Search Documents

Filters

31 total results

 1. 1

  LetterT-S 20.148

  Enormous letter from Yoel ha-Melammed to Avraham the pious and to his brother Yosef, containing a request for help. (Information from Goitein's index cards)

  1. שלומות רבות מרוכב ערבות וישועות קרובות
  2. ממביך מחשבות ומשיב לבבות לרבני הגולה
  3. ושרי עם סגולה גבירי המשרה וצורי התורה
  4. . . . . סוד פירוש המקרא וידעי דעת …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S NS J343

  Petition to Avraham al-Nafis from Bu al-Faraj. (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 602) EMS

  1. אלממלוך בו אלפרג יכדם מגלס אלמולי אלשיך אלאגל אלתלמיד ר אברהם אלנפיס שצ
  2. וינהי בעץ אלשוק למשא [ . . . . אל]בארי יקרב אלפרג ויעין עלי דלך במנה ולטפה
  3. ו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 3. 3

  LetterJRL Series A 546

  Beginning of a letter of appeal by an individual named Makin who addresses his plea to an elder. The verso contains a much faded letter …

  1. אלממלוך מכין]
  2. יכדם כבוד גדולת]
  3. אלהי ישראל יבר[ך
  4. שני חמודיו ויאר]
  5. בנעימים אלדי .]
  6. ותערף אן אלמ]מלוך
  7. ........]ואל]

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 4. 4

  LetterCUL Add.3345

  Letter addressed to Yosef ha-Kohen b. Simha, asking for help. In Hebrew. The writer was hit by a crisis that forced him into poverty and …

  1. אברכה את ייי בכל עת תמיד
  2. תהלתו בפי
  3. בייי תהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו
  4. פודה ייי נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו
  5. חונה מלאך ד' סביב ליריאיו ויחלצם
  6. חזקו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 5. 5

  LetterCUL Or.1080 J195

  Letter fragment, written in poetical phrases, in which the writer asks Yehuda and his brother Meshullam for help. (Information from Goitein's index cards)

  1. ידיד שבטי ישורון גם פארם ומעוזם והודם והדרם
  2. חכינו אל כסלע תוך ש. .ה .ע. . . . . . . . . .ם ו. . .ם
  3. וגם שמו כמו פלג בעייה לכל צחים כי .ו. . ירם
  4. אשר ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 6. 6

  LetterT-S 8J37.11

  Petition from Yaʿaqov b. Aharon, a man of some learning. In Judaeo-Arabic. Dating: Unknown. The sender petitions the addressee for financial help and for an …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . [ . . . . . ] אן מ [ . . . . . . . .
  2. . . . . . . ] . . . . אהם ומא ביערף אלממ איש יעמל ו[ . . .
  3. . . . . . . …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 12.591 + Moss. IV,81

  Letter sent from Alexandria to Fustat regarding an inheritance of a widow and her orphans. Dating: ca. 1080 CE. The local Jewish judge (Heb. dayyan) …

  T-S 12.591 + Moss. IV,81, recto:

  1. אנא אקול אן אלחואיג תנקצי במעולה [
  2. סידנא לנא אן מצאת אלאלמנה ולם . . . [
  3. אל . . . . ואל אלמנה יחזקאל . . . . אלקאצי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 13J20.4

  Calligraphic letter requesting help for a man who is out of work and has a large family which would be satisfied with getting a mere …

  1. בש רח
  2. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצ וג
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי ג
  4. אללה תעאלי דכרה יסתגיב פי מולאי אלשיך אלאגל
  5. צאלח אלאדעיה ויאריך ימיו …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterENA 1822a.61

  Letter in which the sender sends a request for help. R. Avraham is mentioned

  1. ר אברהם לאן מא. .[. . . . . . . . .
  2. לה שי לאנה יתפצל כתיר ולו //לי// א.[. . .
  3. כאן לי חיאה ואסעה אלשדה עטימ[ה
  4. אגל תוב לי ולצגיר ואלה אדא קלעת
  5. אלתוב א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 10. 10

  LetterENA NS 2.18

  Letter addressed to a 'Sar ha-Leviim,' asking him to help his son, who is imprisoned in Cairo for a debt. Fifteen dirhams had been pledged, …

  }

  1. בר
  2. כאדם חצרה אלמולא שר הלויים אדאם אללה
  3. סעאדתהא ואחסן עאקבתהא וינהי אלי
  4. מגלסהא אן קד כתר תקלתה עליהא לא כאן
  5. אללה אלעאלם מא א[. . . . . .]תק[.]לה כ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 11. 11

  LetterENA NS 2.19

  Letter from Ibrāhīm, Yosef b. Hillel, and Moshe to Yehuda ha-Rav. In Judaeo-Arabic. Dating: No earlier than 13th century. Asking to have some produce sent …

