Yusuf b. Abi 'Uqba in Alexandria to Abu Sa'id Yusuf b. Musa b. Barhun in the countryside village of …

  1. על שמך [אלי אכי וסידי אלע]זיז עלי אטאל אללה בקאך וכאן לך וליא וחאפצא פי גמיע
  2. אמורך מן אלא[סכנ]דריא לט בקין מן מרחשואן ען חאל סלאמה ועאפיא ללה אלחמד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S Ar.18(1).164

  Letter from Yūsuf b. Ismāʿīl in Alexandria to Abū l-Faraj b. Ṣedaqa al-Ramlī, announcing to him that five boats had arrived from Suwaydiyya, the port …

  1. בשמך רחמנך (!)
  2. אסאל חצרת מולאי אלשיך אלאגל אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם עזה ונעמתה וכבד (!) בדול (!) אלמהין
  4. חסדתה ואעדאה אסאל אללה תעאלי קרב אלאגתימאע
  5. ביננא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterT-S Ar.30.255

  Goitein suggests that this letter was addressed to Arus b. Yusuf al-Arjawani because reference is made to 'Allan, his sister's son, and to his partner …

  1. . . . . . . ] . ת . . רח בקצא ח[ואיג]ך [ . . . . . . . . . ] . . כתא . [ . . . . . . . . . . .
  2. . . . . מן אצחאבנא באני נאמן . [ . . . . . . ]ם ואני …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 11. 11

  LetterT-S Ar.53.67

  Continuation of a long business letter sent from Alexandria to Cairo. Dating: Ca. 1235 CE, based on the date of T-S Ar.54.66 which is by …

  1. לא יביע ולא ישתרי ואלממלוך
  2. יכלפך פיה לכונך שביה מן שבט
  3. ישכר ואלבצאיע מטלובה אלניל
  4. כב دينارا לובאן מן סבעה למא חולה
  5. קרפה יב בקם ס ומא ינחל אלאנסאן
  6. סר…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 12. 12

  LetterCUL Or.1080 J101

  Letter from Salāma b. Asad the perfumer to Ismāʿīl the perfumer, accompanying a payment made to him and ordering eleven items, amongst which some uncommon …

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם עזה ותאידה וסעאדה וסלאמתה
  4. ועלאה קד כאן למולאי ענדי קדים סדס
  5. דינאר ולה ענדי איצא תמן אלמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S AS 150.4

  Note addressed to Abu al-Faraj, saying that Abu al-Makarim is to receive payment from the bearer, in the amount of two qirats (of a dirham) …

  1. אלשיך אבי אלמכארם דאמת נעמתה יקבץ מן מוצלהא
  2. קיראטין נקרה ופלוס נצף דרהם פלא עדמת פצלה
  3. ויבסט עדרי לאגל עאקה אלפצה ואלפצל ללה פי דלך

  Verso. Address.

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S AS 165.166

  Upper fragment of a letter sent by a merchant from al-Mahdiyya to Abu Zikri Yahya b. al-Majjani. (Information from M. Gil, Kingdom, Vol. 4, p. …

  1. ולאמ]תך מן אלמהדיה לאיאם בקי(!) מן [
  2. ]א . [ . ]לי עלם סלאמתך אדא . . . ל[
  3. ] . ך גיר אני מא אדע אלסלאל ען סלאמ[תך
  4. ]ה דכרת יא מולאי סלמך אללה אן [
  5. ] .…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 15. 15

  LetterT-S 8J23.19

  Letter from Avraham b. Madlūb(?) al-Maqdisī to Abū Saʿīd b. Abū Naṣr, in the square of the perfumers, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with very rudimentary …

  1. בש רח
  2. שאכיר תפצל חצרת אלשיך
  3. אבו סעיד אטאל אללה בקאהא
  4. ואדאם סעאדתהא ועלאהא
  5. וכבת חסדתהא ועדהא(!)
  6. ומן חסן אלתופיק לאכלאהא(!)
  7. ואלדי אוערף חצרתה בה אן
  8. אב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 8J23.7