  1. עמי עשו
  2. אלמולא אלאגל אלפאצל אלשיך רבי
  3. יהודה הרב אנה אלעלום אלכרימה
  4. מחיטה כתרת אלאשתיק אלי נצר
  5. וגה סיידי פנסאל אללה תע אן
  6. יגמע אלשמל בכדמת סיידי
  7. פאנה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 10J12.13

  Petition. Calligraphic letter with wide line-spacing in which the writer asks the recipient, whom he addresses as 'my father,' for support, emphasizing that his poor …

  1. ונחנא מקלין מן אחואלנא אלדי נחנא פיהא [ . . . . . . . .
  2. אלגלה אן מא ענדנא קמחה [[פ]] וקד גאת הדה אלנובה פזאדת
  3. עילנא אופא [[עטים]] ממא ענדנא מן אלקלה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 13. 13

  LetterENA NS 17.13

  Letter of request for help, probably sent to Abu al-Wahsh. The letter begins with words of praise.

  1. תקובץ עוד בתוך אומא פ. .ה וישיב צור לעם גו
  2. פתח ידך לכל אביון ועני ויתוסיף ממוניך ות[
  3. ותזכה עוד לנין נכון וישר בעת תשים לפניך למ[
  4. שנות חיים כאליה ו.מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 10J17.28 + T-S AS 151.30

  Letter addressed to Yosef ha-Kohen Segan ha-Kohanim. In Hebrew. Containing greetings and an apparent request for charity. The letter is written in the same hand …

  1. אברכה את ייי בכל עת תמיד תהלתו בפי
  2. בייי תהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו
  3. פודה ייי נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו
  4. חונה מלאך ייי סביב ליריאיו ויחלצם
  5. חזק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S 10J17.29

  Letter addressed to Yosef ha-Kohen. Contains initial greetings, a request for assistance, a congratulations on recovering from an illness, and wishes for the forthcoming high …

  1. עזרי מעם ייי עושה שמים וארץ
  2. ויהי דויד לכל דרכיו משכיל וייי עמו
  3. חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים //לייי//
  4. אשרי משכיל על דל וג ימלטיהו ייי
  5. מלוה ייי חונן דל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 8J14.13

  Letter requesting (probably financial) help from someone addressed as ‘my lord': the writer asks for something to be sent to him through his sister's husband. …

  1. ] ה [ ]מ
  2. ]ע כי מהנה אין לי מותר
  3. ]יקר וההוצאות מרובות
  4. י]ותר מדינר מצרי בשבוע
  5. ] שלום אדני עם שלום
  6. ]ב בן הגאון זצל ופרוס
  7. ] שמואל הכהן ותודיעו
  8. אל]נזר (א…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 13J33.7

  Poetic epistle addressed to the poet and man of letters Yehuda ha-Levi, who was also a well-to-do physician and devoted time to public welfare and …

  1. עבדה וכאדמה
  2. יהודה אלבדגושי
  3. בשמ רח יקבל ידה אלכ{רימה}
  4. אור מאיר י/ו/פיע . לו זוהר רקיע . החכם היקר בנדבות .
  5. ההולך צנוע . המאושר בנכוחות //ובנדבות// . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterJRL SERIES B 4525

  Petition addressed to four brothers (?), the elders Abu al-Baqa, Abu al-Baha, Abu al-Faraj and Abu al-Karam, requesting charity. The supplicant, Harun, writes that he …

  1. בם
  2. ............]ואלאעיאן אלפצלא מן אטאל אללה בק[אהם
  3. ......]מהם ונעמאהם ומכן סעאדתהם ואחיא[הם
  4. ונגאהם מן נואיב אלזמאן ומן כרוב אלאחיאן אלשיך אבו
  5. אלבקא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 8J9.11

  Letter (petition) addressed to a certain notable named Perhaya. AA

  1. אליה ואלאשתמאל עליה ואלאחתפאל
  2. בה ואלאנתהא אלי כדמתה אלי חין
  3. אנפצאלה והו שאכר ואן כאן אלמולי
  4. מא יחתאג אלי מנבה פי חק מתלה
  5. לאני אעלם מן ..אנתתה ועקלה

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 8J15.14

  Letter asking for charity in which the writer describes how “exacting” the upcoming holiday of Passover is in terms of expenses, noting that his "prayer …

  1. ויהי דויד בכל דרכיו משכיל
  2. אלממלוך ישרח בעץ מא הו פיה אלצאיקה
  3. מן קלה אלמכסב וכתרת אלעילה וגלא אלסער
  4. ומזאחמת מתל הדה אלעיד אלמבארך פאללה
  5. יעיד עלי אלמו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  List or tableT-S 13J7.22

  Business accounts. Notes of receipts etc. Seven instructions to a (Goitein: "?") to meet with different persons and to arrange matter with them. (Information from …

  1. תבת מא וקע פיה ........ אלמולי אלסיד
  2. .................... אבקאה על ....
  3. אל . . . בין [אבו] נצר ובין אלרב ואלחצור עלי קבצה אלנסך וגירהא
  4. ועדדהא ואתבאת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  List or tableT-S Misc.24.39