  Short letter on a vellum from Palermo by a Baghdadi, mentioning a trip to Sicily and referring to merchandise sent to Damascus by one Harun …

  1. כתבי יא סידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  2. בקאה ואדאם סלאמתה ועודה מן
  3. מדינה ל. באקי מן מרחשון ען סלאמה
  4. ועאפיה ושוק אליה ואלדי תריד עלמה
  5. באן וקמת עלי ספרי אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 8J24.11

  Short business letter with request to send a reply with the same mail courier and mentioning purchases of commodities. (Information from Mediterranean Society, I, p. …

  1. אל[. .]. . .[. . . . . . . . . . . . .
  2. ואריד מן תפצלך תקצי אל[. . .
  3. ותנפד לי אלגואב מע הדא אלפיג
  4. לאן אהלה פיגו הדא אלפיג ממא
  5. אשתגל קלובהם באללה אלעט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S 8J24.22

  Half of a letter (left side of recto, right side of the three lines of verso) from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family …

  1. ] כתאבי
  2. ] ואדאם עזכם ונעמאכם ומן
  3. ג]מע שמלי בכם קריב ברצך
  4. ].אה ושלום למען שמו הגדול
  5. ]וא דלך אני מן פצל אללה תב ותע
  6. ] אללה אבדא בל אנא משתגל
  7. ]ע יוקי ח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 8J24.7

  Fragment of a beautifully written business letter, dealing with the sale of various items. (Information from Mediterranean Society, II, p. 592 and from Goitein's index …

  1. וצולי אלי אסכנדריה אשתרית
  2. תוב אן גיר מקצור ודפעתה
  3. לגדך וכנת קד סאלתך פי
  4. אל[א]גת[האד] פי אלכתירה ותביעהא
  5. לי קליל [אן] קליל מן יג אלמן אלי
  6. מא חולה פלמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 8J25.2

  Letter from Yefet b. Menashshe to his brother Ḥalfon b. Menashshe. In Judaeo-Arabic. Confirming the arrival of 10 dirhams with Abū ʿImrān, and sending him …

  1. בש
  2. אלדי אעלמך בה יאכי וסידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  3. בקאך ואדאם עזך וסלאמתך ונעמתך אני כתיר אלשוק
  4. אליך מא לו וצפת בעצה לטאל שרחה אללה תעאלי
  5. יגעלך פי חי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 8J25.20

  Letter sent from Alexandria by Nissim to Abu al-Karam Marwan in Cairo, ordering 50 zabdiyas (vessels) with decorations in color. (Information from Mediterranean Society, V, …

  1. בשמך
  2. תדכרה אלי סיידי אבו אלכרם מרואן אטאל אללה
  3. בקאה תתפצל יא מולאי כמא לם תזל עואידך
  4. ותשתרי לי ד בראני מלאח כבאר י צחון
  5. מלוונה ותאכד לי איצא נ זבדיא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 8J25.21

  Letter from an unidentified sender, in Rashīd, to Abū Saʿīd al-ʿAfṣī ("the gallnut dealer"), probably in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in both Judaeo-Arabic …

  Recto:

  1. קירא{ט}ין סגרא קיראטין תמר הנדי
  2. תלאת אואק זעפראן טייב כל וקייה פי
  3. קרטאס תמן דינאר פאגרה תמן קצט
  4. תמן פלפל תמן כרכם תמן ענזרות
  5. רק קיראטין לבאן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  LetterT-S 8J26.10

  Letter from Hayyim b. Immanuel b. Qayoma from Mahdiyya, probably to Yehuda b. Ismail al-Andalusi. Around 1055. Concerning a shipment of boswellia and clothes. The …

  1. תוכלה [
  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ומ[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
  3. לי כלון מן אב כתמה אללה עליך באחם [ . . . . . .…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 8J27.16

  Letter concerning business issues in which the writer discusses the price of silk and references a previous conversation between Abu al-Tahur and the addressee. Abu …

  1. גיד יב דינ קלת לך פרסה ותדה . . . . . [ . . . . . . . . .
  2. . . מני מנך בקי ביני ובין ב . . . מסעוד [ . . . . . . . . .
  3. ענדך . . . בהם ואנצר לרוחך לא …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 8J36.11

  Letter concerning the delivery of a consignment of peas by a slave-agent, which is to be paid for in sal-ammoniac rather than money, and instructions …

  1. וא<ח>בת יא שיך אסחק
  2. באנך תאכד מן אלג<מ>אל
  3. אלמאש ווז/נ/ה סתה ותלאתין
  4. רטל באלמצרי ואן אלממלוך
  5. אוצלה חמולתה ולם תעטיה
  6. אגרה ואנך סאעת וצלה
  7. תביעה במהמא פתח אלל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  LetterT-S 8J36.7

  Letter from Mubarak ha-Levi b. Yosef to Alexandria concerning business matters. The writer calculates how much he has paid the addressee and how much of …

  1. וצל כתאב מולאי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמה ודכר סלאמתה אדאמהא
  2. אללה לה וקד דכר מולאי אמר אלאכשב אנהא .ליה לקד תוגה אלי מא
  3. קבלתם סידי אבי זכריא חיים בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S 8J36.9

  Letter concerning business matters in which the writer mentions silk and asks the addressee for further trade-related instructions to be sent to him in a …

  1. בשמ רח
  2. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם ע[זה
  3. ותאיידה וסעאדתה וסל[אמתה ] וקראתה ופהמת מצמונה
  4. וסרני אן [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 8J37.12

  Business letter concerning a trip of the addressee and a third person, and mentioning 80 dirhams in the possession of someone else and the arrival …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . ] .י . . תנאהם לנא. . . .תילו
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S 13J21.28

  Letter sent from Alexandria by Shemuel b. Aharon to Abu Ishaq Avraham b. Moshe in Fustat, explaining why he could not send the silk which …

  1. בשמך
  2. חצרה מולאי וסידי כב ג מ ו אברהם התלמיד
  3. הפרח הטוב הגזע הנעים השושן הייפה בן כגק
  4. מ משה המלמד סט אעלם חצרתה אדאם
  5. אללה עזה אן למא כאן קבל כרוג ואלד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 13J25.1

  Letter sent from Qayrawan by Yosef b. Labrat al-Fasi to Yaʿaqov b. Yosef b. Awkal in Fustat, inquiring about merchandise sent to the Maghreb and …

  1. כתאבי יאשיכי וסיידי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסעאדתך וסלאמתך
  2. מן אלקירואן ען חאל סלאמה ועאפיה אחמד אללה כתירא [. . . . . .] אהלה ואיאה אסאל
  3. ח…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  LetterT-S 13J25.18

  Letter sent from al-Ahwaz by Efrayim b. Sa'id to the three senior Tustari brothers, Abu Nasr Sahl, Abu Ya'qub Yosef and Abu Sahl, in Fustat, …

  1. בסם אללה אלרחמן אלרחים
  2. כתאבי אטאל אללה בקא סאדאתי אלמשאיך אלפצלא ואדאם תאיידהם וסעאדתהם וריאסתהם
  3. מן אלאהואז יום אלגמעה אלתאני עשר מן אלמחרם סנה סבע …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 13J27.2

  Business-family letter showing the concern of the Jews of Egypt for those of Yemen. Dated Thursday, middle of the month Elul. (Information from Goitein's index …

  1. כי ייי יהיה בכסליך ושמר וג
  2. מא אכי עאלם מא.צי אלממלוך מן שדה
  3. אלשוק נחו טלעתך אלסעידה ולו שרחת בעצה
  4. למא כאן יסעה קרטאס ולא יחו.ה דרג ואלחצרה
  5. עאלמה בדל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  LetterT-S 13J27.4

  Business letter sent from Alexandria by Yiṣḥaq b. Simḥa ha-Levi, a wholesale silk-dealer, to Abu al-Sarur Peraḥya b. Nissim ha-Levi in Fustat, dealing with goods …