  Accounts of Abu Zikri Tabib in the hand of Nahray b. Nissim (Goitein) or Yehuda b. Saadya (Gil). A leaf folded to four pages, of …

  1. למולאי אלשיך אבי זכרי אלטביב אדאם אללה עזה
  2. ספתגה סלמאן מ דינ
  3. ספתגה אבן אלאסכנדראני כה דינ
  4. וען ר נתן כ אלא קיר
  5. וען ספתגה אבו גאלב כו ותלתיי ותמן
  6. וען …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 23. 23

  List or tableT-S J1.31

  Account of burial expenses of a dead man who belonged to the lower middle class. The account lists the expenses in three coins: dinars, qirats …

  1. תבת אלכפן
  2. גלאלה יט קיראט תוב דמיאטי
  3. ותוב כז אכצר דינארין ותלתי ורבע
  4. רדה עשר קראריט ונצף צראויל
  5. ט דראהם עמאמה ל דרהם
  6. רדא דינאר תאבות דינאר ונצף
  7. דואמי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 24

  LetterENA 2727.29

  Letter from Aharon b. Naḥum ha-Tinnisi the scribe. The writer is in need. He lost his job and prices are high, so he left Tinnis …

  1. ] אעלם מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  2. ] סלאמתה ונעמתה אני רגל מן אהל תניס
  3. צ]אקת מעישתי ודאם עליי גלא אלסער פלם אגד לי מלגא אל[א
  4. אלכ]רוג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 10J12.9

  Letter. Petition in Hebrew of which only the first 20 lines, containing introductory wishes, have been preserved. The letter contained a request for help. The …

  1. תמים החבר בר טוביה ננ תנצבה
  2. בייי יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל:
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד
  4. אמיתת שלומות אגורות מכל נאימות לירש בם שני עולמות
  5. ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  LetterT-S 13J17.8

  Begging letter from Fuḍayl, the brother of Abū l-Ḥasan, and from Abū Saʿd, to his relative Abū l-Khayr Ṣedaqa b. Ṣammūh b. Sasson requesting help …

  1. מתן בסתר יכפה אף וג לא יועיל הון ביום עברה
  2. וצדקה תציל ממות
  3. בשמ רחמ
  4. חצרה מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה וכבת אעדאה וצאנה
  5. ווקאה וחפצה וצאנה ומא אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S 8J37.10

  Petition from Yusuf requesting help from the addressee, Natan, for a woman who has weak vision and a blind daughter. The sender also enquires after …

  1. ]יב נתן הזקן הקבה לא
  2. ] פהמת תצמנה וקד עלמת
  3. ] אכתר מן אלחאגה לאכן
  4. ] אלדעא מני ואטיב אלמנא
  5. ]נצף אלי דלך שכרי לכבד
  6. ]כם והנ הירא שמים בר מר ור
  7. ] . .ל וא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 28

  List or tableT-S Misc.8.67 + Halper 465

  Secondary use: Two fragments from a list of male persons, mostly craftsmen or foreigners (Goitein surmises that they are people for whom the capitation tax …

  Right column:

  1. ..] בן יוסף טואף ס
  2. ..]. בן סלימאן דמשקי

  Left column:

  1. יוסף בן אבראהים צבאג
  2. יחזקאל בן אסחק
  3. יוסף בן עמראן [[...]]
  4. צח יעקב בן מוסי חלבי …

  2 Transcriptions

  Tags

  • p. 1
  View document details
 29. 29

  LetterT-S AS 150.13

  Communal petition. Petition from a man claiming to be without shelter and saying he was living in a donkey's stable without anything to eat. He …

  1. . . . . . . . ] .ך מעאני .[ . . . . . . .
  2. . . . . . . . ]כדה ען כד . [ . . . . . . .
  3. . . . . . . . ]אנא . ה . [ . . . . . . .
  4. . . . . . . . ] אכתרה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 10J18.17

  Petition of a pregnant woman describing herself as a 'lonely foreigner' (gharība qatīʿa). Ibrāhīm, the scribe, emphasizes the great reward and place in heaven the …

  1. אן וצל כתאבך וכא[ן
  2. חלפת מא אפכה אל[
  3. תעאלי שוק . . [
  4. אולהא ומא קדרת [
  5. אללה ישאהדני . [
  6. למן נסתנד אלא ל[
  7. גריבה קטיעה חז[ינה
  8. ולולא חבלי אלא וכ[
  9. לך מא א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  LetterT-S 13J21.3

  Recto: Letter from the teacher Abū Yaʿqūb to an unknown recipient. Written in a good hand and pleasant style. This letter implores the addressee to …

  1. כאדם חצרתה
  2. אלמעלם אבו יעקוב
  3. . . . . . ]ת אלכאלק תעאלי וחצרה
  4. מול]אי אלשיך אלגליל אלהי ישראל
  5. יצלח חאלה ויוסע רזקה ויכפיה
  6. מוונה כל אדם //רע// ויגן עליו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details