  1. בשמך רח
  2. . .] כתאבי אלי [מו]לאי [. . . .] אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם
  3. עזה ונעמאה ותא[י]דה [ו]תמכינה וכבת אעדאה
  4. ארגו וצולה ודכרת פיה מן אלשוק אליה וחש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 13J28.2

  Business letter from Farah b. Yosef in Alexandria to Yehuda b. Menashshe in Fustat concerning the delivery of goods, namely items of silver, olive oil, …

  1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה וכבת אעדאה ענה לא את . . .
  2. פלם ארא לאחדאהא גואב ארגו אללה תעאלי אן ישגלה פי אלכיר …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 35

  LetterT-S 13J28.4

  Business letter to Abu Yusuf containing information and instructions concerning various items. The letter also mentions a shipment of goods and may refer to trade …

  1. [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . [א]דאם עיזך ותאידך וסעדתך
  2. [ען חאל] סלאמה ו[ . ] . . ה יום אלתלאתה לסת אנבקיו [מן] רמדאן וקד אסת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 36

  LetterT-S 16.232

  Partly preserved calligraphic letter, reporting about the recipient's sheep, colocasia and other products. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 440)

  1. ] אלא אלכיר [. . . . . . . . . . .
  2. ]ף שוטה ואנה קאל אנה [. . .
  3. ]ה יבעת לה חראקה יטלע [. . .
  4. ] אנך תאכד כט אבנה באלס.אעה
  5. ] תכלי אלפכר יאכדה מן כל
  6. ] מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 37. 37

  LetterT-S 16.7

  Letter from Yaʿaqov b. Ismail al-Andalusi, in Sicily, to Yoshua b. Natan al-Andalusi, in Fustat. Dealing with business matters and listing prices of goods in …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וכאן לך ומעך ופי גמיע אמורך וליא וחאפטא
  2. מן אלמסתקר ה איאם כלת מן שהר אלול ערפנא אללה ואיאך ברכתה…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 38. 38

  LetterT-S 12.566

  Business letter from Fustat to Alexandria in which Musa b. Yahya al-Majjani writes his business friend Abu al-Faraj Yehoshuaʿ b. Ismail that he had dissolved …

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם סלאמתה וסעאדתה וכבת אעדאה וחסדתה וכאן לה
  3. וליה וחאפצה פי גמיע אמורה מן מצר אלגמעה אלכאמס מן רביע אלאול סנה [עש…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 39

  LetterT-S 13J14.12

  Letter sent by Yehuda b. Israel to Abu al-Fadl Yosef b. Ma'la, asking him to buy goods. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח
  2. וצל כתאב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אדאם אללה סלאמתהא וסעאדתה[א
  3. וסמוהא ותמכינהא ועלוהא ודפעתהא וסנאהא וכבת באלדל חסרתהא
  4. ואעדאהא במנה ופצלה אנה גוא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 40

  LetterT-S 13J15.21

  Calligraphic letter from Ya'qub to someone named Ismail in Alexandria, asking urgently for some cloth. (Information from Goitein's index cards)

  1. כתבי(!) אל אלולד אלעזיז אדם(!) אלה בקאה ובקאך ומן חסן
  2. אלתופיק לא אכלאה הו יסלם עליכם כתיר ולא יפעל .והך
  3. עבדו באן מא בקה יבצר מוטנו ואן כאן פי קלבך
  4. ט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 41

  LetterT-S 13J19.1

  Unfinished business letter sent by Mubarak b. Natan to Mubarak b. Ibrahim in Tyre, to whom he had already written three letters. (Information from Goitein's …

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה
  3. וסלא]מתה ונעמתה מן אלסכנדריה
  4. ען חאל סלאמה ועאפיה ואלחמד ללה וחדה וען שוק
  5. אליה שדיד גמע אללה ביננא ע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 13J19.25

  Late letter to Abd al-Karim Kashani dealing with orders for goods. (Information from Goitein's index cards)

  1. לקי
  2. סלאם אללה תעאלה וברכאתה וזכי תחייאתה
  3. עלה אלאך אלעזיז עבד אלכרים ואלקפץ וצל לי
  4. יום אלתלאת וקלבתה חאזה ואלתרנגביל
  5. אלי הוא אלאצל מא ראיתה ואשכית אנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 43

  LetterT-S 13J19.9

  Important business letter sent from Alexandria by Farah b. Ismail to his father in Fustat, containing details about delivering money, commodity prices, and ordering goods …

  1. וצלני כתאבך יא ואלדי אטאל אללה בקאך מתצמנא בסלאמתך פשכרת אללה עלי דלך מורך ז בקין
  2. מן מרחשואן עלי יד סרור אלפיג ומעה נסכה אכרי מא ארא אן אגאובך עליהא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 44

  LetterT-S 13J20.29

  Business letter to the writer's brother Shelomo. Two drafts of very late note. The man has difficulty expressing himself. He requests garments (jubab) for cover …

  1. סלאם אללה תעלה ורחמתו וברכאתו
  2. ואגכת חיאתו עלי אלאך אלעזיז כר
  3. שלמה יצו בידכל עליך אבוי באנך לא
  4. תצרב אנה והואוי באנך אנת גאי אבנו
  5. מן פצלך ומן אחסנך אנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 45

  LetterT-S 13J20.8

  Business letter from Yosef b. Arah to Nethanel ha-Talmid b. 'Amram dealing with palm-fiber, books, pots, myrtle, silk, and other textiles. Dated early twelfth century. …

  1. בשמ רחמ
  2. קד עיל צברי וכאנני טני פי נפסי ועליהא פכיף חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וגעלני מן
  4. אלאסוא פדאה לולא אנה יכון אופא מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 46

  LetterT-S 10J29.8

  Partly effaced business letter in which the writer instructs the addressee concerning a purchase and payments to a certain Abu Nasr. (Information from Goitein's index …

  1. . . . . . . . . . . . . מולאי וריסי וגלילי אטאל אללה בק[אה] . . . . . . . . . . ומן . .
  2. . . . . . . . . . . ת . . . . . . ף סיון ערפך אללה . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  LetterT-S 10J30.13

  Fragment of a business letter to ʿAllān b. Ḥassūn announcing the arrival of a large ship from Spain and two other ships from Mahdiyya and …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל . .
  2. ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
  3. ונעמתה וכבת אעדאה וחסדתה מן
  4. אלמ . . . ל . . . . . . . ען חאל
  5. סלאמה ונעמה ושוק שדיד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 48

  LetterT-S 10J6.10

  Complete letter by Mubarak b. Yiṣḥaq b. Sabri to Abu al-Faraj Nissim complaining about a business issue and urging a prompt response to his letter.

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל אלאתיר ואדאם
  3. סלאמתה וסעאדתה וציאנתה וכפאיתה ורעאיתה וכאן לה
  4. ומעה וליא חאצרא וחאפצא פי גמיע אמורה ען חא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 49

  LetterT-S 10J6.15

  Complete letter to Abu Zikri, who is hailed as 'brother' by the writer, discussing a business dispute in a past partnership between the two. (Information …

  1. בשמ
  2. כתאבי אלי אכי אשיך (!) אבו זכרי אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן אתופיק (!) לאכלא[ה
  4. גמע אללה ביננא עלי אסר חאל אן שאללה ואל[ . . .
  5. לא תסא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 50

  LetterT-S 10J8.14

  Business letter from David to Shemuel in Alexandria discussing among other matters the delay in delivery of a deposit sent forth by the addressee. Written …

  1. לקי
  2. יצל אלכתאב אל יד שמואל שאמי
  3. יל מן דאוד מסלם עליך כתיר
  4. אסלאם וסעה בעת לך ודיעא ביד
  5. יצחק מימי מא כרסת אנכאן עטאהא
  6. ולא מא עטאה לך שי וגא . . . . אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details